Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace ze 14. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 28.8.2023

Informace ze 14. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 28.8.2023

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 2. Plán porad, zasedání, výborů a komisí
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Soutěž Vesnice roku 2023 - Modrá stuha pro Choltice
 5. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů, financování
 6. Prezentace projektu Revitalizace školní zahrady
 7. Informace o zajištění pečovatelské asistenční služby pro choltické seniory
 8. Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku SDH
 9. Plán financování obnovy vodovodu v majetku městyse Choltice
 10. Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 725/107 k. ú. Choltice
 11. Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2145/2 k. ú. Choltice
 12. Prodej části pozemku parc. č. 149/7 k. ú. Choltice
 13. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 751 k. ú. Choltice
 14. PZAD - Zámek Choltice
 15. Žádost o vyhrazení trvalého parkovacího místa
 16. Kontrola užívání bytů v DPS a DCHB (bod doplněn v průběhu porady)

 

2. Plán porad, zasedání, výborů a komisí

Zastupitelé se dohodli na plánu porad, zasedání a jednání výborů a komisí

 • 11.9.2023 - pracovní porada od 18:30
 • 20.9.2023 - 6. zasedání zastupitelstva, Zámecká restaurace od 18:15
 • 2.10.2023 - pracovní porada od 18:30
 • 16.10.2023 - pracovní porada od 18:30
 • 6.11.2023 - pracovní porada od 18:30 (1. čtení rozpočtu)
 • 13.11.2023 - pracovní porada od 18:30 (2. čtení rozpočtu)
 • 27.11.2023 - pracovní porada od 18:30
 • 6.12.2023 - 7. zasedání zastupitelstva, Zámecká restaurace od 18:15

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

 • Ing. Korbelová - upozornila na opět se propadající dlažbu kolem vpusti před jednotou. Starosta slíbil zařídit opravu.
 • L. Brožková - upozornila na nepořádek u čp. 2, původcem je zřejmě jeden z nájemníků. Starosta slíbil zjednat nápravu.
 • J. Kopecký - informoval o konání oslav 100 let založení SDH Ledec. Akce se povedla, za městys se zúčastnil starosta.
 • J. Zelenka - informoval, že Kmen Trilobit připravil na sobotu 7.10.2023 den otevřených dveří nové klubovny - jurty.

 

4. Soutěž Vesnice roku 2023 - Modrá stuha pro Choltice

Starosta informoval o slavnostním předání ocenění Vesnice roku 2023 Pardubického kraje konané počátkem srpna ve vítězné obci Suchá Lhota. Městys Choltice získal Modrou stuhu za společenský a kulturní život. S oceněním je spojena také finanční odměna od Pardubického kraje ve výši 450 000 Kč a od MMR možnost čerpat dotaci ve výši 600 000 Kč na opravu obecního majetku. Starosta vyjádřil poděkování všem aktérům, kteří se podíleli na prezentaci městyse v květnu před hodnotící komisí.

 

5. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů, financování

Ing. Horák podal informace o opravách a údržbě obecního majetku:

 • běžná údržba - na opravě je traktor JD, jinak se průběžně sekají trávníky, prořezávají se keře, provádí se běžný úklid veřejných prostranství.
 • rekonstrukce hasičské zbrojnice - jsou dokončeny omítky, venkovní fasáda, nátěr střechy. Práce se zpomalily vlivem čerpání dovolené pracovníků zhotovitele. KD je naplánován na 29.8.2023 od 9:00.
 • Rekonstrukce tělocvičen v ZŠ - začala montáž podlah a obkladů stěn, práce budou ale pokračovat až zkraje září, protože zhotovitel přednostně dokončuje jiné akce s termínem předání do konce srpna. Naše akce má termín dokončení konec září a ten bude dodržen.
 • WC v ZŠ II. etapa - je těsně před dokončením, zbývají pouze drobnosti.
 • Protipovodňový příkop v Severní ul. - práce stojí, čeká se na nástup kameníků. Termín dokončení se posunul na konec září.
 • Oprava WC na zámku - dnes prohlídka prostor se stavební firmou, která poté dodá cenovou nabídku.
 • FVE - proběhlo několik konzultaci s firmami, bude připravena poptávka na dodávku FVE pro školu, úřad a ČOV.
 • Rekonstrukce části muzea na zámku - probíhají přípravné práce a konzultace nad podklady pro žádost o dotaci z MAS. Schůzka s památkáři je naplánována na úterý 5.9.2023.
 • PZAD - termín odevzdání žádosti do zařazení do dotačního programu je 30.9.2023. Projektové práce jsou téměř dokončeny, 1. etapou bude oprava střechy nad kaplí. K diskusi předložena studie budoucího využití zámku. Většinou zastupitelů akceptována.

 

6. Prezentace projektu Revitalizace školní zahrady

Na pracovní poradu přijali pozvání pan Martin Weiss (realizace zahrad a veřejné zeleně) a paní Jana Škrhová (návrhy zahrad a veřejné zeleně), aby prezentovali návrh studie revitalizace školního dvora. Návrh byl řešen v těsné součinnosti se školou. Školní dvůr potřebuje celkovou obnovu, aby odpovídal současným potřebám školy a školní družiny. Celý prostor by měl být doplněn novou zelení, několika vyvýšenými záhony pro pěstování zeleniny, herními a edukačními prvky, altány a zázemím pro pedagogické pracovníky. Vzhledem k finanční náročnosti by realizace měla být rozložena na cca 3 roky. Vhodná dotace není. Zastupitelé většinou návrh akceptovali, bude ještě dopracován podrobnější finanční rozbor.

 

7. Informace o zajištění pečovatelské asistenční služby pro choltické seniory

Starosta podal informace o zajištění pečovatelské a asistenční služby pro choltické seniory.

Vzhledem k ukončení pečovatelské a asistenční služby poskytované Včelkou, bylo třeba zajistit pro choltické seniory tyto služby od jiných subjektů. Pečovatelskou službu pro 4 občany zajišťuje od 1.8.2023 Pečovatelská služba Přelouč. Tato služba bude mít dopad do rozpočtu.

Asistenční službu budou čerpat také 4 občané  a to celkem 14 hod. týdně. Cena je zatím domluvena na 150 Kč za hod. Službu zatím poskytuje paní Hana Salfická. Služba má dopad do rozpočtu. Do rozpočtu je třeba dát 46 200 Kč na konec roku 2023. Je třeba ale hledat i jiné řešení, aby náklady na péči byly pokryty ze státní či krajské dotace.

Žádost o dotaci

Paní Hana Salfické po dohodě se starostou podala žádost o dotaci na poskytování asistenční služby pro 4 choltické občany v rozsahu 14 h týdně za 46 200 Kč od 1.8.2023 do 31.12.2023.

 

8. Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku SDH

Obec Stojice požádala o zajištění požární ochrany pomocí JSDH Choltice. Na jednání starostů obou obcí s velitelem naší JSDH byly domluveny podmínky.

V současné době poskytuje JSDH Choltice tuto službu obcím Chrtníky, Jeníkovice, Barchov a Srch.

Cena za tuto službu je domluvena na 15 000 Kč ročně. Mezi obcemi je třeba uzavřít smlouvu o sdružení prostředků na společnou JSDH. Bude řešeno na zasedání zastupitelstva 20.9.2023.

 

9. Plán financování obnovy vodovodu v majetku městyse Choltice

Městys Choltice jedná s VAK Pardubice o převodu hlavního vodovodního řadu do majetku VAK. Do té doby je s VAK smlouvou zajištěno řádné provozování vodovodního řadu. V souladu se zákonem musí mít vlastník (dosud městys Choltice) plán financování obnovy vodovodu. Ve spolupráci s VAK vznikl návrh plánu, která předpokládá roční úložku do fondu obnovy ve výši 359 tis. Kč. Po převodu vodovodu na VAK zůstane tento fond městysi.

Plán financování bude projednán na zasedání zastupitelstva 20.9.2023.

 

10. Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 725/107 k. ú. Choltice

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 725/107 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 962-238/2023. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením Zastupitelstva městyse Choltice dne 6.4.2022 pod č. usn. 5/2/2022. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 10 310 Kč.

Smlouva bude projednána na zasedání zastupitelstva 20.9.2023.

 

11. Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2145/2 k. ú. Choltice

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 2145/2 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 966-60/2023. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením Zastupitelstva městyse Choltice dne 29.6.2022 pod č. usn. 9/4/2022. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 2 000 Kč.

Smlouva bude projednána na zasedání zastupitelstva 20.9.2023.

 

12. Prodej části pozemku parc. č. 149/7 k. ú. Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 149/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 3 240m2 k. ú. Choltice, paní … projevila zájem o odkoupení části tohoto pozemku z důvodu zarovnání sousedního pozemku parc. č. 149/8, který je v jejím vlastnictví (viz. situace). Žadatelka má zájem o koupi výše uvedeného pozemku, přibližně o výměře 432m2 a souhlasí s tím, že uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu, které budou činit cca 6 600 Kč a tuto částku již uhradila jako zálohu.

Cena pozemku bude ještě stanovena na podkladě znaleckého posudku.

Kalkulace režijních nákladů: Náklady na vyhotovení geometrického plánu 6 600 Kč, Vyhotovení smlouvy 2 500 Kč, Vklad do katastru nemovitostí 2 000 Kč. Celkové náklady včetně bez geometrického plánu 11 100 Kč.

Smlouva bude projednána na zasedání zastupitelstva 20.9.2023.

 

13. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 751 k. ú. Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 751 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 5367m2 k.ú. Choltice. V současné době se jedná o zarostlou nevyužívanou nezpevněnou cestu mezi oborou a zástavbou (škola, Lesovna, RD).

1. Žádost - manželé …..

Manželé ….. projevili zájem o odkoupení části tohoto pozemku z důvodu zachování klidného bydlení při realizaci výstavby za „Lesovnou“. Žadatelé mají zájem o koupi výše uvedeného pozemku, který sousedí s jejich pozemkem parc. č. 121/3 k. ú. Choltice, přibližně o výměře 215 m2.

2. Žádost - manželé ……

Manželé ….. mají záměr realizovat rozsáhlejší výstavbu v prostoru Lesovny a projevili zájem o odkoupení části tohoto pozemku z důvodu výstavby RD v lokalitě za „Lesovnou“. Manželé …. na svůj náklad zajistili vyhotovení geometrického plánu, kterým byl pozemek rozdělen na dvě části, které byly nově označeny jako pozemek parc. č. 751/3 o výměře 3 776 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) k. ú. Choltice a pozemek parc. č. 751/4 o výměře 1 591m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) k. ú. Choltice. Žadatelé mají zájem o koupi nově vzniklého pozemku parc. č. 751/4.

Kalkulace režijních nákladů: Vyhotovení smlouvy 2 500 Kč, Vklad do katastru nemovitostí 2 000 Kč, případně geometrický plán, náklady 4 500 Kč + GP.

Cena pozemku bude stanovena znaleckým posudkem, který bude zadán až po stanovisku z MěÚ Přelouč, oddělení územního plánování, zda-li jeden či druhý záměr jsou v souladu s územním plánem.

 

14. PZAD - Zámek Choltice

Starosta prezentoval návrh studie využití zámku Choltice (podklad pro PZAD) vyhotovený ing. Rohlíčkem. Návrh je pro většinu zastupitelů akceptovatelný a bude po doplnění o další přílohy předložen na jednání zastupitelstva 20.9.2023.

 

15. Žádost o vyhrazení trvalého parkovacího místa

Manželé ….. požádali o vyhrazení trvalého parkovacího místa v ul. Na Hlásku. Místní poplatek činí 600 Kč / rok. Pro prověření situace na daném místě bude svoláno místní šetření, které provede místostarosta ing. Horák.

 

16. Kontrola užívání bytů v DPS a DCHB

Městys Choltice provede kontrolu užívání bytů v DPS a DCHB. Komise, kterou povede místostarosta Ing. Horák, navštíví všechny nájemce během září a října. Bude ověřován technický stav bytů a sociální potřeby nájemníků.

 

Zapsal Tomáš Bolek, starosta

 

Datum vložení: 2. 10. 2023 23:02
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
13
2
14
2
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Drátenické Choltice 2023

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu