Navigace

Obsah

Informace ze 2. porady zastupitelů konané 19.11.2018

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali návrh výdajové části rozpočtu na rok 2019, majetkoprávní záležitosti a další záležitosti.
Program jednání
 1. Plán porad a zasedání
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Informace o probíhajících a plánovaných opravách obecního majetku
 4. Záležitost úpravy vjezdu do hasičské zbrojnice
 5. Výbory a komise – doplnění členů, pracovní náplň
 6. Pošta partner
 7. Inventura majetku městyse
 8. Rozpočet na rok 2019
 9. Směna pozemků p.č. 1784 a p.č. 1789 v k.ú. Choltice
 10. Bezúplatný převod pozemků p.č. 887/7, 887/8, 887/9 a 887/10 v k.ú. Choltice
 11. Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 763/16 v k.ú. Choltice
 12. Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2094 v k.ú. Choltice
 13. Žádost o prodej pozemku p.č. 46/6 v k.ú. Ledec
 14. Autobusová zastávka v Ledci

 

Ad 1 - Plán porad a zasedání

19. 11. 2018 od 18:30 druhá porada zastupitelů v zasedací místnosti úřadu (2. čtení rozpočtu)

26. 11. 2018 od 18:30 třetí porada zastupitelů v zasedací místnosti úřadu (3. čtení rozpočtu)

3. 12. 2018 od 18:30 čtvrtá porada zastupitelů v zasedací místnosti úřadu

10. 12. 2018 od 18:00 druhé zasedání zastupitelstva v Zámecké restauraci (schvalování rozpočtu)

 

Ad 2 – Připomínky zastupitelů

P. Korbelová měla dotaz: „Jaký je stav mapování katastru?“ Dotaz zodpověděl starosta, že geodeti nyní zmapovali území od hřbitova na východ. Zaměřování další části Choltic se dá očekávat v následujících měsících.

Pan Pavlík přečetl nabídku spolupráce ohledně vodních nádrží a biotopů, kterou soukromě obdržel od slovenské firmy. Nabídku předal panu Zelenkovi, který řeší problematiku koupaliště.

Ostatní zastupitelé bez připomínek.

 

Ad 3 - Informace o probíhajících a plánovaných opravách obecního majetku

Nejprve zastupitele informoval p. Vančura o probíhajících rekonstrukcích, které by měly být hotovy do konce roku. Jedná se především o chodník, obrubník a pokládku dlažby v Jedousovské ulici. V plánu je výměna oken na obecním domě v Ledci a výměna vstupních dveří do ordinace dětského lékaře. Dále informoval, že kontejnery na listí budou pro veřejnost přistaveny letos naposledy o tomto víkendu, tj. 24. – 25. 11.  a to v prostorách u školy a u firmy Alin.

Starosta informoval zastupitele o:

 • přípravě převzetí pozemku a infrastruktury v lokalitě Okružní ulice – výstavba 16 řadových domů - od stavitele Martina Čermáka.
 • výstavbě dětského hřiště u zámku, první velký herní prvek je hotový
 • dokončení fit hřiště a odpočinková zóna Na Horním Hlásku
 • o konzultacích s projektanty, kteří pracují na projektech: chodníku a parkovacích stání před školou, rekonstrukce přechodů „2. a 3.“,rekonstrukce toalet na zámku, rekonstrukce zdravotního střediska a rekonstrukce obecní knihovny.

Pan Zelenka měl dotaz na zadávání termínů a jejich dodržování od projekčních firem. Starosta popsal stávající situaci a informoval o jednotlivých krocích při zadávání zakázek. Málokdy dodá projektant práci v domluveném termínu.

 

Ad 4 - Záležitost úpravy vjezdu do hasičské zbrojnice

Starosta přečetl výzvu k ukončení protiprávního jednání, kterou zaslal ing. Jan Málek a Zděněk Vašíček na adresu starosty a SDH Choltice ohledně problematiky vjezdu do hasičské zbrojnice. Oba jmenovaní jsou vlastníky přilehlých domů. Autoři výzvy požadují, aby hasičské auto nenajíždělo na nákolníky u jejich domů a aby nákolníky nebyly nijak upravovány.

Vyjádření podal pan Vančura:

 • Nový hasičský vůz je stejně široký jako starý vůz, který sloužil jednotce přes 15 let. Dosud si majitelé okolních domů nestěžovali. Při průjezdu kolem domu čp. 4 a čp. 80 najíždějí kola hasičského vozu na nákolníky u těchto domů. U č.p. 4 jsou viditelné trhliny na fasádě, u č.p. 80 nikoliv.
 • Vrata do zbrojnice se otvírají do vjezdu, místo do ulice a tím zasahují do okapu č.p. 4 a poškodily ho. Nová fasáda na čp. 80 zkomplikovala uvažovanou úpravu otevírání vrat, aby byl průjezd širší.
 • P.Vančura připomněl, že SDH je samostatný subjekt, který není zřizován obcí, a tudíž se na něj stěžovatelé obracejí zbytečně. Hasičský vůz je součástí výjezdové jednotky. Majitelem hasičského vozu je městys Choltice a jen on je k v této věci odpovědným.
 • Dále p.Vančura připomněl, že oba nákolníky leží na obecním pozemku, a že s majiteli domů v této věci jednal.
 • Bezpečný výjezd vozidel by měla během akci na zámku zabezpečit Obecní stráž.

Starosta navrhl vyvolat místní šetření a na místě se seznámit s problémem. Dále požádá naši právničku o konzultaci k některým vyjádřením uvedeným ve výzvě.  

Slečna Fížová projevila zájem o informování termínu místního šetření a požádala o možnost být osobně přítomna daného šetření.

 

Ad 5 - Výbory a komise – doplnění členů, pracovní náplň

Pan Kopecký doplnil členy komise pro místní části o pana Zdeňka Kalouska mladšího a pana Jaroslava Lokaje.

 

Ad 6 - Pošta Partner

Starosta shrnul vyjádření České pošty uvedené v dopisu ze 7. 11. 2018, ve kterém Česká pošta nemá zájem na jednání ohledně úpravy podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy na budovu české pošty čp. 138. V danou chvíli se bude čekat na další jednání s vyššími představiteli České pošty. Městys má nadále zájem zachovat stávajících poštovních služby a přikládá této problematice velkou prioritu.

 

Ad 7 - Inventura majetku městyse

Po diskuzi o práci inventarizační komise a její činnosti se zastupitelé dohodli na složení komise: předseda Jiří Zelenka a členové Pavel Vančura a Jakub Kopecký. Inventarizace majetku má probíhat mezi dny 10. – 21. 1. 2019. Starosta slíbil zaslání podkladů předsedovi komise.

 

Ad 8 - Rozpočet na rok 2019

Starosta seznámil zastupitele se změnami v rámci příjmové strany rozpočtu, kdy je nejasná položka na straně příjmů týkající se státního příspěvku na činnost matriky. Informoval, že návrh rozpočtu byl projednán ve finančním výboru a ve stavebním výboru na jejich společném jednání.

Dále byla podrobně probrána výdajová část rozpočtu, přičemž starosta objasnil jednotlivé položky. Předběžný rozpočet byl pouze provozní a nebyly v něm zahrnuty plánované investice a opravy. Před samotným seznámením s jednotlivými výdaji rozpočtu, byli zastupitelé seznámeni s žádosti o dotace od jednotlivých spolků a sdružení. Nikdo ze zastupitelů se nevyslovil proti schválení jednotlivých žádostí. Po projednání provozního rozpočtu předložil starosta návrh oprav a investic, který objasňoval také předseda stavebního výboru ing. Horák. K plánu oprav a investic se v diskuzi vyjádřil pan Vančura s nutností koupě nového malotraktoru z důvodu nevyhovujícího používání dosavadního traktoru. Pan Vančura byl ubezpečen, že koupě traktoru je první pod čarou, a že k jeho pořízení se prověří možnost využití dotace nebo úvěru.  

Pan Brožek objasnil situaci ohledně tělocvičen v ZŠ, kdy nestačí pouze výměna podlah ve velké tělocvičně, ale je zapotřebí celkové rekonstrukce podloží, povrchu, zabezpečení topení a úprava obvodových zdí. Pan Brožek zjistí možnosti odborného posouzení a odborného odhadu rozpočtu rekonstrukce. Dotaz na možnost vytvoření projektové dokumentace pro případné financovaní z možného dotačního programu, který byl kladně přijat.

Byl dohodnut harmonogram další části tvorby rozpočtu – zakomponování požadovaných návrhů oprav a investic do výdajové části rozpočtu do pátku 23. 11. z důvodu zveřejnění rozpočtu.

 

Ad 9 - Směna pozemků p.č. 1784 a p.č. 1789 v k.ú. Choltice

Starosta seznámil zastupitele s problematikou směny obecních pozemků s pozemky pana ..... Zastupitelé předběžně souhlasili se zveřejněním záměru směny. Bude projednáno na zasedání dne 10. 12. 2018.

 

Ad 10 - Bezúplatný převod pozemků p.č. 887/7, 887/8, 887/9 a 887/10 v k.ú. Choltice

Starosta informoval o možnosti bezúplatného získání pozemků chodníků v Lipoltické ulici z majetku Pardubického kraje. Zastupitelé souhlasili se získáním pozemků. Bude projednáno na zasedání dne 10. 12. 2018.

 

Ad 11 - Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 763/16 v k.ú. Choltice

Starosta seznámil s požadavkem na sjednání věcného břemene na obecním pozemku  p.č. 763/16 pro uložení kabelu nn pro elektro přípojku. Bude projednáno na zasedání dne 10. 12. 2018.

 

Ad 12 - Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2094 v k.ú. Choltice

Starosta seznámil s požadavkem na sjednání věcného břemene na obecním pozemku  p.č. 2094 pro uložení kabelu nn pro elektro přípojku. Bude projednáno na zasedání dne 10. 12. 2018.

 

Ad 13 - Žádost o prodej pozemku p.č. 46/6 v k.ú. Ledec

Úřad městyse obdržel žádost o koupi pozemku p.č. 46/6 v k.ú. Ledec panem .......... z Ledce.

Návrh žádosti byl předán osadnímu výboru k vyjádření. O dalším řešení prodeje se bude jednat po vyjádření osadního výboru.

 

Ad 14 - Autobusová zastávka v Ledci

Pan Kopecký seznámil zastupitele s problematikou vybudování autobusové zastávky v Ledci. Nutnost zastávky je z důvodu zajištění bezpečnosti pohybu dětí na školní autobus, na který nyní musí chodit po neosvětlené a nezabezpečené komunikaci na křižovatku ke Svojšicím. Jakub Kopecký jedná s institucemi a zjišťuje všechny možnosti a náležitosti vybudování autobusové zastávky v Ledci.

 

Zapsal: Jan Brožek a Tomáš Bolek.

 

 


Vytvořeno: 26. 11. 2018
Poslední aktualizace: 4. 12. 2018 23:48
Autor: Tomáš Bolek