Navigace

Obsah

Informace ze 2. porady zastupitelů konané 20.1.2020

Typ: ostatní
Zastupitelé na pracovní poradě projednali výměnu oken v kapli sv. Romedia, restaurování Božích muk u cesty na Svinčany, žádost o přidělení názvu ulice a další obecní záležitosti.
Program jednání
  1. Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí
  2. Připomínky zastupitelů
  3. Výměna oken v kapli sv. Romedia
  4. Restaurování Božích muk u cesty na Svinčany
  5. Žádost o přidělení názvu ulice – lokalita Choltice západ
  6. Aktualizace pasportu komunikací
  7. Prodej pozemku p.č. 645/5 a koupě pozemku p.č.645/15, oboje v k.ú. Choltice
  8. OZV č.1/2020 o veřejném pořádku a čistotě obce, OZV č. 2/2020 o pohybu psů a OZV č. 3/2020 požární řád městyse
  9. Přemnožení nutrií na Struze
  10. Školení zastupitelů

 

Průběh jednání a závěry:

Ad 1 - Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí

27.1. - Zasedání zastupitelstva od 18:00 – zasedací místnost úřadu městyse

10.2. – Porada od 18:30

24.2. – Porada od 18:30

9.3.  - Zasedání zastupitelstva od 18:00

23.3. – Porada od 18:30

 

Ad 2 - Připomínky zastupitelů

Bez připomínek

 

Ad 3 - Výměna oken v kapli sv. Romedia

Celkem 8 ks oken v lucerně kaple sv. Romedia na zámku Choltice musí být vyměněno z důvodu havarijního stavu, aby nedocházelo k zatékání. Uvnitř kaple bude instalováno lešení (20 m) a z něj bude výměna provedena. Kaple bude po celou dobu oprav uzavřena. Náklady jsou rozpočtovány ve výši 721 tis. Kč vč. DPH. Práce budou probíhat od poloviny února do začátku dubna. Městys žádá na opravu dotaci z havarijního fondu MK ČR. Výše dotace není dopředu známa.

 

Ad 4 - Restaurování Božích muk u cesty na Svinčany

Starosta informoval o jednání s nadací Adopce památek o možném restaurování Božích muk u cesty na Svinčany. S nadací Adopce památek městys spolupracoval na restaurování Božích muk u Veselí. Boží muka u Svinčan jsou pouhým torzem a měly by být kompletně zrestaurovány. Restaurátorský záměr a cenovou nabídku zpracoval odborný restaurátor Mgr. A. Jiří Finger. Předběžné náklady jsou vyčísleny na 156 515 Kč. Nadace zajistí dotaci ve výši 70 % a městys uhradí zbytek ve výši 46 955 Kč. Městys ještě zajistí na své náklady zhotovení základů. Boží muka by se měla posunout o několik metrů, aby nestála pod vzrostlými třešněmi. Zastupitelé souhlasili s realizací v letošním roce. Bude třeba upravit rozpočet o tuto akci.

 

Ad 5 - Žádost o přidělení názvu ulice – lokalita Choltice západ

Zastupitelstvo městyse dostalo žádost o přidělení jména pro novou ulici. Budoucí ulice je dnes označována jako cesta k jedousovskému hřbitovu (p.č. 2150) a momentálně u ní stojí jeden rodinný dům. Ale vzhledem další plánované výstavbě rodinných domů u této cesty je na místě rozhodnout o řádném názvu této budoucí ulice. Žadatel navrhuje název Třešňová, ale tento název není vhodný, protože v Cholticích se nachází lokalita Třešňovka a to na opačném konci městyse a mohlo by docházet k záměně. Proto se uvažuje o jiném vhodném názvu. Zastupitelé již evidují tyto návrhy: Západní a Vincence Daňka. Další návrhy od veřejnosti jsou přijímány na podatelně úřadu. Rozhodnutí o novém padne na jednom z dalších zasedání zastupitelstva.

 

Ad 6 - Aktualizace pasportu komunikací

Městys Choltice má od listopadu roku 2019 novou katastrální mapu. Z tohoto důvodu je třeba aktualizovat pasport komunikací. Budou aktualizovány pozemky, na kterých komunikace leží. Současně budou navrženy směny, koupě či prodeje pozemků pod komunikacemi. Nový pasport, včetně majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikacemi, by měl být dokončen do konce roku 2020.

 

Ad 7 - Prodej pozemku p.č. 645/5 a koupě pozemku p.č.645/15, oboje v k.ú. Choltice

Městys Choltice obdržel žádost o prodej pozemku p.č. p.č. 645/5 a nabídku na odkup pozemku p.č. 614/15, oboje v k.ú. Choltice. Zastupitelé se předběžně shodli na prodeji a odkoupení, s tím, že z pozemku p.č. 645/5 bude oddělen pozemek, který je v současně době pod komunikací k ČOV.

 

Ad 8 - OZV č.1/2020 o veřejném pořádku a čistotě obce, OZV č. 2/2020 o pohybu psů a OZV č. 3/2020 požární řád městyse

Městys upraví vyhlášky z důvodu nové katastrální mapy (nově vymezená veřejná prostranství) a uvedení do souladu s platnou legislativou. U vyhlášky o veřejném pořádku je také zvažován absolutní zákaz používání pyrotechnických výrobků.

 

Ad 9 - Přemnožení nutrií na Struze

V souvislosti s výskytem většího množství nutrií na potoku Struha v k.ú. Choltice a v okolí rybníku Chrtnický požádal městys Choltice o pomoc Myslivecký spolek Choltice. Nutrie likvidují příbřežní vegetaci a rozhrabávají břehy. Mají vybudované nory v hrázi a v břehách, což může vést k průsaku hrází, sesuvu ohradní zdi zahradnictví, sesuvu břehů či k pádu stromů. Rovněž panuje obava z možného přenosu infekčních chorob.

 

Ad 10 - Školení zastupitelů

MV ČR nabízí zastupitelům bezplatné školení v rámci vzdělávacího programu Zastupitel v kurzu. Kurz probíhá od února do června.

 

Zapsal: Mgr. Tomáš Bolek

 


Vytvořeno: 10. 2. 2020
Poslední aktualizace: 10. 2. 2020 21:31
Autor: Tomáš Bolek