Navigace

Obsah

Informace ze 3. porady zastupitelů konané 15. 2. 2021

Typ: ostatní
.
Informace ze 3. porady zastupitelů konané 15. 2. 2021

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Vítání občánků 2021
 1. Prezentace záměru soukromého investora s lokalitou Lesovna
 1. Provoz úřadu od 15.2.2021
 1. Bezpečné a bezbariérové chodníky v Cholticích
 1. Veřejnoprávní smlouva s městem Přelouč na úseku OSPOD
 1. Dohoda o výběru poplatků s SOP a.s.
 1. Žádost o slevu nájemného z nebytových prostorů
 1. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 750/2
 1. Pravidla čerpání sociálního fondu od 2021
 1. Nabídkové řízení na výměnu oken ve zbytku zdravotního střediska

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 16.2.2021 - finanční výbor v 15:30
 • 1.3.2020 - porada zastupitelů od 18:00
 • 15.3.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 29.3.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 12.4.2021 - zasedání zastupitelstva od 18:00
 • 26.4.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 17.5.2021- zasedání zastupitelstva od 18:00
 • 31.5.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 14.6.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 28.6.2021- zasedání zastupitelstva od 18:00

 

3. Vítání občánků 2021

Knihovnice Radka Zelenková představila návrh na nový dárek pro vítání občánků. Jedná se o tzv. čtecí knížku. Knížka je vyrobena z různých látek, knoflíků a dalších částí. Malé dítě si v knížce může zkoušet různé motorické činnosti, otevírání, zapínání, barvy apod. Knížku vyrábí paní ......, prodejní cena je cca 1200 Kč za kus. Každý kus je originál. Paní knihovnice to vidí jako vhodný dárek pro malé děti.

Starosta shrnul průběh vítání občánků. Děti dostávají od městyse malý dárek, převážně plyšovou hračku, dále 1000 Kč a květinu.

Zastupitelům se knížka většinou líbila, ale část z nich vyjádřila obavy z toho, že knížka obsahuje malé části (knoflíky, apod.), které by mohly být pro malé děti nebezpečné, např. při vdechnutí. Jedná se o výrobek, který není nijak certifikovaný. Proto bude dále jednáno s výrobkyní knížky o možnosti dodání certifikátu nezávadnosti, prohlášení o shodě, návodu k použití apod. Městys musí mít jistotu, že výrobek je nezávadný.

Rovněž je třeba hledat shodu na tom, zda-li věnovat dítěti knížku za cca 1 200 Kč a současně věnovat příspěvek 1 000 Kč. Náklady na vítání by narostly o cca 15 tis. Kč ročně.

Záležitost bude projednávána na dalších poradách.

 

4. Prezentace záměru soukromého investora s lokalitou Lesovna

Martin Čermák, stavební podnikatel, seznámil zastupitele se svými záměry v lokalitě kolem Lesovny a za Lesovnou.

Představil několik variant možné zástavby - bytové domy, rodinné domy, občanská vybavenost. Je také nutná rekonstrukce objektu Lesovny.

Zastupitelé poté prodiskutovali jednotlivé záměry a většinově se shodli, že jeden ze záměrů by mohl být za určitých úprav akceptovatelný. Jednání budou dále pokračovat, aby se našla shoda.

 

5. Provoz úřadu od 15.2.2021

Starosta informoval o provozu úřadu od 15.2.2021.

Úřad je nově otevřen od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 v pondělí a ve středu. V knihovně funguje výdejní okénko.

Byly dokoupeny respirátory pro zaměstnance pro případ, že by stát nařídil jejich nošení v budovách i pro zaměstnance.

Personál si tento týden bere částečně dovolenou z důvodu jarních prázdnin. V dalším týdnu se ale budou opět střídat, aby zabezpečili své děti, které mají stále on-line výuku a zároveň aby nedocházelo v kancelářích ke kontaktům mezi sebou.

 

6. Bezpečné a bezbariérové chodníky v Cholticích

Ing. Horák seznámil s postupem příprav.

Čekáme na nabytí právní moci stavebního povolení. Je podána žádost o dotaci ze SFDI.

Část za mostkem - na pondělí 22.2.2021 je naplánována konzultační schůzka na místě se zástupci SÚS Pk a Povodí Labe, na které by měly být řešeny jejich prvotní požadavky na realizaci lávky a chodníku u silnice.

Ing. Horák vyznačil na místě jednotlivé části lávky a chodníku.

Délka lávky bude cca 50 m a dalších cca 50 m bude chodník. Zakončen bude přechodem pro chodce s osvětlením nebo místem pro přecházení. Šířka lávky a chodníku bude cca 1,5 m. Lávka bude ocelová, s pororošty, bude zakotvená do silniční opěrné zdi a na sloupy. Zbylý chodník bude klasický ze zámkové dlažby.

Ing. Horák shrnul i jiné varianty, které ale byly již dříve zamítnuty pro nevhodnost.

Zastupitelé se shodli, že po jednání se SÚS a Povodím Labe bude zpracováno zadání pro projektanta a výzva k podání cenové nabídky na projektovou dokumentaci. Cenová nabídka bude projednána a poté bude navrženo rozpočtové opatření.

 

7. Veřejnoprávní smlouva s městem Přelouč na úseku OSPOD

Starosta informoval, že v souladu s § 63 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Přelouče vykonávat přenesenou působnost ve správním obvodu městyse Choltice svěřenou této obci podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a dle dalších zvláštních právních předpisů, a to v rozsahu, který by jinak vykonávaly orgány městyse Choltice.

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se městys Choltice zavazuje uhradit městu Přelouč ročně částku ve výši 1.000 Kč. Fakturu na úhradu výše uvedené částky vystaví město Přelouč do 31. 3. příslušného kalendářního roku, přičemž doba splatnosti bude činit 30 dnů ode dne doručení faktury. Pokud bude smlouva uzavřena po 31. 3. kalendářního roku, vystaví město Přelouč fakturu do 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž bude vypočtena poměrná částka podle doby platnosti smlouvy v příslušném kalendářním roce.

Bude zařazeno na zasedání 12.4.2021.

 

8. Dohoda o výběru poplatků s SOP a.s.

Smyslem této Dohody je pověření společnosti SOP a.s. vybírat od obce skládkové poplatky a předávat je skládce, která ze zákona ručí za jejich výběr, vyúčtování a odvod na základě platebního výměru od SFŽP, sledovat data o objemu skládkovaných „Využitelných odpadů“ z obce za účelem získání třídící slevy podle § 157 NZOD, možnost obce platit již od 1.1.2021 u využitelných skládkovaných odpadů snížený skládkový poplatek. V případě skončení nároku obce na třídící slevu bude případný nedoplatek skládkového poplatku po ukončení příslušného čtvrtletí doúčtován obci.

Sleva může být 300 Kč na uloženou tunu, pokud městys nepřekročí limit 200 kg na občana ročně, což je max. 234 tun za rok 2021. Pokud bude limit překročen, bude městys platit za překročené tuny 800 Kč za tunu.

Zastupitelé se shodli na uzavření dohody a souhlasili, že ji starosta může podepsat.

 

9. Žádost o slevu nájemného z nebytových prostorů

Starosta informoval o žádosti Kristýny Ondráčkové o slevu na nájemném a o příspěvek na úhradu energií v pronajatých prostorách.

Zastupitelé předběžně souhlasili s prominutím části nájemného, které nedoplácí stát. Aktuální platby nájemného je možné přerušit, než zastupitelstvo rozhodne. Příspěvek na elektřinu bude ještě zvažován, ale nejdříve se porovná s minulými roky.

Záležitost bude projednána na další poradě zastupitelů.

 

10. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 750/2

Kmen Trilobit chce požádat městys Choltice o prodej části pozemku p.č. 750/2 - louka v areálu koupaliště.

Schůzka se zástupci vedení Lesní ligy moudrosti (zastřešující organizace), vedení kmene Trilobit, projektantem a zástupci městyse se koná v úterý 23.2.2021 od 14:00 na pozemku.

Od 16:30 pokračuje jednání v zasedací místnosti úřadu městyse, kterého se zúčastní advokátka městyse JUDr. Vorlová. Na jednání budou projednány všechny varianty majetkoprávního vypořádání.

Záměr bude projednáván na dalších pracovních poradách.

 

11. Pravidla čerpání sociálního fondu od 2021

Starosta seznámil zastupitele s návrhem úprav pravidel pro čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy Zastupitelstva městyse Choltice.

V souladu s novou legislativou se navrhuje zavedení možnosti čerpání stravenkového paušálu ve výši 50 Kč/den. Výše částky je navržena v zákonném limitu a s ohledem na možnosti rozpočtu sociálního fondu.

Zastupitelé předběžně souhlasili.

Tento bod bude projednáván na zasedání zastupitelstva 12.4.2021.

 

12. Nabídkové řízení na výměnu oken ve zbytku zdravotního střediska

Zbývajících 15 oken ve zdravotním středisku, která ještě nebyla vyměněna, jsou v havarijním stavu. Pavel Vančura seznámil s nabídkami na jejich výměnu. Byly poptány 4 firmy:

Okna Macek a.s. - nabídka za 146 tis. Kč, , Platová okna Heřmanův Městec s.r.o. - nabídka za 134 tis. Kč, Stavona a.s. - nabídka za 141 tis. Kč, Vojtěch Říha 117 tis. Kč. Ceny jsou bez DPH.

Firmy si byly místo obhlédnout, nabídky jsou kompletní, srovnatelné, parametry jsou totožné s již pořízenými okny do první část střediska.

Zastupitelé se shodli na zadání zakázky firmě s nejnižší nabídkou, kterou je Vojtěch Říha. Bude třeba finance doplnit do rozpočtu formou rozpočtového opatření, které bude projednáno na zasedání zastupitelstva 12.4.2021

 

Zapsal: Tomáš Bolek, starosta

 


Vytvořeno: 28. 2. 2021
Poslední aktualizace: 28. 2. 2021 12:32
Autor: Tomáš Bolek