Navigace

Obsah

Informace ze 3. porady zastupitelů v roce 2018 konané 5. 3. 2018

Typ: ostatní
Informace ze 3. porady zastupitelů v roce 2018 konané 5. 3. 2018Informace ze 3. porady zastupitelů v roce 2018 konané 5. 3. 2018

Zastupitelé se sešli na své 3. pracovní poradě v roce 2018 v pondělí 5. 3. 2018. Projednali rekonstrukci knihovny, ulice U Obory, chodníků v Lipoltické a Jedousovské ulici, úpravu nájmů v DPS a DCHB a další.

Informace z porady starosty se zastupiteli městyse Choltice

Program jednání:

 1. Plán porad a zasedání
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Rekonstrukce knihovny
 4. Informace o rekonstrukci ulice U Obory – II. etapa
 5. Informace o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích (přechody, chodníky …)
 6. Pronájem části pozemku p.č. 42 a části pozemku p.č 44, oboje v k.ú Choltice, v ul. Ke Mlýnu
 7. Prodej pozemku p.č. 1626/1 v k.ú. Choltice
 8. Bezúplatný převod pozemků p.č. 887/5 a 887/6, oboje v k.ú. Choltice z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví městyse Choltice
 9. Výpůjčka pozemků p.č. 1702 a p.č. 1703, oboje v k.ú. Choltice
 10. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – č. IV-12-2014701/VB/1 Choltice – knn – Koldinský
 11. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-2015457/SIS/1 Choltice – knn - Kabíček
 12. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – a dohoda o umístění stavby: Choltice Hellichova 767/40 knn Ing. Petr
 13. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 14. Zpráva o uplatňování územního plánu Choltice
 15. Úprava nájmů v obecních bytech a aktualizace žádostí o byty
 16. Dodavatel elektřiny na 2018-2019
 17. Informace o ordinaci stomatologa a pediatra
 18. Stavební úřad – kontrola činnosti
 19. Klub důchodců – finanční podpora
 20. Výzva zastupitelům obcí – odměny členů okrskových komisí
 21. Jak jsme žili v Československu – účast na projektu
 22. Pronájem kontejneru na plast
 23. Svoz BIO, nebezpečného a velkoobjemového odpadu
 24. Mapování intravilánu

Průběh jednání a závěry:

1.Plán porad a zasedání

12.3.2018 – pracovní porada zastupitelů

19.3.2018 - 2. zasedání zastupitelstva

9.4.2018 – pracovní porada zastupitelů

16.4.2018 – pracovní porada zastupitelů

2. Připomínky zastupitelů

Nebyly.

3.Rekonstrukce knihovny

Knihovnice Radka Zelenková prezentovala svoji činnost a dále studii na rekonstrukci knihovny pořízenou v roce 2016 a požádala zastupitele o přidělení financí na projektovou dokumentaci, bez které nelze realizovat rekonstrukci knihovny městyse. Zastupitelé předběžně souhlasili, finance budou zahrnuty do rozpočtového opatření č. 2/2018.

4.Informace o rekonstrukci ulice U Obory – II. etapa

Starosta seznámil zastupitele s výběrovým řízením na dodavatele rekonstrukce II. etapy ulice U Obory. Přihlásilo se 7 firem, které nabídly ceny za zhotovení od 1 074 209 Kč bez DPH do 1 792 549 Kč bez DPH. Firma HOLD s.r.o. nabídla nejnižší cenu a byla vybrána. Stavební práce budou zahájeny kolem 15.3.2018. Technickým dozorem bude ing. Aleš Jiroutek, dozorem za městys bude Pavel Vančura. Kontrolních dnů se budou také účastnit členové stavební komise pod vedením ing. Miroslava Horáka. Na 12.3.2018 od 16:30 je naplánována schůzka s občany bydlícími v této ulici, kde s nimi budou podány veškeré informace o organizaci stavební činnosti a případných omezeních.

5.Informace o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích (přechody, chodníky …)

Během ledna a února bylo zhotoveno oplocení kontejnerového stání v ul. B.Jelínka. Zbývá dokončit dřevěné boční stěny. Během března začne firma Michala Kálese s rekonstrukcí chodníku od Kvartýru k ZŠ. V oboře probíhá samotěžba, pracovníci technických služeb provádějí probírky stromů a keřů na veřejných prostranstvích.

6.Pronájem části pozemku p.č. 42 a části pozemku p.č. 44, oboje v k.ú Choltice, v ul. Ke Mlýnu

Části pozemků jsou potřebné pro zajištění přístupu do budovy Centra denních služeb, kterou hodlá postavit spolek Další cesta, z.s. Jedná se o pozemky v areálu našeho DPS čp. 160. Původně uvažovaná výpůjčka pozemků není možná, stavba CDS by byla pouze stavbou dočasnou, po dobu výpůjčky. To je v rozporu s dotačními podmínkami. Proto je možný pouze pronájem pozemků na dobu neurčitou. Prodej pozemků není v zájmu městyse. Zastupitelé předběžně souhlasili. Cena pronájmu bude řešena na další poradě. Bude projednáváno na zasedání 19.3.2018.

7.Prodej pozemku p.č. 1626/1 v k.ú. Choltice

Jedná se o pozemek u cesty mezi sv. Antoníčkem a obcí Svinčany. O pozemek má zájem sadař pan Doležal, který by rád pozemek oplotil a vybudoval na něm ovocný sad. Cena je stanovena na 40 Kč za m2 plus režijní náklady, tj. 2500 Kč administrativní poplatek za vypracování smlouvy a 1 000 Kč za kolek pro KÚ. Na zbylé část pozemku o výměře 97 m2 bude ve spolupráci se sousední obcí Svinčany vybudováno turistické sezení. Bude projednáváno na zasedání 19.3.2018.

8.Bezúplatný převod pozemků p.č. 887/5 a 887/6, oboje v k.ú. Choltice z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví městyse Choltice

Jedná se o pozemky na jedné straně ulice Lipoltická, které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje a městys vyjednal jejich převod do svého vlastnictví. Leží na nich chodníky, které vybudoval městys a veřejná zeleň, o kterou se městys stará. Po převodu těchto pozemků bude pokračovat převod pozemků na druhé straně ulice. Bude projednáváno na zasedání 19.3.2018.

9.Výpůjčka pozemků p.č. 1702 a p.č. 1703, oboje v k.ú. Choltice

Jedná se o pozemky nedaleko lokality U kříže. O pozemky má zájem Myslivecký spolek Choltice, který je chce využít ke své činnosti, tj. k vytvoření vhodného přírodního úkrytu pro zvěř. Původní záměr tyto pozemky myslivcům pronajmout ztroskotal na výši nájmu. Výpůjčka bude zdarma na 20 let. Bude projednáváno na zasedání 19.3.2018.

10.Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – č. IV-12-2014701/VB/1 Choltice – knn – Koldinský

Věcné břemeno se týká umístění el. kabelu na obecních pozemcích v lokalitě na Hlásku. V roce 2017 byla schvalována smlouva o smlouvě budoucí. Bude projednáváno na zasedání 19.3.2018.

11.Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-2015457/SIS/1 Choltice – knn – Kabíček

Věcné břemeno se týká umístění el. kabelu na obecních pozemcích v ulice U Pošty a lokalitě Na Kopaninách. V roce 2017 byla schvalována smlouva o smlouvě budoucí. Bude projednáváno na zasedání.

12.Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – a dohoda o umístění stavby: Choltice Hellichova 767/40 knn Ing. Petr

Věcné břemeno se týká umístění el. kabelu na obecních pozemcích v ulici Hellichova. Bude projednáváno na zasedání.

13.Rozpočtové opatření č. 2/2018

Rok 2017 skočil vyšším přebytkem, než městys původně plánoval a také byla vysoutěžena nižší částka na rekonstrukci ulice U Obory, proto můžou zastupitelé rozhodnout o přidělení volných prostředků na opravy chodníků a veřejného osvětlení v ulicích Okružní, Lipoltická a Jedousovská. Finance poputují i do Muzea Cholticka, do opravy hasičské cisterny a do opravy oken na radnici. Rozděleno bude cca 2,5 mil. Kč. Rozpočtové opatření bude schvalováno na zasedání zastupitelstva.

14.Zpráva o uplatňování územního plánu Choltice

Zastupitelé znovu projednali zprávu, která vyhodnocuje náš územní plán a dává pokyny, čím je třeba se zabývat při nadcházející změně č. 1 územního plánu.

15.Úprava nájmů v obecních bytech a aktualizace žádostí o byty

Nová úprava nájemních smluv v DPS a DCHB dává možnost rozhodnout o navýšení nájmu s ohledem na inflaci. Většina zastupitelů se přiklonila ke zvýšení nájmů od 1.7.2018 o inflaci, tj. o 2,5%. Bude schvalováno na zasedání zastupitelstva. Městys také přistoupil k aktualizaci žádostí o byty v DPS a DCHB a upravil podmínky pro jejich podávání a evidenci. Od 1.2.2018 se zavádí členění žádostí na aktivní (chci bydlet hned) a neaktivní (chci bydlet někdy později).

16.Dodavatel elektřiny na 2018-2019

Po dvou letech skončila platnost nasmlouvaných podmínek na dodávku elektřiny od ČEZ Prodej, s.r.o.. Poptávkou u největších dodavatelů se nepodařilo získat ceny jako v roce 2016, za elektřinu zaplatíme více o cca 25%. Zůstáváme u ČEZu.

17.Informace o ordinaci stomatologa a pediatra

Od června je opuštěná ordinace stomatologa. Stále se nedaří ji obsadit. Bohužel od dubna bude volná i ordinace dětského lékaře, protože EUC Klinika, která u nás tuto službu dlouhodobě zajišťuje, nemá náhradu za lékaře, který odchází do důchodu. Doufáme, že tento stav bude dočasný, nebude se rušit pronájem ordinace. Děti a rodiče budou muset nějakou dobu dojíždět do Přelouče.

18.Stavební úřad – kontrola činnosti

Krajský úřad Pardubického kraje provedl pravidelnou kontrolu správní činnosti našeho stavebního úřadu. Nebyly zjištěny zásadní nedostatky v činnosti, ale bylo konstatováno, že obvod stavebního úřadu je velký a je třeba stavební úřad personálně posílit. Budeme řešit na dalších poradách.

19.Klub důchodců – finanční podpora

Zastupitelé souhlasili s příspěvkem pro Klub důchodců na úhradu jedné dopravy autobusem do pardubického divadla, aby nemuselo dojít ke zvýšení příspěvku předplatitelů.

20.Výzva zastupitelům obcí – odměny členů okrskových komisí

Na městys byla doručena výzva ke zvýšení odměny členů okrskových volebních komisí. Zastupitelé ještě před touto výzvou odsouhlasili navýšení odměny o 1 000 Kč pro všechny členy komise pro volbu prezidenta.

21.Jak jsme žili v Československu – účast na projektu

Městys se připojí k akci, která mapuje život v Československu v minulých 100 letech. Přípravu podkladů zajistí kronikářka ing. Fižová a kastelán Lukáš Rychtecký.

22.Pronájem velkoobjemového kontejneru na plast a papír

Městys musí zajistit skladování pytlů s papírem a plasty ve velkém kontejneru v době, než jsou pytle odvezeny do sběrného dvora. Velký kontejner zapůjčí firma ROTANI s.r.o. za 1500 Kč měsíčně.

23.Svoz BIO, nebezpečného a velkoobjemového odpadu

První BIO svoz bude 10. 4. 2018 a kontejnery pro velkoobjemový a nebezpečný odpad budou přistaveny v sobotu 7. 4. 2018 od 9:00 do 12:00 u Řeháku v Cholticích a v Ledci 6. - 8. dubna na točně.

24.Mapování intravilánu

Od 19.3.2018 do 4.5.2018 bude probíhat druhá etapa zjišťování hranic nemovitostí v intravilánu Choltic. Majitelé nemovitostí již dostávají postupně pozvánky s termíny jednání. Přítomnost majitele je důležitá pro správné stanovení hranic.

Tomáš Bolek

starosta

Zápis z porady ke stažení zde .... ZÁPIS Z PORADY

Všechny zápisy z porad zastupitelů jsou ke stažení ZDE.


Vytvořeno: 15. 3. 2018
Poslední aktualizace: 10. 7. 2018 19:51
Autor: Správce Webu