Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace ze 4. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 28.11.2022

Informace ze 4. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 28.11.2022

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady.

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Připomínky a podněty zastupitelů
 1. Personální záležitosti
 1. Informace o stavební činnosti soukromého investora v lokalitě Na Hlásku
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Výroční zpráva ZŠ Choltice za šk. rok 2021 - 2022 a zpráva o činnosti MŠ Choltice za rok 2022
 1. Zprávy finančního a stavebního výboru
 1. Rozpočtové opatření č. 11/2022
 1. Stočné 2023, tvorba fondu oprav a plán financování obnovy ČOV a kanalizace
 1. Dodatek ke smlouvě s SOP a. s. o odvozu odpadu pro rok 2023 a dodatek č.2 ke smlouvě o využití sběrného dvora SOP a.s. a změny v odpadovém hospodářství městyse
 1. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2025
 1. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse
 1. Pověření starosty provádět rozpočtová opatření
 1. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem a členem zastupitelstva
 1. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pořízení pozemků pro umístění komunikací a sítí v lokalitě Z11-Z12
 1. Úprava ceníku služeb městyse Choltice
 1. Program 2. zasedání zastupitelstva
 2. Jmenování členů finančního a stavebního výboru
 3. Kalendář akcí v prosinci
2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porada a zasedání.

 • 7.12.2022 - 2. zasedání zastupitelstva od 18:15, Zámecká restaurace
 • 9.1.2023 - porada zastupitelů od 18:00, zasedací místnost úřadu
 • 23.1.2023 - porada zastupitelů od 18:00, zasedací místnost úřadu
 • 6.2.2023 - 3. zasedání zastupitelstva od 18:15, Zámecká restaurace
3. Připomínky a podněty zastupitelů

J. Zelenka - zeptal se pozemky u choltického nádraží a údržbu kolem nástupiště. Je tam rozježděný terén. Starosta uvedl, že choltické nádraží leží na katastru obce Svinčany a Choltice zde nemají žádný pozemek. Vlastníky pozemků jsou Svinčany, Správa železnice a soukromníci. M. Horák, doplnil, že rozježděný terén mohly způsobit autobusy, které po určitou dobu zajišťovaly náhradní přepravu v době výluky. Nabídl se, že se spojí se SŽ a pokusí se zajistit úpravy terénu.

R. Peml - pozval zastupitele na prohlídku rekonstruovaných sportovních kabin, která je naplánována na úterý 20.12.2022 od 15:00.

R. Peml - informoval, že nájemce zámeckého sálu požaduje cca 25 tis. Kč na úhradu nákladů na vytápění sálu pro ples Slavoje, který se má konat v lednu 2023. Pro Slavoj to je částka nad jeho možnosti. Starosta přislíbil, že s nájemcem domluví společné jednání nad podmínkami pořádání plesů v roce 2023. Stejný problém s pořádáním plesu budou mít hasiči i městys.

L. Brožková - zeptala se na možnost zákazu stání v ulici k Další cestě. Pokud auta parkují na obou stranách, je komplikované chodit k CDS. Starosta uvedl, že se nyní bude vyznačovat vodorovné dopravní značení na náměstí, aby se usměrnilo živelné parkování a mohly tam snadněji zajíždět linkové autobusy. Návrh dopravního značení zpracovala odborná firma a instalace značení byla schválena Polici ČR a Městským úřadem Přelouč. Žlutá čára k Centru denních služeb je také potřeba.

4. Personální záležitosti

Starosta informoval o vypsání výběrových řízení:

 • Výběrové řízení na referentku stavebního úřadu (za odchod do důchodu)
 • Výběrové řízení na uklizečku na úřadě (za odchod do důchodu)
5. Informace o stavební činnosti soukromého investora v lokalitě Na Hlásku

Investor Stavební firma Martin Čermák s.r.o. hodlá realizovat stavbu 4 RD v lokalitě Na Hlásku. Na základě toho jedná s vlastníky okolních pozemků o možné spoluúčasti na stavbě vodovodu a kanalizace v této části lokality. Investor v rámci povolovacího stavebního řízení na 4 RD navrhl zásobování pitnou vodu pomocí dovážení vody cisternami do společné nádrže a z ní poté rozvodem do jednotlivých domů. Likvidace odpadních vod byla navržena pomocí septiků či DČOV. Městys se v rámci stavebního řízení proti tomuto odvolal a navrhoval, aby investor vybudoval řádný vodovod a splaškovou kanalizace. Připojovací místa jsou nedaleko.

Na základě toho investor oslovil majitele sousedních pozemků, zda-li by se nechtěli na stavbě vodovodu a kanalizace finančně podílet a tím si zhodnotit svůj stavební pozemek. Někteří z majitelů se nyní obrátili na městys s žádostí o informace.

Starosta navrhl stanovisko městyse:

Městys neplánuje v této lokalitě budovat na vlastní náklady inženýrské sítě pro stavební pozemky soukromých vlastníků.

Městys bude souhlasit s umístěním inženýrských sítí do pozemků městyse vybudovaných investorem a bude souhlasit s jejich převzetím (odkoupením za symbolickou cenu) od investora.

Majitelem přípojek je vždy vlastník pozemku. Majitelem hlavního řádu je vždy investor, posléze městys.

Kapacita ČOV je na hraně udržitelnosti. Lze ji zvýšit intenzifikací, tj. rozšířením kapacity, snížením nátoku balastních vod, apod. V současné době ale městys Choltice, jako vlastník kanalizace a ČOV, neomezuje a ani neplánuje omezovat povolování připojení k ČOV.

6. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Ing. Horák informoval:

 • Rekonstrukce a přístavba sportovních kabin - dělají se omítky, montují se inženýrské sítě, další KD bude 8.12.2022. Chystá se budování kanalizační přípojky, bude tedy dočasně omezeno parkování před MŠ, zřejmě i přístup do MŠ bude přes ZŠ. (asi 7. - 12.12.2022). Na úterý 20.12.2022 je naplánována prohlídka stavby pro zastupitele.
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - základy pro stavbu jsou zality betonem, stavba běží dle harmonogramu. V úterý 29.11.2022 je kontrolní den.
 • Zázemí pro technické služby - probíhá vodoprávní jednání na povolení vrtu na vodu.
 • Úprava prostoru před školou - připravují se podklady pro stavební povolení
 • Lávka a chodník v ul. U Pošty - připravují se podklady pro stavební povolení
 • Rekonstrukce ul. Na Hlásku - řeší se připomínky MěÚ Přelouč k navržené dešťové kanalizaci.
 • Rekonstrukce WC v Ledci - bude zahájeno v prosinci či lednu
7. Výroční zpráva ZŠ Choltice za šk. rok 2021 - 2022 a zpráva o činnosti MŠ Choltice za rok 2022

Zastupitelé dostali k dispozici Výroční zprávu ZŠ Choltice za šk. rok 2021-2022. Zpráva bude projednána a schvalována na zasedání zastupitelstva 7.12.2022.

Informace o činnosti MŠ Choltice v roce 2021 podá osobně ředitelka MŠ na zasedání zastupitelstva 7.12.2022.

8. Zprávy finančního a stavebního výboru

Předsedkyně FV Olga Urbanová, Dis. seznámila se zprávami z jednání finančního výboru, které se konaly 8.11.2022 a 14.11.2022.

FV konaný dne 8.11.2022 se věnoval kontrole hospodaření městyse za 3Q 2022, projednával návrh rozpočtu na rok 2023. Má problém s výši příspěvku na činnost pro TJ Slavoj ve výši 380 000 Kč. FV se seznámil se zůstatky na bankovních účtech k 31.10.2022, které činí 10,879 mil. Kč. Dále se zabýval pokračováním přípravy projektu PZAD pro zámek Choltice, výši poplatků za stočné a odpady (doporučuje ponechat výši poplatků stejnou, jako je v roce 2022).

Na jednání 14.11.2022, které probíhalo společně se stavebním výborem, byly projednány návrhy oprav a investic pro rok 2023.

Předseda SV Ing. Miroslav Horák informoval o jednání stavebního výboru, který se konal 14.11.2022 v první půli společně s finančním výborem. SV projednal rovněž návrh oprav a investic na rok 2023, včetně zadání projektových dokumentací na další akce, které se budou realizovat v následujících letech. Dále se projednala připravenost akcí na realizace (PD jsou téměř dokončené): Lávka a chodník v ul. U Pošty, rekonstrukce ulice Na Hlásku, úprava prostor před školou. K PD na rekonstrukci ulice Na Hlásku jsou připomínky, které se budou projednávat s projektantem. Měl by být zachován příčný sklon vozovky. Je směrován proti svahu, aby nedocházelo k nátoku dešťové vody z komunikace do spodních parcel.

9. Rozpočtové opatření č. 11/2022

Starosta prezentoval návrh rozpočtového opatření č. 11/2022.

Rozpočet se upravuje o příjmy a výdaje na:

 • volbu prezidenta: o 9 400 Kč (příjem dotace a náklady letošního roku)
 • rekonstrukci hasičské zbrojnice: o 1 882 914 Kč (příjem dotace a náklady letošního roku)

Rozpočtové opatření č. 11/2022 bude projednáváno na zasedání zastupitelstva 7.12.2022.

10. Stočné 2023, tvorba fondu oprav a plán financování obnovy ČOV a kanalizace

Zastupitelé se předběžně shodli, že stočné pro rok 2023 se nebude zvyšovat a zůstane na stejné úrovni, jako v roce 2022, tj. 23 Kč vč. DPH. Starosta prezentoval náklady na stočné v roce 2021a 2022.

Při použití směrného čísla roční spotřeby ve výši 36 m3 na občana zůstane cena stočného 828 Kč.

Zastupitelé dále projednali Plán financování obnovy vodovodů, kanalizací a ČOV Choltice pro roky 2023 - 2032 a předběžně souhlasí s ukládanou částkou do fondu oprav ve výši 250 000 Kč ročně.

Výše stočného na rok 2023 a Plán financování obnovy vodovodů, kanalizací a ČOV Choltice pro roky 2023 - 2032 budou projednávány na zasedání zastupitelstva 7.12.2022.

11. Dodatek ke smlouvě s SOP a. s. o odvozu odpadu pro rok 2023 a dodatek č.2 ke smlouvě o využití sběrného dvora SOP a.s. a změny v odpadovém hospodářství městyse

Starosta informoval, že náklady na svoz domovního odpadu za rok 2022 budou cca 1,6 mil Kč. Příjmy z poplatků budou cca 0,9 mil. Kč. Příjmy od Ekokomu budou 0,2 mil. Kč.

Svozová firma SOP a.s. od roku 2023 navýší ceny za svoz o cca 9%.

Stejně tak se navýší náklady na sběrný dvůr v Přelouči, v areálu SOP a.s. rovněž o cca 9%. Náklady budou cca 120 tis. Kč.

Dodatky ke smlouvám budou projednávány na zasedání zastupitelstva 7.12.2022.

12. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2025

Starosta informoval o některých položkách navrženého rozpočtu, např. o plánovaných nákladech na SENIOR TAXI, na které je počítáno s částkou 30 000 Kč. Dále jsou v rozpočtu finance na akce Klubu choltických seniorů, např. doprava na výlet, doprava na setkání se seniory z Vraclavi u Vysokého Mýta, balíčky k životním jubileům, apod. Pravidelné zájezdy do Východočeského divadla v Pardubicích se příští rok neuskuteční, protože zájem ze strany seniorů je malý.

Starosta prezentoval rozpočtový výhled na roky 2024 - 2025. Běžné příjmy jsou navrženy o cca 7 mil. Kč vyšší, než běžné provozní výdaje. Rozdíl bude použit na investice do obecního majetku.

Návrh rozpočtu a rozpočtový výhled budou projednávány na zasedání zastupitelstva 7.12.2022.

13. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse

Zastupitelé se předběžně dohodli na poskytnutí dotací pro spolky a neziskové organizace pro rok 2023. Pokud bude schválen rozpočet na rok 2023, bude se s každým příjemcem dotace sjednávat smlouva o poskytnutí dotace a tato smlouva musí být schválena zastupitelstvem. Městys poskytne v roce 2023 na dotacích částku 498 000 Kč.

Smlouvy budou projednávány na zasedání zastupitelstva 7.12.2022.

14. Pověření starosty provádět rozpočtová opatření

Starosta požádal zastupitele o pověření k provádění posledního rozpočtového opatření v období přechodu roku 2022 a 2023 v neomezené výši. Pro plynulý průběh uzavření rozpočtu na konci roku je praktické, aby poslední rozpočtové opatření prováděl starosta a zastupitelstvo jej následně schvalovalo na prvním zasedání v roce 2023. V opačném případě by se asi muselo zastupitelstvo sejít počátkem ledna 2023 a rozhodnout o přijetí posledního rozpočtového opatření za rok 2022.

Pověření bude projednáno na zasedání zastupitelstva 7.12.2022.

15. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem a členem zastupitelstva

Zastupitelstvo musí souhlasit s uzavřením dohody o provedení práce mezi městysem Choltice a členem zastupitelstva Jakubem Kopeckým na provádění údržby veřejné zeleně v Ledci v roce 2023, Vendulou Fižovou a Ing. Pavlínou Korbelovou na průvodcovské služby na zámku Choltice v roce 2023.

16. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pořízení pozemků pro umístění komunikací a sítí v lokalitě Z11-Z12

Žádost firmy Liponova a.s., investora v lokalitě Z11-Z12, Choltice, Nádražní ulice o sjednání smlouvy o smlouvě budoucí kupní o vykoupení pozemků, na kterých bude veřejná infrastruktura (kanalizace, vodovod, komunikace, dětské hřiště). Domluvená cena je 100 Kč bez DPH za všechny pozemky. Cena je stanovena s ohledem na to, že koupě pozemků uskuteční v zájmu investora.

K tomuto kroku je třeba přistoupit na základě rozhodnutí VAK Pce a SUS Pce. VAK Pce neschválil uložení vodovodu do chodníku k jiným sítím a zároveň poukázal na to, že pozemek, který bude sloužit k uložení, musí být v majetku městyse Choltice. Ze strany SUS Pce přišlo zamítavé stanovisko k podélnému uložení vodovodu do tělesa silnice III/ 3428 podle §36 zákona č.13/1997sb., daná stavba nachází v nezastavěném území.

Na koordinačním výkrese na kterém je žlutě vyznačen 1m široký a cca 210m dlouhý pás pozemku. Tento pozemek, by sloužil k uložení vodovodního potrubí pro areál "Choltice - místo pro spokojený život", investor Liponova a.s.´

V severní části lokality se nacházejí, kromě pozemků firmy Liponova a,s., také pozemky firmy Leander Corp s.r.o., která by měla realizovat záměr "Choltice - revitalizace toku Struha včetně údolní nivy". V této lokalitě je naplánován také pěší chodník, který bude spojovat tuto lokalitu s centrem městyse a povede přes lávku u firmy KOVODĚL. Investor má zájem o sjednání smlouvy o smlouvě budoucí kupní, ve které bude předjednána koupě pozemku p.č. 948/10 o výměře 505 m2 (vznikne po zapsání GP) pod touto cestou městysem Choltice. Cena za pozemek pod cestou je domluvena na 100 Kč bez DPH za pozemek. Část pozemku pod cestou vlastní LIPONOVA a.s., která je druhým prodávajícím.

Po vybudování infrastruktury převede investor na městys všechny části staveb infrastruktury, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny. Jedná se o kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení, rozhlas, dětské hřiště a veškeré komunikace.

Zastupitelé předběžně souhlasili se schválením SOSB kupní s oběma investory. Smlouvy budou projednávány na zasedání zastupitelstva 7.12.2022.

17. Úprava ceníku služeb městyse Choltice

Jsou navrženy dvě změny:

 • úprava ceny za půjčení kontejnerů - na BIO, velkoobjemový odpad a stavební odpad.
 • úpravy ceny za prodej dřeva ze samovýroby - navýšení maximální ceny za dřevo z probírky obory.

Úprava ceníku bude projednávána na zasedání zastupitelstva 7.12.2022.

18. Program 2. zasedání zastupitelstva

Zastupitelé projednali program 2. zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve středu 7.12.2022 od 18:15 v Zámecké restauraci.

19. Jmenování členů finančního a stavebního výboru

Olga Urbanová navrhla jmenovat jako člena finančního výboru Leoše Tefra. Miroslav Horák navrhl jmenovat jako člena stavebního výboru Pavla Vančuru.

Zastupitelé předběžně vyjádřili souhlas.

Jmenování proběhne na zasedání zastupitelstva 7.12.2022.

20. Kalendář akcí v prosinci

V nejbližší době se uskuteční:

 • 29.10.2022 - kontrolní den na stavbě hasičské zbrojnice
 • 30.10.2022 - vítání občánků - na zámku Choltice
 • 1.12.2022 - svoz barevných pytlů s papírem a plasty
 • 2.12.2022 - divadlo Záskok - je zrušeno pro nemoc
 • 3.12.2022 - výlov rybníka Zrcadlo
 • 7.12.2022 - 2. zasedání zastupitelstva od 18:15
 • 7.12.2022 - přednáška na zámku čp. 5 - THAJSKO - TĚŽKÁ ZÁVISLOST
 • 10.12.2022 - Advent na zámku
 • 13.12.2022 - v ZŠ se koná vánoční jarmark
 • 20.12.2022 - prohlídka stavby sportovních kabin
 • 20.12.2022 - koncert skupiny Elixír z Pardubic
 • 23.12.2022 - prodej kaprů

 

Zapsal Tomáš Bolek

 

 

Datum vložení: 4. 12. 2022 22:11
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2022 22:39
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25
1
26
1
27 28 29
30 31 1 2
1
3 4
1
5

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Advent na choltickém zámku 10.12.2022 - I. část

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu