Navigace

Obsah

Informace ze 6. porady zastupitelů konané 29. 3. 2021

Typ: ostatní
.
Informace ze 6. porady zastupitelů konané 29. 3. 2021

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Připomínky a podněty zastupitelů
 1. Hospodaření městyse za období 1-2/2021
 1. Zpráva finančního výboru
 1. Zpráva stavebního výboru
 1. Žádost o slevu nájemného z nebytových prostorů
 1. Kamerový systém pro městys Choltice
 1. Pojízdná prodejna pro Ledec
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na akci „Dopravní a technická infrastruktura, lokalita Z1 Choltice – část II.“
 1. Úprava podmínek kupní smlouvy na pozemek p.č. 118 v k.ú. Choltice
 1. Program 2. zasedání 12.4.2021

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 12.4.2021 - zasedání zastupitelstva od 18:00
 • 26.4.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 17.5.2021- zasedání zastupitelstva od 18:00
 • 31.5.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 14.6.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 28.6.2021- zasedání zastupitelstva od 18:00

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

Zastupitelé projednali připomínky a podněty zastupitelů:

J. Pavlík - upozornil na hromady pneumatik u některých polních cest. Odpověděl P.Vančura, že tyto pneumatiky používají pod svá pásová vozidla montéři, kteří staví nové sloupy vysokého napětí. Po skončení výstavby budou pneumatiky uklizeny.

J. Zelenka - upozornil na stavbu plotu u nemovitosti pana ....... Zdá se mu, že zbytek cesty je příliš úzký (cca 2,9 m). Je podle něj omezen průjezd zemědělské techniky. Odpověděl starosta, že pan ..... staví plot na svém pozemku, nelze mu v tom bránit. Zbývající šířka je cca 3 metry, což je dostatečné pro průjezd vozidel.

O. Urbanová - zeptala se, zda v DPS čp. 260 má Trilobit a kadeřnictví (nájemci nebytových prostor) svůj vodoměr. Připomínka pochází od seniora bydlícího v tomto domě. Odpověděli P. Vančura a starosta, že kadeřnictví vodoměr má a platí si vodu dle něj. Tudíž se nerozpočítává na nájemníky bytů. Trilobit vodoměr nemá, ale městys odečítá z celkové spotřeby vody celého domu určitou část, kterou hradí sám a nájemníkům ji neúčtuje. Nájemníci bytů tudíž nehradí žádnou spotřebu za nájemce nebytových prostor.

M. Horák - upozornil na odkládání odpadu mimo kontejnery. Občané nedají odpad do kontejnerů, ale mimo něj. Dochází tak k nepořádku kolem sběrného místa. Zastupitelé se dohodli na zvýšení osvěty občanů (hlášení, články na webu, apod.)

P. Korbelová - požádala o vysypání odpadkových košů v oboře. Starosta odpověděl, že odpadkové koše z obory se vyvážejí každé pondělí.

 

4. Hospodaření městyse za období 1-2/2021

Starosta informoval, že zůstatek na BÚ k 28.2.2021 je 6 489 tis. Kč. (z toho 2 mil. Kč fondy).

RO č. 1/2021 - upravuje výdaje o 1 000 Kč na paragrafu rybníky (prodloužení stavebního povolení na Podrybníčky a Marešák) a o 13 100 Kč na paragrafu knihovna (dofakturace).

RO č. 2/2021 - navyšují se příjmy o 2 759 tis. Kč a výdaje o 7 059 Kč. V návrhu výdajů je kromě jiného navrženo 1,6 mil. Kč pro přístavbu WC ve sportovním areálu. Část výdajů v hodnotě 1 mil. Kč je navrženo krýt z kontokorentu nabízeného Českou spořitelnou a zbytek ve výši 3,3 mil. Kč z přebytku roku 2020. Zůstatek na bankovních účtech městyse k 31.12.2020 byl 5 866 tis. Kč. (z toho 2 mil. Kč fondy).

Zastupitelé se seznámili s nabídkou České spořitelny, a.s. na poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 1 mil. Kč a s úrokem do 1,7% p.a. Kontokorent by byl potřeba pouze v případě, že by zastupitelstvo schválilo výdaj 1,6 mil. Kč pro přístavbu WC ve sportovním areálu.

RO 2/2021 a případné schválení smlouvy o poskytnutí KTK bude projednáno na zasedání 12.4.2021.

 

5. Zpráva finančního výboru

Předsedkyně finančního výboru Olga Urbanová, DiS. prezentovala zprávu finančního výboru. FV kontroloval dotace poskytnuté městysem místním spolkům. Bez závad. Dále byla kontrolována rekonstrukce knihovny. Bez závad. Posledním bodem kontroly byla Kontrola účetních dokladů městyse Choltice za 1. čtvrtletí roku 2021. U tohoto bodu je požadavek na řádné doplnění předmětu koupě na paragony.

 

6. Zpráva stavebního výboru

Předseda stavebního výboru Ing. Miroslav Horák prezentoval zprávu stavebního výboru. SV měl v březnu jednání 10.3.2021 a 25.3.2021. Obě jednání byla společná s finančním výborem. Byl projednán záměr Slavoje zahájit rekonstrukci hospody a přístavbu WC, a další postupy při jednání s projektanty (lávka, ulice Na Hlásku.)

Na jednání 25.3.2021 bylo projednáno financování a podmínky poskytnutí dotace na přístavbu WC. Dále byly projednány úlevy nájemkyně kosmetického studia a další investice městyse, které je třeba zahrnout do připravovaného rozpočtového opatření č.2/2021.

Pro jednání zastupitelstva je třeba připravit návrh smlouvy o dotaci na 1,6 mil. Kč pro Slavoj Choltice (přístavba WC).

 

7. Žádost o slevu nájemného z nebytových prostorů

Kristýna Ondráčková, nájemkyně kosmetického studia, požádala o slevu na nájemném a o příspěvek na úhradu energií v pronajatých prostorách kosmetického studia. S ohledem na vládní opatření nemohla vykonávat podnikatelskou činnost.

FV porovnal náklady na vytápění za minulá období a navrhl přispět nájemkyni ve výši, kterou by sám platil městys Choltice, pokud by v prostorách nebyl nájemce. Výpočtem bylo spočítáno, že se jedná se o částku 19 176 Kč. Náklady nájemkyně na elektřinu (topení) byly nájemkyní vykázány ve výši 43 509 Kč. Zastupitelé se shodli na návrhu přispět nájemkyni na úhradu energií částkou 19 175 Kč. Bude projednáno na zasedání 12.4.2021. Příspěvek bude mít pravděpodobně formu dotace.

Zastupitelé se shodli na poskytnutí slevy z nájmů pro K. Ondráčkovou ve výši 50% za období 2021/1Q.

Milan Tomášek, nájemce části zámku Choltice, požádal o slevu a prominutí nájemného ve výši 50% za 2Q 2020 a 100% za 4Q 2020, 1Q 2021 a duben a květen 2021. Nájemce řádně uhradil nájem městysi do prosince 2020. Pak mu bylo umožněno přestat platit nájem do rozhodnutí zastupitelstva. Zastupitelé se shodli, že za 3Q 2020 poskytne městys slevu z nájemného 50%, za 4Q 2020 a za 1Q 2021 bude sleva ještě diskutována s ohledem na aktuální dotační podmínky COVID NÁJEMNÉ.

 

8. Kamerový systém pro městys Choltice

Na veřejných prostranstvích dochází čas od času ke znečišťování prostor, k napadání občanů, k nepořádku u odpadových hnízd, všeobecně k narušování veřejného pořádku. Pokud je případ předán Policii ČR, jsme vždy dotazováni, zda-li nemáme kamerový záznam. V únoru proběhlo jednání s firmou Hysperia, dodavatelem kamerových systémů, kterou jsme seznámili s lokalitami, kde jsou nejčastější problémy. Firma následně zaslala cenovou nabídku. Firma nabízí systém, kdy každý kamerový bod je samostatný, má vlastní úložiště záznamu a lze s ním komunikovat přes SIM kartu.

Zastupitelé se shodli, že budou poptány další dodavatelé, i s jinými systémy, aby bylo možno systémy a ceny porovnat a následně posoudit přínos pro městys. Tento bod bude znovu projednávám na podzim, při tvorbě rozpočtu.

 

9. Pojízdná prodejna pro Ledec

Starosta prezentoval nabídku soukromníka na provozování pojízdné prodejny smíšeného zboží pro Ledec:

Pojízdná prodejna by do Ledce zajížděla dva dny v týdnu. Bude se jednat o smíšené zboží-potraviny spolu s lahůdkami (chlebíčky, bagety, knedlíky), masnými výrobky (balené, krájené salámy, různé druhy masa), hotovými jídly (dle aktuální nabídky), cukrářskými výrobky (zákusky, dorty) a základní drogerie.

V případě zájmu je žádán od městyse příspěvek na pohonné hmoty, servis vozidla, mzdové náklady prodejce, atd.

Zastupitelé se shodli, že není potřeba pro Ledec zajišťovat a financovat tuto službu.

 

10. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Informace podal P.Vančura

 • probíhá prořezávání a prokácení nebezpečných stromů v parku a oboře,  dokončeno bylo prořezání keřů a stromů pod el. vedením u cesty do Podhorek,
 • bude ještě pokáceno několik starých ovocných stromu o zahradní zdi, následně dojde k nové výsadbě, Informace doplnil Ing. Horák
 • předáno staveniště pro akci Podrybníčky, začne se ke konci dubna,
 • proběhlo místní šetření pro akci Lávka a chodníky v ul. U Pošty za účasti projektanta,
 • proběhlo místní šetření v ul. Na Hlásku za účasti projektanta.

 

 1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na akci „Dopravní a technická infrastruktura, lokalita Z1 Choltice – část II.“

V pondělí 29.3.2021 proběhlo výběrové řízení. Přihlásily se dva dodavatelé, jejichž cenové nabídky jsou nad možnosti městyse. Nabídky byly za 397 a 450 tis. Kč bez DPH.

Výběrová komise navrhuje nabídky neakceptovat a opakovat výběr na podzim.

 

12. Úprava podmínek kupní smlouvy na pozemek p.č. 118 v k.ú. Choltice

Pozemek byl prodán zájemcům v prosinci 2020. Kupující si berou hypotéku a hypoteční banka má speciální podmínky, které je třeba zastupitelstvem schválit. Možná bude potřeba schválit smlouvu o depozitu kupní ceny. Návrhy smluv budou dodány do 12.4.2021, aby se stihly projednat na zasedání.

 

13. Program 2. zasedání 12.4.2021

Zastupitelé projednali návrh programu zasedání zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 12.4.2021.

 

Zapsal: Tomáš Bolek, starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořeno v aplikaci UZOb.                                                                                                                                                                   strana 5 / 5


Vytvořeno: 11. 4. 2021
Poslední aktualizace: 11. 4. 2021 09:39
Autor: Tomáš Bolek