Navigace

Obsah

Informace ze 6. porady zastupitelů konané 8. 6. 2020

Typ: ostatní
.
Informace ze 6. porady zastupitelů konané 8. 6. 2020

 

1. Program pracovní porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:
1.    Program pracovní porady
2.    Plán porad a zasedání
3.    Připomínky zastupitelů
4.    Zpráva stavebního výboru č. 2/2020
5.    Výzva ke změně nesouhlasu se stavbou RD
6.    Místostarostové
7.    Aktualizace územního plánu městyse Choltice
8.    Aktualizace strategického plánu rozvoje městyse Choltice
9.    Revitalizace nádrže Marešák - zadávací řízení
10.    Prodej pozemku parc. č. 189/6 k.ú Choltice
11.    Vyjádření k projektu Revitalizace mokřadních tůní v nivě toku Struha
12.    Změna nájemní smlouvy - kosmetické studio
13.    Prodej pozemků p.č. 902/7, st. 315/1 a st. 316/1, vše v k.ú. Choltice
14.    Prodej pozemku p.č. 37/5 v k.ú. Ledec
15.    Prodej pozemků po digitalizaci
16.    Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2154 a 2157 v kú. Choltice
17.    Rekonstrukce areálu koupaliště


2.    Plán porad a zasedání
●    15.6.2020 od 18:30 na radnici (pracovní porada)
●    22.6.2020 od 18:00 - 4. zasedání zastupitelstva


3. Připomínky zastupitelů
Horák - upozornil na nepořádek u sběrného místa v Nádražní ul. BOLEK - bude uklizeno.
Horák - na hřbitově nejde čerpadlo na vodu. BOLEK - víme, řeší se.
Peml - doporučil informovat veřejnost o možnostech uládání různých odpadů ve sběrném dvoře firmy Desenský. BOLEK - informace bude podána v dalším zpravodaji a na webu.
Zelenka - požádal o postříkání antukového hřiště proti plevelům. BOLEK - bude postříkáno, postřiky probíhají průběžně.
Korbelová - informovala, že by chtěla na DPP provádět na zámku Choltice. Jako zastupitelka musí mít souhlas s uzavřením DPP od zastupitelstva. BOLEK - bude zařazeno na zasedání 22.6.2020.
Vančura - navrhl zabývat se možností zřídit svoz plastů a papíru od domu pomocí 120 litrových popelnic. Dnes svážíme vlastními silami od domu plasty a papír v pytlých. Popelnice by svážel SOP. Zastupitelé se shodli na projednání této záležitosti na další poradě.


4. Zpráva stavebního výboru č. 2/2020
Předseda stavebního výboru ing. Horák seznámil s jednáním stavebního výboru dne 3.6.2020.

Výbor za přítomnosti starosti projednal tyto záležitosti:
●    Stavební činnost – požadavek na zachování venkovského rázu bydlení, prověření stávajících regulačních prvků v ÚP, zahájení změny č. 2 ÚP
●    Strategický plán rozvoje městyse – aktualizace, drobné úpravy
●    Aktuální stavební práce - knihovna, zdravotní středisko

5. Výzva ke změně nesouhlasu se stavbou RD
Městys Choltice, jako účastník územního řízení, vydal nesouhlasné stanovisko se stavbou RD s plochou střechou v lokalitě Na Hlásku. Stavbu má realizovat stavební podnikatel Martin Čermák.

Městys Choltice nesouhlasí s plochou střechou. Požaduje, aby RD kompozičně a prostorově zapadal do venkovského rázu, měl střechu sedlouvou či polovalbovou s určitými parametry sklonu střechy a tím tvořil se sousední výstavbou harmonický celek. Tento požadavek je vyžadován v naprosté většině nově povolovaných staveb, je zapracován do všech nově schválených územních studií (lokalita Choltice sever, lokalita Choltice západ, lokalita Jedousovská). Výjímky jsou povoleny pouze tam, kde již stojí v těsné blízkosti dům s plochou střechou. Jedná se tedy pouze o výjímky. Na tento případ ale není možné výjímku uplatnit, protože v nejbližším okolí se nenachází žádný dům s plochou střechou.

Stavební podnikatel Martin Čermák se proti vydanému nesouhlasu písemně ohradil. Mailem vyzval zastupitele, aby změnili stanovisko městyse na souhlasné. Ve své výzvě uvádí, že stavba, kterou chce realizovat, je v souladu s územním plánem, že vedení městyse zdržuje a snad i záměrně vetuje stavební záměr, uvádí příklady podobných staveb stojících Na Hlásku a v Nádražní ulici, pochybuje o oprávnění technika (zaměstnace úřadu) vydávat za městys tato vyjádření ke stavbám a vyzývá k dodržování platných předpisů a vyhlášek.

V zaslaném dopise žádá zastupitele o objektivní posouzení celé záležitosti a zárověň oznamuje, že celou záležitost předal svému právnímu zástupci, jelikož mu městys brání ve svobodném podnikání.

Přílohou mailu je 5 fotografií RD s plochou či pultovou střechou Na Hlásku a v Nádražní ulici, pohled na uvažovaný RD s plochou střechou, nesouhlasné vyjádření městyse a výzva právního zástupce Mgr. Jakuba Hrubého z Pardubic. Mgr. Hrubý v přiloženém dokumentu vyzývá městys Choltice ke změně nesouhlasu s výstavbou RD s plochou střechou, domnívá se, že požadavek na sedlovou střechu nemá oporu v ÚP a vydaný nesouhlas považuje za nedůvodný. Důrazně vyzývá městys ke změně stanoviska. V případě, že městys nezmění stanovisko na kladné, bude jeho klient po městysi vymáhat újmu za zmařený stavební záměr. Dále je údajně klient připraven o celé záležitosti informovat veřejnost.

Zastupitelé celou záležitost projednali a většinově se shodli, že není důvod nesouhlasné stanovisko měnit.

 
6. Místostarostové
Starosta seznámil zastupitele se svým návrhem na zvolení druhého místostarosty. Měl by jím být Ing. Miroslav Horák, dosavadní předseda stavebního výboru. Mezi jeho hlavní kompetence by měla patřit agenda územního plánování (dohled nad dodržováním ÚP, příprava regulačních prvků, změny ÚP, atd), strategický rozvoj městyse (plánování budoucích oprav obecního majetku, zasíťování nových lokalit pro bydlení, dostavba infrastruktury ve stávajících lokalitách pro bydlení, atd.), investiční činnost městyse nad 100 000 Kč, dále zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti a zároveň nepřítomnosti statutárního místostarosty a vykonávání obřadů městyse Choltice.

Prvním místostarostou by zůstal Mgr. Jan Pavlík s kompetencemi pro oblast školství, zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti jako statutární místostarosta a vykonávání obřadů městyse Choltice.

Starosta zdůvodnil tento návrh potřebou větší angažovaností městyse v dohledu nad stavební činnosti na území městyse. Ing. Horák má potřebné odborné znalosti a zkušenosti, disponuje dostatečnou časovou flexibilitou. Je ochoten se této náročné funkce ujmout a tím na sebe přenést větší díl odpovědnosti za stavební činnost, než dosud. Jako místostarosta bude mít pravomoc přímo jednat za městys, což dosud nemohl.

Ing. Horák by zůstal nadále předsedou stavebního výboru. Členem finančního výboru být jako místostarosta nemůže. Na jeho místo bude zvolena jiná osoba. Návrh na nového člena podá předsedkyně FV Olga Urbanová na příští poradě.


7. Aktualizace územního plánu městyse Choltice
Starosta informoval, že není možné na zasedání 22.6.2020 projednat a schvalit Změnu č. 1 územního plánu Choltic, protože projektanti ÚP dosud neobdrželi podklady od pořizovatele, tj. MěÚ v Přelouči, který měl zpracovat připomínky ze společného jednání. Změna č. 1 bude zařazena na další zasedání.

Starosta navrh zahájit práce na Změně č. 2, která by obsahovala prověření, případně upřesnění a doplnění regulačních prvků pro budoucí výstavbu na území městyse Choltice. Potřebu upřesnění regulačních prvků ukazuje aktuální případ se stavbou RD s plochou střechou Na Hlásku, tendence některých stavebníků dožadovat se povolování nevhodných či nežádoucích staveb pro městys Choltice a případné vyhrožování soudním sporem. Protože na území městyse je celá řada lokalit určených pro výstavbu RD a zájem o výstavbu RD v Cholticích je značný, je třeba, aby městys disponoval silnými nástroji na zamezení nežádoucí výstavby a mohl tak lépe obhajovat veřejný zájem před zájmem jednotlivce.

Zahájení prací na Změně č. 2 by mělo projednat zastupitelstvo na zasedání 22.6.2020.


8. Aktualizace strategického plánu rozvoje městyse Choltice
Městys Choltice schválil stávající strategický plán v únoru 2017. Obsahuje tedy spoustu splněných bodů a naopak některé body je třeba přesněji definovat a některé je třeba nově doplnit.

Strategický plán je přílohou téměř každé žádosti o dotaci z národních či unijních zdrojů a akce, na kterou je žádána dotace, musí být v tomto plánu přesně definována.

Aktuální strategický plán je v současné době požadován jako příloha pro nové dotační období MAS Železnohorsko na období 2021 - 2027. Náš plán končí v roce 2022. Protože příprava plánu na období 2021 - 2027 je dost časově náročná, přistoupí zastupitelstvo k aktualizaci stávajícího plánu a nový strategický plán bude připraven na prosincové zasedání.


9. Revitalizace nádrže Marešák - zadávací řízení
Nový termím otevírání obálek je stanoven na 9.6.2020 ve 12:00 hod. Termín byl posunut, protože se uchazečům musela znovu zaslat správná verze slepého rozpočtu.

10. Prodej pozemku parc. č. 189/6 k.ú Choltice
Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 189/6 k.ú Choltice o výměře 1477m2 (orná půda). Firma ROTANI s r.o., se sídlem Jedousovská 334, Choltice, zastoupená panem Tomášem Hrušou, jednatelem, projevila zájem o odkoupení tohoto pozemku. Jedná se o pozemek , který má v současné době pronajatý firma EKOLPALIVA VENRO s.r.o.

Zastupitelé s prodejem pozemku předběžně souhlasí za cenu 200 Kč bez DPH za m2 plus režijní náklady.

Prodej bude projednán na zasedání zastupitelstva 22.6.2020.

Kalkulace ceny:
Vyhotovení smlouvy - 2500 Kč.
Vklad do katastru nemovitostí - 2 000 Kč.
Kupní cena: 200 Kč bez DPH za m2.

11. Vyjádření k projektu Revitalizace mokřadních tůní v nivě toku Struha
Zastupitelé se rámcově seznámili se záměrem revitalizace Mariánského rybníka, kterou by měl realizovat majitel rybníka. Záměr má dopad na některé obecní pozemky, včetně Struhy. K prostudování je třeba více času.


12. Změna nájemní smlouvy - kosmetické studio
Městys Choltice je vlastníkem nemovitosti č.p. 38. Část této nemovitosti (bývalá zubní ordinace) byla na základě usnesení Zastupitelstva městyse Choltice pronajata paní Kristýně Ondráčkové na provozování kosmetického studia. Dne 22.5.2020 nájemkyně požádala o rozšíření účelu nájmu o učebnu cizích jazyků v jedné pronajaté místnosti.

Zastupitelé předběžně souhlasili. Změna nájemní smlouvy bude projednání na zasedání 22.6.2020.


13. Prodej pozemků p.č. 902/4, st. 315/1 a st. 316/1, vše v k.ú. Choltice
Městys Choltice je vlastníkem pozemků parc. č. 902/4 k.ú Choltice o výměře 19m2 (druh pozemku zahrada), parc. č. stav. 315/1 k.ú Choltice o výměře 7m2 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. stav. 316/1 k.ú Choltice o výměře 5m2 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří). Pan .....a paní ....projevili zájem o odkoupení těchto pozemků, protože zakoupili nemovitost č.p. 91, jejíž součástí jsou i stavby garáží z části umístěné na pozemcích parc. č. stav. 315/1 a 316/1 k.ú. Choltice. Pozemek parc. č. 902/4 je dlouhodobě užíván jako součást uvedené nemovitosti.

Zastupitelé předběžně souhlasili. Cena bude 80 Kč za m2 plus režijní náklady. Prodej bude projednán na zasedání 22.6.2020.

Kalkulace ceny:
Vyhotovení smlouvy 2 500 Kč
Vklad do katastru nemovitostí 2 000 Kč
Kupní cena: 80 Kč za m2.
 

14. Prodej pozemku p.č. 37/5 v k.ú. Ledec
Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 37/1 k.ú Ledec o výměře 6 218m2, který je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek. Pan ....své náklady zadal vyhotovení geometrického plánu, kterým z uvedeného pozemku byl oddělen pozemek parc. č. 37/5 k.ú. Ledec o výměře 78m2, který by chtěl od městyse Choltice odkoupit, protože jej užívá u své rekreační chaty.

V souvislosti s oddělením pozemku probíhá změna územního plánu tak, aby bylo možné pozemek oddělit.

Zastupitelé předběžně souhlasili. Prodej bude projednán na zasedání 22.6.2020.

Kalkulace ceny:
Vyhotovení smlouvy 2 500 Kč.
Vklad do katastru nemovitostí 2 000 Kč.
Kupní cena: 49 Kč/m2.


15. Prodej pozemků po digitalizaci
Na podzim roku 2019 byla na katastru městyse Choltice skončena digitalizace. V rámci nového mapování bylo potvrzeno 18 pozemků, které jsou ve vlastnictví městyse a jsou zaploceny majiteli přilehlých rodinných domů, 5 soukromých pozemků, na kterých se nachází obecní chodník nebo silnice.

Zastupitelé se shodli na kupní ceně ve výši 80 Kč za m2, plus režijní náklady stanovené dle směrnice Zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví mětyse Choltice, tj. 2 500 Kč za vypracování kupní smlouvy a 2 000 Kč za kolek pro vklad do ktastru nemovitostí.

Městys Choltice vypracuje nabídky na odkup těchto pozemků zájemcům a pokud budou zájemci s odkupem souhlasit, budou prodeje zařazeny na nejbližší zasedání zastupitelstva.


16.    Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2154 a 2157 v kú. Choltice
Městys Choltice je vlastníkem pozemků p.č. 2154 a p.č. 2157 - oboje jsou cesty v Podhorkách. ČEZ hodlá provést podzemní elektropřípojku k pozemku p.č. 1843. Délka přípojky je 139 m. Zastupitelé předběžně souhlasí s uložením kabelu na pozemky městyse. Za věcné břemeno dostane městys dle platné směrnice 41700 Kč.

17. Rekonstrukce areálu koupaliště
Starosta s Jiřím Zelenkou podali informace o jednání s firmami Deer - pool s.r.o. a Torakoi jezírka s.r.o. dne 2.6.2020, na kterém zástupci firem prezentovali technologie vhodné pro výstavbu a provoz přírodního koupaliště v Cholticích, na místě stávajícího betonového bazénu. Nabízejí řízené biologické čištění vody v přírodním koupališti. Tato technologie se zatím nikde na veřejných koupalištích nepoužívá. Zastupitelé se shodli, že se k této záležitosti vrátí na některé z dalších porad.

 

Zapsal: Mgr. Tomáš Bolek


 


Vytvořeno: 18. 6. 2020
Poslední aktualizace: 18. 6. 2020 19:44
Autor: Tomáš Bolek