Navigace

Obsah

Informace ze 7. porady zastupitelů konané 29.4.2019

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali přípravu rekonstrukce zdravotního střediska, záměr rekonstrukce koupaliště, finanční rezervu na krizová opatření a další záležitosti.
Informace ze 7. porady zastupitelů konané 29.4.2019                                   
Program jednání
 1. Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Stavební práce a údržba městyse
 4. Záměr rekonstrukce areálu koupaliště
 5. Výpůjčka pozemku p. č. ZE 273 v k. ú. Choltice
 6. Podpora Linky bezpečí
 7. Zavedení rezervy v rozpočtu na krizová opatření
 8. Nabytí pozemků, stavby komunikace, veřejného osvětlení a stavby kanalizace v Okružní ul. do majetku městyse
 9. Záměr přechodu na nový ekonomický systém
 10. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
 11. Výstava Němcová – Hellich
 12. Zpráva finančního výboru č.2/2019
 13. Žádost o prominutí poplatku za uložení zeminy
 14. Rozpočtové opatření č. 3/2019
 15. Poděkování za svatební obřad
 16. Žaloba ve věci nezapsání dítěte do matriky
 17. OZV č. 1/2019 o nočním klidu
 18. Gratulace jubilantům umístěným mimo Choltice
 19. Informace z jednání svazku obcí Podhůří Železných hor
 20. Program sportovních a kulturních akcí
Průběh jednání a závěry

 

Ad 1 - Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí

13.5. - Porada zastupitelů od 19:00 (předtím přednáška)

27.5. - Porada zastupitelů od 18:30

10.6. - Porada zastupitelů od 18:30

24.6. - 3. zasedání zastupitelstva od 18:00

 

Ad 2 - Připomínky zastupitelů

 URB – připomněla instalaci odpadkových košů na dětském hřišti Pod Zámkem. Koše jsou již objednány, po dodání budou nainstalovány.

URB – navrhla instalaci cedulí Zákaz pohybu psů na dětském hřišti. Cedule budou nainstalovány.

 

Ad 3 - Stavební práce a údržba městyse

Dětské hřiště Pod Zámkem – dokončeno a předáno 11. 4. 2019

Plot kolem provozovny na dřevní odpad – již se staví, kvůli nepřízni počasí bude dokončen do pol. května.

Kaple sv. Romedia – firma Martin Salfický – elektropráce dokončila rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení v kapli. Osvětlení je nyní možné ovládat dálkově a po jednotlivých sekcích. Zvýšila se i svítivost světel.

Zdravotní středisko – výběrová komise navrhla zrušit výběrové řízení na dodavatele. Žádný z obou uchazečů nevyhověl podmínkám. Poptávací řízení se zopakuje. Technický dozor investora bude zajišťovat Ing. Aleš Jiroutek.

Chodník ul. U Pošty – hřbitov – mostek – firma si navezla materiál, práce budou zahájeny v polovině května.

 

Ad 4 - Záměr rekonstrukce areálu koupaliště

ZEL + BOL informovali o jednání s projektanty z firmy BAPO s.r.o. z Rousínova, která se zabývá mimo jiné projektováním bio koupališť. Projektanti si prošli celý areál koupaliště a byly jim prezentovány všechny dostupné informace o stávajícím využití koupaliště a o úvahách jeho dalšího využití, tj. využití pro koupání a turistické ubytování. Na další poradě 13. 5. 2019 se zastupitelé domluví na obsahu zadání na cenovou nabídku na studii celého areálu.

 

Ad 5 - Výpůjčka pozemku p. č. ZE 273 v k. ú. Choltice

Městys obdržel žádost o prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. ZE 273 v k. ú. Choltice o výměře 5 111 m2. Pozemek se nachází v lokalitě Na Kopaninách a žadatelka jej má vypůjčen od roku 2015 k pastvě svých koní. Městys nemá pro pozemek momentálně žádné jiné využití. Zastupitelé předběžně souhlasili. Výpůjčka pozemku bude zařazena na program zasedání zastupitelstva konaného 24. 6. 2019.

 

Ad 6 - Podpora Linky bezpečí

Městys obdržel žádost od Linky bezpečí, z.s. o poskytnutí příspěvku na činnost dětské krizové linky. Zastupitelé se shodli na poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč. Projednání poskytnutí dotace bude zařazeno na program zasedání zastupitelstva konaného 24. 6. 2019.

 

Ad 7 - Zavedení rezervy v rozpočtu na krizová opatření

Městys obdržel od KrÚ Pk upozornění na úpravu § 25 z.č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, který ukládá povinnost obcím vytvářet v rozpočtu rezervu na krizové situace. Vytváření této rezervy je kontrolováno kontrolními orgány. Zastupitelé se shodli na vytvoření rezervy ve výši 20 000 Kč a jejím zařazení do rozpočtu v rámci nejbližšího rozpočtového opatření.

 

Ad 8 - Nabytí pozemků, stavby komunikace, veřejného osvětlení a stavby kanalizace v Okružní ul. do majetku městyse

Zastupitelé se shodli na postupu doporučeném daňovou poradkyní, tj. odkup pozemků, komunikace a inženýrských sítí od investora. Kupní cena za 1 ks majetku byla dohodnuta na 250 Kč bez DPH. Prodávající (investor) věnuje městysi dar v hodnotě prodávaného majetku a to ve formě nepeněžní, např. vybavení městského mobiliáře.

 

Ad 9 - Záměr přechodu na nový ekonomický systém

Zastupitelé se většinově shodli na pořízení nového ekonomického systému KEO od firmy ALIS, spol. s r.o. Dle nabídky by měla být pořizovací cena 114 870 Kč bez DPH a roční udržovací poplatek 39 650 Kč bez DPH. Nový systém by měl být komfortnější, spolehlivější a levnější v provozních nákladech. Přechod na nový systém je kladně očekáván zaměstnanci úřadu a byl doporučen finančním výborem.

 

Ad 10 - Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření

Zastupitelé se většinově shodli na pověření starosty provádět rozpočtová opatření do výše 100 000 Kč a rozpočtová opatření přijatých dotací. Podle současného stavu má starosta oprávnění schvalovat pouze rozpočtová opatření týkající se přijatých dotací. Důvodem úpravy kompetence starosty je zamezení případů, kdy nelze účtovat výdaj pro chybějící položku (paragraf) v rozpočtu. Přesuny mezi položkami v rámci paragrafu, s výjimkou prostředků na veřejnoprávní smlouvy, by měla v kompetenci provádět účetní jako správkyně rozpočtu po předchozím schválení starostou. Úprava pověření byla schválena finančním výborem a bude zařazena na zasedání zastupitelstva 24. 6. 2019.

 

Ad 11 - Výstava Němcová – Hellich

Starosta informoval o přípravách výstavy, seznamu subjektů, které na výstavu zapůjčí exponáty a o žádosti o dotaci na pořízení repliky šatů z obrazu Boženy Němcové namalovaném J.V.Hellichem. Vernisáž výstavy se koná 6. 7. 2019 na malém zámku v Cholticích.

 

Ad 12 - Zpráva finančního výboru č.2/2019

Předsedkyně Olga Urbanová seznámila zastupitele se zprávou z jednání FV dne 16. 4. 2019.  Předmětem jednání bylo: kontrola účetních dokladů městyse Choltice za období 1 – 3/2019 (bez závad), převod nemovitých věcí – inženýrské sítě a komunikace (souhlas se stanoviskem daňové poradkyně), přechod na nový účetní systém KEO (souhlas), zřízení platebního terminálu (souhlas s prověřením možností), pořízení nového sbírkového předmětu z dotace Pk – repliky šatů Boženy Němcové pro výstavu a následnou trvalou expozice v Muzeu Cholticka (souhlas), rozšíření kompetence starosty ke schvalování rozpočtových opatření do částky 100 000 Kč a přijatých dotací (souhlas).

 

Ad 13 - Žádost o prominutí poplatku za uložení zeminy

Městys obdržel žádost od spolku Další cesta, z.s. o prominutí poplatku za uložení zeminy ze stavby Centra denních služeb. V žádosti nebylo uvedeno množství. Technik městyse do příští porady 13. 5. 2019 doplní informaci o množství a druhu zeminy, pak se zastupitelé rozhodnou.

 

Ad 14 - Rozpočtové opatření č. 3/2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019 se týká přijetí dotace od Pk ve výši 110 000 Kč na rekonstrukci radniční věže, která je v havarijním stavu.

 

Ad 15 - Poděkování za svatební obřad

Městys obdržel písemné poděkování za způsob provedení svatebního obřadu dne 5. 4. 2019. Oddávajícím byl zastupitel Pavel Vančura a matrikářkou Lada Horáčková.

 

Ad 16 - Žaloba ve věci nezapsání dítěte do matriky

Matriční úřad Choltice řešil v roce 2014 a 2015 zápis dítěte do matriky. Dítě se narodilo mimo zdravotnické zařízení. Protože úřad neměl od rodičů k dispozici potřebné doklady, protáhl se zápis dítěte do matriky až do září roku 2015. Náš úřad po celou dobu postupoval v souladu se zákonem, ale rodiče dítěte mají jiný názor a podali žalobu na náhradu škody a újmy způsobené nesprávným úředním postupem. V soudním řízení vůči České republice, zastoupené MVČR, se domáhají celkové částky 775 000 Kč. Obvodní soud pro Prahu 7, kam byla žaloba podána, vyzval městys Choltice, zdali nechce vstoupit do řízení v roli vedlejšího účastníka řízení na straně žalovaného. Zastupitelé se shodli na podání návrhu na vstup vedlejšího účastníka a souhlasili, aby městys Choltice v této věci zastupovala JUDr. Helena Vorlová z advokátní kanceláře Veska&Vesková z Hradce Králové. Na právní zastoupení bude s advokátní kanceláří sjednána smlouva se smluvní odměnou 2 500 Kč za hodinu a 500 Kč za ztrátu času (např. při cestě k soudu).

 

Ad 17 - OZV č. 1/2019 o nočním klidu

Vyhláška o nočním klidu byla schválená 8. 4. 2019. Před vyvěšením nás odbor dozoru MVČR informoval, že při povinné kontrole vyhlášky shledal část vyhlášky v rozporu s nálezem ústavního soudu zn. PL ÚS 4/16. Jedná se o část vyhlášky, která upravuje noční klid v noci z 19. 7. 2019 na 20. 7. 2019 z důvodu konání svatební oslavy v Zámecké restauraci. Protože se jedná o soukromou akci bez přístupu veřejnosti, nelze na tuto akci omezit noční klid. Ten lze omezit pouze u akcí významných, tradičních a veřejnosti přístupných. Vyhláška tedy nenabyla účinnosti a usnesení o jejím vydání bude zrušeno na zasedání 24. 6. 2019.

 

Ad 19 - Gratulace jubilantům umístěným mimo Choltice

Zastupitelé souhlasili, že občanům jubilantům, kteří se zdržují ve vzdálenějších obcích, bude dárkový balíček zasílán poštou, místo osobní návštěvy členů sociální komise. Důvodem jsou značné časové nároky na členy komise při návštěvě těchto občanů.

 

Ad 20 - Informace z jednání svazku obcí Podhůří Železných hor

Místostarosta městyse Mgr. Jan Pavlík informoval o jednání svazku obcí, které se konalo v členské obci Mokošín 10. 4. 2019. Audit hospodaření svazku za rok 2018 konstatoval hospodaření bez závad, obce mají možnost žádat svazek o dotace na úpravu návsí a veřejných prostranství, poskytnuty informace z MAS Železnohorsko, informace z VAK Přelouč a proběhla volba zástupců svazku do dozorčí rady VAK Pardubice (Ing. J. Janko a Mgr. T. Bolek)

 

Ad 20 - Program sportovních a kulturních akcí

Byl projednán program nejbližších sportovních a kulturních akcí v Cholticích: 30. 4. čarodějnice, 11. 5. festival dětských pěveckých sborů, 13. 5. seminář Našel/la jsem EMOCE, 18. 5. rybářské závody pro děti.

 

Zapsal: Tomáš Bolek

 


Vytvořeno: 24. 5. 2019
Poslední aktualizace: 24. 5. 2019 13:28
Autor: Tomáš Bolek