Navigace

Obsah

Informace ze 7. porady zastupitelů konané 3. 5. 2021

Typ: ostatní
.
Informace ze 7. porady zastupitelů konané 3. 5. 2021

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Připomínky a podněty zastupitelů
 1. Hospodaření městyse za období 1-4/2021
 1. Zpráva finančního výboru
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Prodej pozemku p. č. 760/3 k. ú. Choltice
 1. Prodej pozemku p. č. 39/8 k. ú. Ledec
 1. Víceúčelové hřiště + běžecká rovinka - městys Choltice
 1. Smlouva o poskytnutí dotace od Pardubického kraje
 1. Ukládání stavebního odpadu
 1. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 750/2
 1. Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2020
 1. Prodej pozemku p. č. 23/7 k. ú. Ledec
 1. Program 3. zasedání 17. 5. 2021

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 17.5.2021- zasedání zastupitelstva od 18:00, zasedací místnost úřadu městyse
 • 31.5.2021 - porada zastupitelů od 18:00 
 • 14.6.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 28.6.2021- zasedání zastupitelstva od 18:00

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

Zastupitelé projednali připomínky kolegů.

O. Urbanová - pochválila péči o dětské hřiště u zámku.

J. Zelenka - upozornil na poničenou turistickou info ceduli na náměstí. Bude opravena.

M. Horák - vyjádřil poděkování z řad veřejnosti za uskutečnění akce s Čarodějnicemi 30.4.2021.

J. Pavlík - v ul. B. Jelínka je propadlá kanalizační vpusť. Bude požádána SÚS Pk, se kterou na těchto opravách spolupracujeme.

J. Brožek - informoval, že v ZŠ Choltice probíhá bez problémů testování žáků.

 

4. Hospodaření městyse za období 1-4/2021

Starosta informoval, že předběžný zůstatek na BÚ k 29.4.2021 činí 7 389 tis. Kč. Daňové příjmy natékají průběžně. Rovněž výdaje jsou čerpány průběžně. Velké investiční akce nás teprve čekají.

Starosta v rámci své kompetence schválil k 30.4.2021 rozpočtové opatření č. 4/2021, které řeší na straně příjmů příjem 59 050 Kč za bonus od státu na covidová opatření, příjem 25 tis. Kč od obcí na provoz choltické knihovny (pořízení knih, her pro děti apod.) a příjme 14 tis. Kč - zapojení části náhrady soudních výdajů za soud s panem ...... (vyhraný spor - kauza rodného listu). Příjmy se navyšují celkem o 97 tis. Kč.

Ve výdajích jsou přidány finance na paragraf velkoobjemového odpadu, konkrétně na likvidaci větví z parku, obory a veřejných prostranství - dřevního odpadu. Náklady jsou 1 Kč za 1 kg a množství se navyšuje. Přidá se 96 tis. Kč. Dále se navýší o 1500 Kč výdaje na krizová opatření, konkrétně na slevu z nájmu pro K. Ondráčkovu - nájemkyni Kosmetického studia. Výdaje se navyšují celkem o 97 tis. Kč. Všechny příjmy se rozpouštění do výdajů.

 

5. Zpráva finančního výboru

Předsedkyně finančního výboru O. Urbanová informovala o jednání FV, který provedl

 • kontrolu účetních dokladů za 1Q, zvláště kontrolu vybírání poplatků, stavy pokladen. Bez závad,
 • kontrolu evidence poskytnutých a přijatých dotací - bylo doloženo,
 • kontrolu splatnosti dodavatelských faktur - je dodržována.

Starosta poděkoval O. Urbanové a celému FV za pečlivé provádějí kontrol.

 

6. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Technik P. Vančura informoval:

 • probíhá sekání trávníků na veřejných plochách,
 • skončila výměně oken ve zbylé části zdravotního střediska,
 • byla zasazena v parku nová lípa,
 • dosadba nových dubů je odložena na podzim, stromy nejsou ke koupi,
 • seká se fotbalové hřiště,
 • od května máme 2 pracovnice na VPP,
 • je stále velký nepořádek kolem kontejnerů na odpad, je třeba osvěta mezi občany.

V rámci diskuse se probíralo zřízení sběrného dvoru. Hlavně osvěta.

Ing. M. Horák informoval:

 • akce revitalizace Podrybničků a Marešáku bude zahájena v průběhu května, bližší informace budou na kontrolním dni 11.5.2021. Ve středu 12.5.2021 proběhne informační schůzka s občany bydlícími v této lokalitě. Bude s nimi také projednáno řešení odkanalizování jejich nemovitostí. Dále se příští týden uskuteční jednání s nájemcem pole, kam bude od srpna ukládán sediment z rybníků.
 • akce Lávka v ul. U Pošty - pracuje se na dokumentaci sanování zdi.
 • akce Přístavba WC budovy Slavoje - probíhají jednání se Slavojem na upřesnění položek rozpočtu, definují se úspory. Termín zahájení bude v průběhu května. Areál bude otevřen, ale hospoda a kabiny budou uzavřeny. Vybavení Slavoje bude po dobu stavby uloženo ve škole.

 

7. Prodej pozemku p. č. 760/3 k.ú. Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku p. č. 760/3 k.ú. Choltice o výměře 51m2 (druh pozemku zahrada). Manželé ..... projevili zájem o odkoupení tohoto pozemku. Chtějí jej využít k chovu drůbeže.

Zastupitelé projednali varianty řešení žádosti:

 1. neprodávat, případně prodat vlastníkovi pozemku p. č. 765/1. V budoucnu by mohl být problém se soužitím mezi sousedy.
 2. vyhovět žádosti.

 

Zastupitelé se dohodli, že pozemek není na prodej. Lze uvažovat o pronájmu na dočasnou dobu.

 

8. Prodej pozemku p. č. 39/8 k. ú. Ledec

Městys Choltice je vlastníkem pozemku p. č. 39/8 v k. ú. Ledec o výměře 113m2. Manželé ....... projevili zájem o odkoupení tohoto pozemku za účelem vybudování žlabu pro odvádění dešťové vody. Dále uvádějí, že tento pozemek sekají a udržují.

Zastupitelé se se žádostí seznámili, konstatovali, že na pozemku se nacházejí sítě. Dále se na pozemku nachází část místní komunikace, výrazně by se zúžilo veřejné prostranství. Zastupitelé se dohodli, že pozemek není na prodej. Žadatelé budou o tomto písemně informováni.

 

9. Víceúčelové hřiště + běžecká rovinka - městys Choltice

Starosta prezentoval záměr vybudovat ve sportovním areálu multifunkční hřiště a běžeckou dráhu s umělým povrchem. Tento povrch by nahradil stávající šotolinový či antukový povrch, který se v poslední době velmi těžko udržuje a pro veřejnost a školní děti je navíc neatraktivní.

Pokud by povrch byl umělý, budou tyto prostory více využívány ke sportování. Na přebudování povrchů jsou vypisovány dotace. Obě sportoviště by měla být ve správě základní školy.

Městys oslovila firma Profesionálové s.r.o., která předložila nabídku na zhotovení projektové dokumentace i s výpočtem investičních nákladů. Nabídka má dvě varianty, které se liší velikostí hřiště a dráhy.

Zastupitelé se shodli, že je vhodné zahájit přípravné práce, tj. sběr informací od sportovců, ze školy a další reference, abychom si ujasnili požadavky, technické parametry a následné zadání na zpracování projektu. Kromě jiného je třeba současně řešit odvodnění plochy, osvětlení a prostory na ukládání sportovního vybavení.

Rekonstrukce tohoto prostoru by mohla navázat na rekonstrukci sportovních kabin a obou tělocvičen základní školy.

 

10. Smlouva o poskytnutí dotace od Pardubického kraje

Starosta informoval, že Pardubický kraj přidělil městysi dotaci ve výši 100 tis. Kč z Programu obnovy venkova na akci Realizace stanoviště na tříděný odpad včetně oplocení v areálu technických služeb v Jedousovské čp. 335.

Záměrem je vybudování zpevněné plochy pro umístění kontejnerů a oplocení celého areálu, včetně vybudování dvou vstupních bran. Náklady jsou spočítány na 200 tis. Kč a v rozpočtu je s nimi počítáno. Dnes jsou prostory využívány sousední firmou, která však dokončuje své vlastní prostory a veškeré své vybavení si tam přestěhuje v nejbližší době. Městys tyto prostoru využije pro umístění svých kontejnerů pro ukládání odpadů. V budově bude vybudováno zázemí pro technické služby, včetně zázemí pro zaměstnance.

Smlouva bude projednání na zasedání zastupitelstva dne 17.5.2021.

 

11. Ukládání stavebního odpadu

Starosta informoval, že je třeba začít řešit, kam bude městys ukládat stavební suť a zeminu z výkopů. Prostory, které jsme k tomu využívali, již jsou naplněné, je třeba tam provést terénní úpravy a výsadbu zeleně. Jedním z podkladů stavebního řízení je doložení analýzy vzorků, že se jedná o bezpečný materiál, který lze používat k urovnání terénu. Vzorky budou odebrány příští týden odbornou firmou. Dále bude třeba plochu převést na jiný druh využití, protože se jedná o lokalitu, kde je podle územního plánu možné průmyslové využití.

Je třeba zvážit možnost umístění kontejneru na stavební odpad od občanů v areálu technických služeb v Jedousovské ul., aby občané nemuseli stavební odpad, např. o objemu jednoho přívěsného vozíku, vozit na skládku do Chvaletic či jinam. Služba by byla plně zpoplatněná, aby městysi nevznikaly žádné náklady. V tomto areálu by mohl vzniknout sběrný dvůr pro další odpady.

Další možností je vyjednat používání sběrného dvoru v Přelouči, který spravuje SOP a.s.

Bude se hledat nejvhodnější řešení. Současně bude realizována osvěta mezi občany.

 

12. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 750/2

Starosta informoval, že městys má připravené návrhy kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce na pozemky v areálu koupaliště, které by se měly prodávat a půjčovat Lize lesní moudrosti pro stavbu klubovny. Zastupitelé si smlouvy prostudují, připomínky zašlou starostovi, ten je projedná s naší advokátkou a poté budou smlouvy zaslány Lize lesní moudrosti k projednání.

Na zasedání 26.6.2021 by mělo zastupitelstvo schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 750/2 a výpůjčku na zbylou dohodnutou část pozemku. Po projednání na sněmu LLM (někdy na podzim) by pak zastupitelstvo rozhodovalo o samotném prodeji a výpůjčce.

Pro operativnost jednání by bylo vhodné stanovit pracovní skupinu, která by připravila konečné znění smluv.

 

 1. Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2020

Starosta shrnul základní parametry výsledků hospodaření v roce 2020. Městys v roce 2020 hospodařil s příjmy ve výši 31 387 tis. Kč, z čehož 22 748 tis. Kč činily příjmy z daní a poplatků, 3 873 tis. Kč činily příjmy nedaňové (prodej dřeva, pronájmy, stočné, tržby ze zámku apod.), dále přijaté dotace, dividendy, odměny za třídění apod. ve výši 4 289 tis. Kč a kapitálové příjmy ve výši 476 tis. Kč (prodeje pozemků).

Výdaje v roce 2020 činily 27 334 tis. Kč, z čehož 22 691 tis. Kč byly běžné výdaje a 4 643 tis. Kč kapitálové výdaje (investiční opravy obecního majetku).

Hospodaření tedy skončilo přebytkem ve výši 4 052 tis. Kč.

Městys splácí dva úvěry, které využil na zateplení ZŠ, stavbu ČOV, rekonstrukci zámku čp. 5 a stavbu místních komunikací. Celkový závazek z obou úvěrů byl k 31. 12. 2020 ve výši 8 616 tis. Kč. Úvěr na č. p. 5 Choltice, ČOV a zateplení budovy ZŠ ve výši 8 227 tis. Kč bude splacen v roce 2021. Úvěr ve výši cca 11 mil. Kč na rekonstrukce kanalizací a povrchů komunikací v ulicích Severní, Hellichova, U Školy a Lipoltická bude splacen v roce 2026. Roční výše splátek je 1 600 tis. Kč a výše úroků byla v roce 2020 celkem 116 tis. Kč. Výše úroků postupně klesá.

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2020 činil 5 867 tis. Kč. V roce 2019 to bylo 3 561 tis. Kč.

Audit hospodaření byl proveden Finančním odborem Krajského úřadu PK dne 22. 9. 2020 a 10. 3. 2021 Audit nezjistil žádné chyby a nedostatky, ani žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření městyse v budoucnosti.

Zpráva o výsledku přezkoumání, závěrečný účet a účetní závěrka byly v souladu se zákonem řádně zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách městyse.

Celoroční hospodaření městyse může být schváleno bez výhrad.

 

14. Prodej pozemku p. č. 23/7 k.ú. Ledec

Městys Choltice je vlastníkem pozemku p. č. 23/7 v k. ú. Ledec o výměře 55 m2.. Pan ..... a paní ...... projevili zájem o odkoupení tohoto pozemku do podílového spoluvlastnictví, k zajištění přístupu k jejich pozemku p. č. 39/13 k. ú. Ledec.

Zastupitelé se dohodli, že žádost nejdříve projedná Osadní výbor Ledec. Pote se věc vrátí k projednání zastupitelstvu městyse.

 

15. Program 3. zasedání 17. 5. 2021

Zastupitelé projednali program 3. zasedání.

 

Zapsal: Tomáš Bolek, starosta.

 


Vytvořeno: 16. 5. 2021
Poslední aktualizace: 16. 5. 2021 22:07
Autor: Tomáš Bolek