Navigace

Obsah

Informace ze 7. porady zastupitelů v roce 2018 konané 14. 5. 2018

Typ: ostatní
Informace ze 7. porady zastupitelů v roce 2018 konané 14. 5. 2018Informace ze 7. porady zastupitelů v roce 2018 konané 14. 5. 2018

Zastupitelé se sešli na své 7. pracovní poradě v roce 2018 v pondělí 14. 5. 2018. Projednali např. pořízení nových webových stránek, výstavbu discgolfového hřiště, změny v územním plánu, počet zastupitelů v novém volebním období a další.

Informace z porady starosty se zastupiteli městyse Choltice

1. Plán porad a zasedání

2. Připomínky zastupitelů

3. Finance městyse

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017

5. Informace o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích

6. Úprava smluvního vztahu při poskytování právních služeb

7. Výsadba Japonského topolu v k.ú.Choltice

8. Žádost o vyjádření k převzetí veřejných ploch a sítí TI

9. Žádost o vyjádření k výstavbě sítí TI a RD v lokalitě na Hlásku

10. Žádost o podporu Linky bezpečí

11. Smlouva o poskytnutí dotace na požární techniku JSDH Choltice

12. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-2015457/SIS/2 Choltice – knn – Kabíček

13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohoda o umístění stavby č.IV-12-2016716/VB/1 – název stavby: Choltice, Nádražní, 726/170 – knn – Čermák

14. Nabídka na pořízení nových webových stránek městyse a zámku Choltice

15. Discgolfové hřiště v Cholticích

16. Pořízení Změny č. 1 územního plánu Choltice

17. Záležitost provozování Pošty Partner v Cholticích

18. Personální záležitosti

19. Určení počtu zastupitelů pro volební období 2018 – 2022

20. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva

21. Lesní hospodářský plán na období 2020 - 2029

22. Uskutečněné kulturní a sportovní akce

Průběh a závěry:

Ad. 1 - Plán porad a zasedání

14.5.2018 – pracovní porada zastupitelů

28.5.2018 – 3. zasedání zastupitelstva 18:00 zámecká restaurace

11.6.2018 – pracovní porada zastupitelů

25.6.2018 – 4. zasedání zastupitelstva

12.7.2018 - 5. zasedání zastupitelstva

Program zasedání 28.5.2018

1. Informace o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích

2. Určení počtu zastupitelů pro volební období 2018 - 2022

3. Pořízení Změny č. 1 územního plánu Choltice

4. Záležitost provozování Pošty Partner v Cholticích

5. Smlouva o poskytnutí dotace na požární techniku JSDH Choltice

6. Veřejnoprávní smlouva na úseku SPOD

7. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva

8. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-2015457/SIS/2 Choltice – knn - Kabíček

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohoda o umístění stavby č.IV-12-2016716/VB/1 – název stavby: Choltice, Nádražní, 726/170 – knn - Čermák

10. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva

11. Různé

Ad. 2 - Připomínky zastupitelů

Žádné.

Ad. 3 - Finance městyse

Starosta informoval o stavu financí. K 30.4.2018 měl městys na bankovních účtech 4 121 tis. Kč.

Ad. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017

Starosta informoval, že 3.5.2018 proběhl audit hospodaření městyse za rok 2017 a Krajský úřad Pardubického kraje, finanční odbor, ukončil kontrolu se závěrem, že v hospodaření nebyly shledány chyby a nedostatky. Zpráva bude projednávána na zasedání 25.6.2018.

Ad. 5 – Informace o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích

Starosta informoval o nabídkách 3 firem na výměnu 12 ks oken na radnici. Firma Kožený+Kocourek nabízí původní cenu cca 374 tis. Kč, Firma Plastová okna H.M s.r.o.304 tis. Kč, také stejná cena jako původní, ale v nabídce mají okno bez příčky (jak bylo požadováno v zadání), Firma Oknotel s.r.o. upravila svou nabídku na 301 tisíc (ale také není příčka uvnitř okna). Firmy budou vyzvány k doplnění částky za okna podle zadání včetně příčky.

Ad. 6 – Úprava smluvního vztahu při poskytování právních služeb

Starosta seznámil s návrhem právní kanceláře na úpravy smlouvy na právní služby. Byly navřeny tři různé varianty – dle paušálu, skutečně za vykonané hodiny nebo dle vyhlášky. V.Fižovou byl vznesen požadavek na oslovení právníka, se kterým sama spolupracuje, aby podal také cenovou nabídku na služby. Zastupitelé se nakonec dohodli, že do konce volebního období nebudou schvalovat žádnou změnu v právních službách.

Ad. 7 – Výsadba Japonského topolu v k.ú.Choltice

Starosta informoval, že MěÚ Přelouč vydal povolení na výsadbu 12 000 ks topolu japonského na poli (v soukromém vlastnictví) při vjezdu do Choltic od západu. Povolení je na 30 let. Pokud vlastník bude dodržovat podmínky péče, nemělo by dojít k tvorbě semen a jejich rozptylu do okolí. Naopak může tato výsadba zabránit splavování půdy do obce.

Ad. 8 – Žádost o vyjádření k převzetí veřejných ploch a sítí TI

Zastupitelé projednali žádost technika městyse p. Vančury zastupitelstvu o vyjádření k žádosti investora pana Čermáka, který žádá městys o převzetí postavené TI v ulici Okružní. Městys převezme TI do svého majetku a bude ji spravovat. Jedná se o veřejné prostory, kanalizaci a veřejné osvětlení. Jedná se o obvyklý postup, kdy se bezúplatným převodem převezmou plochy a sítě a dál se zajišťuje údržba. Podmínkou souhlasu je, že bude městys účasten výstavby pro dozorování stavebních prací, aby bylo vše řádně vystavěno. Zastupitelé se vyjádřili kladně.

Ad. 9 – Žádost o vyjádření k výstavbě sítí TI a RD v lokalitě na Hlásku

Zastupitelé projednali žádost technika p. Vančury, zda zastupitelstvo uvažuje o výstavbě sítí TI Na Hlásku. Starosta informoval, že tato lokalita je v územním plánu určena pro výstavbu RD. Zastupitelé se dohodli, že takto zásadní rozhodnutí provede nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb.

Ad. 10 – Žádost o podporu Linky bezpečí

Linka bezpečí požádala o finanční podporu. Zastupitelé se předběžně shodli na částce 5 tis. Kč. Bude zařazeno na zasedání 28.5.2018.

Ad. 11 – Smlouva o poskytnutí dotace na požární techniku JSDH Choltice

Starosta informoval, že Pardubický kraj vyhověl žádosti městyse a přidělil JSDH dotaci ve výši 150 tis. Kč na výměnu nádrže u hasičského auta. Náklady budou cca 200 tis. Kč. Bude zařazeno na zasedání 28.5.2018.

Ad. 12 – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-2015457/SIS/2 Choltice – knn – Kabíček.

Jedná se o přípojku elektřiny pro pozemek k soukromému RD. Bude zařazeno na zasedání 28.5.2018.

Ad. 13 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohoda o umístění stavby č.IV-12-2016716/VB/1 – název stavby: Choltice, Nádražní, 726/170 – knn – Čermák

Jedná se o přípojku elektřiny pro stavbu RD. Bude zařazeno na zasedání 28.5.2018.

Ad. 14 – Nabídka na pořízení nových webových stránek městyse a zámku Choltice

Starosta informoval, že stávající dodavatel zajišťující provoz www stránek neposkytuje služby v požadované kvalitě. Stránky se nevyvíjejí a jejich provoz byl přerušován i na delší období. Starosta oslovil firmu Galileo, která zajišťuje stránky pro okolní obce i v celé ČR. Nabídka této firmy na nové stránky městyse je 35 tis. Kč, měsíční provoz dále 742 Kč. Stránky pro Zámek Choltice by stály 24 tis. Kč, měsíční poplatek 742 Kč. Současný poplatek je asi 11 tis. Kč ročně za web městyse a polovina za web zámku. Stávající stránky jsou originální, nové budou více podobné ostatním. Nově firma nabízí 24 hodinový servis, nemělo by docházet k výpadkům webů, weby by měli být moderní. Současné výpadky webu byly negativně hodnoceny uživateli. Zastupitelé se přiklánějí ke změně poskytovatele. Bude upravován rozpočet.

Ad. 15 – Discgolfové hřiště v Cholticích

Starosta informoval, že přišla první cenová nabídka od firmy, kterou starosta oslovil, na 9 košů s příslušenstvím pro discgolf v oboře, cca 124 tisíc bez DPH (151 tis. Kč vč. DPH). Byli osloveni 2 dodavatelé, čeká se na druhou nabídku. 14. 7. by mělo být slavnostní otevření. O hřiště se bude starat nový spolek Floppy Disk Choltice. Hřiště bude v Choltické oboře, délka cca 1 km, s 9 koši a bude přístupné pro veřejnost bez omezení.

Ad. 16 – Pořízení Změny č. 1 územního plánu Choltice

Starosta informoval, že návrhy na změny ÚP byly postoupeny MěÚ Přelouč k předběžnému vyjádření. MěÚ Přelouč, jako pořizovatel ÚP, se vyjádřil negativně k žádostem č. 1 a 2. Ostatní žádosti posoudil kladně. Návrhy na změny ÚP jsou zveřejněn na webu a vývěsce.

Dále MěÚ Přelouč specifikuje další požadavky, které by měly být zapracovány do Změny č. 1 (ty městys neinicioval, vycházejí z požadavku vyšších ÚP, či legislativy). Na zasedání zastupitelstva se bude rozhodovat o Změně č. 1, dále musí zastupitelstvo určit zástupce, který bude komunikovat s úřadem (pravděpodobně starosta). Třetí úkon je určit pořizovatele (pravděpodobně MěÚ Přelouč).

Ad. 17 – Záležitost provozování Pošty Partner v Cholticích

Zastupitelé zhodnotili prohlídku budovy pošty v Cholticích, kterou absolvovali 9.5.2018 a předběžně se dohodli, že je v zájmu Choltic, aby v Cholticích byla zachována řádná poštovní přepážka, kterou bude zajišťovat městys. Na zasedání 28.5.2018 by mělo být přijato usnesení, že městys Choltice souhlasí s provozováním Pošty Partner 25. Odhad času jednání o převzetí pošty: 28. 5. na zasedání projednán záměr převzetí, v záři by se mohlo schválit: koupení budovy pošty a smluvní podmínky provozování Pošty Partner 25 a začít řešit personální a provozní záležitosti. K samotnému převzetí poštovních služeb by mělo dojít k 1.2.2019.

Ad. 18 – Personální záležitosti

Starosta informoval, že p. Josef Augustin byl vybrán na pozici údržbáře městyse Choltice. Paní Petra Pevná byla vybrána na pozici pokladní/podatelna. Dále bylo vypsáno VŘ na pozici do stavebního úřadu. Zastupitelé se dohodli na obsazení výběrové komise: Ing. Fižová a David Minařík, dále Mgr. Tomáš Bolek, Ing. Lada Horáčková a Ing. Marie Hajnová. Starosta dále informoval, že od 1. 5. pomáhá na DPP s úklidem městyse pan Hončík a od 14.5.2018 pan Špilínek (údržba hřbitova).

Ad. 19 – Určení počtu zastupitelů pro volební období 2018 – 2022

Starosta informoval, že MěÚ Přelouč rozeslal pokyn, že obce mají znovu rozhodnout o počtu zastupitelů pro nové volební období (vyplývá ze Zákona o obcích). Starosta přednesl varianty ke zvážení: a) ponechat stávající počet zastupitelů 11, b) navýšit na 13, c) navýšit na 15 zastupitelů a mít radu o 5 členech.

Varianta s 15 členy zastupitelstva a 5 člennou radou by zásadně změnila způsob rozhodování – velká část rozhodovacích pravomocí starosty by přešla do kompetence rady. V diskusi těsně převážil názor ponechat stávající počet zastupitelů (tudíž nemít radu).

Ad. 20 – Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva

Starosta seznámil zastupitele se zprávou kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva. Ing. Fižová – věci v obřadní síni (nábytek) byly přeřazeny jako přírůstky do muzea. Zprávu na zasedání přednese ing. Málek.

Ad. 21 – Lesní hospodářský plán na období 2020-2029.

Starosta informoval, že do 30. 10. 2018 má městys oznámit na MěÚ Přelouč, kdo bude zpracovávat pro městys lesní hospodářský plán na období 2020 - 2029. Zastupitelstvo o dodavateli LHP rozhodne pravděpodobně až v září. Starosta připraví podklady.

Ad. 22 – Uskutečněné kulturní a sportovní akce

Zastupitelé zhodnotili tyto uskutečněné akce: Chrámové dětské sbory – velmi dobře hodnoceno, 12 sborů i ze vzdálených míst. Kladné ohlasy na výstavu o trempinku. Čarodějnice – kladné ohlasy, vysoká účast veřejnosti.

Chystá se: dětský den, rybářské závody, volejbalový turnaj, liga hasičů, řemesla. Na 1. 9. 2018 – vernisáž výstavy Choltice - Československo 100 let, na 28. 10. se připravuje vzpomínkový akt na hřbitově - kladení věnců za účasti choltických spolků a veřejnosti.

Ing. Havlík předložil žádost volejbalového oddílu o finanční příspěvek na antuku. Zastupitelé souhlasili.

David Minařík předložil žádost o příspěvek na poháry pro soutěže hasičů.

Zapsali: Olga Urbanová a Tomáš Bolek.

Všechny zápisy z porad zastupitelů jsou ke stažení ZDE.


Vytvořeno: 27. 5. 2018
Poslední aktualizace: 10. 7. 2018 19:38
Autor: Správce Webu