Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 1. zasedání konaném 1. 2. 2021

Typ: ostatní
.
PŘEHLED ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHOLTICE NA 1. ZASEDÁNÍ KONANÉM 1. 2. 2021

Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) se konalo 1. 2. 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů (8 v místnosti a 2 on-line) a 3 občané.

 

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

Usnesení č. 1/1/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice určilo zapisovatelem Mgr. Jana Pavlíka a ověřovateli zápisu Pavla Vančuru a Františka Pemla.

 

Usnesení č. 2/1/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

 1. Zahájení
 2. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 3. Rozpočtové opatření č. 13/2020
 4. Senior Taxi Choltice
 5. Prodej pozemku parc. č. 884/2 a 884/3 k.ú. Choltice
 6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 949/1, 725/107 a 2146, vše v k.ú. Choltice
 7. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 725/106 k.ú. Choltice
 8. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 9. Různé

10. Veřejnoprávní smlouva s obcí Lipoltice o poskytnutí dotace na činnost knihovny

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.

Starosta předal slovo P. Vančurovi, který podal následující informace:

 • Rekonstrukce knihovny městyse - knihovna je hotová, musí se dořešit drobnosti, např. lištování podlah. Knížky jsou nastěhovány, proběhlo také jejich třídění. Do knihovny byl zpět nainstalován veřejný rozhlas.
 • Údržba veřejných prostranství a ostatní činnosti - proběhlo kácení dvou stromů u Podrybníček - zasahovaly do el. vedení, probíhá průběžné odstraňování poškozených stromů v oboře, došlo k prořezání tisů před zámkem, proběhne probírka zeleně u cesty do Podhorek - zasahuje do el. vedení. Proběhlo vyklízení dvou obecních bytů po předchozích nájemnících.

 

Starosta předal slovo Ing. Horákovi, který podal následující informace:

 • Revitalizace Podrybníčků - městys dostal dotaci, akce začne v srpnu společně s revitalizací Marešáku.
 • Bezpečné a bezbariérové chodníky v Cholticích  - probíhá stavební řízení, 19.2.2021 nabyde právní moci. Žádost o dotaci z SFDI je podána. Úsek od Hastrmana ke křižovatce Nádražní - Na Hlásku (pracovně označován jako úsek C2) je v řešení, proběhlo jednání na SÚS Pardubického kraje. Jejich připomínky k realizaci lávky byly akceptovány jak projektantem, tak možným dodavatelem lávky a vše bylo předjednáno s Policií ČR. Nyní se naplánuje jednání na Povodí Labe. Rozpočtové náklady jsou cca 12,4 mil. Kč vč. DPH. Předpokládáme, že se v rámci soutěže na zhotovitele sníží cena na cca 80%.  Dotace je možná až do výše 85% z nákladů. Do poloviny února by mohla být odezva ze strany SFDI, jestli je žádost akceptována, cca do konce června či na počátku července se dá očekávat oznámení o přidělení či nepřidělení dotace. Poté bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Přípravné práce by pak mohly proběhnout ještě na podzim, hlavní stavební práce pak proběhnou na jaře 2022.

 

Starosta podal informace:

 • Restaurování Božích muk u cesty na Luhy - starosta promítl fotografie. Jedná se o poslední Boží muka, která ještě nejsou zrestaurována, nacházejí se u polní cesty na Luhy. Cesta k nim je velmi zarostlá bujnou zelení a je třeba provést probírku. Tato činnost by mohla být realizována dobrovolně pomocí občanů, kteří mají chuť pomoci toto místo zkulturnit. S restaurováním pomůže nadace Adopce památek, která s městysem spolupracovala již na restaurování BM u Veselí a BM u cesty na Svinčany. Nadace zajistí dotaci a veškerou administraci. Vzhledem k velmi špatnému stavu se uvažuje o kompletní obnově těchto BM. Náklady jsou rozpočtovány ve výši 143 tis. Kč vč. DPH, spoluúčast městyse je 30%.
 • Výměna oken v bývalé zubní ordinaci zdravotního střediska (dnes kosmetický salón) - žádost nájemkyně o výměnu oken z důvodu špatného stavu. P. Vančura doplnil, že by bylo potřeba ještě vyměnit zbývající okna v bývalém dětském oddělení a v rehabilitaci. Okna jsou v dezolátním stavu. Bude zajištěna cenová nabídka a podle její výše se zastupitelé rozhodnou, kolik oken se vymění letos a kolik příští rok. Je to potřeba.

 

Usnesení č. 3/1/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 13/2020.

Starosta informoval o zůstatku na bankovních účtech městyse k 31.12.2020. Zůstatek činí 5 866 749 Kč. K 31.12.2019 to bylo cca 3,6 mil. Kč. Městys musel v průběhu roku 2020 seškrtat spoustu akcí, protože hrozilo velké snížení příjmů z daní. Stát část daňového výpadku kompenzoval, a tak městysi zůstaly finanční prostředky, které může převézt do nového roku.

Ze zůstatku na účtech je 1 934 802 Kč fond na obnovu ČOV, DCHB a DPS. Od roku 2021 do tohoto fondu bude ukládáno ještě 50 000 Kč na obnovu muzejní sbírky.

Starosta informoval, že poslední rozpočtové opatření roku 2020 řeší v podstatě skutečný stav rozpočtu pro rok 2020. Bylo promítáno.

V příjmové části se rozpočet navyšuje o 1 010 tis. Kč, jedná se o navýšení příjmů z některých daní, příjmů z prodeje či pronájmu pozemků, příjmů z pronájmu hrobových míst. Dále se snižují příjmy ze vstupného a prodeje upomínkových předmětů na zámku, ze vstupného na ples, či z prodeje dřeva.

Výdaje se zvyšují o 27,1 tis. Kč. Jedná se např. o navýšení u pořízení drobného majetku pro knihovnu, na krizová opatření či do fondu FKSP. Snižují se nevyčerpané výdaje na mzdy v knihovně, programové vybavení či pořízení knih. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 983,8 tis. Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o zahájení provozu Senior Taxi Choltice.

Starosta informoval o zahájení činnosti Senior Taxi a o způsobu vyúčtování dopravy. Byl vytvořen informační leták a Senior Taxi karta. Zahájení činnosti se hlásí rozhlasem. Zastupitelé se na pracovních poradách shodli na parametrech Senior taxi, které byly zpracovány do informačního letáku.

Služba je nabízena všem seniorům ve věku 65+. Bylo stanoveno omezení na 12 jízd za rok a to pouze k lékaři či na rehabilitaci. Příspěvek městyse je 50% z ceny jízdného, ale max. 200 Kč. Senior taxi bude pro městys Choltice provozovat firma Pavel Peml autoškola ZTP/P s.r.o. z Přelouče.

Senior taxi kartu si dosud vyzvedlo 9 zájemců. Podle zpětné vazby od občanů je vhodné rozšířit možnost využití i pro občany s průkazem ZTP/P.

V rozpočtu je na tuto novou službu vyčleněno 50 000 Kč. Nově budou moci tuto službu využít i držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Bude doplněno do informačního letáku.

 

Usnesení č. 4/1/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 884/2 k.ú. Choltice o výměře 584 m2 (druh pozemku ostatní plocha) a pozemku parc. č. 884/3 k.ú. Choltice o výměře 95 m2 (druh pozemku ostatní plocha) za cenu 100 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4 500 Kč panu ……..

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 884/2 k.ú. Choltice o výměře 584 m2 (druh pozemku ostatní plocha) a pozemku parc. č. 884/3 k.ú. Choltice o výměře 95 m2 (druh pozemku ostatní plocha). Pan …… projevil zájem o odkoupení těchto pozemků k využití jako zahrada.

Pozemky nejsou zahrnuty v pozemcích potřebných pro rekonstrukci přilehlé cesty v rámci projektu plynoucího z pozemkových úprav a pro městys Choltice jsou zbytné.

Navržená cena za pozemky je 100 Kč za m2 plus režijní náklady ve výši 4 500 Kč (2500 Kč sepsání kupní smlouvy a 2 000 Kč kolek na KÚ).

Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce od 15.1.2021 a nikdo proti nevznesl námitku či připomínku.

 

Usnesení č. 5/1/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2020263/VB/01 pro stavbu Choltice k.č. 715/145 - knn.

Starosta informoval, že ČEZ Distribuce a.s., jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 949/1, 725/107 a 2146 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 39 500 Kč bez DPH (vedení 115 bm a pilíř). Městys tímto souhlasí s umístěním nového kabelu nn a pojistkových pilířů.

 

Usnesení č. 6/1/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2020142/VB2, Choltice, E36, k.č.725/32 – knn.

ČEZ distribuce a.s. je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 725/106 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 909-655/2020. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 6 300 Kč bez DPH. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla Zastupitelstvem městyse Choltice schválena dne 25.5.2020, č. usn. 9/3/2020.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta podal následující informace:

 • očkování seniorů - nabídka seniorům pomoci s registrací, informace na webu městyse,
 • pořízení platebního terminálu na pokladnu úřadu - bude do týdne instalován,
 • snížení stavu nutrií na Struze - proběhne za pomoci mysliveckého spolku, nesmí se krmit,
 • Tříkrálová sbírka na podatelně vynesla 3 995 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.

Starosta vyzval všechny přítomné, zda-li mají nějakou připomínku, podnět či dotaz.

občan - zeptal se, zda-li městys, když prodává pozemek, vytyčí hranice a fakticky tak pozemek předá novému majiteli. Uvedl, že nyní řeší určení hranic svého pozemku s pozemkem, který městys prodal v prosinci panu …... Na pozemku se nachází několik geodetických značek, které jsou zřejmě neplatné. Nové vytyčení hranic není shodné s těmito mezníky.

starosta - sdělil, že zatím žádný kupec nežádal vytyčení hranic, protože šlo identifikovat pozemek v terénu. V této lokalitě proběhlo několik geodetických měření a snah o dělení pozemků, je tedy pravděpodobné, že některé mezníky jsou opravdu neplatné. V roce 2019 proběhla digitalizace intravilánu, hranice pozemků jsou tedy zaměřeny velmi přesně a každý geodet musí dojít při vytyčení pozemku téměř ke stejnému výsledku. Bude domluven termín, kdy dojde na místě k určení hranic obecního pozemku.

 

Usnesení č. 7/1/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvu s obcí Lipoltice o poskytnutí dotace na činnost knihovny.

Obec Lipoltice poskytne městysi Choltice částku 5 000 Kč na pořízení didaktických pomůcek, stavebnic, deskových her a beletrie pro knihovnu městyse. Naší knihovnu navštěvují i čtenáři z Lipoltic. Dotace je poskytnuta formou veřejnoprávní smlouvy.

 

Další zasedání je naplánováno na pondělí 12.4.2021.


Vytvořeno: 4. 2. 2021
Poslední aktualizace: 4. 2. 2021 17:42
Autor: Tomáš Bolek