Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 1. zasedání konaném 18.2.2019

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali rozpočtová opatření, žádosti o dotace, prodeje pozemků a další obecní záležitosti.

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 1. zasedání konaném dne 18. 2. 2019

 Zasedání se konalo v pondělí 18. 2. 2019 od 18.00 hodin v hospůdce Na Hřišti v Cholticích.  Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů a 10 občanů.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole hospodaření v období 2018/4Q.

Předsedkyni finančního výboru Olga Urbanová seznámila přítomné se zprávou finančního výboru o kontrole hospodaření v období 2018/4Q. Kontrolovány byly doklady z pohledu formálních náležitostí, účelnosti vynaložených prostředků. Kontrolovány byly mimo jiné bankovní účty, uvedené na fakturách od dodavatelů s účtem, uvedeným na bankovním výpisu jako úhrada faktury – ve všech případech souhlasí. Obec ověřuje spolehlivost plátce DPH a nezasílá platbu dodavateli na neregistrovaný účet.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 14/2018.

Rozpočtové opatření reaguje na konečný stav rozpočtu městyse v roce 2018. Na bankovních účtech městyse k 31. 12. 2018 bylo 3 858 tis. Kč. Stav závazků z úvěrů k 31. 12. 2018 je 11 815 000 Kč, poslední splátka by měla být v roce 2026.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019.

Rozpočtové opatření reaguje na navýšení příspěvku na státní správu do rozpočtu městyse o 80 200 Kč a na poskytnutí dotací z rozpočtu městyse pro žadatele o příspěvek na elektro přípojku ve výši 12 500 Kč a SDH Svinčany ve výši 20 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul „Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů” na opravu kříže před lékárnou v Cholticích.

Starosta informoval o možnosti požádat o dotaci na kompletní restaurování křížku před lékárnou. Po provedení stavebně technického průzkumu křížku před lékárnou odborným restaurátorem panem Ondřejem Sigmundem bylo zjištěno, že tento kříž je ve velmi špatném, až havarijním stavu, je narušena statika celého objektu. Městys Choltice by mohl požádat o dotaci na opravu Ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul „Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů“, jehož podmínkou je, aby stavba nebyla nemovitou kulturní památkou, což je v tomto případě splněno. Předpokládané náklady na opravu jsou 229 295 Kč včetně DPH, dotace může být až 70%. Městys požádá o dotaci v max. výši, tedy 160 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo územní studii pro lokalitu Z11 a Z12 vypracovanou firmou ŠINDLAR, s. r. o.

Starosta představil záměr nového vlastníka celého pozemku v Nádražní ulici pod zahradami, v místech, kde byla dříve provozovna drůbeží farma. Jedná se o vybudování/zvětšení rybníku pro extenzivní chov ryb (vodní plocha 8900 m2) a výstavbu dvou objektů – penzionu pro 18 osob (5 pokojů) a většího rodinného domu, tenisových kurtů, parkoviště pro penzion a vjezdů. Nový majitel pozemků nabízí městysi odkup okrajové části pozemku a části podél zdi k zachování cesty a případnému vybudování chodníku. Zároveň starosta informoval o předchozí územní studii, která řešila využití pozemku za dřívějších vlastníků k bydlení. Studie byla ještě minulým zastupitelstvem zrušena, stávající nový návrh není v rozporu s územním plánem.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 961/15 v k. ú. Choltice o výměře 11 m2, za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 1 000 Kč.

Starosta seznámil s žádostí o koupi pozemku č. 961/15 o výměře 11 m2, který navazuje na pozemky žadatelky p.č. 71/2 a 961/14. Jedná se o část bývalého náhonu ke mlýnu, většina těchto pozemků již byla v minulosti odprodána a připojena k přilehlým zahradám jednotlivých vlastníků RD. Zbývá ještě právě pozemek p. č. 961/15 a p. č. 961/5.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 954/10 v k. ú. Choltice o výměře 118 m2, za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 3 500 Kč.

Starosta seznámil s žádostí o koupi pozemku č. 954/10 o výměře 118 m2, který navazuje na pozemky žadatelů p. č. 1018 a č. 139/3 v Jedousovské ulici.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 763/3 v k. ú. Choltice o výměře 140 m2, za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 7 963 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 763/58 v k. ú. Choltice o výměře 115 m2, za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 7 166 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 763/59 v k. ú. Choltice o výměře 72 m2, za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 5 795 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 763/60 v k. ú. Choltice o výměře 26 m2, za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4 329 Kč.

Starosta informoval o žádosti 4 majitelů rodinných domů v Hellichově ulici o koupi pozemků, které jsou mezi zahradami jejich domů a novou výstavbou řadových domů. Žadatelé je chtějí využít pro rozšíření svých zahrad.

Pozemky nelze využít k jiným účelům ani k realizaci jakékoli stavby, protože jsou zatíženy věcným břemenem kvůli vedení VN 35 kV.

V ceně je zohledněno toto omezení, pozemky jsou prodávány za cenu zahrady.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 71/2 v k. ú. Ledec o výměře 11 m2, za cenu 100 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 3 500 Kč firmě DIPA, spol. s.r.o.

Starosta informoval o žádosti firmy Dipa, s.r.o. se sídlem Svojšice čp. 50 (vrakoviště v Cihelně) o koupi pozemku č. 71/2 o výměře 11 m2, který leží pod hlavní budovou firmy. Jedná se narovnání dlouhodobě nedořešených právních vztahů, pozemky pod budovou leží částečně v k. ú. Svojšice a částečně v k. ú. Ledec a vlastníkem jednoho z nich je městys. Navržená cena pozemku je 100 Kč/m2 plus režijní náklady ve výši 3 500 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2015787/VB/01 název stavby: Choltice - Nádražní - knn - Teterova.

Jedná se o přípojku NN ke stavebním pozemkům v ulici Nádražní. Kabel bude uložen na pozemcích městyse p.č. 952/1, 645/5 a 629,13, vše v k.ú. Choltice. Věcné břemeno se zřizuje za náhradu 1 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2016716/VB/1, Choltice, Nádražní, p. č. 725/170 - kNN - Čermák.

Jedná se o přípojku NN k pozemku v ulici Na Hlásku. Kabel NN je uložen v obecních pozemcích p.č. 725/106 a 725/107, oboje v k.ú. Choltice. Věcné břemeno se zřizuje za náhradu 1 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2017082/VB/1, Choltice, Hellichova 757/40 knn Ing. Petr.

Jedná se o přípojku NN k pozemku v ul. Hellichova. Věcné břemeno se zřizuje za náhradu 1 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Choltice s:

 • majitelem pozemku na příspěvek ve výši 12 500 Kč na úhradu nákladů za zřízení elektro přípojky
 • SDH Svinčany ve výši 20 000 Kč na pořízení vybavení pro svoji činnost

Jedná se o smlouvu s novým majitelem stavebního pozemku ve výši 12 500 Kč na úhradu nákladů za zřízení elektro přípojky a smlouvu s SDH Svinčany ve výši 20 000 Kč na pořízení vybavení pro svoji činnost (přišli o své vybavení po požáru kvůli žháři).

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem.

Předsedkyně kontrolního výboru Ing. Pavlína Korbelová přednesla zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta informoval o následujících záležitostech:

 • projekt Pošta Partner - pošta nechce jednat o úpravách kupní smlouvy, současná smlouva je však pro městys nevýhodná, zájem městyse zachovat provoz pošty trvá
 • nové cvičení jógy - 3x v týdnu se cvičí v prostorách čp. 160 (vybírá se nájemné na úhradu nákladů na elektřinu a vytápění)
 • vjezd do hasičské zbrojnice - čeká se na statický posudek (řeší se stížnost vlastníka cukrárny a vlastníka sousedního domu, kdy jim hasičské auto najíždí na nákolníky a dle jejich stížnosti dochází k praskání stěn v jejich objektu)
 • záležitost provozovny na dřevní odpad - proběhlo jednání s majiteli provozovny ohledně úklidu dřevního odpadu na skládce, do konce dubna bude uklizeno a oploceno
 • záležitost působení dětského lékaře v Cholticích -  starosta jednal s ředitelkou EUC kliniky v Přelouči, z kapacitních důvodů ale není zatím možné, aby do Choltic dojížděl dětský pediatr z přeloučské EUC kliniky, nadále však trvá zájem polikliniky udržet si prostory. Starosta informoval také o objednacím kalendáři pro pacienty na stránkách polikliniky, v současné době není funkční, paní ředitelkou byla slíbena náprava
 • žádost o souhlas s umístěním haly pro skladování  - žadatel prezentoval svůj záměr vybudovat halu o rozměrech 12m x 25m  a výšce 3,5m, která by sloužila pro skladování a zpracování PE pěn v ul. Podrybníčky v místě, kde to územní plán městyse povoluje. Existence haly by měla mít minimální dopad na kvalitu života v okolí. Zastupitelé neshledali důvody k neschválení realizace záměru
 • OZV č.1/2019 o nočním klidu – zatím 4 návrhy na povolení výjimky z nočního klidu:11. - 12. 5. 2019, 15. - 16. 6. 2019, 28. – 29. 6. 2019 a 20. 7. - 21. 7. 2019 v areálu koupaliště a sportovním areálu. Starosta připraví návrh obecně závazné vyhlášky, kterou projedná zastupitelstvo na zasedání 8. 4. 2019.
 • výstava Božena Němcová a Josef Vojtěch Hellich - od roku 2017 připravujeme výstavu o Boženě Němcové a Josefu Vojtěchu Hellichovi. Jejím kurátorem je pan Jiří Ehl. Vernisáž výstavy je naplánovaná na 6. 7. 2019 a výstava bude probíhat až do 1. 9. 2019. V lednu 2020 by měla být odhalena pamětní deska na rodném domě J. V. Hellicha (čp. 5.). Zastupitelé vybrali ze 4 předložených návrhů na provedení desku s ručně sekaným a stříbrným písmem. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající pamětní deska Bohdana Jelínka na domě čp. 5 je prasklá, rozhodli zastupitelé zadat také zhotovení této pamětní desky.
 • městys vypsal výběrové řízení na pozici účetní. Stávající účetní odchází k 31.3.2019.
 • pozvánky na kulturní a sportovní akce - přednáška o grafologii s Ing. Čechovou (1. 3.), ples městyse (15. 3.), karneval pro děti - zahájení zámecké sezony (30. 3.)
 • plán stavebních akcí – starosta požádal ing. Horáka, předsedu stavebního výboru a následně Pavla Vančuru, technika městyse, aby seznámili s plánem a aktuálním stavem připrav stavebních akcí.
  • Ing. Horák seznámil s plánem stavebních akcí pro letošní rok: je naplánována výstavba chodníku od hřbitova k mostku přes Struhu (ul. U Pošty), dětské hřiště pod zámkem, ordinace praktického lékaře, rekonstrukce radniční věže. Pokračují projektové práce na akce: revitalizace Podrybníčků a Marešáku, chodník nám. Sv, Trojice – Nádražní ulice, rekonstrukce hasičské zbrojnice. Městys se bude snažit získat na tyto akce dotace.
  • P. Vančura hovořil o stavu přípravy jednotlivých stavebních akcí – II. etapa dětského hřiště bude zahájena v polovině března, rekonstr. chodníku hřbitov – mostek bude zahájena v polovině května, rekonstr. ordinace bude zahájena v průběhu května, rekonstr. radniční věže bude zahájena během prázdnin. Letos je opět možné žádat městys o příspěvky na vjezdy k RD, je připraveno 50 tis. Kč.
 • zaměřování nemovitostí - provádí katastrální úřad za účelem získání nové digitální katastrální mapy Choltic.
 • Obecní stráž – P. Vančura v rámci diskuze zhodnotil působení obecní stráže. Služba funguje cca 11 dnů v měsíci (60 hodin), hojně se zaměřuje na pátky a soboty, dohlíží na veřejný pořádek v obci, na koupaliště, v oboře, dohlíží u školy, zajišťuje odchyt psů, preventivně působí na „výrostky“. Agentura spolupracuje také s obcemi Řečany nad Labem, Týnec nad Labem, Chvaletice – a to na základě referencí od nás. Kontrolují také zabezpečení obecních objektů. Dobré zkušenosti s obecní stráží má i nájemce hospůdky Na Hřišti.  

 

Diskuzní příspěvky

 • Dotaz na registraci znaku v registru obecních symbolů – znak i prapor jsou zaregistrovány.
 • Dotaz na stav budovy České pošty a obsazenost bytu - v současné době v objektu nikdo nebydlí, horní patro je stavebně nedokončené.
 • Dotaz na stav koupaliště - koupaliště se vypustí, dojde k vyčištění a nátěru schůdků. Zvažuje se, co dál s koupalištěm.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod Různé.

 

Další zasedání je naplánováno na 8.4.2019.

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 25. 2. 2019
Poslední aktualizace: 1. 3. 2019 09:44
Autor: Tomáš Bolek