Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 1. zasedání konaném 27. 1. 2020

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali probíhající a plánované opravy obecního majetku, zápis do kroniky za rok 2018 a další obecní záležitosti.
Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 1. zasedání konaném 27. 1. 2020

 

Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) se konalo 27. 1. 2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů a 3 občané.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasilo v souladu s § 84 odstavec 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s uzavřením dohody o provedení práce mezi městysem Choltice a členem zastupitelstva Jakubem Kopeckým na provádění údržby veřejné zeleně v Ledci v roce 2020, Pavlem Vančurou na práce v souvislosti s volbami v roce 2020 a Vendulou Fižovou na průvodcovské služby na zámku Choltice v roce 2020.

Starosta informoval, že někteří zastupitelé budou v roce 2020 vykonávat pro městys činnosti na základě dohody o provedení práce (průvodcovské služby, sekání veřejných ploch, pomoc při volbách). Podle zákona o obcích musí k uzavření takovéto dohody dát souhlas zastupitelstvo.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do kroniky za rok 2018.

Starosta informoval, že zastupitelům byl kronikářkou Ing. Marii Fižovou zaslán návrh zápisu do kroniky za rok 2018. Připomínky zastupitelů k zápisu, zaslané kronikářce, byly zapracovány.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě obecního majetku.

Starosta a technik Pavel Vančura informovali o aktuálním stavu příprav na tyto akce:

Výměna oken v kapli sv. Romedia – 8 ks oken v lucerně kaple musí být vyměněno z důvodu havarijního stavu, aby nedocházelo k zatékání. Uvnitř kaple bude instalováno lešení (20 m) a z něj bude výměna provedena. Akce bude probíhat od poloviny února do začátku dubna. Kaple bude po celou dobu oprav uzavřena. Náklady jsou rozpočtovány ve výši 721 tis. Kč vč. DPH. Městys žádá na opravu dotaci z havarijního fondu MK ČR. Výše dotace není dopředu známa.

Rekonstrukce tělocvičen ZŠ – intenzivně se pracuje na projektové dokumentaci, která je nutná k žádosti o dotaci. Předmětem rekonstrukce je kompletní výměna podlah, obložení stěn, akustické obklady, elektroinstalace a vzduchotechnika.

Rekonstrukce knihovny městyse – pracuje se na přípravě žádosti o dotaci, dokončuje se projektová dokumentace, upřesňuje se vybavení nábytkem, poptávají se dodavatelé. Předběžný harmonogram: 30. 4. – uzavření knihovny, vystěhování, přesun do volných prostor po dětském lékaři, 1 .6. – zahájení stavebních prací, listopad – zahájení činnosti v nové knihovně.

Částečná oprava náhonu Chrtnického rybníka – připravuje se realizace během této zimy.

Revitalizace Malých a Velkých Podrybníčků – dokončuje se odstranění stromů a keřů, které probíhá formou samotěžby. Úklid větví proběhne za pomoci členů místního rybářského spolku. Na zhotovitele akce proběhlo výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 6 firem. Nabídky se pohybovaly v rozmezí od 4 032 079 Kč do 4 997 314 Kč vč. DPH. Hodnotící komise doporučila vyřadit firmu VDI Stavby s.r.o., která se umístila na prvním místě s cenou 4 032 079 Kč vč. DPH, ale nedodala vysvětlení, proč nenacenila jednu položku v rozpočtu. Vítězem by tedy měl být uchazeč na 2. místě firma POPR s.r.o. s cenou 4 295 500 Kč vč. DPH.

Technický dozor investora bude zajišťovat Ing. Hlavatý z firmy ŽP Projekt s.r.o. za 235 950 Kč vč. DPH. Akce by měla být zahájena v srpnu a skončit v prosinci. Rozhodnutí o dotaci zatím nepadlo.

Cesty – průběžně se doplňují štěrkem.

Pamětní deska J. V. Hellicha a B. Jelínka – byla na malý zámek nainstalována 15. 1. 2020. Slavnostní odhalení proběhne 31. 1. 2020 od 18:00 hod. Následovat bude přednáška o Hellichovi a B. Němcové.

Restaurování Božích muk u cesty na Svinčany - městys plánuje další spolupráci s nadací Adopce památek, se kterou spolupracoval na restaurování Božích muk u Veselí. Boží muka u Svinčan jsou pouhým torzem a měla by být kompletně zrestaurována. Restaurátorský záměr a cenovou nabídku zpracoval odborný restaurátor Mgr. A. Jiří Finger. Předběžné náklady jsou vyčísleny na 156 515 Kč. Nadace zajistí dotaci ve výši 70 % a městys uhradí zbytek ve výši 46 955 Kč. Městys ještě zajistí na své náklady zhotovení základů. Boží muka by se měla posunout o několik metrů, aby nestála pod vzrostlými třešněmi.

Výměna plynového kotle pro zámeckou restauraci - z důvodu havarijního stavu byl pořízen nový plynový kotel včetně příslušenství za cenu cca 110 tis. Kč.

Záměr podání žádosti do programu na záchranu architektonického dědictví – zámek Choltice - probíhá sběr informací a příprava podkladů pro žádost do programu na záchranu architektonického dědictví. Proběhla konzultace se starostou Vraclavi (čerpají dotaci již několik let), konzultace s úředníky MK a památkovým oddělením Pardubického kraje. Je naplánováno důležité jednání s NPÚ Pardubice. Firma Inreco s.r.o. zaslala návrh smlouvy o dílo na letošní etapu příprav. Cena bude 492 470 Kč vč. DPH. Na část budeme žádat dotaci. Letos by se mělo zrealizovat kompletní zaměření stávajícího stavu zámecké budovy, 3D skenování a texturovaný model interiéru kaple sv. Romedia, polohopis a výškopis zámku a okolí a archivní rešerše stavebně historického průzkumu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta podal informace o těchto záležitostech:

  • Změny OZV o veřejném pořádku a čistotě obce, OZV o pohybu psů a OZV o požárním řádu městyse.
  • Změna č. 1 územního plánu Choltice - termín veřejného projednání.
  • Podnět na pořízení další změny územního plánu.
  • Informace o dani z nemovitosti – změny z důvodu digitalizace.
  • UZOB - webová aplikace pro přípravu a zveřejňování agendy zasedání zastupitelstva.
  • Žádost o přidělení názvu ulice – lokalita Choltice západ.
  • Aktualizace pasportu komunikací.
  • Přemnožení nutrií na Struze.
  • Žádost Správy železnic o souhlas se zrušením přejezdu na cestě na Luhy.
  • Program nejbližších sportovních a kulturních akcí - 31. 1. odhalení pamětní desky J. V. Hellicha a přednáška Hellich - Němcová, 1. 2. – turnaj ve stolním tenise, 14. 2. – ples SDH Choltice, 20. 2. - Živá knihovna, 28. 2. - Promítání unikátních krátkých filmů z Pardubic, Choltic a okolí, 13. 3. – ples městyse Choltice.

 

Další zasedání je naplánováno na 9. 3. 2020

 


Vytvořeno: 10. 2. 2020
Poslední aktualizace: 10. 2. 2020 21:45
Autor: Tomáš Bolek