Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 2. zasedání konaném 10.12.2018

Typ: ostatní
Na programu byl rozpočet na rok 2019 či výše stočného. Na programu bylo 17 bodů.
Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 2. zasedání dne 10. 12. 2018

 

Zasedání se konalo v pondělí 10. 12. 2018 od 18.00 hodin v Zámecké restauraci v Cholticích.  Zúčastnilo se ho 11 členů zastupitelů a 11 občanů. Jako hosté vystoupili Mgr. Iva Sedláčková- ředitelka ZŠ Choltice a Eva Nevolová – ředitelka MŠ Choltice.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Výroční zprávu ZŠ Choltice za šk. rok 2017-2018.

Starosta přivítal ředitelku ZŠ Mgr. Iva Sedláčkovou, která následně přednesla zprávu o činnosti základní školy Choltice ve školním roce 2017/2018.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace ředitelky školy o činnosti MŠ Choltice v roce 2018.

Poté starosta přivítal ředitelku mateřské školy Evu Nevolovou. Ve své zprávě se paní ředitelka Eva Nevolová seznámila zastupitele s činností mateřské školy v roce 2018.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu stavebního výboru.

Předseda stavebního výboru Ing. Horák informoval, že se nově ustavený stavební výbor aktivně podílel na přípravě návrhu plánu oprav a investic na rok 2019 a také na plánu na roky 2020-2022, a to v rámci přípravy rozpočtu městyse na rok 2019.

Dále uvedl, že stavební výbor provedl místní šetření 5. 12. 2018 u hasičské zbrojnice za účelem řešení stížnosti majitelů sousedních domů na údajné poškozování jejich domů hasičským vozidlem. Pravděpodobné příčiny prasklin domů: přejíždění nákolníků vozidlem hasičů (vnějším rozchodem kol se nápravy vozidla nevejdou do čisté šíře nákolníků ve vjezdu), provoz po nezpevněné komunikaci vjezdu (částečně), možný vliv extrémního sucha na základy starých budov. Byla dohodnuta následující opatření: hasiči svépomocí provedou úpravu levé části vrat (směrem k č.p.4), tak, aby šla otevřít až ke zdi a bylo ji možno řádně zajistit a nenarážela do budovy čp. 4. Městys zajistí konzultaci s projektantem dopravních staveb a společně budou navržena další opatření (úpravy nákolníků, vyztužení vozovky v prostoru vrat po jejich úpravě a případně způsob zpevnění vjezdové komunikace mezi domy s ohledem na konstrukci základů domů a jejich podsklepení. Navržená opatření budou v průběhu roku 2019 s občany znovu na místě projednána.

Dalším bodem jednání bylo posouzení nových návrhů řešení úpravy náměstí dodané projektantem. Na místě byly posouzeny možnosti rozšíření parkovacích ploch pro osobní vozidla. Bylo konstatováno, že budování dalších parkovacích míst v prostoru náměstí problém s parkováním na náměstí nevyřeší a další možnosti pro parkování je nutno směřovat k přípravě parkoviště u tenisových kurtů. Jako nejlepší varianta řešení úprav na náměstí Svaté trojice byla vybrána varianta č. 3, která ale nebyla veřejnosti ani ostatním zastupitelům prezentována, neboť se jedná pouze o počátky všech projektu.

Posledním bodem jednání byla probíhající stavební činnost – oprava chodníků v ul. Jedousovská a Pardubická v části u Terezy. Bylo konstatováno, že současná rozpracovanost umožní dokončení prací do konce roku a stavební činnost omezuje přístup občanů ke svým nemovitostem přiměřeně.

V diskusi vystoupili ing. Málek a A.Vašíčková k věci vjezdu do hasičské zbrojnice a Vendula Fižová a Ing. Marie Fižová ve věci výměny oken na radnici.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice bere na vědomí zprávu finančního výboru.

Předsedkyně finančního výboru Olga Urbanová informovala o provedení kontroly účetních dokladů městyse za období 3. Q 2018. Kontrola byla zaměřena na účelnost vynaložených finančních prostředků a namátkově na rozúčtování podle odvětvových paragrafů a položek. Nebyly shledány žádné závady. Také ještě zmiňovala úplnost číselné řady dokladů.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č. 19/5/2018 a nově schválilo  směnu pozemků městyse parc. č. 1784 a 1789 k.ú. Choltice v celkové výměře 6 891m2 za pozemek ve vlastnictví soukromé osoby ZE 188/1 k.ú. Choltice o výměře 6 169m2 a s doplatkem za rozdíl ve výměrách o velikosti 722 m2 v ceně 200 Kč za m2.

Starosta informoval, že nelze realizovat schválenou směnu pozemků mezi městysem a soukromou osobou, protože jeden z pozemků je blokován v katastru nemovitostí pro plán společných zařízení a nelze jej bez souhlasu Státního pozemkového úřadu prodat z majetku městyse. SPÚ souhlas nedal. Pozemek prodáván nebude. Původní usnesení bylo zrušeno a nahrazeno novým, bez blokovaného pozemku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo bezúplatný převod pozemků parc. č. 887/7, 887/8, 887/9, 887/10 k.ú. Choltice z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví městyse Choltice.

Městys Choltice požádal o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Pardubického kraje, které jsou dlouhodobě zastavěny místní komunikací – chodníkem (před školou) do majetku městyse Choltice.  Celková výměra pozemků je 1 183 m2.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2016212/VB/1  Choltice, Okružní, 763/5-knn-M.Čermák.

Jedná se o přípojku knn ke stavbě 16 řadových domů v Okružní ulici.

 

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene  IV-12-2016190/VB/02 Jedousov, parc.č.83/5, Káles-kabel NN.

Jedná se o elektro přípojku k soukromému pozemku.

 

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výši stočného od 1. 1. 2019 ve výši 19 Kč/m3 včetně DPH. Při použití směrného čísla roční spotřeby ve výši 35 m3 na občana je cena stočného 665 Kč.

Starosta spolu s technikem P. Vančurou informovali o nákladech na čištění odpadních vod v ČOV Choltice. Předpokládané náklady za rok 2018 budou cca 1 160 tis. Kč (včetně odpisů a tvoření fondu obnovy). Předpokládané příjmy budou cca 650 tis. Kč. Je shoda na zachování stávající výše stočného ve výši 19 Kč/ m3.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Plán financování obnovy kanalizace a ČOV Choltice na roky 2019-2028 s ukládanou částkou 200 000 Kč ročně.

Starosta spolu s P. Vančurou dále informovali o Plánu financování obnovy kanalizace a ČOV Choltice. Městys ročně ukládá do fondu obnovy částku 200 000 Kč, kterou může využít na obnovu kanalizace a ČOV. Nyní je ve fondu 946 tis. Kč. V roce 2018 se z fondu nečerpaly žádné finance. Plán obnovy je sestaven na roky 2019 – 2028 a cca každé dva roky se aktualizuje.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice bere na vědomí informace o tvorbě a čerpání Fondu oprav a obnovy na vodohospodářský majetek, areál DPS 160 a areál DCHB 260.

Starosta spolu s P. Vančurou dále informovali o Fondu oprav a obnovy, který má městys na vodohospodářský majetek, areál DPS 160 a areál DCHB 260. Ve fondu je nyní 1 314 tis. Kč a ročně se ukládá na opravy majetku 340 tis. Kč. V roce 2018 se z fondu nic nečerpalo a zastupitelé se předběžně dohodli, že ani čerpat nebude.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 1/2019 ke smlouvě 024/02 o odvozu odpadu s SOP, a. s.

Starosta prezentoval Dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě č. 024/02 z roku 2001 o odvozu odpadu. Platba v roce 2019 za odvoz odpadu bude navýšena o cca 4 %. Pokračuje doba, kdy se za likvidaci plastů platí, dříve se plasty vykupovaly. Dalším důvodem nárůstu je zvýšení mezd personálu svozové firmy a nárůst cen za PHM a materiál.

Náklady na svoz odpadu jsou cca 1 mil. Kč, dalších cca 230 tis. Kč jsou náklady na obnovy míst pro separovaný odpad, nákup pytlů, pronájem kontejnerů, svoz pytlů s papírem a plasty a svoz bioodpadu.

Příjmy z poplatků budou v roce 2018 cca 710 tis. Kč a v roce 2019 budou podobn. Dividendy v roce 2018 činily 164 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočet městyse Choltice pro rok 2019 jako schodkový s příjmy ve výši 29 024,4 tis. Kč a výdaji ve výši 29 925,6 tis. Kč a schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021.

Starosta nejdříve seznámil zastupitele s aktuálním stavem na bankovních účtech k 30.11.2018, který je 4 258 tis. Kč. Plnění rozpočtu probíhá standardně, bez jakýchkoliv významných výkyvů.

Dále informoval o rozpočtových opatřeních, které schválil v rámci svěřené kompetence:

RO č.11/2018 – příjem 30 000 Kč na úhradu voleb do zastupitelstva obce, RO č. 12/2018 – příjem 24 000 Kč od PK na pořízení radiostanice pro JSDH a RO č. 13/2018 – příjem 51 147 Kč od PK na úhradu nákladů na provoz JSDH.

Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany s návrhem rozpočtu na rok 2019 a střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2020-2021.

Rozpočet na rok 2019 zabezpečuje všechny běžné provozní potřeby městyse, včetně podpory tradičních sportovních a kulturních akcí pořádaných městysem nebo místními spolky.

Celková výše výdajů na opravy a investice dosahuje částky 8,07 mil. Kč, z toho je 1,6 mil. Kč rezervováno na pořízení budovy české pošty. Rozpočet je navržen jako schodkový s tím, že plánovaný schodek ve výši 901 tis. Kč bude zajištěn převodem zůstatků financí z roku 2018.

Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na stránkách městyse i na úřední desce. Schválený rozpočet bude zveřejněn na stránkách městyse. Rovněž je zveřejněn návrh Finančního plánu oprav a investic za rok 2019 a seznam navržených dotací pro spolky a další organizace.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse s Václavem Čermákem (Choltičanka) na částku 20 000 Kč, se Spolkem Deštník na částku 10 000 Kč, se Slavojem Choltice na částku 195 000 Kč, s LTC Choltice na částku 30 000 Kč, se spolkem Táborníci Choltice na částku 10 000 Kč, se Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s na částku 5 000 Kč, se spolkem Další cesta, z.s. na částku 10 000 Kč, s Centrem sociální pomoci Jitřenka Chrudim na částku 24 000 Kč, s Domovem u fontány Přelouč na částku 25 000 Kč, s SDH Choltice na částku 85 000 Kč.

Starosta seznámil přítomné se žádostmi od jednotlivých organizací a spolků o příspěvky pro rok 2019. Celková hodnota příspěvků činí 439 tis. Kč. Smlouva se nebude sjednávat s Klubem seniorů Choltice, protože se nejedná o klasický spolek. Příspěvek jim bude vyplácen přímo proti předloženým dokladům.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo v souladu s § 99 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověření starosty k provádění rozpočtových opatření schváleného rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2018 v období od 11. prosince 2018 do 31. prosince 2018 v neomezené výši s tím, že si zastupitelstvo vyhrazuje schválení těchto rozpočtových opatření na svém prvním zasedání v roce 2019.

Starosta informoval o zavedené praxi – pověření starosty k provádění rozpočtových opatření schváleného rozpočtu u přijatých dotací a k provedení rozpočtového opatření v období přechodu roku 2018 a 2019. Pro plynulý průběh rozhodování na přelomu roku je praktické, aby rozpočtové opatření prováděl starosta a zastupitelstvo jej následně schvalovalo na prvním zasedání v r. 2019.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo v souladu s § 99 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověření starosty k provádění rozpočtových opatření přijatých dotací.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta informoval,

 • o jednání s Českou poštou a provozování Pošty partner. Zatím se jednání neposunula.
 • stav mapování katastru – ve druhé polovině Choltic se bude pokračovat na jaře
 • zubařka – zatím není
 • dětská lékařka – zatím není, probíhá oprava vstupních dveří do ordinace
 • výstavba dětského hřiště u zámku, první velký herní prvek je hotový, na jaře se bude pokračovat
 • dokončeno fit hřiště a odpočinková zóna Na Horním Hlásku
 • probíhají konzultace s projektanty: chodníku a parkovacích stání před školou, rekonstrukce přechodů „2. a 3.“, rekonstrukce toalet na zámku, rekonstrukce zdravotního střediska a rekonstrukce obecní knihovny, rekonstrukce Podrybníčků a Marešáku
 • Autobusová zastávka v Ledci – požadavek místních občanů pro děti, které jezdí do školy, zjišťují se možnosti povolení obnovení stávající zastávky
 • Koupaliště – zastupitelé začali jednat o záměru obnovy a dalšího využití areálu
 • Úprava webových stránek – doplněni noví zastupitelé, komise, apod.
 • Kulturní a sportovní akce uskutečněné: Choltické podzimní slavnosti, Choltický zlaťák, Drakiáda s Trilobitem, Slavnostní průvod a setkání u pomníku padlých, Strašidla na zámku, koncert Antonína Hrdého, přednáška Velká válka a vznik republiky československé, Mladá vína, Mikulášský vlak, volejbalový turnaj, Advent na zámku.
 • Pozvánky: 1. – 24.12.2018 Adventní hra Světýlka,13.12.2018 Muzikoterapeutická pohádka Kouzla bílého jednorožce, 18.1.2019 Sportovní ples na zámku, 15.2.2018 Ples SDH, 15.3.2018 ples městyse.

 

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do kroniky za rok 2017.

Starosta informoval, že kronikářka ing. Marie Fižová předala ke schválení zápis do kroniky za rok 2017.

 

Nabytí pozemků, stavby komunikace a stavby kanalizace v Okružní ul.

Starosta informoval, že podařilo dokompletovat dokumentaci k převzetí pozemků, komunikace a kanalizace od investora Martina Čermáka a podle předběžné dohody může dojít k převzetí do majetku městyse Choltice. Nebude přebíráno veřejné osvětlení, dokud nebudou vyřešena věcná břemena s majiteli pozemků, na kterých je vedeno VO uloženo.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nabytí pozemků nově vzniklých na základě geometrického plánu zpracovaného společností GEODEZIE JEHLIČKA, s.r.o., se sídlem Pardubice, Kosmonautů 164, PSČ 530 09, IČ 587 95 873, ze dne 18.7.2018 pod číslem 813-38/2018, označených jako:

 • p.č. 763/5 - ostatní plocha, o výměře 363 m2,
 • p.č. 763/50 - ostatní plocha, o výměře 20 m2,
 • p.č. 1007/5 - ostatní plocha, o výměře 57 m2,
 • p.č. 1008/1 - ostatní plocha, o výměře 74 m2,

vše v kat. ú. Choltice, a to bezúplatně od soukromých vlastníků do vlastnictví městyse Choltice.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nabytí stavby veřejně přístupné účelové komunikace napojené na místní komunikaci ul. Okružní v Cholticích, umístěné na pozemcích označených jako pozemkové parcely č. 763/5, č. 1007, č. 1008, vše v katastrálním území Choltice, když k užívání veřejně přístupné účelové komunikace, která je částí stavby „ZTV Choltice Okružní par. č. 763/5“ vydal Městský úřad Přelouč, odbor stavební, kolaudační souhlas dne 15.11.2018, pod zn.  ST/20511/2018/Ju, č.j. MUPC 21320/2018, od investora Martina Čermáka, a to bezúplatně do vlastnictví městyse Choltice.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nabytí stavby vodního díla splaškové kanalizace a dešťové kanalizace, umístěných na pozemcích označených jako pozemkové parcely č. 763/5, č. 1007, č. 1008, vše v katastrálním území Choltice, když k užívání vodního díla Splaškové kanalizace (SO 03) a Dešťové kanalizace (SO 04), které byly zřízeny jako část stavby „ZTV Choltice Okružní par. č. 763/5“, vydal Městský úřad Přelouč, odbor stavební, kolaudační souhlas dne 21.9.2018, pod zn. ST/15494/2018/Mi, č.j. MUPC 17306/2018, od investora Martina Čermáka, a to bezúplatně do vlastnictví městyse Choltice.

 

Zápis z jednání je zveřejněn nejpozději do 10 dnů od konání zasedání ZDE.

 

 

 


Vytvořeno: 20. 12. 2018
Poslední aktualizace: 20. 12. 2018 12:22
Autor: Tomáš Bolek