Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 2. zasedání konaném 12. 4. 2021

Typ: ostatní
.
PŘEHLED ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHOLTICE NA 2. ZASEDÁNÍ KONANÉM 12. 4. 2021

Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) se konalo 12. 4. 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů (8 v místnosti a 3 on-line) a 8 občanů.

 Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

 

Usnesení č. 1/2/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice určuje zapisovatelem Mgr. Jana Pavlíka a ověřovateli zápisu Pavla Vančuru a Františka Pemla.


Usnesení č. 2/2/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

Návrh programu:

 1. Zahájení

 2. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

 3. Zpráva finančního výboru

 4. Zpráva stavebního výboru

 5. Hospodaření městyse v období 1-3/2021, rozpočtové opatření č. 2/2021 a přijetí kontokorentního úvěru

 6. Převod pozemku p. č. 758/30 k. ú. Choltice

 7. Výpůjčka pozemku p. č. 758/3 a 758/28 k. ú. Choltice - sportovní areál

 8. Výpůjčka pozemku p. č. 273/43 k. ú. Choltice

 9. Pronájem části pozemku p. č. 44/3 k. ú. Choltice

 10. Úprava podmínek kupní smlouvy na pozemek p. č. 118 k. ú. Choltice

 11. Smlouva o zřízení věcného břemene pozemku p. č. 763/5 k. ú. Choltice

 12. Žádosti o slevu nájemného z nebytových prostorů

 13. Pravidla čerpání sociálního fondu od roku 2021

 14. Veřejnoprávní smlouva s městem Přelouč na úseku OSPOD

 15. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva

 16. Různé

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.

P. Vančura informoval, že probíhá všeobecný úklid prostranství, včetně parku a obory. Dokončuje se probírka stromů a keřů v parku, větve budou odvezeny do konce týdne. Frézují se pařezy, připravuje se výsadba nových stromů. Příští týden se plánuje první sekání.

Bude pokáceno ještě několik starých ovocných stromů kolem zahradní zdi. Stromy jsou většinou duté, hrozí samovolný pád na silnici. Na jejich místo budou vysázeny nové ovocné stromy.

Proběhla údržba zeleně kolem cesty do Podhorek, aby větve nezasahovaly do el. vedení.

Starosta předal slovo Ing. Miroslavu Horákovi, který informoval, že bylo předáno staveniště zhotoviteli revitalizace Podrybníčků. Práce budou zahájeny na konci dubna.

Akce Bezpečné a bezbariérové chodníky - stavební povolení nabylo právní moci, je podána žádost o dotaci, čekáme na vyjádření o přidělení dotace.

Akce Lávka a chodník v ul. U Pošty - větev C2 - probíhá příprava projektu, proběhlo místní šetření, bylo dojednáno, že ocelová lávka bude dlouhá cca 95 metrů, aby násep nezasahoval do povodňového koryta potoka. Bylo promítáno na plátno.

Lokalita Z1 - chceme připravit zasíťování, výběrové řízení na zhotovitele projektu proběhlo, ale bylo zrušeno, protože ceny se oproti loňskému výběrovému řízení (také zrušenému) ještě zvýšily. Proto jsme tuto záležitost zatím odložili.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.

Starosta předal slovo předsedkyni finančního výboru Olze Urbanové, DiS.

Předsedkyně finančního výboru Olga Urbanová, DiS. prezentovala zprávu finančního výboru. FV kontroloval účetní doklady městyse Choltice za 4. čtvrtletí roku 2020. Ve zprávě je uvedeno chybně období 1. čtvrtletí roku 2021, což bude opraveno. U tohoto bodu je požadavek na řádné doplnění předmětu koupě na paragony. Dále bylo kontrolováno vyúčtování rekonstrukce knihovny, seznam dokladů je v přiloženém soupisu. Celkové náklady na rekonstrukci byly 3 109 tis. Kč. Dále FV zkontroloval vyúčtování poskytnutých a přijatých dotací. Nabyly shledány závady. Starosta poděkoval FV za provedenou kontrolu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu stavebního výboru.

Starosta předal slovo předsedovi stavebního výboru Ing. Miroslavu Horákovi.

Ing. Horák informoval, že se stavební výbor sešel 2x,b a to 10. 3. 2021 a 25. 3. 2021. Na prvním jednání SV projednal aktuální finanční situace městyse, akci Bezpečné a bezbariérové chodníky, aktuální vývoj a stav přípravy větve C 2 - Lávka a chodník v ul. U Pošty, záměr Slavoje Choltice rekonstruovat budovu kabin, záměry soukromého investora s pozemky za Lesovnou, zasíťování lokality Z1 – výběrové řízení a ostatní aktuální stavební záležitosti, tj. protipovodňová opatření v lokalitě Ke Kříži, využití části louky na koupališti, aktuální vývoj změny územního plánu č. 2, záměry Správy železnic na choltickém nádraží a doporučení, co ještě lze letos realizovat s ohledem na vývoj financí.

Ing. Horák více rozvedl chystané změny na choltickém nádraží. Správa železnic zruší stanici a nahradí ji zastávkou. Nástupiště se přesune před přeloučské zhlaví, tj. těsně k železničnímu přejezdu na Jeníkovice a zkrátí se staniční koleje. Nové nástupiště bude mít délku 60 metrů. Před nástupištěm se vybuduje parkoviště pro 5 aut. Celá zastávka bude plně osvětlena. Přístřešek pro cestující bude přesunut ze stávajícího místa na nové místo k novému nástupišti. Tradiční provoz historických vlaků nebude omezen, tyto vlaky budou stát na odstavné koleji.

Starosta doplnil, že rekonstrukcí projde celá trať Přelouč - Práchovice, včetně nádraží v Heřmanově Městci, kde bude současně realizována stavba nového autobusového terminálu. Nádraží Choltice bude pravděpodobně přejmenováno na zastávku Choltice.

Starosta dále uvedl, že před rokem bylo na žádost SŽ projednáváno přesunutí zastávky před přejezd, ale na odpor se údajně postavili majitelé sousedních vilek. Pro pěší by se cesta na nádraží zjednodušila, protože by mohla vést kolem Cyklosu. Městys současně zamítl přemístění zastávky za Cyklos. Nyní přišla SŽ s požadavkem na zrušení přejezdu na polní cestě od Cyklosu na Luhy. Jednání bude teprve probíhat.

Ing. Horák dále informoval, že na druhém jednání SV projednal návrh rozpočtového opatření č. 2/2021 a doplnění výdajů, které je vhodné letos realizovat. Dále se řešila podpora nájemkyně čísti zdravotního střediska (prostory pro kosmetické studio) a především se projednávaly podmínky dotace pro Slavoj Choltice na přístavbu sociálního zařízení. SV vyjádřil podporu poskytnutí dotace.


Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o hospodaření městyse v období 1-3/2021.

Starosta informoval, že zůstatek na BÚ k 31. 3. 2021 je 7 281 tis. Kč (z toho 2 mil. Kč jsou účelové fondy). Daňové příjmy ze státního rozpočtu přicházejí v očekávaných výších, bez výkyvů. Finance byly zatím čerpány převážně na běžné provozní záležitosti, větší investiční akce bude městys zahajovat v následujících měsících, např. revitalizace Marešáku a Podrybníčků.

Dále informoval, že jím schválené RO č. 1/2021 28.2.2021 - upravuje výdaje o 1 000 Kč na paragrafu rybníky (prodloužení stavebního povolení na Podrybníčky a Marešák) a o 13 100 Kč na paragrafu knihovna (dofakturace).

Starosta dále informoval, že městys získal dotaci z Programu rozvoje venkova na modernizaci knihovny ve výši 905 600 Kč.

 

Usnesení č. 3/2/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 2/2021

Starosta prezentoval návrh RO č. 2/2021. Příjmy se navyšují o 2 922 tis. Kč - jedná se o navýšení příjmů z daní a z dotací (na Podrybníčky a Marešák). Naopak byly sníženy příjmy z daně ze závislé činnosti o 1 860 tis. Kč (dopad zrušení superhrubé mzdy a navýšení slevy na poplatníka).

Výdaje se navyšují o 5 718 tis. Kč, z toho 40 tis. Kč na PD ul. Na Hlásku, 250 tis. Kč na PD Lávka a chodník v ul. U Pošty Choltice, 50 tis. Kč na rekonstrukci drenáží a odtokového kanálu v Ledci, 30 tis Kč na PD protipovodňové opatření – zatrubnění, 4 631 tis. Kč na akci Revitalizace Podrybníčků, 30 tis. Kč na výpomoc s přípravou knihovny (DPP), 48 tis. Kč na závěsný systém pro výstavní činnost a informační cedule v budově úřadu, 142 tis. Kč na výměnu oken čp. 38 Choltice (bývalá zubní ordinace a býv. dětské oddělení), 50 tis. Kč na PD pro budovu tech. služeb, 60 tis. Kč na vybudování nového hnízda na separovaný odpad u zámku, 150 tis. Kč na pořízení sekacího ramena k traktoru JD, 91 tis. Kč na opravu vikýře na DCHB čp. 260, 82 tis. Kč na příspěvek na elektřinu a slevu na nájemném K. Ondráčková a M. Tomášek, 5,8 tis. Kč na opravu radaru v ul. Lipoltická, 35 tis. Kč na stavební průzkum budovy radnice (předprojektová příprava) a 24 tis. Kč na daň z příjmů právnických osob za městys.

Rozdíl ve výši 2 726 tis. Kč bude uhrazen z přebytku z loňského roku, který činil 5,8 mil. Kč.


Usnesení č. 4/2/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 3/2021.

Starosta seznámil s návrhem RO č. 3/2021, ve kterém se navrhuje investiční dotace 1,6 mil. Kč pro Slavoj Choltice na přístavbu WC a financování ve výši 1 mil. Kč z KTK.

Dále předal slovo zástupci Slavoje Choltice R. Pemlovi, který seznámil se záměrem přístavby a rekonstrukce budovy kabiny Slavoje. Důvodem této snahy je havarijní stav budovy. Slavoj má platné stavební povolení z roku 2018, ale dosud se nepodařilo sehnat finance na rekonstrukci celé stavby najednou. Rozpočtové náklady byly v roce 2018 stanoveny na 13 mil. Kč vč. DPH. Takové peníze není v současné době reálné pro rekonstrukci sehnat. Proto je jedině možné postupovat po částech a využít dobrovolné práce svých členů, sponzorů a finanční pomoci městyse. První část, tj. přístavba WC, vychází na 2,2 mil. Kč vč. DPH. Druhá část, tj. hospoda a její zázemí vychází na 2,9 mil. Kč vč. DPH. Jedná se o ceny dle rozpočtového ceníku URS. Slavoj by rád stavbu prováděl svépomocí, samozřejmě v souladu s platnou legislativou a ceny by pak měly být 1,6 mil. Kč vč. DPH za přístavbu WC a 2 mil. Kč vč. DPH za rekonstrukci restaurace včetně kuchyně a zázemí pro restauraci. Dohromady by tato etapa měla stát 3,6 mil Kč vč. DPH. Slavoj tedy žádá o dotaci ve výši 1,6 mil. Kč městys Choltice a 2 mil. Kč získá Slavoj z těchto zdrojů: 400 tis. Kč má Slavoj na účtu, 500 tis. Kč jsou přísliby od sponzorů, za 600 tis. Kč je přislíben materiál od sponzorů a za 500 tis. Kč odpracují zdarma členové Slavoje.

R. Peml dále uvedl, že dispozici restaurace je potřeba trochu upravit. Bylo promítáno a komentováno.

R. Peml dále představil harmonogram stavby: zahájilo by se v dubnu přípravnými pracemi, vyklízením objektu, vybudováním zařízení staveniště. Práce by skončily v listopadu 2021 montáží sádrokartonů, malbami, kompletací PSV, osazením vnitřními dveřmi. V prosinci bude zkompletováno vybavení, nábytek a prostory se zprovozní. Poté bude následovat kolaudační řízení, vyhodnocení dotace. Dále dodal, že členové Slavoje by pomáhali při vyklízecích a bouracích pracích, demontáži zařízení, pomocném vyzdívání, pomocných pracích při izolacích, PSV a dalších řemeslech. Dále při malování, natírání, úklidu, stěhování apod.

Stavba bude řízena autorizovanou osobou, bude veden stavební deník, budou prováděny kontrolní dny. Předkládání a kontrola faktur bude probíhat podle smlouvy o poskytnutí dotace.

Starosta informoval, že je ve střetu zájmů, protože je předsedou Slavoje. Hlasování se zúčastní a bude hlasovat pro. Nechce se zbavovat odpovědnosti a nechat odpovědnost na ostatních členech zastupitelstva. Žádná výhoda mu z toho neplyne. Je to spíš břímě, které si ponese on i ostatní členové Slavoje.

V rámci tohoto bodu se konala obsáhlá diskuse, která je popsána v zápise ze zasedání.


Usnesení č. 5/2/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 1,6 mil. Kč pro Slavoj Choltice.

Zastupitelé projednali návrh smlouvy o dotaci. Starosta představil jednotlivá ustanovení. Smlouva byla připravena právničkou a jsou v ní zahrnuty všechny požadavky vzešlé z jednání stavebního a finančního výboru a pracovních porad.

Jedná se o investiční dotaci pro Slavoj Choltice ve výši 1,6 mil. Kč na financování přístavby s novým sociálním zařízením u kabin TJ Slavoj Choltice. Stavět se bude dle schválené projektové dokumentace. Stavební práce by měly být dokončeny do konce prosince 2021. Dotace se bude vyplácet formou úhrad jednotlivých faktur po jejich odsouhlasení odpovědnými zástupci městyse.

 

Usnesení č. 6/2/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo přijetí kontokorentního úvěru ve výši 1 mil. Kč za podmínek dle nabídky České spořitelny, a. s. ze dne 12. 3. 2021.

Starosta prezentoval nabídku ČS na KTK úvěr ve výši 1 mil. Kč a s úrokem do 1,7 % p. a. Přijetím kontokorentu se pokryje celé financování dotace na přístavbu WC ve sportovním areálu.


Usnesení č. 7/2/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu darovací, zřízení předkupního práva a zákazu zatížení mezi městysem Choltice a TJ Slavojem Choltice na pozemek p. č. 758/30 v k. ú. Choltice.

TJ Slavoj Choltice požádal o převod pozemku p. č. 758/30 v k. ú. Choltice o výměře 218 m2, který nově vznikl oddělením z pozemku p. č. 758/7 na základě GP pro rozdělení pozemku č. 915/24 - 2021.

Na nově vzniklém pozemku by měla stát přístavba budovy sportovních kabin, kterou má TJ Slavoj realizovat na základě vydaného stavebního povolení.

Městys nechal vypracovat návrh darovací smlouvy, ve které je zahrnuto předkupní právo a zákaz zatížení.

 

Usnesení č. 8/2/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků p. č. 758/3 a 758/28, oboje v k. ú. Choltice s Tělovýchovnou jednotou Slavoj Choltice z. s. na dobu 20 let za účelem provozování sportovních aktivit.

Slavoj Choltice požádal o výpůjčku sportovního areálu, ve kterém provozuje sportovní činnost. Doba výpůjčky je žádána na 20 let. Dosavadní výpůjčka skončila k 31. 12. 2020. Slavoj potřebuje pro účast v soutěžích prokázat smluvní zajištění sportoviště. Jedná se pozemky p. č. 758/3 a 758/28, oboje v k.ú. Choltice. Oboje jsou hřiště a běžecká dráha. Areál zůstane nadále plně otevřen veřejnosti.

 

Usnesení č. 9/2/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 273/43 k. ú. Choltice paní ….na dobu 3 let.

Městys Choltice je vlastníkem zemědělského pozemku p. č. 273/43 k. ú. Choltice (trvalý travní porost) o výměře 5321 m2. Jedná se o travnatý pozemek, který je v současné době vypůjčen za účelem pastvy koní. Městys Choltice obdržel žádost paní … o změnu smlouvy o výpůjčce tohoto pozemku, neboť v důsledku digitalizace katastrálního operátu došlo k přečíslování pozemku. Účelem výpůjčky je opět využití k pastvě koní.


Usnesení č. 10/2/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření nájemní smlouvy na 220 m2 pozemku p. č. 44/3 v k. ú. Choltice spolku Další cesta z. s. za roční nájemné ve výši 250 Kč.

Spolek Další cesta z. s., který provozuje Centrum denních služeb v ul. Ke Mlýnu, požádal o pronájem části pozemku p. č. 44/3 v k.ú. Choltice. Důvodem pronájmu je potřeba využívat tuto část pozemku k přístupu k budově CDS. Stejná část pozemku je již tomuto spolku pronajata, ale po digitalizaci katastru má tato část pozemku jiné parcelní číslo. Jedná se tedy o aktualizaci nájemního vztahu. Nájemné bylo v předešlé smlouvě stanoveno na 250 Kč za rok.


Usnesení č. 11/2/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2016212/VB/19, Choltice, Okružní, 763/5, knn, p. M. Čermák.

ČEZ Distribuce s.r.o. je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle § 25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 763/5 k. ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 864 - 72/2019. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 4 896 Kč, stanovenou dle ceníku městyse Choltice.


Usnesení č. 12/2/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 19 175 Kč pro Kristýnu Ondráčkovou, jako kompenzaci části nákladů na elektřinu (vytápění) v pronajatých prostorách kosmetického studia v ul. Pardubická 38.

Kristýna Ondráčková, nájemkyně kosmetického studia, požádala o slevu na nájemném a o příspěvek na úhradu energií v pronajatých prostorách kosmetického studia. S ohledem na vládní opatření nemohla vykonávat podnikatelskou činnost.

Podklady pro rozhodnutí zastupitelstva připravil finanční výbor, který porovnal náklady na vytápění za minulá období a navrhl přispět nájemkyni ve výši, kterou by sám platil městys Choltice, pokud by v prostorách nebyl nájemce. Bylo spočítáno, že se jedná o částku 19 175 Kč. Náklady nájemkyně na elektřinu (topení) byly nájemkyní vykázány ve výši 43 509 Kč. Zastupitelé se shodli na návrhu přispět nájemkyni na úhradu energií částkou 19 175 Kč. Příspěvek bude vyplacen formou dotace.

 

Usnesení č. 13/2/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo poskytnutí slevy ve výši 50 % z nájemného za prostory kosmetického studia za období 4Q/2020 Kristýně Ondráčkové.

Zastupitelé na základě žádosti nájemkyně rozhodli o poskytnutí slevy z nájmů ve výši 50 % za období 4Q/2020. Výše nájmu podle platné smlouvy za 4Q/2020 činí 3 000 Kč. Poskytnutá sleva je ve výši 1 500 Kč.


Usnesení č. 14/2/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo poskytnutí slevy ve výši 50 % z nájemného za období 3Q/2020 a ve výši 50 % za období 4Q/2020 pro Milana Tomáška, nájemce komerčních prostor na zámku.

Milan Tomášek, nájemce části zámku Choltice, požádal o slevu a prominutí nájemného ve výši 50 % za 3Q 2020 a ve výši 100 % za 4Q 2020, za 1Q 2021, dále za duben a květen 2021. Měsíční nájemné činí 21 077 Kč. Nájemce řádně uhradil nájem městysi do prosince 2020. Pak mu bylo umožněno přestat platit nájem do rozhodnutí zastupitelstva. Zastupitelé se shodli, že za 3Q 2020 poskytne městys slevu z nájemného 50 % a za 4Q 2020 rovněž 50 %.

Za období 1Q/2021, duben a květen 2021 se sleva na nájem nepřizná. O slevu za období 1Q/2021 a 2Q/2021 bude muset nájemce znovu požádat.

 

Usnesení č. 15/2/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo odložení splatnosti nájemného za období 2021/1Q do 31. 5. 2021 a za období 2021/2Q do 31. 8. 2021 pro Milana Tomáška, nájemce prostor na zámku.

Zastupitelé souhlasili s odložením splatnosti nájemného za 1Q/2021 a 2Q/2021 do května, resp. srpna 2021.

 

Usnesení č. 16/2/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice rozhodlo nevyužít možnosti zvýšit nájemné za nebytové prostory za rok 2021 o míru roční inflace.

Inflace v ČR v roce 2020 činila 3,2 %. Starosta navrhl nezvyšovat v roce 2021 nájemné u nebytových prostor o míru roční inflace Důvodem je ulehčit nájemcům překonat nepříznivé ekonomické období způsobené pandemií COVID-19.

 

Usnesení č. 17/2/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pravidla čerpání sociálního fondu od 1. 1. 2021

Starosta seznámil zastupitele s návrhem úprav pravidel pro čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy Zastupitelstva městyse Choltice. V souladu s novou legislativou se navrhuje zavedení možnosti čerpání stravenkového paušálu ve výši 50 Kč/den. Výše částky je navržena v zákonném limitu a s ohledem na možnosti rozpočtu sociálního fondu.

 

Usnesení č. 18/2/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvu s městem Přelouč č. 2/2021 o zajištění výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Starosta informoval, že v souladu s § 63 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Přelouče vykonávat přenesenou působnost ve správním obvodu městyse Choltice svěřenou této obci podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a dle dalších zvláštních právních předpisů, a to v rozsahu, který by jinak vykonávaly orgány městyse Choltice. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se městys Choltice zavazuje uhradit městu Přelouč ročně částku ve výši 1 000 Kč.


Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta informoval o:

 • auditu hospodaření městyse Choltice za rok 2020

 • záměru prodeje části louky v areálu koupaliště - pozemek pro stavbu klubovny a užívání Kmenem Trilobit

 • rekonstrukci nádraží Choltice

 • záměru soukromého investora s lokalitou Lesovna

 • sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

 • podání žádosti o dotaci na cyklostanici a dobíjecí stanici - zámek Choltice (náklady: 97 000 Kč, dotace: 50 000 Kč, spoluúčast: 47 000 Kč)


Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.

Proběhla diskuse ohledně rozšíření veřejného osvětlení v Ledci, případně zajíždění autobusu do Ledce. Byla podána informace o akci Ukliďme Česko a o úspěšném zakončení soudního sporu ohledně pozdějšího vydání rodného listu.

 

Další zasedání je naplánováno na 17. 5. 2021.

 


Vytvořeno: 2. 5. 2021
Poslední aktualizace: 9. 5. 2021 10:11
Autor: Tomáš Bolek