Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 2. zasedání konaném 8.4.2019

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali zprávu o činnosti Obecní stráže, stavební akce, rozpočtové opatření a další obecní záležitosti.

PŘEHLED ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHOLTICE NA 2. ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE 8.4.2019

Zasedání se konalo v pondělí 8.4.2019 od 18:00 v hospůdce Na Hřišti. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů a 8 občanů.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu o činnosti obecní stráže. Od roku 2014 zajišťuje činnost Obecní stráže v Cholticích společnost WARRIOR SECURITY s.r.o. Jednatel společnosti pan Zdeněk Zářecký seznámil přítomné s činností Obecní stráže, která je zaměřena na kontrolu zabezpečení obecních budov v nočních hodinách, ochranu obecního majetku, odchyt psů a jiné zvěře, dohled nad veřejným pořádkem v městysi. Od roku 2017 slouží v Cholticích 15 h týdně, převážnou část v nočních hodinách. Denní služby jsou zaměřeny na prevenci, dohled nad veřejným pořádkem (potlačování ničení obecního majetku – zámek, obora, koupaliště) či usměrňování dopravy při akcích na zámku či před školou. Roční náklady na činnost Obecní stráže jsou 239 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě obecního majetku.

 • Dětské hřiště – 11. 3. 2019 zahájena 2. etapa, usazeny prvky. Do 2. 4. 2019 byly dokompletovány herní prvky kromě lanového centra. To by mělo být zkompletováno do 11.4.2019, na kdy je naplánována poslední brigáda za pomoci rodičů a následné slavnostní otevření. S úklidem pomáhali zaměstnanci technických služeb městyse a žáci ZŠ pod vedením Jana Brožka.
 • Rekonstrukce ordinace praktického lékaře – předpoklad zahájení rekonstrukce je 2. 5. 2019 a dokončení do cca 3 měsíců. Přesnější termín dokončení bude znám až po výběru stavební firmy. MUDr. Hemžský bude ordinovat v náhradních prostorách místo dětského lékaře.
 • Rekonstrukce radniční věže – ve výběrovém řízení byla vybrána firma Jiří Midloch – Výškomont, která provede rekonstrukci za 935 tis. Kč vč. DPH. Věž je v havarijním stavu. Předpokládaný termín zahájení je červenec 2019.
 • Ořezávání lip – probíhá plánované ořezávání, došlo ke krátkému zdržení z důvodu poruchy pil. Několik lip bude muset být pokáceno z důvodu špatného zdravotního stavu. Budou nahrazeny novými stromy.
 • Choltická obora – probíhala probírka porostů a úklid popadaných stromů po silných větrech.
 • Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení v kapli sv. Romedia - byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v kapli sv. Romedia firmou Martin Salfický - elektropráce. Elektroinstalace byla ve špatném stavu, oprava byla doporučena revizním technikem. V rámci rekonstrukce došlo i k modernizaci osvětlení doplněním o LED svítidla s dálkovým ovládáním s možností osvětlovat jednotlivé části kaple.
 • Rekonstrukce cest do Podhorek a k  jedousovskému hřbitovu – městys dlouhodobě jedná se Státním pozemkovým úřadem, který by měl provést rekonstrukci těchto cest ze státních a evropských prostředků v rámci dokončených pozemkových úprav. Bohužel se stále čeká, až budou potřebné finance uvolněny ze státního rozpočtu a SPÚ zadá projektovou dokumentaci.
 • Úklid koupaliště – proběhne během dubna v podobném rozsahu, jako v minulých letech. Koupaliště je v režimu požární nádrže a koupání je zde na vlastní nebezpečí.
 • Ukliďme Česko – úklidová akce proběhne v Cholticích v neděli 14.4.2019 pod vedením kmene Trilobit. Městys zajistí odvoz nasbíraných odpadků a občerstvení účastníkům.
 • Projekt Revitalizace Podrybníčků a Marešáku – dokončena úprava projektu na odbahnění a rekonstrukci hrází, napouštěcích a vypouštěcích objektů. Budeme podávat žádost o dotaci z ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č.  2/2019. Starosta informoval o stavu na bankovních účtech městyse k 31.3.2019, který byl ve výši 4.924.419 Kč. Rozpočtové opatření zahrnuje navýšení příjmů o 145 tis. Kč (příjmy z prodeje pozemků) a navýšení výdajů o 170 tis. Kč, z toho 140 tis. Kč přeložka kabelu nn u kabin Slavoje, 26 tis. Kč dar pro místní rodinu, 11 tis. Kč vratka nevyčerpané dotace na volby prezidenta a do obecního zastupitelstva v roce 2018, 5 tis. Kč dotace pro školu Svítání, 5,3 tis. Kč doúčtování pečovatelské služby Přelouč za rok 2018, 0,5 tis. Kč navýšení nákladů na pořízení dveří do dětského oddělení, 18 tis. Kč snížení nákladů na předsedy komisí a několik přesunů mezi položkami rozpočtu. Rozdíl ve výši 25 155 Kč bude hrazen z přebytku roku 2018.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Choltice ve výši 140 000 Kč s TJ Slavoj Choltice na úhradu nákladů spojených s přeložkou kabelu nn. TJ Slavoj Choltice získal od městyse dotaci na financování přeložky kabelu nn před kabinami. Kabel leží v obecním pozemku a napájí budovu školy a sportovní kabiny. Přeložka je nutná pro budoucí rekonstrukci kabin.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo darovací smlouvu na poskytnutí daru ve výši 25 880 Kč na překlenutí tíživé rodinné situace. Uvedená částka byla vybrána na plese městyse. Bude předána místní rodině.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice neschválilo pořízení změny územního plánu pro pozemek p.č. 1614 v k.ú. Choltice. Zastupitelé neschválili  žádost vlastníka pozemku o změnu územního plánu na pozemku p. č. 1614 v k. ú. Choltice. Pozemek leží v těsné blízkosti obce Veselí.  Žadatel by rád na pozemku, který je nyní veden jako orná půda, vystavěl 20 nízkopodlažních eko domků. Obec Veselí s tímto záměrem nesouhlasí. Pro městys Choltice také není výhodné, aby vznikl osídlený útvar mimo stávající zastavěné území Choltic. Přinášelo by to komplikace se správou této odloučené části, zvláště když obec Veselí se záměrem nesouhlasí a nelze předpokládat využívání služeb z Veselí. Pokud by městys souhlasil se změnou, znamenalo by to zastavení již probíhajícího procesu Změny č. 1 ÚP Choltice a návrat na začátek procesu, což by znamenalo zdržení cca půl roku. Toto zdržení není v zájmu městyse ani žadatelů o změnu ÚP, kteří podali své návrhy včas.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pronájem bývalé zubní ordinace v čp. 38 za nájem 12 000 Kč za první rok a od druhého roku za nájem 15 000 Kč ročně navýšený o inflaci, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účely kosmetického studia. Vzhledem k tomu, že žádný zubař o ordinaci zájem neprojevil a není výhled, že tomu bude jinak, je v zájmu městyse tyto prostory využívat. V prostorách bude působit kosmetické studio, které bude nabízet manikúru, pedikúru, kosmetické služby, poradenství, apod. Pokud se objeví možnost návratu zubního lékaře, budou tyto prostory pro něj uvolněny.

 

Zastupitelstvo  městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č.  40/2 k.ú. Ledec o výměře 364 m2, za cenu 50 Kč/m2 a pozemku parc. č. st. 43 k.ú. Ledec o výměře 30 m2, za cenu 50 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 3 500 Kč. Jedná se o pozemek kolem chaty žadatele a pod chatou žadatele.

 

Zastupitelstvo  městyse Choltice schválilo směnu pozemku parc. č. 23/10 k.ú. Ledec o výměře 6 m2 a pozemku parc. č. 7/18 k.ú. Ledec o výměře 7 m2 ve vlastnictví městyse  Choltice za pozemek parc. č.  11/2 k.ú. Ledec o výměře 27 m2 a pozemku parc. č. 7/15 k.ú. Ledec o výměře 5 m2 ve vlastnictví soukromých osob s doplatkem ze strany nabyvatele městyse Choltice ve výši 950 Kč. V Ledci se nachází mezi domy používaná veřejná cesta, kterou částečně vlastní městys a částečně soukromé osoby (vlastníci sousedních domů).  Tyto soukromé osoby naopak mají zaplocenou část obecního pozemku kolem této cesty. Z důvodu řádného majetkoprávního uspořádání byl vyhotoven geometrický plán se zaměřením skutečného stavu pozemků a plotů a jednotlivé části jsou nyní převáděny tak, aby veřejná cesta byla celá v majetku městyse Choltice.

 

Zastupitelstvo  městyse Choltice schválilo směnu pozemku parc. č. 23/13 o výměře 57 m2   k.ú. Ledec ve vlastnictví městyse  Choltice za pozemek parc. č.  290 k.ú. Ledec ve vlastnictví  soukromé osoby s doplatkem ze strany soukromé osoby ve výši 2 300,- Kč a prodej pozemku parc. č. 7/17 o výměře 98 m2  k.ú. Ledec ve vlastnictví městyse Choltice za cenu ve výši 4 900 Kč s úhradou režijních nákladů 10 700 Kč soukromé osobě. Záležitost cesty v Ledci.

 

Zastupitelstvo  městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 23/11  k.ú. Ledec o výměře 66 m2 ve vlastnictví městyse Choltice za cenu ve výši 3 300 Kč s úhradou režijních nákladů ve výši 6 800 Kč soukromé osobě.  Záležitost cesty v Ledci.

 

Zastupitelstvo  městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 23/12  k.ú. Ledec o výměře 36 m2 ve vlastnictví městyse Choltice za cenu ve výši 1 800 Kč s úhradou režijních nákladů 5 300 Kč soukromým osobám. Záležitost cesty v Ledci.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemena č. IV-12-2016907/VB/01 Choltice 139/3-přípojka NN. Jedná se o elektopřípojku k pozemku v ul. Jedousovská p. č. 139/3, na kterém se staví RD. Přípojka je uložena v obecních pozemcích p.č.  ZE 142/2 a parc. č. 954/10. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007906/VB/14 název stavby: Jedousov, centr_východ-č. rek. TS, nn, knn.  Jedná se o uložení kabelu nn v Jedousově na pozemku městyse Choltice p. č. 2094 v k.ú. Choltice. Délka zásahu do pozemku je 123 m. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu.

Zastupitelé na základě žádostí schválili výjimky z nočního klidu:

 1.  v noci z 15. 6. na 16. 6. 2019 a to od 00:00 hodin do 6:00 hodin z důvodu konání oslav konce fotbalové sezóny ve sportovním areálu,
 2. v noci z 28. 6. na 29. 6. 2019 a to od 03:00 hodin do 6:00 hodin z důvodu konání hasičských závodů – Noční útoky ve sportovním areálu.
 3. v noci z 19. 7. na 20. 7. 2019 a to od 02:00 hodin do 6:00 hodin z důvodu konání svatební oslavy v zámecké restauraci.
 4. v noci z 20. 7. na 21. 7. 2019 a to od 00:00 hodin do 6:00 hodin z důvodu konání pouťových fotbalových oslav ve sportovním areálu

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva. Starosta informoval o:

 • Záležitost vjezdu do hasičské zbrojnice – máme všechny posudky. Po vyhodnocení na jednání stavebního výboru 12.4.2019 bude jednáno s dotčenými sousedy.
 • Výběrové řízení na pozici účetní – od 1.4.2019 nastoupila nová účetní.
 • Pořízení kalendáře A3 na rok 2020 s fotografiemi Choltic – fotograf T. Kubelka pořídí v průběhu roku fotografie Choltic, Ledce a Podhorek. Kalendář bude sloužit k propagaci Choltic, ale i k prodeji zájemcům.
 • Platební terminál pro úřad městyse – městys zvažuje zavedení možnosti na úřadě platit kartou.
 • Záměr převodu pozemků od Povodí Labe do majetku městyse – žádáme povodí Labe o převod pozemků vodního toku Struha v oboře.
 • Program kulturních a sportovních akcí

Nejbližší naplánované akce: 12.4. – Noc Andersenem, 13.4. - Lukostřelecké závody v oboře, 30.4. - Staročeské pálení čarodějnic, 11.5. – Festival dětských sborů, 18.5. – Rybářské závody na Zrcadle pro děti, 24.5. – Noc kostelů, 1.6. – Dětský den na zámku, 7.6. – Řemesla na zámku, 15.6. – Festival chrámových sborů, 15.6. – Trilobitman, 6.7. – Vernisáž výstavy Němcová – Hellich.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice deleguje Mgr. Tomáše Bolka na valnou hromadu VAK Pardubice, a. s.

Městys je akcionářem VAK Pardubice, a.s. a každý rok je třeba na VH delegovat zástupce městyse.

 

Zápis včetně hlasování zastupitelů je po ověření zvěřejněn v sekci Samospráva/zápisy.

 

Další zasedání je naplánováno na 24.6.2019.

 

 

 


Vytvořeno: 18. 4. 2019
Poslední aktualizace: 22. 9. 2019 10:12
Autor: Tomáš Bolek