Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 3. zasedání konaném 17. 5. 2021

Typ: ostatní
.
Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 3. zasedání konaném 17. 5. 2021

 

Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) se konalo 17. 5. 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 9 zastupitelů (8 v místnosti a 1 on-line) a 3 občané.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zapisovatelem Mgr. Jana Pavlíka a ověřovateli zápisu Olgu Urbanovou, DiS. a Františka Pemla.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

 1. Zahájení.
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.
 1. Zpráva finančního výboru.
 1. Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2020.
 1. Smlouva o poskytnutí dotace od Pardubického kraje.
 1. Úprava podmínek kupní smlouvy na pozemek p. č. 118 k. ú. Choltice.
 1. Dohoda o skončení nájemní smlouvy na pozemky p. č. 42 a p.č. 44, oba v k. ú. Choltice, ul. Ke Mlýnu.
 1. Zápis do kroniky za rok 2020.
 1. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.
 1. Různé.
 1. Stanovisko městyse k záměru "V203 - přestavba na 400 KV".
 1. Delegace zástupce městyse na valnou hromadu VAK Pardubice.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.

Starosta podal informace o údržbě:

 • probíhá sekání trávníků na veřejných plochách,
 • skončila výměna oken ve zbylé části zdravotního střediska,
 • v parku byla zasazena nová lípa,
 • dosadba nových dubů je odložena na podzim, stromy nejsou ke koupi,
 • seká se fotbalové hřiště,
 • od května máme 2 pracovnice na VPP,
 • je stále velký nepořádek kolem kontejnerů na odpad, je třeba osvěta mezi občany.

Ing. M. Horák podal informace:

 • akce revitalizace Podrybníčků a Marešáku - akce zahájena, staveniště předáno, proběhl první kontrolní den. Ve středu 12. 5. 2021 proběhlo jednání s občany bydlícími v této lokalitě, kteří byli požádáni, aby si uklidili své věci z přilehlých obecních pozemků, aby se staveniště předalo bez nepořádku. Stavba začne opravou hráze a bude se připravovat odbahnění. Odvoz bahna bude proveden po žních na pole u Bezděkova. Bylo dojednáno s nájemcem pole. Další kontrolní den je naplánován na 1.6.2021.
 • akce Bezpečné a bezbariérové chodníky - probíhá vyhodnocování žádosti o dotaci, na výsledek čekáme.
 • akce Lávka v ul. U Pošty - pracuje se na projektové dokumentaci na ocelovou lávku a dokumentaci na stavební práce.
 • úprava plochy před školou - proběhlo odsouhlasení návrhu výsadby nové zeleně. Na základě dendrologického průzkumu a stavebního záměru proběhlo odsouhlasení kácení stromů a keřů, které jsou v kolizi se stavbou parkoviště a chodníků. Nových stromů je více než skácených. Bylo zpracováno 8 připomínek k nové výsadbě.

Starosta doplnil, že součástí projektu byla příjezdová komunikace k pozemku za Lesovnou. Tato komunikace ale není již potřeba a bude z projektu odstraněna, protože příjezd je řešen jinudy. Před školou přibude mnoho parkovacích míst.

 • akce Přístavba WC budovy Slavoje a rekonstrukce budovy kabin

Ing. Horák shrnul aktuální situaci: - městys se Slavojem projednávají jednotlivé části projektu a Slavojem navrhované změny, které se však netýkají dotované části budovy. Slavoj předloží změny na stavební úřad. Důvodem změn je snížení nákladů na stavbu.

Rozpočet na část dotované stavby je odsouhlasen a Slavoj již připravuje poptávky na dodavatele.

Richard Peml, zástupce Slavoje, představil změny ve sportovní části, protože Slavoj má možnost získat více sponzorských peněz, než původně doufal, a proto se letos předpokládá větší rozsah stavebních prací. Upravily se stavební dispozice kabin, zázemí pro rozhlas, rozhodčí. V části WC, které je dotována městysem, žádné změny nebudou. Zásadní změnou je střešní konstrukce, která bude ze steico nosníků. Střešní krytinu bude tvořit fólie. Změnová dokumentace je připravena k podání na SÚ.

Prostory restaurace nyní Slavoj přebírá zpět od dosavadního nájemce a 22.5.2021 se zahajuje kompletní vyklízení.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.

Zprávu FV přednesla předsedkyně O. Urbanová, DiS.

Předsedkyně finančního výboru O. Urbanová, DiS. informovala o jednání FV, který provedl:

 • kontrolu účetních dokladů za 1.Q/2021. FV konstatuje, že probíhá vybírání poplatků, včetně poplatků za nájem hrobových míst. FV konstatuje, že městys vede dvě pokladny, což vede k vyšší bezpečnosti a přehlednosti. Bez závad.
 • kontrolu uzavřených smluv na dotace, jejichž poskytnutí bylo schválené zastupitelstvem v r. 2020.
 • namátkovou kontrolu splatnosti dodavatelských faktur - je dodržována splatnost v daných termínech. Zpráva je přílohou zápisu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo zprávu Finančního odboru Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2020 a schválilo účetní závěrku a závěrečný účet městyse a schválilo celoroční hospodaření městyse Choltice za rok 2020 bez výhrad.

Starosta shrnul základní parametry výsledků hospodaření v roce 2020. Městys v roce 2020 hospodařil s příjmy ve výši 31 387 tis. Kč, z čehož 22 748 tis. Kč činily příjmy z daní a poplatků, 3 873 tis. Kč činily příjmy nedaňové (prodej dřeva, pronájmy, stočné, tržby ze zámku apod.), dále přijaté dotace, dividendy, odměny za třídění apod. ve výši 4 289 tis. Kč a kapitálové příjmy ve výši 476 tis. Kč (prodeje pozemků).

Výdaje v roce 2020 činily 27 334 tis. Kč, z čehož 22 691 tis. Kč byly běžné výdaje a 4 643 tis. Kč kapitálové výdaje (investiční opravy obecního majetku). Hospodaření tedy skončilo přebytkem ve výši 4 052 tis. Kč.

Městys splácí dva úvěry, které využil na zateplení ZŠ, stavbu ČOV, rekonstrukci zámku čp. 5 a stavbu místních komunikací. Celkový závazek z obou úvěrů byl k 31. 12. 2020 ve výši 8 616 tis. Kč. Úvěr na č. p. 5 Choltice, ČOV a zateplení budovy ZŠ ve výši 8 227 tis. Kč bude splacen v roce 2021. Úvěr ve výši cca 11 mil. Kč na rekonstrukce kanalizací a povrchů komunikací v ulicích Severní, Hellichova, U Školy a Lipoltická bude splacen v roce 2026. Roční výše splátek je 1 600 tis. Kč a výše úroků byla v roce 2020 celkem 116 tis. Kč. Výše úroků postupně klesá.

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2020 činil 5 867 tis. Kč. V roce 2019 to bylo 3 561 tis. Kč.

Audit hospodaření byl proveden Finančním odborem Krajského úřadu PK dne 22. 9. 2020 a 10. 3. 2021. Audit nezjistil žádné chyby a nedostatky, ani žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření městyse v budoucnosti.

Zpráva o výsledku přezkoumání, závěrečný účet a účetní závěrka byly v souladu se zákonem řádně zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách městyse.

Celoroční hospodaření městyse může být schváleno bez výhrad.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova na akci Zvýšení estetické úrovně stanoviště na tříděný odpad.

Starosta informoval, že Pardubický kraj přidělil městysi dotaci ve výši 100 tis. Kč z Programu obnovy venkova na akci Realizace stanoviště na tříděný odpad včetně oplocení v areálu technických služeb v Jedousovské ulici čp. 335.

Záměrem je vybudování zpevněné plochy pro umístění kontejnerů a oplocení celého areálu, včetně vybudování dvou vstupních bran. Náklady jsou spočítány na 200 tis. Kč a v rozpočtu je s nimi počítáno. Dnes jsou prostory využívány sousední firmou, která však dokončuje své vlastní prostory a veškeré své vybavení si tam přestěhuje v nejbližší době. Městys tyto prostory využije pro umístění svých kontejnerů pro ukládání odpadů. V budově bude vybudováno zázemí pro technické služby, včetně zázemí pro technické zaměstnance.

Starosta dále informoval, že s celým areálem je počítáno pro zázemí technických služeb, které jsou dnes umístěny v nevyhovujících prostorách. Bude zadána projektová dokumentace, aby se mohlo začít s přestavbou co nejdříve.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zástavní smlouvu č. 1000/521203-02/21/01-002/00/R na pozemek p. č. 118 v k. ú. Choltice.

Starosta informoval, že se jedná o pozemek, jehož prodej zastupitelstvo schválilo na zasedání 7.12.2020. Po jednání s hypoteční bankou a kupujícími byly do kupní smlouvy zapracovány podmínky městyse, které běžně do kupních smluv dává, aby ochránil prodávané pozemky před spekulací.

Podmínkou hypoteční banky je zřízení zástavního práva ještě před převodem na kupující, proto je potřeba schválit smlouvu o zástavě. Poslední smlouvou na projednání je smlouva o úschově, která řeší uložení kupní ceny u naší advokátky do doby, než bude pozemek zapsán do katastru nemovitostí.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu kupní, o zřízení předkupního práva a výhrady práva zpětné koupě na pozemek p. č. 118 v k. ú. Choltice s manželi ……

Starosta seznámil se základními parametry smlouvy.

Záměr prodat pozemek byl zveřejněn na úřední desce od 20.11.2020 do 7.12.2020 a prodej pozemku byl schválen 7.12.2020 usnesením zastupitelstva č. 6/8/2020.

Vzhledem k úhradě KC přes hypoteční banku bylo třeba upřesnit podmínky mezi městysem, kupujícími a hypoteční bankou.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o advokátní úschově mezi JUDr. Šárkou Veskovou, manželi …….. a městysem Choltice.

Vzhledem k tomu, že kupující budou část kupní ceny platit ze svého a část přes hypotéku, až po zápisu zástavního práva, je pro obě strany bezpečnější využít advokátní úschovy. Ze strany paní advokátky bude tak zajištěn dohled nad procesem převodu pozemku a úhrady kupní ceny.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dohodu o ukončení nájmu na pozemek p.č. 42 a p.č. 44, oboje v k. ú. Choltice.

Starosta informoval, že je třeba zrušit předchozí smlouvu s Další cestou na pozemek p. č. 42 a pozemek p. č. 44. Od 12.4.2021 máme novou smlouvu. Nová smlouva byla z důvodu změny v číslování a výměrách pozemků (po digitalizaci katastru) schválena na zasedání konaném dne 12. 4. 2021.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do kroniky za rok 2020.

Kronikářka Ing. Marie Fižová předložila návrh zápisu do kroniky za rok 2020. Starosta poděkoval M. Fižové a konstatoval, že zpoždění zápisů z minulých let je již vyrovnáno.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta informoval o:

 • uskutečněné akci Čarodějnice putují po ulicích 2021. Akce se povedla. Podobná akce se povedla i v místní části Ledec.
 • slavnostním otevření knihovny městyse, které se uskuteční 16.6.2021 od 14:00. Všichni jsou zváni.
 • plánu kulturních akcí: 29.5. - Dětský den, 11. - 13.6. - Drátenické Choltice, 19.6. - Dětské rybářské závody, 27.6. - Soutěžní akce pro rodiny, 30.6. - Slavnostní ukončení školního roku na zámku, 14.8. - Pivní festival, 27.8. - Rozloučení s prázdninami na zámku.

Ing. Jan Brožek doplnil, že základní škola pravděpodobně uspořádá pro své žáky tradiční sportovní olympiádu. Městys přispívá na odměny pro sportující žáky.

Ing. Jan Brožek dále podal informace ze základní školy - probíhá testování žáků, zatím všichni negativní, poděkování paní ředitelce za zvládání organizace testování, včetně komunikace s rodiči, děti mohou sportovat pouze venku. Ve škole proběhla inspekce ČŠI na kvalitu distančního vyučování - kladně hodnoceno.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé, ve kterém byl projednány níže uvedené záležitosti.

V. Fižová se zeptala, proč nemůže být prodán pozemek p. č. 760/3 v k. ú. Choltice manželům ….. Nebyla na pracovní poradě, proto nezná důvod. Ten podle ní nebyl ani uveden v dopise manželům …., kde se jim sděluje, že městys pozemek prodávat nebude. Dále chtěla vědět, kdo o tom rozhodl.

Starosta uvedl, že žádost manželů …. byla projednána na pracovní poradě zastupitelů a na té se zastupitelé dohodli, že pozemek není vhodné prodat manželům …, protože by v budoucnu mohl vzniknout problém se soužitím mezi sousedy. Problém je v poloze pozemku. Lze uvažovat o prodeji vlastníkům pozemku p.č. 765/1 nebo o dočasném pronájmu manželům…,. Protože pozemek nebyl určen k prodeji, nebyl tedy prodej zařazen na zasedání zastupitelstva a zamítavou odpověď zaslal písemně manželům… za městys starosta.

V.Fižová se zeptala, zda - li o tom může rozhodovat starosta sám nebo zda-li má městys nějaký vnitřní předpis.

Starosta odpověděl, že bylo postupováno v souladu se zákonem o obcích. Pokud není pozemek určen k prodeji (viz pracovní porada se zastupiteli), tak neexistuje záměr obce pozemek prodat a není co na zastupitelstvu projednávat. O tom, že pozemek není na prodej, byli žadatelé řádně písemně informováni starostou a je připraven s nimi jednat o případném pronájmu.

M.Horák se zeptal, zda-li je možná domluva se sadaři Na Hlásku, aby při velkém větru nestříkali stromy. Došlo k rozptylu postřiku do soukromých zahrad a jejich majitelé si stěžovali.

Starosta odpověděl, že je třeba doplnit stížnost, kdy a přesně kde se to stalo. Pak je možné to s příslušným sadařem projednat.

V.Fižová se zeptala, zda-li na pozemku p.č. 13/3 byla někdy obecní cesta. Obrátil se na ní majitel sousedního domu pan …., který tento soukromý pozemek využíval jako cestu ke svému domu, což už mu majitel pozemku p.č. 13/3 nechce umožňovat.

Starosta odpověděl, že zde obecní cesta pravděpodobně nikdy nebyla, a že městys s tím nemůže nic dělat. Pan ….. asi nebude mít ani zastání u soudu (např. zřízení věcného břemena s právem chůze), protože přístup ke svému domu z obecní komunikace má, byť je trochu delší.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasilo se záměrem "V203 - přestavba na 400 kV".

Starosta seznámil s požadavkem ČEPS, a.s. na projednání záměru přestavby stávajícího vedení VVN 220 kV s označením V203 na nové vedení ZVN o 400 kV. Záměr je ve fázi územně technické studie. Cílem je navýšit přenosovou schopnost vedení na území Pardubického kraje, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Trasa je vedena po katastru Choltice při východním okraji.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice deleguje starostu Tomáš Bolka na valnou hromadu VAK Pardubice.

Starosta informoval, že v červnu se uskuteční pravidelná valná hromada VAK Pardubice a.s. Aby se zástupce městyse mohl VH zúčastnit, je třeba, aby byl delegován zastupitelstvem. Zastupitelé se shodli na delegaci starosty Tomáše Bolka.

 

Další zasedání zastupitelstva je naplánováno na 28. 6. 2021.

 


Vytvořeno: 27. 5. 2021
Poslední aktualizace: 28. 5. 2021 12:34
Autor: Tomáš Bolek