Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 3. zasedání konaném 25. 5. 2020

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali např. zprávu finančního, stavebního a kontrolního výboru, opravy obecního majetku, úpravy rozpočtu a další obecní záležitosti.

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 3. zasedání konaném 25.5.2020

Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) se konalo 25. 5. 2020 od 18:00 hod. ve svatební síni Zámecké restaurace v Cholticích. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů a 5 občanů.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o činnosti Úřadu městyse Choltice v době nouzového stavu.

Od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020 platil na území ČR nouzový stav vyhlášený vládou ČR a následně prodloužený parlamentem ČR v důsledku nepříznivého vývoje epidemie koronaviru a onemocnění COVID 19.

Starosta shrnul činnost městyse v době od 16.3.2020 a představil výhled na další období.

 • Obecní rozhlas - krizové informace byly hlášeny podle potřeby a umísťovány na web.
 • www.choltice.cz – sekce KRIZOVÁ HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU. Jsou zde uvedeny všechny aktuality pro choltické občany – všechna hlášení.
 • Mobilní rozhlas – registrovaný občan dostával hlášení do mobilu. Registrace je možná na webu městyse.
 • Telefonicky – starosta Tomáš Bolek 606 660 226, podatelna (služba) 466 972 200
 • Úřad městyse Choltice byl pro veřejnost uzavřen od 16. 3. 2020 do 20. 4. 2020. Pracovníci úřadu se střídali ve službách, aby byly zajištěny všechny činnosti související s ochranou obyvatelstva a se zajištěním péče o seniory. Bylo nutné také mít zajištěn trvalý příjem pokynů z ústředního krizového štábu a nadřízených úřadů. Probíhalo shánění roušek (Radka Zelenková), dezinfekce a ochranných prostředků (Lucie Koláčná). Pracovníci úřadu byli rozděleni na dvě skupiny, které se střídali v zajištění chodu městyse. Jednu skupinu řídil starosta Tomáš Bolek, druhou řídil technik Pavel Vančura. Ke spojení obou skupin došlo až 11. 5. 2020.
 • ZŠ byla uzavřena 11. 3. 2020 a MŠ byla uzavřena rozhodnutím starosty k 17. 3. 2020. Jejich postupné otevírání právě probíhá.
 • Tělocvičny ZŠ byly uzavřeny 13. 3. 2020 a v současné době se připravují na otevření.
 • Dětské hřiště Pod Zámkem a hřiště ve sportovním areálu jsou otevřená.
 • Sportovní areál a discgolfové hřiště jsou otevřená.
 • Fotbalová utkání a tréninky Slavoje Choltice jsou postupně obnovovány.
 • Cvičení jógy je zrušeno.
 • Autobusová doprava funguje bez omezení.
 • Železniční doprava funguje bez omezení. Bližší informace na webech dopravců.
 • Údržba a úklid městyse fungují bez omezení.
 • Svoz odpadu funguje bez omezení.
 • Knihovna městyse zůstala uzavřená z důvodu rekonstrukce. Náhradní prostory byly otevřeny 11. 5. 2020 v bývalé ordinaci dětského lékaře ve zdravotním středisku.
 • Zámek Choltice je uzavřený a otevře 13. 6. 2020.
 • Diskotéka Zámek Choltice je uzavřená.
 • Kulturní a sportovní akce byly až do června zrušeny.
 • od 1. 4. 2020 je po rekonstrukci znovu otevřena prodejna COOP
 • Úřad omezil platby v hotovosti a platnost poplatků prodloužil do 30.5.2020.
 • Sociální pomoc pro seniory byla průběžně zajišťována
 • Svatební obřady se obnovily v květnu, dodržují se doporučená hygienická opatření
 • Byl zahájen provoz centra denních služeb pro handicapované občany, které provozuje Další cesta, z.s. na adrese Ke Mlýnu 463, Choltice.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.

Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva přednesla předsedkyně kontrolního výboru Ing. Pavlína Korbelová.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.

Zprávu finančního výboru přednesla předsedkyně finančního výboru Olga Urbanová.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu stavebního výboru a informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě obecního majetku.

Zprávu stavebního výboru přednesl předseda Ing. Miroslav Horák. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku přednesl Pavel Vančura.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 6/2020.

Starosta seznámil s aktuálními zůstatky na bankovních účtech. Celkem je na účtech 2 709 806 Kč. Dále informoval, že ministerstvo financí zveřejnilo 21. 4. 2020 aktualizaci daňové predikce pro obce a kraje. Aktualizace zohledňuje snížení sdílených daní v souvislosti s dopady krizové situace. Z aktualizované predikce je zřejmé, že meziroční propad daňových příjmů je odhadován na - 23 mld. Kč (- 10,4 %) u obcí a na - 8 mld. Kč (-10,9 %) u krajů.

Pro městys Choltice znamená 10% snížení příjmů daní částku 2,2 mil. Kč. Tato částka bude městysi chybět, proto je třeba přistoupit k redukci naplánovaných akcí a k zajištění úvěru na realizaci revitalizace Podrybníčků. Návrh redukce akcí a potřeby zajištění úvěru byl projednán na stavebním výboru 18. 5. 2020 a na finančním výboru téhož dne.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem na odložení některých akcí:

 • parkovací plocha u zámku (170 000 Kč)
 • oprava stavidla u Chrtnického náhonu (50 000 Kč)
 • revitalizace potoka v Ledci (50 000 Kč)
 • oplocení kolem budovy technických služeb (130 000 Kč)
 • informační cedule v ulicích (50 000 Kč)
 • pořízení zametacího zařízení a sekacího ramena ke komunálnímu traktoru (404 000 Kč)
 • vybudování hnízda na odpad u parkoviště u zámku (60 000 Kč)
 • oprava omítek v bytě čp. 78 (50 000)

 

Akce, které se budou realizovat:

 • rekonstrukce knihovny (máme dotaci)
 • revitalizace Podrybníčků (čekáme na dotaci)
 • fasáda a výměna oken v lékárně a zdravotním středisku

 

Rekonstrukce 8 ks oken v kapli sv. Romedia, rekonstrukce bytu č. 160/2 a oprava střechy na budově technických služeb jsou již hotové.

 

Návrh změn v rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2020:

Do rozpočtu může městys zahrnout příjmy, které se podařilo získat: 59 320 Kč - příjmy z prodeje pozemků, 56 250 Kč - příjmy za protipožární činnost JSDH a 400 000 Kč - dotace z Pk na rekonstrukci knihovny.

Výdaje, které je nezbytné realizovat: 30 000 Kč - rekonstrukce bytu v čp.160, 30 000 Kč - krizová opatření (dezinfekce, ochranné pomůcky), 62 250 Kč - požární ochrana, 100 000 Kč - právní zastoupení ve sporu o správný postup při zápisu dítěte do matriky (spor skončil vítězně, bude kompenzováno druhou stranou sporu)

Úpravou na příjmové a výdajové straně rozpočtu dojde k celkovému snížení financování rozpočtu o 997 320 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo žádost o poskytnutí krátkodobého kontokorentního úvěru ve výši 1 500 000 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů rozpočtu v roce 2020 a 2021.

Pro financování revitalizace Podrybníčků je třeba zajistit finance pomocí kontokorentu ve výši 1,5 mil. Kč. Kontokorent by byl využit pouze v případě, že bude přidělena dotace a revitalizace zahájena. Úrok by nyní byl cca 2%, měsíční poplatek 200 Kč. Splatnost do 30. 6. 2021. Nabídku na úvěr zpracovala Česká spořitelna, u které má městys bankovní účty.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo opravu usnesení č. 27/5/2019 ze dne 10. 12. 2019 v části týkající se výše dotace pro spolek Další cesta a to: spolkem Další cesta na částku 20 000 Kč.

Starosta informoval, že došlo k omylu při schvalování a následné administrativě u dotací pro Spolek Deštník a spolek Další cesta na rok 2020. Spolek Deštník - žádal 15 000 Kč, usnesení a smlouva je na 15 000 Kč, rozpočet byl schválen jen 10 000 Kč. Opraveno RO 2/2020. Spolek Další Cesta - žádal 20 000 Kč, usnesení je na 10 000 Kč, smlouva je na 20 000 Kč, rozpočet byl na 10 000 Kč a byl RO 2/2020 opraven. Je třeba provést opravu - schválit VPS s Další cestou na 20 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dočasné použití financí z fondu oprav a obnovy na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů rozpočtu v roce 2020.

Starosta informoval, že v březnu došlo k propadu zůstatků financí na provozním účtu městyse a bylo třeba hradit závazky, na které nebyly na účtu prostředky. Proto vydal pokyn k převodu 1 mil. Kč z účtu fondu na obnovu ČOV. K převodu došlo 22. 3. 2020. Peníze ale nebylo potřeba čerpat, protože následně dorazily peníze z daní. Částka 1 mil. Kč byla na účet fondu vrácena 22. 4. 2020. Je možné, že se vlivem snížení příjmů z daní může situace opakovat, proto je žádáno zastupitelstvo o souhlas s dočasným použitím financí z fondu a schválením postupu starosty v březnu.

Někteří zastupitelé v rámci diskuse vyjádřili obavy z čerpání fondu, a proto tuto možnost nepodpořili.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice neschválilo poskytnutí dotace pro Linku bezpečí, z.s.

Městys Choltice obdržel žádost od Linky bezpečí, z.s. o finanční podporu na činnost ve výši 7 500 Kč. Zastupitelé se na pracovní poradě shodli na příspěvku ve výši 5 000 Kč. Při projednání ve finančním výboru 18. 5. 2020 tato žádost ale nebyla podpořena z důvodu nedostatku financí.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasí se zařazením území městyse Choltice do územní působnosti MAS Železnohorský region, z.s.

Městys Choltice patří do MAS Železnohorský region, z.s. Pro období 2021-2027 je třeba obnovit souhlas se zařazením městyse Choltice do území MAS Železnohorsko. Bez tohoto se nemůžeme ucházet o čerpání dotací z MAS. Dále je třeba aktualizovat Strategický plán rozvoje městyse a přenést tento plán do Plánu rozvoje MAS Železnohorsko pro období 2021-2027.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.IV-1-2020142_SOBS VB_1 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 725/106 k.ú. Choltice (ulice Na Hlásku), na kterém má být umístěna přípojka nízkého napětí k RD. Věcné břemeno na vedení v délce 21m se zřizuje za jednorázovou náhradu 6 300,-Kč bez DPH (21 m x 300 Kč dle směrnice).

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo darovací smlouvu s Pardubickým krajem na darování pozemků p.č. 887/11, p.č.908/1, p.č. 945/1 a p.č. 946/3 z majetku Pardubického kraje do majetku městyse Choltice.

Na základě žádosti městyse Choltice by mohl Pardubický kraj darovat městysi pozemky pod chodníky. Jedná se o pozemky p.č. 887/11, p.č.908/1, p.č. 945/1 a p.č. 946/3.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo územní studii pro lokalitu Z5a.

Projektová kancelář SURMPO a.s. z Hradce Králové dokončila návrh nové územní studie pro lokalitu Z5a - Choltice, Jedousovská ulice, která řeší možnost výstavby 3 RD na soukromých pozemcích. ÚP Choltice přikazuje pro nové lokality vypracování územních studií a jejich zapsání do registru územních studií. Tato územní studie nabyde platnosti po schválení Změny č. 1 územního plánu Choltice.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.

Ing. Horák: zmínil uzavírku železničního přejezdu ve Valech ve dnech 6. a 7. 6. 2020. Plánovaná objízdná trasa pro nákladní auta vede přes Choltice. Osobní auta by měla jezdit přes Klenovku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice deleguje Mgr. Tomáše Bolka na valnou hromadu VAK Pardubice, a. s., která se koná 22. 6. 2020.

Městys Choltice obdržel 22. 5. 2020 pozvánku na valnou hromadu VAK Pardubice a.s., ve které je akcionářem. V současné době vlastní městys celkem 170 ks akcií v ceně po 1 000 Kč za ks, celkem za 170 000 Kč. Valná hromada má program o 10 bodech - viz příloha. Vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů neprojevil zájem se valné hromady zúčastnit, bude městys zastupovat starosta Tomáš Bolek.

 

 

Další zasedání je naplánováno na 22. 6. 2020

 

 


Vytvořeno: 31. 5. 2020
Poslední aktualizace: 31. 5. 2020 17:33
Autor: Tomáš Bolek