Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

V pátek 9.12.2022 úřad městyse z provozních důvodů uzavřen. 

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 3. zasedání konaném 25. 5. 2022

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 3. zasedání konaném 25. 5. 2022

.

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 3. zasedání konaném 25. 5. 2022

 

Zasedání se konalo 25. 5. 2022 od 18:15 hod. v Zámecké restauraci. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů a 3 občané.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

 

Usnesení č. 1/3/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice určilo zapisovatelem Mgr. Jana Pavlíka a ověřovateli zápisu Františka Pemla a Olgu Urbanovou, DiS.

 

Usnesení č. 2/3/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

 1. Zahájení
 2. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 3. Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2021
 4. Žádosti o dotace z rozpočtu městyse
 5. Rozpočtové opatření č. 5/2022 a další informace o hospodaření městyse
 6. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Pardubického kraje
 7. Pronájem části pozemku p. č. 180/48 k. ú. Choltice
 8. Prodej pozemku části pozemku p. č. 961/1 k. ú. Choltice
 9. Zápis do kroniky za rok 2021
 10. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026
 11. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 12. Různé

 

 Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.

 • Běžná údržba

P. Vančura informoval, že probíhá sekání veřejných ploch, pletí záhonů, připravuje se sázení keřů u odstavné plochy před zámkem.

 • Bezpečné a bezbariérové chodníky

P. Vančura informoval, že stavba probíhá řádně, drobné věci se řeší na místě. Zhotovitel zmenšil počet pracovníků. Nové zastávky se zprovozní pravděpodobně příští týden.

 • Lávka přes Struhu - chodník v ul. Nádražní

Ing. Horák sdělil, že projektová dokumentace je hotová, probíhá připomínkování. Poté bude požádáno o stavební povolení.

 • Rekonstrukce vstupních prostor radnice

P. Vančura sdělil, že byla dobetonována podlaha ve vstupu. Po vytvrdnutí betonu bude položena dlažba. Vstup do úřadu je nyní možný přes dva dřevěné schůdky. Prostor před radnicí se bude dělat společně s chodníkem. Je objednána vodovodní přípojka pro pítko a veškerý mobiliář. Uvnitř radnice by měly být nově instalovány automatické posuvné dveře.

 • Hasičská zbrojnice

P. Vančura sdělil, že je vydáno stavební povolení a čeká se na nabytí právní moci. Nyní se požádá HZS o vydání rozhodnutí o přidělení dotace a vypíše se výběrové řízení na dodavatele stavby. Pokud půjde vše bez problémů, měla by se stavba zahájit na podzim a dokončena bude v polovině roku 2023. Je příslib z Pardubického kraje na menší dotaci. Přeložka plynu pod stavbou se bude dělat ihned po výběru dodavatele, kterého vybírá správce plynovodu.

 • Sportovní kabiny

TJ Slavoj vypsal výběrové řízení na dodavatele stavby a na technický dozor investora. Předpokládá se, že v průběhu srpna bude stavba zahájena a dokončení se předpokládá v polovině roku 2023.

 • Ul. Na Hlásku

Práce na projektové dokumentaci pokračují, včetně části dešťové kanalizace. Dokončení PD se předpokládá v průběhu června.

 • Ul. Pardubická (krátká ulička)

Starosta informoval o žádosti majitelky RD, která požaduje instalaci retardéru. Má obavu z rychle jedoucích vozidel a případné kolize s pěšími. Umístění bezpečnostního prvku bude zváženo po vyasfaltování části komunikace. Starosta připomněl, že větší část této uličky nemá kvalitní pevný povrch a je třeba v blízké budoucnosti tuto uličku nechat vyasfaltovat.

 • Parkoviště u zámku

P. Vančura sdělil, že odstavná plocha je hotová a lze ji využívat. Vrstvy štěrku a frézinku jsou zhutněné a je vytvořen dostatečný spád pro odtok vody. Plochu budou využívat nájemníci bytů v čp. 2, personál zámku a návštěvníci zámku a obory. Důsledněji bude vymáhán zákaz vjezdu k zámku. Ještě bude dokončena výsadba keřů v okolí.

 • Vybudování WC v obecním domě v Ledci

Ing. Horák informoval, že PD je v připomínkování a poté bude připravena k podání stavebního povolení.

 • Zázemí pro technické služby v Jedousovské ul. čp. 335

P. Vančura prezentoval předložený návrh vnitřního uspořádání místností. Pro zaměstnance bude k dispozici denní místnost, šatna, umývárna a WC. Dále zde bude technická místnost, dílna, sklad a velká hala pro mechanizaci. Po dokončení PD bude požádáno o stavební povolení.

Starosta doplnil, že cílem je přestěhovat technické služby z prostor v čp.2, kde jsou nevyhovující podmínky jak pro personál, tak pro obecní techniku.

 • Úprava prostor před školou

Starosta sdělil, že 1.6.2022 se koná kontrolní den nad projektovou dokumentací. Budou projednány poslední úpravy projektové dokumentace. Projekt řeší zvýšení kapacity parkovacích míst před školou a před sportovním areálem. Dokončení PD se předpokládá koncem července, poté bude požádáno o stavební povolení.

 

Usnesení č. 3/3/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo zprávu Finančního odboru Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2021 a schválilo účetní závěrku a závěrečný účet městyse a schválilo celoroční hospodaření městyse Choltice za rok 2021 bez výhrad.

Starosta shrnul základní parametry výsledků hospodaření v roce 2021. Městys v roce 2021 hospodařil s příjmy ve výši 41,991 mil. Kč, z čehož 25,393 mil. Kč činily příjmy z daní a poplatků, dále 5,043 mil. Kč činily příjmy nedaňové (prodej dřeva, pronájmy, stočné, tržby ze zámku apod.), dále přijaté dotace, dividendy, odměny za třídění apod. ve výši 9,98 mil. Kč a kapitálové příjmy ve výši 1,575 mil. Kč (prodeje pozemků).

Výdaje v roce 2021 činily 34,635 mil. Kč, z čehož 24,984 mil. Kč byly běžné výdaje a 9,651 mil. Kč kapitálové výdaje (investiční opravy obecního majetku).

Hospodaření tedy skončilo přebytkem ve výši 7,356 mil. Kč.

Městys splácí úvěr od roku 2015 na silnice a kanalizaci. Roční splátky jsou ve výši 1,589 mil. Kč. Úroky jsou 78 tis. Kč. Úvěr bude splacen v roce 2026. Zbývá splatit ještě 7,1 mil. Kč.

Úvěr na ČOV, zateplení školy a rekonstrukci malého zámku byl v roce 2021 doplacen. Zůstatek na účtech k 31. 12. 2021 činil 11,551 mil. Kč. V roce 2020 to bylo 5,867 mil. Kč.

Audit hospodaření byl proveden Finančním odborem Krajského úřadu PK dne 26.10.2021 a 15.2.2022. Audit nezjistil žádné chyby a nedostatky, ani žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření městyse v budoucnosti.

Zpráva o výsledku přezkoumání, závěrečný účet a účetní závěrka byly v souladu se zákonem řádně zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách městyse.

Celoroční hospodaření městyse může být schváleno bez výhrad.

 

Usnesení č. 4/3/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse s Linkou bezpečí na částku 7 500 Kč.

Starosta informoval o žádosti Linky bezpečí o příspěvek na činnost ve výši 7 500 Kč. Městys na Linku bezpečí přispívá pravidelně.

 

Usnesení č. 5/3/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 5/2022.

Starosta informoval o aktuálním stavu finančních prostředků na účtech městyse k 30.4.2022: Zůstatek činí 11 629 604 Kč. Z toho 10,6 mil. Kč máme na spořícím účtu u České spořitelny a.s. s úrokem 2,2%. Bankovní účty máme u České spořitelny, ČSOB a ČNB.

Od června bude úrok na spořícím účtu 2,6%.

Starosta prezentoval RO č. 4/2022 a návrh RO č. 5/2022

 • RO č. 4/2022 - navyšují se příjmy o 105 431 Kč (kompenzační příspěvek od státu za dopady proticovidových opatření, příspěvky okolních obcí na knihovnu). Navyšují se výdaje o 77 000 Kč (knihy do knihovny, elektřina, lavičky k rybníkům).
 • RO č. 5/2022 - navyšují se příjmy o 6 532 344 Kč (dotace na chodníky, rekonstrukci prostor před radnicí, zabezpečení muzea, PD na zámek). Navyšují se výdaje o 8 766 500 Kč (akce Bezbariérové chodníky, rekonstrukce prostor před radnicí, zabezpečení muzea, čištění a kamerový průzkum kanalizace, úprava odstavné plochy u zámku, dřevní odpad, Linka bezpečí, posuvné dveře na radnici). Rozdíl ve výši 2 224 156 Kč bude uhrazen z přebytku roku 2021.

P. Vančura zdůvodnil výdajovou položku na čistění a průzkum staré kanalizace. Na některých místech natéká větší množství spodních vod do staré kanalizace. Tato čistá voda způsobuje problémy na ČOV.

 

Usnesení č. 6/3/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na akci Rekonstrukce veřejného prostranství před radnicí.

Starosta prezentoval smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje, který poskytne dotaci ve výši 100 000 Kč. Náklady na akci budou cca 500 000 Kč.

 

Usnesení č. 7/3/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na akci Zlepšení zabezpečení muzea na Zámku Choltice.

Pardubický kraj poskytne dotaci ve výši 40 000 Kč. Náklady na akci budou cca 200 000 Kč.

 

Usnesení č. 8/3/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na akci Choltice, zámek - zpracování PD obnovy.

Pardubický kraj poskytne dotaci ve výši 100 000 Kč. Náklady na akci budou cca 623 000 Kč.

 

Usnesení č. 9/3/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření nájemní smlouvy na 32 m2 pozemku parc. č. 180/48 k. ú. Choltice s ….., za roční nájemné 500 Kč.

Městys Choltice je vlastníkem pozemku p. č. 180/48  (ostatní plocha) k. ú. Choltice o výměře 6 203 m 2, v současné době má část pozemku pronajatou pan ….. pro parkování osobního automobilu. V důsledku digitalizace katastrálního operátu došlo ke změnám v katastru nemovitostí (přečíslování pozemků). Pan …. podal žádost o pronájem části uvedeného pozemku o výměře 32 m2, jak je vyznačeno v přiloženém situačním výkrese. Pozemek bude užívat jako odstavnou plochu pro dvě osobní vozidla tak, jak jej dosud využíval. Nájemné bude 2x 250 Kč ročně.

 

Usnesení č. 10/3/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p. č. 961/23 k. ú. Choltice o výměře 85 m2 za cenu 80 Kč/m2, úhradu režijních nákladů ve výši 14 906 Kč manželům …….

Městys Choltice je vlastníkem pozemku p. č. 961/1 k. ú Choltice o výměře 6 254m2 (druh pozemku ostatní plocha) manželé …..projevili zájem o odkoupení části tohoto pozemku o výměře 85 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 939-37/2022 a byla nově označena číslem 961/23. Tento pozemek by využili k rozšíření vlastního pozemku, kde zamýšlejí výstavbu nového rodinného domu. Náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí kupující.

 

Usnesení č. 11/3/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do kroniky za rok 2021.

 

Usnesení č. 12/3/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice stanovuje v souladu § 67 zákona o obcích počet členů Zastupitelstva městyse Choltice pro volební období 2022 - 2026 na 11.

Starosta informoval, že vzhledem k blížícím se volbám do zastupitelstev obcí má stávající zastupitelstvo dle § 67 zákona o obcích stanovit nejpozději 85 dnů přede dnem voleb (do 30.6.2022) počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2022 – 2026.

Podle ust. § 68 odst. 2 zák. o obcích poté, co zastupitelstvo obce stanoví počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, oznámí se tento počet nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení na úřední desce obecního úřadu.

Zastupitelé se dohodli na počtu 11 zastupitelů.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta informoval o níže uvedených aktivitách:

 • 17.5.2022 - Klub seniorů - proběhlo povídání se starostou, hudba Václava Čermáka,
 • 20.5.2022 - Festival muzejních nocí - Zámek Choltice - úspěšná večerní akce,
 • 21.5.2022 - Dětské sbory zpívají s vodníkem - 6 sborů z České republiky,
 • Program následujících akcí
  • 27.5.2022 - Přednáška o Čeňku Daňkovi od 19:00 na čp.5,
  • 28.5.2022 - Dětský den na zámku,
  • 29.5.2022 - Vraclav - taneční zábava Klubu seniorů ve spřátelené obci u Vysokého Mýta,
  • 30.5.2022 - Soutěž Vesnice roku 2022, v pondělí nás navštíví hodnotící komise,
  • 1.6.2022 - Vítání občánků na zámku (pod platanem),
  • 2.6.2022 - Ochutnávka vín na čtenářské zahradě - knihovna a vinárna,
  • 3.6.2022 - Good Season v kapli (akce Další cesty - charita),
  • 4.6.2022 - Dětské rybářské závody na Zrcadle.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.

Ing. Korbelová - zeptala se, zda-li se kronikářce navýší odměna na vedení kroniky, jak bylo předběžně na pracovní poradě dohodnuto. Starosta odpověděl, že ano. Doplnil, že v rámci prezentace Vesnice roku 2022 je kronika přihlášena do zvláštní soutěže, stejně tak oprava všech pěti Božích muk, která byla od roku 2006 postupně zrestaurována.

 

Další zasedání je naplánováno na 29.6.2022 od 18:15 v Zámecké restauraci.

Poslední zasedání zastupitelstva v tomto volebním období proběhne ve středu 21.9.2022.

Datum vložení: 10. 6. 2022 12:36
Datum poslední aktualizace: 10. 6. 2022 12:42
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Pivní slavnosti na zámku Choltice 20.8.2022

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu