Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání dne 25.6.2018

Typ: ostatní
Čtvrté zasedání zastupitelstva v roce 2018 se konalo v pondělí 25.6.2018. Zveřejňujeme nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva včetně komentáře k jednotlivým projednávaným bodům.

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání dne 25.6.2018

 Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem a zúčastnilo se ho 11 členů zastupitelstva a 5 občanů.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích.

Starosta informoval o dokončené ulici U Obory, která byla dokončena v pátek 22. června (chybí jen veřejné osvětlení) a přejímce městysem, která se uskuteční 26. června, o dokončené první etapě opravy chodníků, a to části v Lipoltické ulici, pokračovat se bude částí v Okružní ulici, o výstavbě diskgolfového hřiště v oboře, vybudovaných závlahách na fotbalovém hřišti a na tréninkové dráze hasičů. O prázdninách proběhne oprava střechy na obecním domě v místní části Ledce včetně opravy komínu a dokončení výměny oken, připravuje se výstavba dětského hřiště Pod Zámkem, bude probíhat dozor nad stavbou kanalizace a zpevněných ploch v Okružní ul. – stavba 16 RD soukromým investorem a průběžně se budou opravovat chodníky, které nejsou v dobrém stavu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o přípravách provozování Pošty Partner městysem Choltice.

Starosta informoval o schůzce se zástupci pošty a o zaslání usnesení zastupitelstva o zájmu městyse provozovat poštu partner. Pošta by měla připravit smlouvy ohledně provozu a koupi budovy, čeká se na znalecký posudek. Pokud bude cena přijatelná pro městys a smlouvy připraveny, na posledním zářijovém zasedání zastupitelstva před komunálními volbami by měly být smlouvy schváleny a bude zahájena příprava výběru zaměstnanců pro poštu. Občané by prakticky změnu nepoznali, rozsah hodin i služby by zůstaly zachovány, případně budou rozšířeny. Městys by měl provozování pošty převzít od 1. 2. 2019.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo zprávu Finančního odboru Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2017 a schválilo účetní závěrku a závěrečný účet městyse a schválilo celoroční hospodaření městyse Choltice za rok 2017 bez výhrad.

Starosta shrnul základní parametry výsledků hospodaření v roce 2017. Městys v roce 2017 hospodařil s příjmy ve výši 27 627 tis. Kč, z čehož 18 251 činily příjmy z daní a poplatků, 4 675 tis. Kč činily příjmy nedaňové (prodej dřeva, pronájmy, stočné, tržby ze zámku, apod.), dále přijaté dotace, dividendy, odměny za třídění apod. ve výši 3 704 tis. Kč a kapitálové příjmy ve výši 997 tis. Kč (prodeje pozemků).

Výdaje v roce 2017 činily 25 441 tis. Kč, z čehož 19 854 tis. Kč byly běžné výdaje a 5 587 tis. Kč kapitálové výdaje (investiční opravy obecního majetku).

Hospodaření tedy skončilo přebytkem ve výši 2 186 tis. Kč.

Městys splácí dva úvěry, které využil na zateplení ZŠ, stavbu ČOV, rekonstrukci zámku čp. 5 a stavbu místních komunikací. Celková hodnota dluhu je 13 415 tis. Kč a bude doplacen v roce 2027. Městys splácí ročně 1 599 720 Kč. Úroky byly v roce 2017 ve výši 187 tis. Kč (105 silnice, 35 ČOV, 34 ZŠ a 13 zámek).

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2017 činil 3 705 773 Kč. V roce 2016 to bylo 3 122 tis. Kč.

Audit hospodaření byl proveden Finančním odborem Krajského úřadu PK dne 19. 9. 2017 a 3. 5. 2018. Audit nezjistil žádné chyby a nedostatky, ani žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření městyse v budoucnosti.

Zpráva o výsledku přezkoumání, závěrečný účet a účetní závěrka byly v souladu se zákonem řádně zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách městyse.

Celoroční hospodaření městyse bude tedy schváleno bez výhrad.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo účetní závěrku ZŠ Choltice za rok 2017 a účetní závěrku MŠ Choltice za rok 2017.

Starosta seznámil přítomné s účetními závěrkami ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2017.

MŠ hospodařila v roce 2017 s částkou 5 183 tis. Kč, z toho 540 tis. Kč byl neinvestiční příspěvek městyse na provoz. Hospodaření MŠ skončilo s výsledkem hospodaření 0 Kč. Městys v roce 2017 provedl opravy WC v hodnotě 463 tis. Kč.

ZŠ v roce 2017 hospodařila s částkou 16 334 tis. Kč a skončila s výsledkem hospodaření v hlavní činnosti 0 Kč.

Hospodaření ZŠ v doplňkové činnosti skončilo s výsledkem hospodaření ve výši 6 011,99 Kč, který bude převeden do rezervního fondu v plné výši.

ZŠ dostala v roce 2017 od městyse neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 1 896 000 Kč. Městys navíc provedl modernizaci klimatizace v kuchyni za 1 746 tis. Kč a výměnu čerpadla v kotelně za 55 tis. Kč.

Starosta zároveň uvedl, že hospodaření školských zařízení kontroluje městysem pověřená auditorka Ing. Marta Studničková Pleskotová, která neshledala na hospodaření škol žádné nedostatky a doporučuje schválit účetní závěrky obou škol. Zpráva auditorky je k nahlédnutí.

Od 1. 1. 2018 je pro ZŠ Choltice stanoven společný školský obvod městyse Choltice dalších 10 okolních obcí. Dětem z okolních obcí je tak zaručen přístup k základnímu vzdělávání v ZŠ Choltice.

Od roku 2017 se také zveřejňuje rozpočet ZŠ a MŠ Choltice.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na Rozšíření vybavení zámku - muzea o sloupovou vitrínu, schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na výměnu arkádových výplní a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na rekonstrukci pomníku obětem 1. světové války.

Starosta informoval o podaných a poskytnutých dotacích, městys podal 4 žádosti, uspěl ve třech případech, a to se žádostí na zakoupení sloupové vitríny do muzea, kde žádal o 45 000 Kč, získal 40 000 Kč, náklady na pořízení byly 72 000 Kč; žádost na zhotovení 3 kusů arkádových oken ve výši 75 000 Kč, obdržel 75 000 Kč, náklady budou činit 219 000 Kč a žádost o dotaci na opravu pomníku padlých v první světové válce na hřbitově ve výši 25 000 Kč, získal 25 000 Kč, náklady budou ve výši 55 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu č. 1 s Centrem sociálních služeb a pomoci Chrudim o příspěvku obce na poskytování sociální služby v denním stacionáři Jitřenka.

Starosta informoval o obdržené žádosti o příspěvek pro zajištění pobytu pro postiženého mladého občana v denním stacionáři Jitřenka (mladík již dosáhl věku, kdy nemůže dále pobývat ve škole Svítání), kde městská rada města Chrudim stanovila pro cizí klienty tohoto zařízení příspěvek ve výši 150 Kč na den. Městys uzavře smlouvu s tímto stacionářem o příspěvku městyse na poskytování sociální služby. Příspěvek bude doplněn do rozpočtu ve výši 20 000 Kč pro pobyt cca 15x v měsíci, na 6 měsíců (7-12/2018) a rezerva.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018.

Starosta nejprve předal slovo předsedkyni finančního výboru Olze Urbanové, která informovala o tom, že finanční výbor projednal toto rozpočtové opatření i o připravované kontrole hospodaření městyse.

Starosta následně prošel celé rozpočtové opatření a informoval, že městys navyšuje příjmy o 384 000 Kč, a to v dani z příjmů právnických osob, v příjmech z lomu v Chrtníkách a v darech na sportoviště. Výdaje jsou navýšeny o 927 000 Kč – nákup sazenic do obory, odměna lesnímu hospodáři, úprava položek ve výstavbě ulice U Obory (přesun na kanalizaci), poskytnutí dotace spolku Deštník, povýšení výdaje na pořízení sloupové vitríny, přeúčtování nákladů na opravu pomníku na hřbitově na jiný paragraf, náklady na vybudování diskgolfového hřiště, zaúčtování nákladů za provedení kamerového měření na obou domech (DCHB a DPS) na investice, servis na DAF, zvýšení vyplácených odměn občanů za třídění odpadů, finanční prostředky pro denní stacionář Jitřenka a oprava hasičské cisterny. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude uhrazen z přebytku z minulého roku.

V rámci diskuse se Ing. Fižová zeptala, zda se bude případně pokračovat na opravách na domech DCHB a DPS, že pokud nikoliv, že náklady by neměly zůstat v účetnictví na účtu 042 (pořízení).

Starosta odpověděl, že na letošní rok nic naplánováno není, ale že to je otázka účetnictví, nikoliv rozpočtu. Zároveň informoval, že dojde ke schůzce s firmou, která by navrhla řešení na odstranění vzlínající vlhkosti v DPS čp. 160.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p. č. 690/9 v k. ú. Choltice za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 11 062 Kč.

Starosta informoval, že žádost o koupi tohoto pozemku si podali žadatelé, aby měli lepší přístup na svou zahradu. Pozemek má 38 m2. Městys nechal vyhotovit geometrický plán a pozemek bude prodán za 80 Kč/m² a režijní náklady ve výši 11 062 Kč (GP, kupní smlouva, kolek).

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi podílu ve výši 2/27 na pozemku p. č. 1662 za cenu 10 Kč/m2.

Jedná se o pozemek části cesty v polích. Starosta informoval, že se jedná víceméně o službu pro vlastníky, kteří nechtějí vlastnit pozemky nepatrné výměry. Výměra je necelých 18 m2.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku p. č. 754/3 v k. ú. Choltice za cenu 20 Kč za m2.

Jedná se o část chodníku u Kvartýru, který prodávající zdědil a má zájem ho prodat městysi. Pozemek má výměru 83 m2 a bude vykoupen za 20 Kč/m².

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2000712/VB/01 Název stavby: Choltice Lipoltická 324_přel_knn_SLAVOJ.

Jedná se o přemístění kabelu elektrického vedení pro budovu školy, který by byl pod plánovanou přístavbou rozšíření kabin Slavoje.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Plán rozvoje sportu v městysi Choltice.

Starosta informoval o tom, že ze zákona jsou obce povinny do konce června mít plán rozvoje sportu, připravil proto návrh dokumentu a představil jej zastupitelům (ti jej měli k dispozici prostřednictvím zaslaného e-mailu) a veřejnosti. V plánu je stanoveno, že městys bude podporovat organizování sportovních akcí, spolky organizující sportovní aktivity a bude se starat o sportoviště, které jsou v jeho majetku.

V diskusi Jan Čermák, předseda sportovní komise, sdělil, že dokument projednal ve sportovní komisi, která s ním vyjádřila souhlas. Diskutovalo se o případném osvětlení fotbalového a multifunkčního hřiště.

Olga Urbanová zmínila, že městys také pořádá Choltický zlaťák, který finančně zajišťuje, diskutovalo se také o podpoře rybářského spolku, ale ten může být podporován jiným způsobem, protože se nejedná o sportovní aktivitu.

Jana Augustinová vznesla dotaz na koupaliště v Ledci, v Plánu rozvoje sportu bude jeho podpora zahrnuta v rámci podpory celého sportovního areálu v místní části Ledec.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta informoval o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva:

-    probíhá výstavba 16 RD v ulici Okružní soukromým investorem, městys kontroluje výstavbu infrastruktury, kterou po dokončení převezme.

-    připravují se nové webové stránky pro městys a zámek Choltice

-    připravuje se nové odpočinkové místo s herním prvkem Na Hlásku - byla získána dotace v rámci Podhůří Železných hor (přístřešek na sezení, herní prvek, lípu)

-    ke zvýšení stočného: upozornění od ministerstva zemědělství, že městys si ukládá málo finančních prostředků do fondu obnovy - jde o úkol pro nové zastupitelstvo

-    řešila se nabídka obrazů s tematikou Choltic od soukromého vlastník - nerealizovat

-    připravuje se výstava k 100. výročí vzniku republiky a ukončení 1. sv. války

-    požádáme o registraci znaku Choltic

-    kulturní a sportovní akce: proběhlo: dětský den 2. 6., 9. 6. řemesla na zámku, trilobit na zámku, 16. 6. dospělé sbory, liga požárního sportu - na konci května, fotbalový turnaj - starší mladší přípravka, pasování čtenářů, fotbalová sezona skončila, volejbalový turnaj

-    chystá se: noční útoky, vyřazení žáků deváté třídy, 30. 6. - cykloorientační závod, 14. 7. - pouťové zápasy a otevření diskgolfového hřiště, 25. 7. – divadlo, 4.-5.8.- memoriál Karla Kabeláče, týden potom začíná fotbalová sezona, 4. – 5. 8. - MS ve vzduchostřelbě,

-    na poradě zastupitelů se prezentovala developerská firma, která uvažuje koupit pozemek za lesovnou i s projektovou dokumentací a vystavět tam bytový dům – odloženo na nové zastupitelstvo

-    pytlový sběr proběhne mimořádně 4. července (ve středu, jak je uvedeno v kalendáři)

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo bod Různé na vědomí.

Jana Augustinová zmínila střelbu v oblasti pod zahradami, starosta odpověděl, že k tomu nemá žádné informace, doporučil příště zavolat Policii ČR.

Pan Filip Hübl poděkoval zastupitelům za změnu územního plánu v lokalitě Z23, schválenou na minulém zasedání. Starosta seznámil zastupitele s písemným poděkováním, které podepsalo 23 občanů z ulice Severní a Jedousovské a bylo na úřad podáno 25. 6. 2018.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo použití názvu Choltické pralinky pro cukrárenský výrobek z místní cukrárny Andělka.

Starosta informoval o žádosti Zuzany Koudelkové, nájemkyně místní cukrárny Andělka, která požádala o možnost používat pro cukrářský výrobek čokoládových bonbonů z pravé belgické čokolády s různou náplní a v krabičce název „Choltické pralinky“.

V rámci diskuze Jana Augustinová vyjádřila názor, zda název pralinka není nějak chráněný patent – nakonec se dospělo k názoru, že schvalujeme, že v názvu může být „choltický“.

 

Další zasedání je naplánováno na září.

 

 

Mgr. Tomáš Bolek

starosta

 

Ke stažení

Zápisy z jednání zastupitelstva


Vytvořeno: 8. 7. 2018
Poslední aktualizace: 8. 7. 2018 12:54
Autor: Správce Webu