Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání konaném 22. 6. 2020

Typ: ostatní
.
Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání konaném 22. 6. 2020

 

Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) se konalo 22. 6. 2020 od 18:00 hod. ve svatební síni Zámecké restaurace v Cholticích. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů a 19 občanů.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo zprávu Finančního odboru Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2019 a schválilo účetní závěrku a závěrečný účet městyse a schválilo celoroční hospodaření městyse Choltice za rok 2019 bez výhrad.

Starosta shrnul základní parametry výsledků hospodaření v roce 2019. Městys v roce 2019 hospodařil s příjmy ve výši 37 383 tis. Kč, z čehož 22 856 tis. Kč činily příjmy z daní a poplatků, 3 823 tis. Kč činily příjmy nedaňové (prodej dřeva, pronájmy, stočné, tržby ze zámku, apod.), dále přijaté dotace, dividendy, odměny za třídění apod. ve výši 10 483 tis. Kč a kapitálové příjmy ve výši 222 tis. Kč (prodeje pozemků).

Výdaje v roce 2019 činily 35 536 tis. Kč, z čehož 30 708 tis. Kč byly běžné výdaje a 4 828 tis. Kč kapitálové výdaje (investiční opravy obecního majetku). Hospodaření tedy skončilo přebytkem ve výši 1 847 tis. Kč.

Městys splácí dva úvěry, které využil na zateplení ZŠ, stavbu ČOV, rekonstrukci zámku čp. 5 a stavbu místních komunikací. Celkový závazek z úvěrů byl k 31. 12. 2019 ve výši 10 416 tis. Kč. Úvěr na č. p. 5 Choltice, ČOV a zateplení budovy ZŠ ve výši 8 227 tis. Kč bude splacen v roce 2025. Úvěr ve výši cca 11 mil. Kč na rekonstrukce kanalizací a povrchů komunikací v ulicích Severní, Hellichova, U Školy a Lipoltická bude splacen v roce 2026. Roční výše splátek je 1 600 tis. Kč a výše úroků byla v roce 2019 celkem 139 tis. Kč. Výše úroků postupně klesá.

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2019 činil 3 561 tis. Kč. V roce 2018 to bylo 3 858 tis. Kč.

Audit hospodaření byl proveden Finančním odborem Krajského úřadu PK dne 14. 10. 2019 a 25. 5. 2020. Audit nezjistil žádné chyby a nedostatky, ani žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření městyse v budoucnosti.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo účetní závěrku ZŠ Choltice za rok 2019 a účetní závěrku MŠ Choltice za rok 2019.

Starosta seznámil přítomné s účetními závěrkami ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2019.

MŠ Choltice

MŠ hospodařila v roce 2019 s částkou 6 750 tis. Kč, z toho 745 tis. Kč byl neinvestiční příspěvek městyse na provoz. Hospodaření MŠ skončilo s výsledkem hospodaření 0 Kč a na základě odepisování s výsledkem 29 275 Kč.

 

ZŠ Choltice

ZŠ v roce 2019 hospodařila s částkou 25 600 tis. Kč a skončila s výsledkem hospodaření v hlavní činnosti 0 Kč a na základě odepisování s výsledkem 165 892 Kč.

Hospodaření ZŠ v doplňkové činnosti skončilo s výsledkem hospodaření ve výši 6 231Kč, který byl převeden do rezervního fondu v plné výši.

ZŠ dostala v roce 2019 od městyse neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 2 526 tis. Kč (v roce 2018 to bylo 2 401 tis. Kč).

Starosta zároveň uvedl, že hospodaření školských zařízení kontroluje městysem pověřená auditorka Ing. Marta Studničková Pleskotová, která neshledala na hospodaření škol žádné nedostatky a doporučuje schválit účetní závěrky obou škol. Zpráva auditorky je k nahlédnutí.

Účetní závěrky byly v souladu se zákonem řádně zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách městyse.

Od roku 2017 se také zveřejňuje rozpočet ZŠ a MŠ Choltice a od 1. 1. 2018 mají obě školy ve výpůjčce poměrnou část školní budovy.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasilo v souladu s § 84 odstavec 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s uzavřením dohody o provedení práce mezi městysem Choltice a členkou zastupitelstva Ing. Pavlínou Korbelovou na průvodcovské služby na zámku Choltice v roce 2020.

Starosta informoval, že pokud chce některý zastupitel vykonávat pro městys činnost na základě dohody o provedení práce, např. průvodcovské služby, sekání veřejných ploch, pomoc při volbách, atd., potřebuje k uzavření takovéto dohody souhlas zastupitelstva a to dle § 84 odstavec 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru č. 2/2020.

Starosta předal slovo předsedkyni kontrolního výboru Ing. Pavlíně Korbelové, která seznámila zastupitele a veřejnost se zprávou kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení za předchozí tři zasedání zastupitelstva. KV kontroloval 40 usnesení, z nichž 27 je již splněno a 13 je plněno průběžně. KV také kontroloval smlouvy a faktury týkající se rekonstrukce zdravotního střediska v roce 2019 a neměl žádné výhrady. Starosta informoval KV, že obecně závazné vyhlášky 1-3/2020 nebyly schváleny ministerstvem vnitra a je požadováno jejich přepracování, což KV doporučuje.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu stavebního výboru č. 2/2020 a informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě obecního majetku.

Předseda stavebního výboru Ing. Horák seznámil s jednáním stavebního výboru dne 3.6.2020.

Výbor za přítomnosti starosty projednal tyto záležitosti:

 • Stavební činnost – požadavek na zachování venkovského rázu bydlení, prověření stávajících regulačních prvků v ÚP, zahájení změny č. 2 ÚP.
 • Strategický plán rozvoje městyse – aktualizace, drobné úpravy.
 • Aktuální stavební práce - knihovna, zdravotní středisko.

 

Pavel Vančura, technik městyse, seznámil s aktuálním stavem oprav obecního majetku:

 • Fasáda na zdravotním středisku a výměna zbývajícíh oken jsou hotové.
 • Rekonstrukce knihovny - probíhá elektroinstalace, montáž podhledů, zednické práce.
 • Základ pod Boží muka na cestě ke Svinčanům je hotov, během července bude horní část BM usazena a dokompletována.
 • Venkovní vstup do velkého zámeckého sálu - nový betonový povrch je hotov

 

Starosta informoval o přípravě těchto akcí:

 • Revitalizace Podrybníčků - městys konečně získal souhlas s dotací, ale z nového programu na období 2020 - 2024. V původním již údajně nejsou finance. Pravděpodobně bude tato akce přesunuta na rok 2021 a prováděna současně s Marešákem.
 • Revitalizace Marešáku - dotace z OPŽP je přidělena v max. možné výši 60%, probíhá výběrové řízení. Akce je naplánována na podzim 2021.
 • Rekonstrukce areálu koupaliště - J. Zelenka a T. Bolek se zúčastnili prezentace firmy zabývající se dodávkou technologie čištění vody založené na řízeném biologickém čištění vody pomocí bakterií. Firma nabídla několik referencí, ale není v nich žádné veřejné koupaliště. Proto bude ještě zvažováno, zda-li se touto cestou vydat.
 • Vyjádření k projektu Revitalizace mokřadních tůní v nivě toku Struha - záměr soukromého investora na pozemcích bývalé drůbeží farmy za zahradami a části Struhy bude projednán na veřejném slyšení počátkem července. Termín bude včas oznámen.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice nesouhlasilo s výstavbou rodinného domu s plochou střechou na pozemku p.č. 725/145 v lokalitě Na Hlásku v Cholticích dle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Svobodou pro stavebníka (*….*)

Starosta informoval, že městys Choltice, jako účastník územního řízení, vydal nesouhlasné stanovisko se stavbou RD s plochou střechou v lokalitě Na Hlásku. Stavbu má realizovat stavební podnikatel Martin Čermák. Starosta seznámil přítomné s důvody, proč městys vydal nesouhlasné stanovisko. M. Čermák vystoupil na podporu svého požadavku. Podpořili jej ještě 4 zastupitelé, což ale nestačilo na schválení usnesení. Podrobněji je tento bod popsán v zápise ze zasedání a to včetně obsáhlé diskuse.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice nezvolilo Ing. Miroslava Horáka do funkce dalšího neuvolněného místostarosty.

Součásti neschváleného usnesení byly tyto kompetence a podmínky:

 1. Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti a zároveň nepřítomnosti statutárního místostarosty.
 1. Agenda územního plánování a strategického rozvoje městyse.
 1. Investiční činnost nad 100 000 Kč.
 1. Výkon obřadů městyse Choltice.

Za výkon této funkce mělo schválit zastupitelstvo měsíční odměnu ve výši 6 000 Kč/měsíc s platností od 1. 7. 2020.

Zastupitelstvo mělo vzít na vědomí, že funkce místostarosty není slučitelná s funkcí člena finančního výboru.

Zvolením do funkce místostarosty Ing. Horákovi měla zaniknout funkce člena finančního výboru.

Starosta zdůvodnil tento návrh potřebou větší angažovanosti městyse v dohledu nad stavební činností na území městyse. Ing. Horák má potřebné odborné znalosti a zkušenosti, disponuje dostatečnou časovou flexibilitou. Je ochoten se této náročné funkce ujmout a tím na sebe přenést větší díl odpovědnosti za stavební činnost, než dosud. Jako místostarosta by měl pravomoc přímo jednat za městys, což dosud nemohl. Mezi jeho hlavní kompetence by měla patřit agenda územního plánování (dohled nad dodržováním ÚP, příprava regulačních prvků, změny ÚP, atd.), strategický rozvoj městyse (plánování budoucích oprav obecního majetku, zasíťování nových lokalit pro bydlení, dostavba infrastruktury ve stávajících lokalitách pro bydlení, atd.), investiční činnost městyse nad 100 000 Kč, dále zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti a zároveň nepřítomnosti statutárního místostarosty a vykonávání obřadů městyse Choltice.

Prvním místostarostou by zůstal Mgr. Jan Pavlík s kompetencemi pro oblast školství, zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti jako statutární místostarosta a vykonávání obřadů městyse Choltice.

V rámci tohoto bodu proběhla obsáhlá diskuse (je uvedena v zápise), při které se část zastupitelů vyjádřila proti. 

Po hlasování starosta konstatoval, že usnesení nebylo přijato, protože pro něj hlasovalo pouze 5 zastupitelů, proti byli 3 a zdržel se 1. Pro schválení bylo třeba min. 6 hlasů.

Po skončení zasedání bylo zjištěno, že hlasovalo 6 zastupitelů PRO. Ze zápisu tedy vypadl šestý hlas PRO. Jednalo se o chybu při sčítání hlasů, na kterou nikdo v průběhu zasedání neupozornil. Zastupitelů hlasovalo 10, ale součet zapsaných hlasů v průběhu hlasování byl 9 (5 – 3 – 1). Hlasování tedy bylo zmatečné a mělo by se na nejbližším zasedání opakovat.

Zastupitelstvo mělo ještě dalším usnesením stanovit kompetence prvního místostarosty Mgr. Jana Pavlíka.

Protože ale druhý místostarosta nebyl v předchozím bodě schválen, tato část se již neprojednávala.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o aktuálním stavu prací na Změně č. 1 územního plánu Choltice.

Starosta informoval, že není možné na tomto zasedání projednat a schválit Změnu č. 1 územního plánu Choltic, protože MěÚ v Přelouči, jako pořizovatel, dosud nezpracoval připomínky ze společného jednání a nepřipravil podklady pro projektanty ÚP. Změna č. 1 bude zařazena na zářijové zasedání zastupitelstva. Městys Choltice tuto komplikaci nemohl nijak ovlivnit.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení Změny č. 2 Územního plánu Choltice řešící regulační prvky pro výstavbu staveb pro bydlení, a to z vlastního podnětu zkráceným postupem pořizování změny územního plánu dle §55a a §55b stavebního zákona s tím, že o jejím obsahu rozhodne po zajištění stanovisek dle § 55a odst. 2 stavebního zákona.

Změna č. 2, bude obsahovat prověření, upřesnění a doplnění regulačních prvků pro budoucí výstavbu na území městyse Choltice. Potřebu upřesnění regulačních prvků ukazuje aktuální případ se stavbou RD s plochou střechou Na Hlásku, tendence některých stavebníků dožadovat se povolování nevhodných či nežádoucích staveb pro městys Choltice a případné vyhrožování soudním sporem. Protože na území městyse je celá řada lokalit určených pro výstavbu RD a zájem o výstavbu RD v Cholticích je značný, je třeba, aby městys disponoval silnými nástroji na zamezení nežádoucí výstavby a mohl tak lépe obhajovat veřejný zájem před zájmem jednotlivce.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve smyslu § 47 odst. 1 téhož zákona za použití § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Ing. Miroslava Horáka určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Choltice.

Starosta navrhl Ing. Horáka jako zastupitele pověřeného pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Choltice. Ing. Horák má dostatečné odborné předpoklady, je ochoten této činnosti věnovat potřebný čas a využít svých zkušeností. Zastupitelé jej schválili.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zajištění splnění kvalifikačních předpokladů při pořízení Změny č. 2 Územního plánu Choltice prostřednictvím SURPMO, a.s. – Projektového střediska Hradec Králové (garant Ing. arch. Miroslav Baťa – držitel zvláštní odborné způsobilosti) za cenu 48 400 Kč včetně DPH.

Na změnách ÚP se vždy podílí pořizovatel, určený člen zastupitelstva a zhotovitel. Pořizovatelem bývá většinou MěÚ Přelouč, oddělení územního plánování. Nebo jím může být jiná odborně způsobilá osoba. Protože se MěÚ Přelouč vyjádřil negativně k možnosti rychlého zpracování Změny č. 2, navrhl starosta, aby pořizovatelem byla společnost SURPMO a.s. s odborně způsobilou osobou Ing. arch. Miroslavem Baťou. Za pořízení by městys zaplatil 48 400 Kč včetně DPH. Část zastupitelů se vyjadřovala proti, protože to bude stát městys finance navíc, není třeba spěchat či oslovit jinou firmu. Obsáhlá diskuse je uvedena v zápise.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo firmu SURMPO, a.s. – Projektové středisko Hradec Králové (garant Ing. arch. Alena Koutová – držitelka autorizace ČKA) jako zhotovitele Změny č. 2 Územního plánu Choltice za cenu 58 080 Kč včetně DPH.

Zhotovitelem Změny č. 2 by měla být rovněž firma SURPMO, a,s., která zpracovává Změnu č. 1 a je zhotovitelem celého ÚP Choltic. Zhotovení Změny č. 2 nabízí za 58 080 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo aktualizaci č.1 Strategického plánu městyse Choltice pro období 2017-2022.

Městys Choltice schválil stávající strategický plán v únoru 2017. Obsahuje tedy spoustu splněných bodů a naopak některé body je třeba přesněji definovat a některé je třeba nově doplnit. Strategický plán je přílohou téměř každé žádosti o dotaci z národních či unijních zdrojů a akce, na kterou je žádána dotace, musí být v tomto plánu přesně definována. Aktuální strategický plán je v současné době požadován jako příloha pro nové dotační období MAS Železnohorsko na období 2021 - 2027. Náš plán končí v roce 2022. Protože příprava plánu na období 2021 - 2027 je dost časově náročná, přistoupí zastupitelstvo k aktualizaci stávajícího plánu a nový strategický plán bude připraven na prosincové zasedání.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 189/6 k.ú. Choltice o výměře 1 477 m2, za cenu 200 Kč/m2 + 21% DPH a úhradu režijních nákladů ve výši 4 500 Kč firmě ROTANI s.r.o., se sídlem Choltice, Jedousovská 334.

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 189/6 k.ú. Choltice o výměře 1477 m2 (orná půda). Firma ROTANI s.r.o., se sídlem Jedousovská 334, Choltice, zastoupená panem Tomášem Hrušou, jednatelem, projevila zájem o odkoupení tohoto pozemku. Jedná se o pozemek, který má v současné době pronajatý firma EKOPALIVA VENRO s.r.o. Pozemek by měl být využíván pro uskladnění dřevěného odpadu před jeho zpracováním.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasilo s ukončením nájemní smlouvy na pozemek p.č. 189/6 v k.ú.

Nájemní smlouva bude dohodou skončena ke dni prodeje.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č. 12/2/2020 ze dne 9.3.2020.

Usnesení se týkalo prodeje pozemků vlastníkům přilehlého RD v ulici B. Jelínka. Než se stihl prodej pozemků uskutečnit, dům byl prodán novým vlastníkům.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 902/4 k.ú. Choltice o výměře 19 m2, parc. č. stav. 315/1 k.ú. Choltice o výměře 7 m2 a parc. č. stav. 316/1 k.ú Choltice o výměře 5 m2 za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4 500 Kč panu (*….*) a paní (*…*).

Městys Choltice je vlastníkem pozemků parc. č. 902/4 k.ú Choltice o výměře 19 m2 (druh pozemku zahrada), parc. č. stav. 315/1 k.ú Choltice o výměře 7 m2 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. stav. 316/1 k.ú Choltice o výměře 5 m2 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří). Pan (*…)  a paní (*…*) projevili zájem o odkoupení těchto pozemků, protože zakoupili nemovitost č.p. 91, jejíž součástí jsou i stavby garáží z části umístěné na pozemcích parc. č. stav. 315/1 a 316/1 k.ú. Choltice. Pozemek parc. č. 902/4 je dlouhodobě užíván jako součást uvedené nemovitosti.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 37/5 k.ú. Ledec o výměře 78 m2, za cenu 49 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4 500 Kč panu (*….*)

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 37/1 k.ú Ledec o výměře 6 218m2, který je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek. Pan (*…*) na své náklady zadal vyhotovení geometrického plánu, kterým z uvedeného pozemku byl oddělen pozemek parc. č. 37/5 k.ú. Ledec o výměře 78 m2, který by chtěl od městyse Choltice odkoupit, protože jej užívá u své rekreační chaty. V souvislosti s oddělením pozemku probíhá změna územního plánu tak, aby bylo možné pozemek oddělit.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo změnu nájemní smlouvy na část nemovitost č.p. 38 (bývalá zubní ordinace) s paní Kristýnou Ondráčkovou v rozšíření účelu nájmu o učebnu cizích jazyků.

Městys Choltice je vlastníkem nemovitosti č.p. 38. Část této nemovitosti (bývalá zubní ordinace) byla na základě usnesení Zastupitelstva městyse Choltice pronajata paní Kristýně Ondráčkové na provozování kosmetického studia. Dne 22. 5. 2020 nájemkyně požádala o rozšíření účelu nájmu o učebnu cizích jazyků v jedné pronajaté místnosti. Záměr změny nájemní smlouvy byl zveřejněn na úřední desce a nikdo proti nevznesl žádné připomínky či námitky.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. IV-1-2020275/VB/01 název stavby Choltice, Podhorky k č. 1843 - nn, knn ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.

Městys Choltice je vlastníkem pozemků p.č. 2154 a p.č. 2157 - oboje jsou cesty v Podhorkách. ČEZ hodlá provést podzemní elektropřípojku k pozemku p.č. 1843. Délka přípojky je 139 m. Za věcné břemeno dostane městys dle platné směrnice 41 700 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta informoval o dalších obecních záležitostech:

 • Ve dnech 14. a 21. 6. 2020 postihly Choltice a Ledec bleskové povodně. Voda natekla z polí a ulic do několika sklepů a garáží, bylo zaplaveno několik zahrad, zámecký park, louky a zahrady kolem Struhy. Škoda na obecním majetku je minimální. Starosta poděkoval hasičům a všem, kteří pomáhali při odstraňování škod.
 • Městys připravuje prodej pozemků po digitalizaci. Během července budou osloveni všichni vlastníci, kteří mají zaplocený obecní pozemek s nabídkou na jeho odkup.
 • Je připravován kontokorent ve výši 1,5 mil. Kč na profinancování revitalizace Podrybníčků pro případ, že se městysi zkrátí daňové příjmy natolik, že by neměl na dofinancování spoluúčasti na připravené revitalizaci.
 • Městys zkontroloval návrh nového jízdního řádu pro trať Přelouč - Heřmanův Městec. Obslužnost trati bude zachována jako dosud.
 • Senior Taxi - zastupitelé se zabývají možností pomoci s dopravou seniorů k lékaři. Městys prověří podmínky pro zavedení této služby.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.

Starosta odpovídal na položené dotazy:

 • Jak je využíván nový právní systém na úřadě? Je s ním spokojenost, jiný systém nemáme.
 • Jak funguje obecní stráž? Od 1. 7. 2020 dojde k utlumení činnosti z důvodu úspor.
 • Byla provedena úprava nájemného v obecních bytech? Ano, od ledna bylo nájemné zvýšeno o inflaci.
 • Kdy městys přistoupí k vyřízení žádostí na odpuštění nájemného z obecních nebytových prostor? Bude řešeno co nejdříve, jakmile budou známy přesné podmínky podpory ze strany státu. Nájemci mají dosud možnost nájemné odložit.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 024/02 o odvozu odpadu.

Městys Choltice obdržel 19. 6. 2020 návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o odvozu odpadu z území městyse. Svozová firma SOP a.s. požaduje od 1. 7. 2020 úpravu ceny recyklačního poplatku:

 • snížení ceny o 490 Kč/t u poplatku za papír, tedy na 200 Kč/t,
 • zvýšení ceny o 300 Kč/t u poplatku za plasty, tedy na 990 Kč/t.

Důvodem je stále se zhoršující odbyt u plastů. Součástí smlouvy bude nově ceník recyklačních poplatků, protože se předpokládá častý cenový výkyv. Ceník bude aktualizován na každé čtvrtletí.

 

 


Vytvořeno: 10. 7. 2020
Poslední aktualizace: 10. 7. 2020 15:39
Autor: Tomáš Bolek