Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání konaném 28. 6. 2021

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání konaném 28. 6. 2021

.

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání konaném 28. 6. 2021

 

Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) se konalo 28. 6. 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů a 1 občan.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zapisovatelem Mgr. Jana Pavlíka a ověřovateli zápisu Olgu Urbanovou, DiS. a Pavla Vančuru.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

 1. Zahájení
 2. Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2020
 3. Školská rada ZŠ Choltice
 4. Rozpočtové opatření č. 6/2021 a další informace o hospodaření městyse
 5. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 6. Výpůjčka provozní budovy na koupališti čp. 322
 7. Výpůjčka pozemku p .č. 650/1 v k. ú. Choltice
 8. Pronájem části pozemku p. č. 765/3 k. ú. Choltice
 9. Pronájem části pozemku p. č. 180/48 v k. ú. Choltice
 10. Pronájem části pozemku p. č. 961/1 v k. ú. Choltice
 11. Pacht pozemků pro zemědělské účely
 12. Prodej pozemku p. č. 166/7 v k. ú. Choltice
 13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o pachtu rybníků Červený a Chrtnický
 14. Bezúplatný převod pozemků p. č. 943/5, 2145/2 a 2136/2 v k. ú. Choltice z majetku Pardubického kraje
 15. Bezúplatný převod pozemků p. č. 634/10, 964/4, 1000/2 a 629/22 v k. ú. Choltice z majetku v. d. Cyklos
 16. Koupě pozemku p. č. 1783/2 v k. ú. Choltice
 17. Záměr prodeje a výpůjčky části pozemku p. č. 750/2 v k. ú. Choltice
 18. Ostatní majetkové záležitosti
 19. Zpráva kontrolního výboru č. 2021/01
 20. Změna názvu Knihovny městyse Choltice
 21. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 22. Různé
 23. Žádost TJ Slavoj Choltice o změnu veřejnoprávní smlouvy
 24. Bezúplatný převod pozemku p.č. 543/6 v k. ú. Choltice do vlastnictví městyse Choltice.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2020.

Zastupitelé se seznámili s účetními závěrkami ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2020.

Hospodaření školských zařízení kontroluje městysem pověřená auditorka Ing. Marta Studničková Pleskotová, která neshledala na hospodaření škol v roce 2020 žádné nedostatky a doporučuje schválit účetní závěrky obou škol. Zpráva auditorky je k nahlédnutí.

Účetní závěrky byly v souladu se zákonem řádně zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách městyse.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice jmenuje jako členy Školské rady ZŠ Choltice pro funkční období 2021 – 2024 Olgu Havlíkovou a Lukáše Rychteckého.

Členům školské rady ZŠ Choltice skončí tříleté funkční období dne 11. 7. 2021. Původně mělo skončit 31. 12. 2020, ale k prodloužení funkčního období došlo na základě rozhodnutí MŠMT z 29. 10. 2020, které rozhodlo, že funkční období školských rad se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Nouzový stav skončil 11. 4. 2021.

Na pedagogické radě konané dne 13. 5. 2021 byly zvoleny za členy Mgr. Iva Benešová a Mgr. Eva Nevečeřalová. Zákonní zástupci si zvolili za členy školské rady Janu Zárubovou a Barboru Augustinovou. Za městys Choltice byli do školské rady navrženi Olga Havlíková a Lukáš Rychtecký.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o hospodaření městyse za 1-5/2021.

Starosta informoval o zůstatcích na bankovních účtech městyse k 31. 5. 2021. Ty jsou ve výši 7 565 tis. Kč, z toho jsou 2 mil. Kč fondy. Městys zatím nemá velké výdaje za investice. Daňové příjmy natékají průběžně. Žádné výkyvy nejsou.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 6/2021

Starosta uvedl, že rozpočtové opatření č. 6/2021 je navrženo ve dvou variantách - A a B, které se od sebe liší tím, že varianta B neobsahuje příspěvek pro Post Bellum.

Starosta prezentoval návrh rozpočtového opatření č. 6/2021 - varianta A

Navýšení příjmů o:

 • 100,9 tis. Kč - dotace ze SR pro ZŠ Choltice z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
 • 572,3 tis. Kč - dotace ze SR pro ZŠ Choltice z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
 • 182 tis. Kč - SOP dividendy od SOP a.s.,
 • 100 tis. Kč - dotace z Pk na akci Zvýšení estetické úrovně stanoviště na tříděný odpad,
 • 8,8 tis. Kč - za zřízení věcných břemen,
 • 1 567 tis. Kč - z prodeje pozemků,
 • 39 tis. Kč - náhrada nákladů soudního řízení.

Příjmy se navyšují o 2 570 tis. Kč.

 

Navýšení výdajů o:

 • 227 tis. Kč - pro ZŠ Choltice na opravu střechy nad jídelnou a na výměnu zářivek a malování ve dvou třídách,
 • 100,9 tis. Kč - převod dotace ze SR pro ZŠ Choltice z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
 • 572,3 tis. Kč - převod dotace ze SR pro ZŠ Choltice z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
 • 25 tis. Kč - POST BELLUM - paměti národa,
 • 300 tis. Kč - na opravu zvonice,
 • 278 tis. Kč - na akci Zvýšení estetické úrovně stanoviště na tříděný odpad (200), stojan na kola před radnici(41) a studie revitalizace prostranství před radnicí (36),
 • 6 tis. Kč - dofinancování pořízení mulčovače Berti za traktor JD,
 • 30 tis. Kč - pořízení počítače a drobného nábytku na úřad. Výdaje se navyšují o 1 539 tis. Kč.

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 1 031 tis. Kč. Tyto finance budou připraveny pro další akce.

Po skončení diskuse zastupitelstvo hlasovalo nejdříve o variantě A, tedy s příspěvkem pro Post Bellum. Toto usnesení bylo schváleno, proto se již o variantě B nehlasovalo.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 7/2021.

Zastupitelé projednali návrh finančního daru obcím na Hodonínsku, které byly v minulém týdnu poničeny tornádem. V seznamu nejvíce poškozených se nachází 7 obcí, a to: Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky, Hodonín, Týnec a Tvrdonice.

Od pondělí probíhá na podatelně našeho úřadu řádná finanční sbírka, do které přispívají choltičtí občané.

Zastupitelé se shodli, že:

 • dar pro obce se navýší na 150 000 Kč (původní návrh byl 140 000 Kč) a pošle se na společný transparentní účet charitativní organizace,
 • 20 000 Kč bude připraveno na materiální pomoc a vybavení našich hasičů, pokud pojednou pomáhat,
 • peníze vybrané ze sbírky od občanů se pošlou konkrétní obci.

Konkrétní transparentní účet a konkrétní obec bude určeny během dvou týdnů.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice rozhodlo o vyřazení částky 64.260,- Kč vynaložené v 12/2008 na projektovou dokumentaci k akci „Barokní kaple (zámecká) v Cholticích“ a částky 119.000,- vynaložené v 12/2008 na projektovou dokumentaci k akci „Barokní zámek čp.1 v Cholticích“ z nedokončeného majetku městyse Choltice jako zmařené investice.

Starosta seznámil se žádostí účetní městyse, která požádala zastupitelstvo o rozhodnutí o vyřazení dvou projektových dokumentací z nedokončených investic do nákladů. Tyto projekty jsou již zastaralé a nevyhovující a nebudou se realizovat.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.

Technik Pavel Vančura informoval, že probíhá:

 • sekání trávy,
 • přípravy parku a zámeckého nádvoří pro svatby, kulturní akce,
 • mulčování příkopů a velkých ploch,
 • řeší se oprava veřejného osvětlení, svítí zbytečně celou noc.

 

Ing. Horák informoval, že probíhá:

 • Revitalizace Podrybníčků - zpevňování hrází, montáž požeráku, pokračuje se podle plánu. Marešák - bylo předáno staveniště, naváží se jílovitá zemina na zpevňování hrází.
 • Lávka přes Struhu v ul. U Pošty - minulý týden proběhlo geodetické zaměření chybějící části lokality, údaje budou předány projektantovi.
 • Bezpečné a bezbariérové chodníky v Cholticích - stále čekáme na rozhodnutí, zda získáme dotaci.
 • Budova technických služeb v Jedousovské ul. č. p. 335 - připravuje se poptávka na projektanta rekonstrukce budovy bývalého jedousovského kravína na zázemí pro techniku a zaměstnance technických služeb.
 • Oprava zvonice - bude obnoven nátěr, zastřešení a omítky.
 • Realizace Rekonstrukce polní cesty C9 (k jedousovskému hřbitovu) a protipovodňového opatření OP1 se zelení KZ4 (Severní ulice) v k. ú. Choltice - máme projektovou dokumentaci od SPÚ.
 • Revitalizace prostranství před radnicí - je vybrán projektant, který zhotoví studii revitalizace veřejného prostranství před radnicí.
 • Rekonstrukce tělocvičen - dotaci z MMR jsme nedostali. Žádost podáme na podzim znovu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření smlouvy o výpůjčce stavby občanské vybavenosti č.p. 322 Choltice, na pozemku st. 266 v k. ú. Choltice se spolkem Floppy Disk Choltice, z. s., na dobu 3 let.

Městys Choltice je vlastníkem stavby občanské vybavenosti č.p. 322 na bývalém koupališti postavené na stp. 266 k. ú. Choltice o výměře 214 m2. Jedná se o stavbu zřídka využívanou. Městys Choltice obdržel žádost spolku Floppy Disk Choltice, z.s. o výpůjčku této stavby, zejména za účelem uskladnění materiálu a klubového zázemí spolku, zároveň se spolek bude podílet na údržbě objektu a jeho zabezpečení.

Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce od 11. 6. 2021 do 28. 6. 2021 a nikdo proti němu nevznesl žádnou připomínku či námitku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 650/1 k. ú. Choltice s panem …., na dobu 5 let.

Městys Choltice je vlastníkem zemědělského pozemku parc. č. 650/1 k. ú. Choltice (trvalý travní porost) o výměře 1 758 m2. Jedná se o travnatý pozemek, který je v současné době vypůjčen za účelem sečení trávy a údržby dřevin panu ….. Městys Choltice obdržel žádost pana ….. o změnu smlouvy o výpůjčce tohoto pozemku, neboť v důsledku digitalizace katastrálního operátu došlo k přečíslování a změně výměry pozemku. Účelem výpůjčky je opět využití k sečení trávy a k údržbě dřevin na dobu 5 let.

Zastupitelé se shodli, že pozemek bude vypůjčen panu ….. za stejných podmínek.

Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce od 11. 6. 2021 do 28. 6. 2021 a nikdo proti němu nevznesl žádnou připomínku či námitku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dohodu o ukončení výpůjčky pozemku parc. č. 650 k.ú. Choltice.

Z důvodu digitalizace katastrálního operátu bude dohodou ukončena smlouva o výpůjčce pozemku parc. č. 650 k.ú. Choltice s panem ….. (změna číslování).

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření nájemní smlouvy na 21 m2 pozemku parc. č. 765/3 k. ú. Choltice s paní ….. za roční nájemné 250 Kč.

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 765/3 (ostatní plocha) k. ú. Choltice o výměře 182 m2. Část pozemku o výměře 21 m2 měl pronajatou pan ….. za roční nájemné 250,- Kč pro umístění plechové garáže. Pan …. zemřel a o pronájem pozemku požádala paní …., rovněž za účelem umístění plechové garáže.

Zastupitelé se shodli, že pozemek bude pronajat paní …. za cenu 250 Kč za rok.

Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 11. 6. 2021 do 28. 6. 2021 a nikdo pro ti němu nevznesl žádnou připomínku či námitku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření nájemní smlouvy na 25 m2 pozemku parc. č. 180/48 k. ú. Choltice se zájemcem …. za roční nájemné 250 Kč.

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 180/48 (ostatní plocha) k. ú. Choltice o výměře 6 203 m2. V současné době má část pozemku pronajatou pan ….. pro parkování osobního automobilu. V důsledku digitalizace katastrálního operátu došlo ke změnám v katastru nemovitostí (přečíslování pozemků). Pan …. podal žádost o pronájem části uvedeného pozemku o výměře 25 m2, jak je vyznačeno v přiloženém situačním výkrese. Pozemek bude užívat jako odstavnou plochu pro OA tak, jak jej dosud využíval.

Zastupitelé se shodli, že pozemek bude pronajat panu …… za cenu 250 Kč za rok.

Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 11. 6. 2021 do 28. 6. 2021 a nikdo proti němu nevznesl žádnou připomínku či námitku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dohodu o ukončení nájmu pozemku parc. č. 180/11 k. ú. Choltice.

Z důvodu digitalizace katastrálního operátu bude dohodou ukončena nájemní smlouva části pozemku parc. č. 180/11 k. ú. Choltice s panem …. (změna číslování).

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření nájemní smlouvy na 250 m2 pozemku parc. č. 961/1 k. ú. Choltice s paní …. za roční nájemné 250 Kč.

Městys Choltice je vlastníkem pozemku p. č. 961/1 (ostatní plocha) k. ú. Choltice o výměře 6 254 m2. Část pozemku měl pronajatou pan …. pro skladování palivového dřeva a různého materiálu za roční nájemné 150 Kč. Pan …. zemřel a o pronájem pozemku požádala paní …., rovněž pro skladování dřeva a materiálu. Pronajímaná část pozemku se nachází vedle obecní cesty, kterou nájemce udržuje pravidelným sekáním.

Pronajímaná plocha má velikost 250 m2. Navržená cena za pronájem je 250 Kč ročně.

Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 11. 6. 2021 do 28. 6. 2021 a nikdo proti němu nevznesl žádnou připomínku či námitku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření dodatku pachtovní smlouvy s Agro Choltice spol. s r.o. na pozemky parc. č. 598, 596, 617, 618 k. ú. Ledec , pozemky parc. č. 2153, 2132, 2102, 2108, 2105, 2114, 2098, 1538, 2095, 2093, 2091, 149/7, 907/1, 149/3, 2165, 1369, 767/57, 767/54, 188/15, 1662 a 1665 v k. ú. Choltice a pozemek parc. č. 299 v k. ú. Svojšice.

Po provedené digitalizaci katastrálního operátu došlo ke změně některých pozemků a ke vzniku pozemků nových, které jsou součástí zemědělsky obdělávaných celků. Z těchto důvodů je třeba aktualizovat pachtovní smlouvu, kterou má AGRO Choltice spol. s r.o. uzavřenou s městysem Choltice, protože je zájem propachtovat tyto pozemky zájemci, který má propachtovány zemědělské pozemky v přilehlých půdních blocích.

Záměr pachtu byl zveřejněn na úřední desce od 11. 6. 2021 do 28. 6. 2021 a nikdo proti němu nevznesl žádnou připomínku či námitku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice neschválilo prodej pozemku parc. č. 166/7 k. ú. Choltice o výměře 44 m2 paní …..

Městys Choltice je vlastníkem pozemku p. č. 166/7 v k. ú. Choltice o výměře 44 m2 (druh pozemku zahrada). Paní …., projevila zájem o odkoupení tohoto pozemku, protože jej chce darovat své dceři …., která vlastní přilehlou nemovitost a uvedený obecní pozemek je užíván jako příjezd k ní. Proto byl také pozemek nabídnut majitelce nemovitostí paní ….. k odkoupení.

Zastupitelé se shodli, že pozemek je vhodné prodat majitelce nemovitostí paní …. Ta o něj ale dosud nepožádala. Proto bude na zasedání projednáno usnesení o neschválení prodeje pozemku žadatelce paní ...

Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 11. 6. 2021 do 28. 6. 2021 a nikdo pro ti němu nevznesl žádnou připomínku či námitku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o pachtu rybníků Červený a Chrtnický.

V důsledku digitalizace katastrálního operátu došlo ke změnám v katastru nemovitostí (přečíslování pozemků). Spolek Sdružení rybářů Choltic má v pronájmu také pozemek p. č. 749/1 v k. ú. Choltice. Tento pozemek se po digitalizaci nachází již mimo prostor rybníků a není důvod, aby jej SRCH měl v pronájmu. Je navržen Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, ve kterém již tento pozemek nebude uveden. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo bezúplatný převod pozemků p. č. 943/5, p. č. 2145/2 a p. č. 2136/2 k. ú. Choltice z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví městyse Choltice.

Městys Choltice požádal o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Pardubického kraje do majetku městyse Choltice, a to pozemek p. č. 943/5, který je dlouhodobě zastavěn místní komunikací – chodníkem (sběrna kovošrotu u Cyklosu), pozemek p. č. 2145/2 je zelený pás podél silnice směrem k železniční zastávce a bude možné na něm zrealizovat stavbu chodníku a pozemek p. č. 2136/2, který je také zeleným pásem podél komunikace od konce chodníku v Nádražní ulici směrem k Cyklosu a rovněž na něm bude možné vybudovat chodník. Pozemky p. č. 943/5 o výměře 91 m2 a 2145/2 o výměře 755 m2 k. ú. Choltice byly zaměřeny geometrickým plánem č. 894-37/2020 vyhotoveným GES PARSEC s.r.o. Pozemek parc. č. 2136/2 o výměře 812m2 byl zaměřen geometrickým plánem č.892-36/2020 vyhotoveným GES PARSEC s.r.o.

Aby bylo možné získat pozemky do vlastnictví městyse, musí být převod schválen oběma zastupitelstvy.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo bezúplatný převod pozemků parc. č. 634/10, 964/4, 1000/2 a 629/22 k. ú. Choltice z vlastnictví Cyklosu Choltice v. d. do vlastnictví městyse Choltice.

Cyklos Choltice v. d. nabídl městysi Choltice bezúplatný převod pozemků ve svém vlastnictví do vlastnictví městyse. Tyto pozemky jsou dlouhodobě používány jako příjezdová místní komunikace k bytovým domům v Cukrovarské ulici. Jedná se o tyto pozemky p. č. 634/10, 964/4 a 1000/2, vše v k. ú. Choltice, které jsou zaměřeny geometrickým plánem č.897-44/2020 ze dne 12.10.2020 vyhotoveným GES PARSEC s.r.o.

Dále pozemek p. č. 629/22 v k. ú. Choltice, který je zastavěn místní komunikací – chodníkem autobusové zastávky u čerpací stanice Cyklos, zaměřený geometrickým plánem č. 892-36/2020 ze dne 10.9.2020 vyhotoveným GES PARSEC s.r.o.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku p. č. 1783/2 v k. ú. Choltice o výměře 7 m2, za cenu 200 Kč za 1 m2 od pana …..

Městys Choltice má zájem o zakoupení pozemku p. č. 1783/2 v k. ú. Choltice o výměře 7 m2, odděleného geometrickým plánem č. 892-36/2020 ze dne 10. 9. 2020 z pozemku p. č. 1783 v k. ú. Choltice, který je ve vlastnictví pana …. Tento pozemek je součástí veřejného prostranství – chodníku autobusové zastávky u čerpací stanice Cyklos. Vlastník pozemku souhlasí s prodejem. Cena je navržena na 200 Kč za m2. Městys Choltice ponese veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice podporuje záměr Ligy lesní moudrosti vystavět na části pozemku p. č. 750/2 v k. ú. Choltice budovu určenou k mimoškolní výchově a vzdělávání dětí a mládeže, k praktickým činnostem ochrany přírody a péče o krajinu, a to zejména formou klubové činnosti a pořádání akcí zaměřených na plnění tohoto účelu a schválilo záměr oddělení části pozemku určené k prodeji a část pozemku vypůjčit

Starosta předložil dvě varianty usnesení, že zastupitelstvo má záměr prodat část pozemku a část pozemku vypůjčit pro stavbu klubovny Ligy lesní moudrosti.8 Bylo hlasováno o první variantě návrhu a ta prošla.

Dále starosta podal informaci, že LLM požaduje jednu úpravu v kupní smlouvě. Dle konzultace s JUDr. Vorlovou je možné návrh kupní smlouvy upravit. Návrh bude upraven a předložen zastupitelům.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dohodu o ukončení výpůjčky pozemku parc. č. 544/2 k. ú. Choltice.

Z důvodu nenaplnění smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 544/2 k. ú. Choltice s panem …. bude tato smlouva dohodou ukončena.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru č. 2021/01.

Starosta předal slovo předsedkyni KV Ing. Pavlíně Korbelové. Ta sdělila, že KV se z důvodu nouzového stavu sešel po roce a následně seznámila se zprávou KV.

Nejsou splněna 3 usnesení z roku 2020, která se týkají obecně závazných vyhlášek o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o pravidlech pro volné pobíhání psů a požární řád. Nebyly schváleny MV ČR a je třeba tato usnesení zrušit a vyhlášky po úpravách schválit znovu. Dále probíhá inventura v kapli a usnesení dává termín splnění do 31. 12. 2021. Probíhají práce na sbírkové evidenci, protože inventarizační komise se nemohla scházet, takže je třeba prodloužit termín dokončení do 30. 6. 2022. Dále trvá úkol vyřazení sbírkových předmětů, čeká se na vyjádření MK ČR. Dále probíhají práce na Změně č. 2 ÚP Choltice, chybí dodatek s firmou WARRIO Security na navýšení platby za PCO od roku 2021 o 500 Kč, protože došlo k přidání další obecní nemovitosti pod PCO.

Dále probíhají některé prodeje pozemků. Nebylo včas odevzdáno vyúčtování dotace na přeložku k budově TJ Slavoj, místo do konce roku 2020 bylo vyúčtování předáno v červnu 2021. KV doporučuje dát do smluv o dotaci sankční ujednání o vrácení dotace v případě pozdního vyúčtování.

Starosta sdělil, že MV ČR doporučilo v roce 2020 městysi nové vyhlášky nepřijímat a počkat na dokončení legislativních změn u některých zákonů. Nejedná se o zásadní věci a nové vyhlášky připravíme co nejdříve.

TJ Slavoj nemohl předložit vyúčtování na přípojku kabelu, protože vyúčtování věcného břemene s ČEZem proběhlo až v březnu letošního roku. Slavoj řádně žádal zastupitelstvo o prodloužení doby vyúčtování do konce roku 2020, ale toto vyúčtování od ČEZu nepřišlo. Nejedná se o chybu Slavoje, situaci nemohl ovlivnit.

Smlouvy o poskytnutých dotacích na webu jsou a byly tam i v době jednání kontrolního výboru. Starosta promítl na plátně webové stránky s jejich umístěním.

Starosta dále požádal o změnu formulace u vyjádření KV u trvajícího usnesení č. 7/2/2021 na Úkol trvá, probíhá zápis do KN. Všechny závěry KV jsou akceptovatelné, protože je v našem zájmu, aby všechno bylo řádně vyřízeno.

 

Změna názvu Knihovny městyse Choltice

Protože probíhá vyřizování žádosti o proplacení dotace, není tak vhodné upravovat název knihovny. Tento bod je odložen na další zasedání. Knihovna by se měla přejmenovat na Knihovna Choltice.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta informoval o:

 • Omezení průjezdu kamionů Cholticemi - Ve Stojicích sjíždějí kamiony ze silnice I. třídy č. 17 a projíždějí přes Choltice (kolem zámku, ul. Nádražní nebo ul. U Pošty) na Přelouč či Pardubice. Na úzkých silnicích dochází k těsnému míjení s protijedoucími vozidly, ale hlavně s pěšími, např. maminkami s kočárkem a dětmi. Požádali jsme KrÚ Pardubického kraje o úpravu dopravního značení.
 • Zpráva Osadního výboru Ledec - starosta informoval, že OV:
 • projednal a nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 23/7 v k. ú. Ledec žadatelce paní ........ Pozemek je velmi úzký a jeho prodejem by se ztížila údržba břehu potoka. Zastupitelé se shodli, že pozemek není na prodej.
 • Projednal zábor prostranství před č. p. 26 - několik karavanů, přívěs a jiný materiál. Majitel domu slíbil vyklidit prostranství do 1 měsíce. Byl uhrazen poplatek za zábor prostranství.
 • Projednal opravu kanalizace před č. p. 31. Bude překopána silnice a obnovena drenáž. Voda nemůže odtéct do kanalizace a vyvěrá pod silnicí a dochází k podemílání silnice.
 • Projednal vybudování odvodňovacího kanálku před č. e. 42, aby dešťová voda nestékala z ulice na soukromý pozemek.
 • Projednal umístění autobusové zastávky u točny. Byl poptán projektant, aby navrhl nejvhodnější variantu umístění zastávky. Projektant již místo ohledal a zpracuje návrh umístění.
 • Žádá v obecním domě vybudovat prioritně toalety a fasádu. Byl poptán projektant, navštíví místo a navrhne vhodné řešení.
 • Žádá dořešení záboru obecního pozemku kolem obecního domu majitelem sousedního domu.z
 • Vlastními silami byly opraveny praskliny na místním koupališti.
 • Pošta Partner - Česká pošta shání vhodného partnera na provozování Pošty Partner. Městys nebude kupovat budovu od ČP a nebude provozovat Poštu Partner.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.

Starosta prezentoval v bodě různé:

 • Sběrný dvůr

Starosta informoval, že proběhlo jednání se SOP a.s. Městysi byly nabídnuty vyhovující podmínky pro využívání sběrného dvora v Přelouči a občané jej budou moci začít využívat hned po uzavření smlouvy.

 • Zrušení pytlového sběru

Vážně se uvažuje o zrušení sběru papíru a plastů do pytlů a nahrazení sběru do nádob. Službu by již zajišťoval SOP. Domácnosti by dostaly jednu modrou a jednu žlutou popelnici, o objemu 240 l, které budou očipovány (adresa, druh odpadu, objem). Městys má problém s likvidací nasbíraného odpadu, rovněž personální zajištění sběru je často komplikované. Dále se v pytlích stále častěji objevuje směsný odpad od nedisciplinovaných občanů. Máme s tím pak ve sběrně velké potíže.

Sběr plastů a papíru do popelnice je dražší, ale dle zkušeností bývá vytříděný odpad čistší a lépe zmáčknutý, což usnadňuje jeho třídění na třídící lince. V obcích a městech, kde toto již funguje, mohlo být sníženo množství nádob na sběrných stanovištích.

 • Čipování nádob na směsný odpad

Během léta budou nádoby občanů očipovány. Čip umožní svozové firmě identifikaci nádoby, druhu odpadu a jeho objemu. Samozřejmě také ponese informaci o zaplacení poplatku za odpad.

 • Plán kulturních a společenských akcí
 • 30.6.2021 - Slavnostní ukončení školního roku a vyřazení žáků 9. ročníku ZŠ Choltice na zámku, začátek 10:30. Za městys se zúčastní starosta Tomáš Bolek a místostarosta Jan Pavlík.
 • 14.8.2021 - Pivní slavnosti na zámku
 • 27.8.2021 - Rozloučení s prázdninami - u zámku
 • 4.9.2021 - Choltický deštník
 • 18.9.2001 - Burčákové slavnosti
 • 28.9.2021 - Staročeské Choltice
 • 9.10.2021 - Výlov Chrtnického rybníka
 • Hodnocení proběhlých akcí - Rybářské závody pro děti a mládež, Otevření rekonstruované knihovny, Vyběhněte na prázdniny - akce hodnoceny jako úspěšné, s dobrou organizací.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo změnu účelu využití části dotace poskytnuté v roce 2021 TJ Slavoj Choltice a to v části 100 000 Kč na rekonstrukci sportovních kabin TJ Slavoj Choltice – investiční dotace a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro TJ Slavoj Choltice na financování běžných provozních výdajů a na reprezentaci městyse.

TJ Slavoj Choltice zahájil přístavbu a stavební úpravy sportovních kabin. Vzhledem k finanční náročnosti stavby a současně i omezené sportovní činnosti v 1. pololetí roku 2021 z důvodů proticovidových opatření navrhuje, aby část dotace poskytnutá v roce 2021 městysem na sportovní činnost (celkem 195 000 Kč) byla ve výši 100 000 Kč převedena na investiční dotaci, kterou může TJ Slavoj použít na financování 3. etapy rekonstrukce sportovních kabin. Zároveň by tato částka sloužila jako případná spoluúčast městyse na dotaci poskytnuté Národní sportovní agenturou z programu Kabina 2021-2025.

Zbylou část dotace ve výši 95 000 Kč využije TJ Slavoj na běžnou sportovní činnost v rámci podzimních soutěží.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasí s realizací akce Přístavba a stavební úpravy sportovních kabin TJ Slavoj Choltice – 3. etapa a souhlasí se spolufinancováním této akce ve výši 100 000 Kč.

NSA - Národní sportovní agentura zveřejnila 24.6.2021 Výzvu č. 8/2021 s programem Kabina 2021 - 2025. Jedná se o dotační program na rekonstrukci sportovních kabin. Max. výše dotace je 800 tis. Kč a spoluúčast je 20 % z celkových uznatelných výdajů, z toho 10 % jako spoluúčast obce a 10 % spoluúčast spolku (žadatele). Slavoj rekonstruuje budovu sportovních kabin a splňuje v podstatě všechny podmínky pro přidělení dotace. Jedinou podmínku, kterou je třeba ještě splnit, je souhlas obce s rekonstrukcí a poskytnutí částky 100 000 Kč na spolufinancování 3. etapy akce. Protože stavba bude probíhat na 3 etapy, z čehož 1. etapa je přístavba WC, 2. etapa je rekonstrukce hospody a 3. etapa je přístavba a rekonstrukce samotných šaten, lze tuto dotaci použít až na 3. etapu. Žádosti o dotaci se podávají od 12. 7. 2021 do 31. 8. 2021.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo převod pozemku parc. č. 543/6 k. ú. Choltice z vlastnictví České republiky do vlastnictví městyse Choltice.

Česká republika, s právem hospodaření Státní pozemkový úřad, je vlastníkem pozemku parc. č. 543/4 k. ú. Choltice, část tohoto pozemku je dlouhodobě používána jako příjezdová místní komunikace k bytovým domům v Cukrovarské ulici. Komunikace je zaměřena geometrickým plánem č.897-44/2020 ze dne 12.10.2020 vyhotoveným GES PARSEC s.r.o a byl oddělen pozemek parc. č. 543/6 k. ú. Choltice, který je součástí uvedené místní komunikace. Z tohoto důvodu městys Choltice požádá o bezúplatný převod do svého vlastnictví.

 

Další zasedání je mimořádně naplánováno na 12.7.2021 a bude na něm projednávána finanční pomoc obcím zasaženým tornádem.

 

Tomáš Bolek, starosta

 

 

Datum vložení: 8. 7. 2021 21:11
Datum poslední aktualizace: 8. 7. 2021 21:21
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
2
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
2
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
3
21
1
22
2
23
1
24
1
25
1
26
3
27
2
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
2
4
2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Vyřazení žáků 9. ročníku

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště