Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 5. zasedání konaném 10. 12. 2019

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali výroční zprávu ZŠ Choltice a MŠ Choltice, projekt úpravy plochy před školou a dvou přechodů, zprávu kontrolního výboru č. 2/2019, pořízení pozemků pod stavbou Božích muk u silnice na Veselí, rozpočet na rok 2020 a další obecní záležitosti.

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 5. zasedání konaném 10. 12. 2019

Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) se konalo 10. 12. 2019 od 18:00 v Zámecké restauraci. Zúčastnilo se ho všech 11 zastupitelů, 5 občanů a 4 hosté (Mgr. Iva Sedláčková, Eva Nevolová, Ing. Tomko, Ing. Kučera).

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výroční zprávu ZŠ Choltice za šk. rok 2018-2019.

Starosta přivítal ředitelku Základní školy Choltice Mgr. Ivu Sedláčkovou a předal jí slovo. Paní ředitelka prezentovala výroční zprávu za školní rok 2018-2019. V rámci odpovědí na otázky zastupitelů sdělila, že škola upustila od podzimních a jarních třídních schůzek, které byly nahrazeny podáváním informací přes Bakaláře či individuálními schůzkami s rodiči dle potřeby. Dále kladně zhodnotila zavedený systém čipových známek omezujících vstup do školy cizím osobám a zhodnotila dopravní situaci při parkování před školou jako velmi nebezpečnou a vítá záměr městyse realizovat nové parkoviště. Paní ředitelka na závěr poděkovala městysi za podporu školy a popřála všem pohodové svátky a hodně zdraví a úspěchů v novém roce.

Starosta paní ředitelce rovněž poděkoval za bezvadnou spolupráci a také popřál jí i všem zaměstnancům školy klidné Vánoce a vše nejlepší v novém roce.

Na závěr starosta připomenul činnost školské rady, kterou vede Mgr. Olga Havlíková a vyslovil poděkování za dosavadní činnost.

Městys rovněž chystá rekonstrukci obou tělocvičen. Nyní se pracuje na projektové dokumentaci a v lednu 2020 bude podána žádost o dotaci. Odhadované náklady na velkou tělocvičnu jsou cca 3 mil. Kč a na malou tělocvičnu budou poloviční.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu o činnosti MŠ Choltice za rok 2019.

Starosta přivítal ředitelku Mateřské školy Choltice Evu Nevolovou. Paní ředitelka prezentovala činnost školy v roce 2019. Zmínila např. čerpání dotací z EU na zlepšení vzdělávací činnosti, obnovu školního vybavení a pracovního prostředí pro zaměstnance, vytvoření nového loga a další aktivity. Zmínila i plány na rok 2020 – např. obnovu dětského hřiště. Informovala také o přijímacím řízení v roce 2019 s tím, že pro rok 2020 se nechystá měnit pravidla pro přijímání, protože jsou vyhovující. Paní ředitelka by také ráda co nejdříve zrealizovala úpravu dřevěného obložení na chodbách, aby se celkový vzhled prosvětlil a zároveň zůstala možnost pro vystavování výtvarných prací dětí.

Na závěr poděkovala za bezproblémovou spolupráci s městysem a popřála všem klidné svátky a hodně zdraví a úspěchů v novém roce.

Starosta paní ředitelce poděkoval za příkladnou spolupráci a rovněž jí i všem zaměstnankyním školy popřál pohodové Vánoce a vše nejlepší v novém roce.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí prezentaci projektu úpravy plochy před školou a dvou přechodů.

Starosta přivítal projektanty z firmy VDI PROJEKT s.r.o., Ing. Pavla Tomka a Ing. Miroslava Kučeru, kteří prezentovali záměr městyse na úpravu plochy před školou. Hlavním důvodem úprav je zvýšení kapacity parkování pro školu a přilehlý sportovní areál a zároveň zvýšení bezpečnosti všech, kteří tyto parkoviště využívají.

Starosta doplnil, že po dokončení projektové dokumentace bude akce ihned zařazena do realizace v dalším roce.

Projektanti odpovídali na různé dotazy.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru č. 2/2019.

Starosta předal slovo předsedkyni kontrolního výboru Ing. Pavlíně Korbelové, která seznámila se zprávou kontrolního výboru týkající se plnění usnesení a dalších záležitostí. Většina usnesení je splněna, zbývající usnesení se plní průběžně. KV také doporučuje stanovit poplatek na věcná břemena na užívání obecních pozemků a stanovit nové zásady prodeje obecních pozemků. Jak poplatek, tak nové zásady prodeje pozemků jsou již na tohoto zasedání.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo bezúplatný převod pozemku p. p. č. 2096/2 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k. ú. Choltice, který byl dle geometrického plánu č. 836-1/2019 pro k. ú. Choltice oddělen z pozemku p. p. č. 2096 ostatní plocha – silnice,  vše v obci a k. ú. Choltice, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví městyse Choltice.

Městys Choltice, ve spolupráci a za finančního přispění nadace Adopce památek, zrestauroval v roce 2018 Boží muka u silnice k Veselí. Stavba však leží částečně na pozemku Pardubického kraje a částečně na soukromém pozemku. Městys nechal vyhotovit geometrický plán a předjednal s oběma vlastníky odkoupení pozemků. Se soukromým vlastníkem již bylo pořízení pozemku schváleno na zářijovém zasedání a je vypořádáno. Jedná se o pozemek p.č. 2096/2 v k.ú. Choltice, ostatní plocha, o velikosti 1 m2.

 

Nabytí pozemků, stavby komunikace a stavby kanalizace v Okružní ul.

Starosta informoval, že je možné dořešit převzetí pozemku, splaškové a dešťové kanalizace, stavby komunikace a veřejného osvětlení od investora Martina Čermáka, protože se mu podařilo doložit všechny městysem požadované dokumenty. S ohledem na doporučení daňové poradkyně budou pozemek a všechny stavební objekty od investora odkoupeny za cenu 250 Kč bez DPH za kus. Jedná se celkem o 4 stavební objekty plus jeden pozemek, celková kupní cena bude 1 250 bez DPH. Budou zrušena usnesení přijatá na prosincovém zasedání v roce 2018.

Zastupitelstvo městyse Choltice ruší usnesení č. 17/2/2018, 18/2/2018 a 19/2/2018 přijaté dne 10. 12. 2018.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nabytí pozemku par. č.  763/5 k.ú. Choltice o výměře 514 m2 za cenu 250 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nabytí stavby vodního díla splaškové kanalizace a dešťové kanalizace,  na pozemku par. č.  763/5 k.ú. Choltice, když užívání vodního díla Splaškové kanalizace (SO 03) a Dešťové kanalizace (SO 04), které byly zřízeny jako část stavby "ZTV Choltice Okružní  par.č. 763/5“, vydal Městský úřad Přelouč, odbor stavební, kolaudační souhlas dne 21.9.2018, pod zn. ST/15494/2018/Mi, č.j. MUPC 17306/2018, od investora Martina Čermáka a to za cenu 250 Kč bez DPH za každý stavební objekt do vlastnictví  městyse Choltice.   

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nabytí stavby veřejně přístupné účelové komunikace napojené na místní komunikaci ul. Okružní v Cholticích, na  pozemku par. č.  763/5 k.ú. Choltice, když k užívání veřejně přístupné účelové komunikace, která byla zřízena jako část stavby "ZTV Choltice Okružní  par.č. 763/5“, vydal Městský úřad Přelouč, odbor stavební, kolaudační souhlas dne 15.11.2018, pod zn. ST/20511/2018/Ju, č.j. MUPC 21320/2018, od investora Martina Čermáka a to za cenu 250 Kč bez DPH do vlastnictví  městyse Choltice.   

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nabytí stavby Veřejného osvětlení, na pozemcích  parc. č.  763/5 a par. č.  stav 613, 614, 615, 616 k.ú. Choltice, když k užívání veřejného osvětlení, které bylo zřízeno jako  stavba "Veřejné osvětlení pro 16 řadových domů“, vydal Úřad městyse Choltice, stavební úřad, kolaudační souhlas dne 29.11.2018, pod zn. STAV 273/2018, č.j. 2563/2018, na pozemcích parc. č. stav 613, 614, 615, 616 k.ú. Choltice bylo zřízeno věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě Veřejného osvětlení spočívající v právu uložit a vést přes pozemek Veřejné osvětlení, právo přístupu za účelem prohlídky, obsluhy a údržby Veřejného osvětlení, od investora Martina Čermáka a to za cenu 250 Kč bez DPH do vlastnictví městyse Choltice.

 

 

Zastupitelstvo  městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č.  7/20 k.ú. Ledec o výměře 46 m2 a pozemku parc. č. 7/21 o výměře 21 m2 za cenu 50 Kč/m2 a  úhradu režijních nákladů ve výši 3 500 Kč  manželům….

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 7/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 234 m2 k.ú. Ledec. Manželé …… projevili  zájem o odkoupení části  tohoto pozemku  z důvodu propojení svých pozemků  parc. č. 7/8, 7/9,14  a st. 12 k.ú. Ledec. Manželé .... na svůj náklad zajistili vyhotovení geometrického plánu, kterým po vzájemné dohodě byly odděleny pozemky parc. č.  7/20 o výměře  46 m2 a 7/21 o výměře 21m2, které mají zájem od městyse Choltice  odkoupit. Navrhovaná cena je 50 Kč/m2 plus náklady související s prodejem ve výši 3 500 Kč (2 500 Kč poplatek za přípravu smlouvy a 1 000 Kč za kolek na KÚ).

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 22. 11. 2019 do 10. 12. 2019 a nebyly proti němu podány žádné námitky.

 

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

S účinností od 1. 1. 2020 dochází ke změnám v zákoně č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích. Novelizace zákona znamená nutnost úpravy stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. Městys připravil nové znění vyhlášek v souladu s novou legislativou a jejich platnost bude od nového roku. Pro poplatníky v Cholticích nevyplývají ze změn žádné nové povinnosti. Výše poplatků se nemění.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo OZV č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zásady pro prodej obecních pozemků.

Starosta seznámil se zásadami pro prodej pozemků ve vlastnictví městyse Choltice (dále jen „Zásady“). Tyto zásady upravují způsob podávání a náležitosti žádostí, postup projednávání a schvalování žádostí a podmínky uzavírání smluv. Zásady nestanovují ceny pozemků. O cenách bude vždy rozhodovat zastupitelstvo pro každý pozemek zvlášť.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo ceník úhrad za zřízení věcného břemene (služebnosti).

Ceník upravuje výši úhrady za zřízení věcného břemene v případech, kdy městys Choltice, jako strana povinná, smluvně umožní jiné osobě, jako straně oprávněné, zatížit nemovitost ve vlastnictví městyse Choltice právem odpovídajícím věcnému břemeni. Výše úhrady byla stanovena v podobných sazbách, jako mají jiné obce.

Úhrady za zřízení věcného břemene se stanovují takto:

 • 300 Kč/bm podzemních i nadzemních liniových vedení, minimálně však 4 000 Kč,
 • 5 000 Kč za stavbu na pozemku (např. sloup, rozvodná skříň, šachta, pilíř apod.).

Výše úhrad je stanovena bez DPH.

Pokud bude žadatelem o zřízení věcného břemene fyzická osoba mající trvalý pobyt v městysi Choltice, násobí se sazba koeficientem 0,5.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstvu pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ na akci „Rekonstrukce tělocvičen při ZŠ Choltice – I. etapa“.

Z důvodu špatného technického stavu tělocvičen při ZŠ Choltice městys Choltice zadal vypracování projektové dokumentace na výměnu podlahových krytin a obložení stěn v obou sálech tělocvičny. Po propočtu nákladů bylo zjištěno, že se jedná o finančně náročnou akci a bude třeba ji rozdělit do dvou etap.  I. etapa velký sál, II. etapa malý sál.  Městys Choltice se rozhodl požádat na opravu o dotaci. Předpokládané náklady na opravu cca 3.000.000 Kč, žádost o dotaci bude ve výši 70% uznatelných nákladů, dle rozpočtu, který by měl být projektantem předán v lednu 2020.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstvu pro místní rozvoj, z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul „Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů“ na opravu kříže před lékárnou v Cholticích.

Po provedeném stavebně technickém průzkumu křížku před lékárnou odborným restaurátorem panem Ondřejem Sigmundem, bylo zjištěno, že tento kříž je ve velmi špatném, až havarijním stavu, je narušena statika celého objektu. Městys Choltice se proto rozhodl požádat na opravu o dotaci. Předpokládané náklady na opravu jsou 229.000 Kč, žádost o dotaci bude ve výši 160.000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 3/2019 s SOP, a.s.

Dodatek č. 3/2019 se týká rozšíření sběru a svozu odpadu o zimní svoz BIO a svoz jedlých olejů a tuků. V zimě se BIO sváží ve středu 18. 12. 2019, 15. 1. 2020, 12. 2. 2020 a 11. 3. 2020. Od dubna již opět 2x za měsíc. Cena je 49 Kč za malou nádobu a 59 Kč za velkou nádobu, plus za množství odpadu. Pro městys to znamená navýšení nákladů na svoz, občan má tuto službu zahrnutou v ročním poplatku 600 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 1/2020 s SOP, a.s.

Svozová firma navyšuje ceny o cca 6% z důvodů navyšování mezd zaměstnancům, zvýšení cen za energie a PHM. Dále se zvyšuje ze 490 Kč/tunu na 690 Kč/t recyklační poplatek. Vytříděné plasty nikdo nevykupuje, naopak za jejich odběr platíme. Bude třeba provést úpravu rozpočtu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního a stavebního výboru č.4/2019

Starosta předal slovo předsedkyni finančního výboru Olze Urbanové, která seznámila se zprávou ze společného jednání finančního a stavebního výboru. Oba výbory projednaly aktuální stav financí, tvorbu a čerpání fondu oprav, zapojení městyse do programu na záchranu architektonického dědictví, úpravu sociálního fondu pro zaměstnance městyse a rozpočet městyse. Oba výbory odsouhlasily priority pro investice a opravy v roce 2020.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pravidla pro čerpání Sociálního fondu pro zaměstnance městyse.

Starosta seznámil s pravidly pro čerpání sociálního fondu. Zůstává zachována výše příspěvku zaměstnavatele ve výši 5% z objemu prostředků na platy. Upravuje se výše příspěvku zaměstnavatele na stravenky v rozmezí 40-60 Kč podle výše stravenky a zavádí se možnost čerpat příspěvek z fondu formou unišeku. Stávající pravidla platila od roku 2011.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo:

 • výši stočného od 1. 1. 2020 ve výši 21 Kč/m3 včetně DPH. Při použití směrného čísla roční spotřeby ve výši 36 m3 na občana je cena stočného 756 Kč. 
 • výši stočného od 1. 5. 2020 ve výši 20 Kč/m3 včetně DPH. Při použití směrného čísla roční spotřeby ve výši 36 m3 na občana je cena stočného 720 Kč. 

splatnost stočného do 15 dnů od přijetí faktury (u skutečné spotřeby) a jednorázově za celý rok od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 (při použití směrného čísla) nebo ve dvou stejných splátkách a to k 31. 5. 2020 a 30. 9. 2020 (při použití směrného čísla)

Z důvodu zvýšení cen energií a některých služeb a potřeby zvýšení finančních prostředků ukládaných do fondu obnovy ČOV se navrhuje navýšení stočného od roku 2020 na částku 21 Kč vč. DPH. Díky zvýšení bude do fondu obnovy ukládáno ročně o 50 000 Kč více, tedy 250 000 Kč. Protože se od 1. 5. 2020 mění sazba DPH z 15% na 10%, doplňuje se také usnesení o této změně a rovněž se pro rok 2020 upravuje splatnost stočného tak, aby občané zbytečně neplatili stočné s vyšší sazbou. Stočné se tedy bude vybírat až od května. V souladu s vyhláškou se zvýší také o 1 m3 směrné číslo, z 35 m3 na 36 m3.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Plán financování obnovy vodovodů, kanalizací a ČOV Choltice pro roky 2020-2029 s ukládanou částkou 250 000 Kč ročně.

Městys ročně ukládá částku 200 000 Kč ze stočného, kterou může využít na obnovu technologie ČOV a kanalizace. K dnešnímu dni je ve fondu obnovy 1 146 525 Kč. V roce 2019 se neplánuje z fondu čerpat. Z důvodů navýšení stočného bude od 2020 ukládáno do fondu 250 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo čerpání z fondu oprav a obnovy vodohospodářského majetku, areálu DPS čp. 160 a areálu DCHB čp. 260 v roce 2019 takto:

 • 56 158 Kč u DCHB – výměně měřidel na teplo,
 • 34 385 Kč u DPS - výměně měřidel na teplo,
 • 18 910 Kč u DPS – rekonstrukce koupelny v bytě č. 160/10

a schválilo úpravu tvorby fondu oprav a obnovy vodohospodářského majetku, areálu DPS čp. 160 a areálu DCHB čp. 260 od 1. 1. 2020 takto: na vodohospodářský majetek 250 000 Kč, na areál DPS čp. 160 částku 50 000 Kč a na areál DCHB čp. 260 částku 90 000 Kč.

Fond obnovy je také tvořen pro DCHB čp. 260 a DPS č. 160 a to nově od 2020 ve výši 90 000 Kč a 50 000 Kč. V roce 2019 je z toho fondu profinancována výměna měřidel na teplo ve všech bytech a rekonstrukce koupelny v bytě č. 160/10.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočet městyse Choltice na rok 2020 jako přebytkový s příjmy ve výši 30 168,6 tis. Kč a výdaji ve výši 29 643,5 tis. Kč a schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022.

Starosta informoval, že zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech městyse k 30. 11. 2019 je 3 759 674 Kč.

Starosta prezentoval návrh rozpočtu pro rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022. Rozpočet městyse je navržen jako přebytkový s příjmy ve výši 30 168,6 tis. Kč a výdaji ve výši 29 643,5 tis. Kč. Rozpočet zabezpečuje všechny běžné provozní potřeby městyse, včetně podpory tradičních sportovních a kulturních akcí pořádaných městysem nebo místními spolky. Celková výše dotace pro spolky a instituce dosahuje částky 425 tis. Kč.

Rozpis oprav a investic je uveden v příloze rozpočtu. Celková výše vlastních prostředků dosahuje částky 6,77 mil. Kč.

V roce 2020 plánuje městys realizovat např. rekonstrukci knihovny, revitalizaci Velkých a Malých Podrybníčků, dokončit fasádu a výměnu oken a dveří pro lékárnu, dětské oddělení a rehabilitaci ve zdravotním středisku, vyměnit 8 ks oken v kapli sv. Romedia, vybudovat parkovací plochu u zámku, opravit stavidlo náhonu do Chrtnického rybníku, vyčistit část koryta Mlýnského potoka v Ledci, pořídit zametací zařízení a sekací rameno pro nový traktor, opravit plot na hřbitově a další drobnější opravy obecního majetku.

Budou pokračovat či nově budou zahájeny projektové práce: chodníky nám. Sv. Trojice – Nádražní, parkovací plocha před školou, rekonstrukce tělocvičen ZŠ, rekonstrukce zámku, rekonstrukce radnice, inženýrské sítě pro 5 RD v lokalitě Z1 – Choltice západ, rekonstrukce hasičské zbrojnice, rekonstrukce rozvodu vody v budově ZŠ.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo posunutí termínu vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2019 a to do 30.6.2020 u:

 • Spolku Další cesta, z.s. – z důvodu posunutí dokončení stavby Centra denních služeb a posunutí pořizování vybavení,
 • TJ Slavoj Choltice, z.s. – z důvodu posunutí termínu realizace přeložky knn u sportovních kabin.

Spolky TJ Slavoj Choltice a Další cesta podaly žádosti o posunutí termínu vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2019 a to do 30. 6. 2020. Další cesta, z.s. – z důvodu posunutí dokončení stavby centra denních služeb a posunutí pořizování vybavení. TJ Slavoj Choltice, z.s. – z důvodu posunutí termínu realizace přeložky knn u sportovních kabin.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse se:

 • Spolkem Deštník na částku 15 000 Kč,
 • Slavojem Choltice na částku 195 000 Kč,
 • LTC Choltice na částku 30 000 Kč,
 • spolkem Táborníci Choltice na částku 10 000 Kč,
 • Mysliveckým spolkem na částku 6 000 Kč,
 • spolkem Další cesta na částku 10 000 Kč,
 • Domovem u fontány Přelouč na částku 27 000 Kč,
 • SDH Choltice na částku 90 000 Kč.

Na základě podaných žádostí a schváleného rozpočtu na rok 2020 poskytne městys Choltice dotace uvedené v usnesení.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo  na vědomí informace starosty o působení lékařů v Cholticích.

Starosta informoval, že v Cholticích od dubna 2018 není pediatr. Tuto služby vykonávala pro dětské pacienty z Choltic a okolních obcí společnost EUC Klinika, a.s. Dětská lékařka u nás ordinovala 3x v týdnu, ostatní dny ordinovala v nedaleké Přelouči. Jednalo se o vcelku ideální stav. Přerušení mělo být dočasné. V říjnu letošního roku nám bylo ze strany EUC Kliniky sděleno, že nadále službu nebudou poskytovat z personálních a provozních důvodů a požádali o skončení nájmu ordinace. Městys Choltice následně jednal s Pardubickým krajem a s VZP o možnosti zajistit pediatra pro Choltice jinými lékaři a oslovil některé pediatry ze širšího okolí. Kromě jedné lékařky nikdo o Choltice neměl zájem, většinou z kapacitních důvodů. Předběžné podmínky, které byly s oslovenou lékařkou diskutovány, ale nejsou ve většině akceptovatelné pro dotazované maminky. Zajistit nového pediatra se tedy zatím nepodařilo.

Od roku 2017 není v Cholticích ani stomatolog a ani výhled není pozitivní. Od ledna 2020 bude v uvolněných prostorách působit kosmetické studio.

Svoji činnost nadále v Choltích bude vykonávat rehabilitace pod vedením Dany Říhové a praktický lékař MUDr. Libor Hemžský.

Na podzim 2019 byla ve dvoře zdravotního střediska vybudována bylinková a ovocná zahrada.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o mapování intravilánu a nové digitální mapě Choltic.

Starosta informoval, že od 28. 11. 2019 máme zplatněn nový katastrální operát. Choltice mají novou digitální mapu celého katastru. Všichni vlastníci nemovitostí v Cholticích mají povinnost podat na FÚ nové přiznání k dani z nemovitých věcí, protože u většiny nemovitostí došlo ke změně ve výměrách. Městys se dohodl s FÚ v Pardubicích, že v úterý 14. 1. 2020 mohou občané osobně navštívit pracoviště FÚ Pardubice, v Hronovické ulici, a budou moci za pomoci pracovnic FÚ vyplnit a podat nová daňová přiznání k dani z nemovitých věcí. Návštěva pracovníků FÚ v Cholticích není z technických důvodů možná. Občané by měli mít vyplněnou alespoň první stranu s osobními údaji. Termín podání přiznání je do 31. 1. 2020.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo  na vědomí informace  o program sportovních a kulturních akcí.

V Cholticích proběhnou v nejbližší době tyto akce:

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo  na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta podal informace o těchto záležitostech:

 • Pořízení komunální techniky
 • Záměr bytové výstavby za Lesovnou
 • Záměr podání žádosti do programu na záchranu architektonického dědictví – zámek Choltice
 • Revitalizace Podrybníčků – zadávací řízení
 • Nabídka úrazového pojištění pro JSDH
 • Studie přírodního koupacího biotopu
 • Pořízení ochranné mříže do jeskyně pod zámkem
 • Projektový záměr na akci Rekonstrukce knihovny městyse Choltice
 • Záměr revitalizace náhonu Chrtnického rybníku
 • Změna č. 1 územního plánu Choltic
 • Územní studie plochy Z5a
 • Přesunutí vlakové zastávky Choltice a zrušení železničního přejezdu P5035 za Cyklosem
 • Soud o náhradu škody a újmy způsobené nesprávným úředním postupem ve věci vydání rodného listu – soud žalobu zamítl

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo  na vědomí bod různé.

Proběhla diskuse:

Marie Fižová – kdy bude v kuchyni zámecké restaurace zhotovena nájemcem slibovaná vzduchotechnika. BOL – byla instalována asi před 3 týdny.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasí v souladu s § 84 odstavec 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s uzavřením dohody o provedení práce mezi městysem Choltice a členem zastupitelstva Jakubem Kopeckých na provádění údržby veřejné zeleně v Ledci v roce 2019.

Starosta informoval, že s ohledem na zákon o obcích musí zastupitelstvo souhlasit s uzavřením dohody o provedení práce mezi městysem Choltice a členem zastupitelstva Jakubem Kopeckým na provádění údržby veřejné zeleně v Ledci v roce 2019.

 

Starosta ukončil zasedání ve 20:48 hod. s přáním pěkného večera.

 

Další zasedání je naplánováno na 27. 1. 2020

 

 

 


Vytvořeno: 18. 12. 2019
Poslední aktualizace: 19. 12. 2019 16:47
Autor: Tomáš Bolek