Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 5. zasedání konaném 13. 7. 2020

Typ: ostatní
Zastupitelé zvolili druhého místostarostu, věnovali se také námitce proti zápisu z posledního zasedání, žádostem o souhlas s výstavbou a dalším obecním záležitostem.
Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 5. zasedání konaném 13. 7. 2020

 

Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) se konalo 13. 7. 2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu Městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 9 zastupitelů a 5 občanů.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice neschválilo námitku vznesenou zastupitelem a ověřovatelem zápisu Ing. Janem Brožkem a schválilo zápis ve znění předloženém zapisovatelem, čímž tímto usnesením nahrazuje chybějící podpis ověřovatele zápisu.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informaci zastupitele Františka Pemla, že na 4. zasedání konaném 22.6.2020 v bodě 8. Volba druhého místostarosty hlasoval PRO a v zápise je chybně uveden jako nepřítomný.

Starosta seznámil zastupitelstvo s námitkou ověřovatele zápisu Ing. Jana Brožka, kterou má vůči zápisu ze 4. zasedání, které se konalo 22.6.2020 a to proti hlasování v bodě 8. Volba druhého místostarosty.

V zápise je ale uvedeno:

Pro: Pavlík, Bolek, Horák, Vančura, Kopecký

Proti: Brožek, Korbelová, Fižová

Zdržel se: Zelenka

Hlas pana Pemla nebyl zapsán a je uveden jako nepřítomný. Hlas Ing. Horáka je uveden jako PRO.

Hlasování skončilo takto: 5 PRO, 3 PROTI, 1 ZDRŽEL SE

Usnesení tak nebylo schváleno.

Podle Ing. Brožka proběhlo hlasování jinak, než je uvedeno v zápise. Pan Peml hlasoval PRO a pan Horák se zdržel. Hlasování tedy skončilo takto: 5 PRO, 3 PROTI, 2 ZDRŽELI SE.

Pan Peml potvrzuje, že hlasoval PRO. Pan Horák potvrzuje, že také hlasoval PRO. Usnesení tak mělo být schváleno.

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo schválilo zápis tak, jak jej předkládá zapisovatel se starostou a chybu, která se stala při sčítání hlasů, zastupitelstvo opraví tím, že tento bod projedná znovu na dnešním zasedání.

Starosta informoval, že i po vyřízení námitky k zápisu je třeba se vypořádat s chybou ve sčítání hlasů v bodě 8. Volba druhého místostarosty, protože František Peml potvrdil, že hlasoval PRO a nikoliv, že se zdržel, jak je uvedeno v zápise. Proto je tento bod znovu zařazen na jednání.

Starosta navrhl, aby zastupitelé informaci pana Pemla vzali na vědomí.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Ing. Miroslava Horáka do funkce dalšího neuvolněného místostarosty a určilo mu tyto kompetence:

 1. Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti a zároveň nepřítomnosti statutárního místostarosty.
 2. Agenda územního plánování a strategického rozvoje městyse.
 3. Investiční činnost nad 100 000 Kč.
 4. Výkon obřadů městyse Choltice.

Za výkon této funkce schválilo zastupitelstvo měsíční odměnu ve výši 6 000 Kč/měsíc s platností od 1. 8. 2020. Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že funkce místostarosty není slučitelná s funkcí člena finančního výboru. Zvolením do funkce místostarosty Ing. Horákovi zaniká funkce člena finančního výboru.

Starosta seznámil zastupitele se svým návrhem na zvolení druhého místostarosty. Tento bod byl projednán na minulém zasedání, ale při sčítání hlasů došlo k chybě. Měl by jím být Ing. Miroslav Horák, dosavadní předseda stavebního výboru. Mezi jeho hlavní kompetence by měla patřit agenda územního plánování (dohled nad dodržováním ÚP, příprava regulačních prvků, změny ÚP, atd), strategický rozvoj městyse (plánování budoucích oprav obecního majetku, zasíťování nových lokalit pro bydlení, dostavba infrastruktury ve stávajících lokalitách pro bydlení, atd.), investiční činnost městyse nad 100 000 Kč, dále zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti a zároveň nepřítomnosti statutárního místostarosty a vykonávání obřadů městyse Choltice.

Prvním místostarostou by zůstal Mgr. Jan Pavlík s kompetencemi pro oblast školství, zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti jako statutární místostarosta a vykonávání obřadů městyse Choltice.

Starosta zdůvodnil tento návrh potřebou větší angažovanosti městyse v dohledu nad stavební činností na území městyse. Ing. Horák má potřebné odborné znalosti a zkušenosti, disponuje dostatečnou časovou flexibilitou. Je ochoten se této náročné funkce ujmout a tím na sebe přenést větší díl odpovědnosti za stavební činnost, než dosud. Jako místostarosta bude mít pravomoc přímo jednat za městys, což dosud nemohl.

Ing. Horák by zůstal nadále předsedou stavebního výboru. Členem finančního výboru být jako místostarosta nemůže. Na jeho místo bude zvolena jiná osoba.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice určilo místostarostovi Mgr. Janu Pavlíkovi tyto kompetence:

 1. Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti jako statutární místostarosta.
 2. Agenda školství.
 3. Výkon obřadů městyse Choltice.

Za výkon této funkce schválilo zastupitelstvo měsíční odměnu ve výši 2 000 Kč/měsíc s platností od 1. 8. 2020.

Tímto usnesením byly upraveny kompetence prvního místostarosty.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí žádost o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 725/145 v lokalitě Na Hlásku v Cholticích dle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Svobodou pro stavebníka … (dále jen žadatel).

Žadatel předložil žádost o souhlas se stavbou RD v lokalitě Na Hlásku. Jedná se o upravenou variantu RD, nyní se šikmou střechou, původně s plochou střechou, kterou zastupitelstvo neschválilo na zasedání 22.6.2020.

Žadatel předložil zjednodušenou projektovou dokumentaci, ze které je patrné, že dům má nyní šikmou střechu. Dále žadatel předložil závazné stanovisko MěÚ Přelouč, ve kterém mu orgán územního plánování sděluje, že záměr výstavby domu s plochou střechou (předchozí žádost stavební firmy Martina Čermáka) je neřípustný, protože nerespektuje stávající urbanistické založení lokality a architektonické řešení stávající zástavby (domy se šikmými střechami). V závazném stanovisku je doporučení, jaké parametry pro RD jsou v této lokalitě přípustné.

Závazné stanovisko na nově předkládaný RD nebylo zastupitelstvu předloženo.

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo s rozhodnutím vyčkalo na předložení závazného stanoviska, které se bude týkat tohoto nově navrženého domu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí žádost o souhlas s revitalizací mokřadních tůní v nivě toku Struha podle předložené projektové dokumentace zpracované firmou ŠINDLAR s.r.o. za podmínek uvedených ve vyjádření městyse Choltice čj. CHOL-869/2020 ze dne 3.7.2020.

Starosta stručně představil záměr soukromého investora. Jedná se o revitalizaci části potoku Struha a rozšíření Mariánského rybníka. Po veřejné prezentaci záměru, která proběhla ve středu 1. 7. 2020 za účasti projektanta, zastupitelů a veřejnosti se zastupitelé shodli na třech připomínkách k projektu. Ty byly zaslány projektantovi k vypořádání.

Zastupitelé se shodli na podání těchto připomínek:

 • zvýšení kamenného opevnění v zatáčce pod nátokovým objektem,
 • geodetické oddělení pozemků městyse zabraných stavbou: 68/8, 55/1 a 689,
 • upřesnění, kdo bude majitelem stavebních objektů na Struze a kdo je bude udržovat a opravovat. Protože do dnešního dne odpoveď nepřišla, nelze vydat souhlas městyse se záměrem.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo poskytnutí slevy ve výši 30% z nájemného za nebytové prostory za období 2020/4 - 2020/6 pro: Janu Slezákovou, Kristýnu Ondráčkovou, Danu Říhovou a Milana Tomáška.

Nájemci obecních nemovitostí na výzvu městyse požádali o slevu ve výši 30% z nájemného za 2Q 2020.

Poskytnutí této slevy je jednou z podmínek dotačního titulu COVID - NÁJEMNÉ.

Základní podmínky:

30% městys sleví nájemné, 70% uhradí nájemce nájemné (před podáním žádosti o dotaci nám uhradí min. 50%) a 50% získá následně nájemce od státu formou dotace, o kterou si sám požádá.

Starosta prezentoval jednotlivé slevy za 2Q:

Slevy ve výši 30% pro jednotlivé nájemce činí:

 • Dana Říhová - rehabilitace - 695 Kč,
 • Jana Slezáková - kadeřnictví - 493 Kč,
 • Kristýna Ondráčková - kosmetika - 900 Kč,
 • Milan Tomášek - zámek - 18 969 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prominutí nájemného ve výši 2/3 za měsíc březen 2020 Milanu Tomáškovi.

Pan Tomášek požádal o prominutí nájemného za celý březen 2020, což by činilo 21 077 Kč. Důvodem je uzavření jeho provozů nařízením vlády 9.3.2020. Zastupitelé se přiklonili k prominutí nájemného za březen ve výši 2/3, tj. ve výši 14 051 Kč, protože v tomto poměru byly provozovny uzavřeny.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního výboru č. 2/2020.

Starosta předal slovo předsedkyni finančního výboru Olze Urbanové, která seznámila přítomné se zprávou finančního výboru č. 2/2020.  Finanční výbor měl jednání dne 7.7.2020 a projednal osm okruhů týkajících se hospodaření městyse, a to:

 1. Zůstatky na běžných účtech: k 30.6.2020 máme 1 492 tis. Kč na provozních účtech a 1 582 tis. Kč na účtech fondů.
 2. Rozpočtové opatření č. 7 a č. 8/2020: týkají se financování fasády zdravotního střediska a oprav veřejného rozhlasu.
 3. Slevy na nájemném nebytových prostor: souhlas se slevou 30 % za 2Q 2020.
 4. Obnovení smlouvy s daňovou poradkyní: souhlas.
 5. Žádost Hospice Anežky České v Červeném Kostelci o příspěvek: nesouhlas.
 6. Obecní stráž - úprava činnosti: souhlas s úsporným opatřením.
 7. Dotace z Pk na kalové čerpadlo pro JSDH: souhlas.
 1. Kontrola financování rekonstrukce ordinace praktického lékaře: vše doloženo, bez závad.
 2. Kontrola účetních dokladů za 2Q: bez závad.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na pořízení kalového čerpadla pro JSDH Choltice.

Městys získá od Pardubického kraje dotaci ve výši 26 000 Kč na pořízení kalového čerpadla pro JSDH Choltice v ceně cca 47 tis. Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.

Starosta informoval o:

 • rekonstrukci vily čp. 124 v Cholticích - starosta prověřil stavební povolení k rekonstrukci, ze kterého vyplývá, že v bytovém domě bude 14 bytových jednotek. Nikoliv 26, jak uváděly na minulém zasedání V. Fižová s P. Korbelovu. Promítl fotografie domu, na kterém je vidět 15 poštovních schránek (tři sloupce v pěti řadách).
 • jednání s POLICIÍ ČR - je domluveno jednání na obvodním oddělení Policie ČR v Přelouči na 14.7.2020. Tématem budou násilnosti a vulgární napadání občanů místními mladíky.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí žádost o souhlas s umístěním mobilního domu na pozemku p.č. 725/7 v lokalitě Na Hlásku.

Dne 8. 7. 2020 podal žadatel žádost o souhlas s umístěním mobilního domu na pozemku p.č. 725/7 v lokalitě Na Hlásku. Starosta navrhl, aby městys vyčkal s vydáním souhlasu, až mu bude předloženo závazné stanovisko orgánu územního plánování MěÚ Přelouč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-2018405/VB/01, Choltice p.č. 725/37 –knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

Oprávněný je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 725/107 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiloženém geometrickém plánu. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč bez DPH, protože byla na tuto částku uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dne 25. 6. 2019.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasí s dodatkem č. 3 o úpravě rozsahu služby Obecní stráže.

Starosta informoval o jednání s majitelem agentury zajišťující v Cholticích službu Obecní stráže o snížení rozsahu této služby z důvodu úspor.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí podnět Ing. Pavlíny Korbelové na změnu Jednacího řádu zastupitelstva.

P. Korbelová navrhla zahrnout do jednacího řádu pořizování audiozáznamu ze zasedání zastupitelstva, aby se předešlo dohadům, co kdo řekl. Nahrávat by se mělo na mobil.

 

Další zasedání zastupitelstva by se mělo konat v září.

 

 


Vytvořeno: 28. 7. 2020
Poslední aktualizace: 28. 7. 2020 23:04
Autor: Tomáš Bolek