Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Webové stránky se upravují. 

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 7. zasedání konaném 1. 11. 2021

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 7. zasedání konaném 1. 11. 2021

.

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 7. zasedání konaném 1. 11. 2021

 

Zasedání se konalo 1. 11. 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů a 2 občané.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zapisovatelem Mgr. Jana Pavlíka a ověřovateli zápisu Františka Pemla a Jiřího Zelenku.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání

 1. Zahájení
 2. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 3. Informace o hospodaření městyse a rozpočtové opatření č. 13/2021
 4. Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene pozemku parc. č. 2154 a 2157 k. ú. Choltice
 6. Smlouva o poskytnutí dotace na požární techniku z rozpočtu Pardubického kraje pro JSDH Choltice
 7. Žádost o dotaci na rekonstrukci tělocvičen ZŠ Choltice
 8. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 9. Různé
 10. Smlouva o zřízení věcného břemene pozemku parc. č. 908/4 k. ú. Choltice
 11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2149 k. ú.Choltice
 12.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2150 k. ú. Choltice
 13. Strategický plán rozvoje městyse Choltice - aktualizace č.2

 

Zastupitelstvo městyse Choltice bere na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.

Technik městyse Pavel Vančura podal následující informace:

 • probíhá standartní údržba veřejných prostor, sekání, úklid listí, ořezávání keřů a stromů.

Další informace podal Ing. M. Horák:

 • Revitalizace Podrybníčků a Marešáku - Horní i Dolní Podrbníčky se připravují na kolaudaci. Závady, které byly v rámci kontrolních dnů zaznamenány, byly odstraněny. Jedná se zejména o ukotvení kamenů u loviště, o nasazení dluží u Dolních Podrybníčků, probíhá jejich postupné napouštění. Hráz Marešáku už má konečnou podobu, buduje se loviště a schody. Postupně se dostrojuje požerák. S kolaudací Marešáku se počítá v prosinci. Starosta doplnil poděkování místním rybářům za velkou pomoc při likvidaci bujné vegetace na březích obou rybníků. F. Peml přislíbil, že úklid a pálení větví bude pokračovat ještě v zimních měsících. Starosta doplnil, že bude nastaven systém údržby břehů tak, aby břehy nezarůstaly nálety a zůstaly pouze travnaté. U Podrybníčků se nyní připravuje návrh výsadby vhodných stromů a umístění laviček, aby celý prostor sloužil jako odpočinková oblast. Rovněž kolem Marešáku by bylo vhodné uvažovat o umístění laviček. Starosta dále doplnil, že výpustní potrubí u Marešáku bude opatřeno mříží, která bude bránit vniknutí do potrubí.
 • Bezpečné a bezbariérové chodníky - projektant dokončil drobné úpravy PD požadované SFDI. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby, které pro městys zajišťuje Ing. Vlášek. Zadávací řízení bude v průběhu tohoto týdne řádně zveřejněno na portálu Vhodné uveřejnění, protože se jedná o zakázku nad 6 mil. Kč bez DPH. Jedná se tedy o otevřené řízení a jakákoliv firma, která bude mít zájem a splní zadávací podmínky, se může do výběrového řízení přihlásit. Hodnocení nabídek proběhne na přelomu listopadu a prosince. Starosta vyzval kontrolní výbor k delegování člena do komise pro otevírání obálek a do hodnotící komise. Stavba by měla začít v březnu 2022 a skončit v září 2022. Ing. Horák dále shrnul a na mapě ukázal jednotlivé etapy stavby. Dojde k rekonstrukci chodníků od náměstí až ke hřbitovu, vznikne nové parkoviště u hřbitova, nové osvětlené přechody, nové autobusové zastávky.
 • Zvonice - letos ještě zbývá provést zastřešení zídek. Není jednoduché sehnat pokrývače. Práce jsou komplikované, hodně zalomení a hřebenáčů, hodně oplechování. Máme jednu nabídku za cca 195 tis. Kč bez DPH, materiál je dnes extrémně drahý. Jedná se o zkušenou firmu, se kterou máme dobré zkušenosti. Dokončení oprav zvonice ale nelze dále odkládat, proto se zastřešení dokončí ještě letos. Omítka se dokončí příští rok.
 • Zázemí pro technické služby v Jedousovské ulici - u projektanta je objednáno zaměření stávajícího stavu a poté začne projektovat. Dodání DSP je slíbeno do konce letošního roku. P. Vančura doplnil, že kolem části areálu je vybudován nový plot se dvěma bránami a během listopadu bude v areálu vybudována betonová plocha pro umístění velkoobjemových kontejnerů a stavebního materiálu městyse.
 • Rekonstrukce železni ční trati Přelouč - Práchovice a výstavba nové železniční zastávky Choltice - Správa železnic, s.p. chystá od roku 2022 rekonstrukci trati s cílem zvýšit rychlost na 70 km/h. V rámci této rekonstrukce dojde také ke zrušení nástupiště na nádraží Choltice. Vznikne nová zastávka těsně u přejezdu na Jeníkovice. Bude bezbariérová, s osvětleným nástupištěm pro oba směry, s přístřeškem, s parkovištěm a stojanem na kola. Současně bude zrušen přejezd na Luhy (na polní cestě mezi Cyklosem a Luhy).

 

Jakub Kopecký informoval o stavební činnosti v Ledci:

 • Oprava kanalizace před bývalým hostincem - proběhla minulý víkend, překop bude zaasfaltován během příštího týdne.
 • Odvodňovací žlábek - čeká se na dodání žlábků,
 • Autobusová zastávka - je objednána studie umístění nové zastávky na točně. Cenová nabídka je cca 100 tis. Kč vč. DPH. Studie bude mít parametry DSP, bude projednána s dotčenými orgány. Bez nové zastávky není možné zajíždění autobusů do Ledce.

 

Starosta doplnil:

 • Tranzit kamionů přes Choltice - podařilo se docílit zákazu tranzitu nákladních vozidel nad 12 tun po trase ze Stojic přes Choltice na Přelouč a Pardubice a opačně. Do konce roku by měly být na křižovatkách umístěny patřičné dopravní značky. Omezení tranzitu podpořil kladným stanoviskem Pardubický kraj.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 13/2021.

Starosta seznámil s RO č. 12/2021, které v rámci svých kompetencí schválil k 27.10.2021 a s návrhem RO č. 13/2021.

Starosta dále seznámil se zůstatky bankovních účtů k 31.10.2021

ČS, a.s. – 1 823 363,37 Kč

ČSOB – 1 083 008,28 Kč

ČNB – 4 749 943,05 Kč

---------------------------------------------------

Běžné účty celkem 7 656 314,70 Kč

 

ČS soc. fond - 123 384,75 Kč

Fond oprav – 2 374 802,00 Kč

 

Městys hradí své závazky průběžně. Do šlo k navýšení příjmů ze sdílených daní - u DPPO o cca 1 mil. Kč přišlo více, než je predikce této daně na celý rok.

Sazby za elektřinu se podařilo zafixovat 15.9.2021 na dobu dvou let.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo OZV č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Starosta informoval, že nová odpadová legislativa účinná od 1. ledna 2021 výrazně mění formu výběru poplatků za odpady od občanů, což pro všechny obce znamená přijmout zcela nové obecn ě závazné vyhlášky s účinností od 1. ledna 2022.

Novinkou je, že jsou všechny poplatky obsaženy v jediném zákoně , a to zákoně o místních poplatcích. Obec má na výběr ze dvou poplatků, u druhého z nich je pak ještě zapotřebí zvolit jeden z tří základů. Jedná se o:

 • místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (bude mít městys),
 • místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, přičemž si obce musejí vybrat některý ze základů:
  • kapacita soustřeďovacích prostředků,
  • hmotnost vyprodukovaného odpadu,
  • objem vyprodukovaného odpadu.

I podle nové právní úpravy platí, že si obce musejí vybrat pouze jednu variantu zpoplatnění, jednotlivé poplatky ani základy nelze kombinovat.

 

Náklady městyse Choltice na SKO 2020:

1 306 971 Kč / 1315 (1171 po čet přihlášených osob + 144 po čet staveb ur čených k rekreaci, bytů a RD bez přihlášené osoby) = 993,90 Kč.

V roce 2018 činily náklady na poplatníka 857,26 Kč.

Náklady mezi roky 2020 a 2021 stouply o 3,83%.

Příjmy v roce 2020: 704 150 Kč.

Příjmy v roce 2021: 708 950 Kč.

 

Množství odpadů v městysi Choltice:

   2019    SKO 210 tun      BIO 84 tun      celkem 294 tun

   2020     SKO 206 tun      BIO 113 tun   celkem 319 tun

 

Zastupitelé se v rámci diskuse shodli na:

 • použití místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, protože druhý typ poplatků není zatím z technických důvodů (problémy s vážením, náročná administrativa) možné použít,
 • navýšení poplatku z 600 Kč na 780 Kč (12x 65 Kč),
 • zachování a případné úpravě bonusového systému (úlevy na poplatku),
 • slevách dle zákona plus při 9 M nepřítomnosti v obci a pro choltického občana - majitele chaty, bytu, pokud v něm není nájemce.

 

Tyto parametry byly doplněny do nové OZV, která byla následně schválena.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení v ěcného břemene IV-12-2020275/VB/01 název stavby Choltice, Podhorky k.č. 1843 – nn, knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 2154 a 2157 k. ú. Choltice, rozsah v ěcného b řemene na t ěchto nemovitostech je vymezen v p řilo ženém geometrickém plánu. Věcné břemeno na vedení v délce 139 m se zřizuje za jednorázovou náhradu 41 700 Kč, dle sazebníku městyse Choltice, smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením zastupitelstva č. 17/4/2020, dne 22. 6. 2020.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na požární techniku z rozpočtu Pardubického kraje pro JSDH Choltice.

Starosta informoval, že Pardubický kraj schválil pro JSDH Choltice dotaci ve vý ši 20 000 K č (max 70%) na pořízení plovoucího čerpadla.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstvu pro místní rozvoj, z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul „117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ na akci „Rekonstrukce tělocvičen při ZŠ Choltice – I. a II. etapa“.

Starosta informoval o p řípravě žádosti o dotaci na rekonstrukci obou tělocvičen ZŠ Choltice. Žádost podaná v letech 2020 a 2021 nebyla úspěšná. Protože v nynější výzvě je vyšší podíl dotace, 80%, je výhodné podat žádost na obě tělocvičny.

Z důvodu špatného technického stavu tělocvičen při ZŠ Choltice městys Choltice zadal vypracování projektové dokumentace na výměnu podlahových krytin a obložení stěn v obou sálech tělocvičny. Po propočtu nákladů bylo zjištěno, že se jedná o finančně náročnou akci a rozhodl se po žádat na opravu o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“, který je zaměřen na opravu školních tělocvičen. Předpokládané náklady na opravu jsou cca 7 000 000 Kč, žádost o dotaci bude ve výši 80% uznatelných nákladů, dle rozpočtu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice bere na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta podal informace o následujících obecních záležitostech:

 • volby do Poslanecké sněmovny,
 • příprava výsadby nových stromů v zámeckém parku,
 • příprava intenzifikace ČOV,
 • uskutečněné akce: Drakiáda, Sokolníci na zámku,
 • příprava na akce: Strašidla na zámku, Mladá vína a Advent na zámku,
 • výstava v roce 2022: Čeněk Daněk - 195. výročí narození.

V rámci diskuze zastupitelé projednali organiza ční opatření pro akci Strašidla na zámku 6.11.2021, na akci Mladá vína 26.11.2021 a rozsvícení vánočního stromu 1.12.2021.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice bere na vědomí bod různé.

Tento bod neměl náplň.

 

Zastupitelstvo m ěstyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-2021472/VB/1, Choltice k.č. 188/18 – svod nn, knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Dě čín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávn ěný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti z řídit v ěcné b řemeno. M ěstys Choltice je výlu čným vlastníkem pozemku parc. č. 908/4 k. ú. Choltice, rozsah v ěcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v p řiloženém geometrickém plánu. Věcné břemeno na vedení v délce 3 m se zřizuje za jednorázovou náhradu 4 000 Kč, dle sazebníku městyse Choltice, smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením zastupitelstva č. 10/8/2020, dne 7.12.2020.

 

Zastupitelstvo m ěstyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2022971/VB/01, Choltice k.č. 725/135 a 725/47 - knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Dě čín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávn ěný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti z řídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 2149 k. ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno na vedení v délce 135 m se zřizuje za jednorázovou náhradu 9 000 Kč bez DPH. Součástí předložené žádosti je ocenění práv odpovídajících zřízení věcného břemene pro technickou infrastrukturu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o z řízení věcného břemene č. IV-12-2022934/VB/01, Choltice, Západní č. parc-1656/4 - knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Dě čín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávn ěný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 2150 k. ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno na vedení v délce 32 m se zřizuje za jednorázovou náhradu 2 000 Kč. Součástí předložené žádosti je ocenění práv odpovídajících zřízení věcného břemene pro technickou infrastrukturu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo aktualizaci č. 2 Strategického plánu rozvoje městyse Choltice na období 2017-2025.

Starosta zdůvodnil potřebu schválení aktualizace strategického plánu splněním části úkolů v letech 2020 a 2021. Strategický plán rozvoje je také povinnou přílohou některých žádostí o dotaci, proto je také upraveno období, na které je sestaven.

 

Další zasedání zastupitelstva je naplánováno na 6.12.2021.

Datum vložení: 16. 11. 2021 11:09
Datum poslední aktualizace: 16. 11. 2021 11:28
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Choltické podzimní slavnosti 2021

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště