Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 7. zasedání konaném 26. 10. 2020

Typ: ostatní
.
Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 7. zasedání konaném 26. 10. 2020

Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) se konalo 26. 10. 2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu Městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů (8 v místnosti a 3 on line) a 1 občan.

Před schválením programu se nejdříve museli zastupitelé vypořádat s připomínkami zastupitelky Venduly Fižové k zápisu ze zasedání konaném 13. 7. 2020. Po diskusi k jednotlivým připomínkám přijalo zastupitelstvo svoji většinou následující usnesení:

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasí s připomínkami V. Fižové k bodům 5, 11 a 12 (u bodu 12 s úpravou dle vyjádření Olgy Urbanové). S připomínkami k bodům 1.2, 2, 3 a 8 nesouhlasí.

 

Dále přijalo zastupitelstvo v rámci projednávání dalších bodů tato usnesení:

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

Program měl celkem 17 bodů.

 1. Zahájení.
 2. Informace o zabezpečení chodu Úřadu městyse Choltice v době nouzového stavu, provozu škol a protiepidemických opatřeních.
 3. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku.
 4. Zpráva finančního výboru.
 5. Podmínky pronájmu hrobových míst od 1.1.2021.
 6. Žádost o prodloužení termínu vyúčtování dotace na přeložku kabelu nn.
 7. Změna č. 1 Územního plánu Choltice.
 8. Změna č. 2 Územního plánu Choltice.
 9. Revokace usnesení č. 7/6/2020 a 15/6/2020 - oprava číslování pozemků.
 10. Revokace usnesení č. 13/6/2020 a prodej pozemku p.č. 655/8 v k.ú. Choltice.
 11. Prodej pozemku p.č. 118 v k.ú. Choltice.
 12. Prodej pozemku p. č. 961/18 a 961/17 k.ú. Choltice.
 13. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 758/3 a 758/7 k.ú. Choltice.
 14. Skončení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 756/2 v k.ú. Choltice.
 15. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.
 16. Různé.
 17. Skončení nájmu kadeřnického salónu v DCHB čp. 260.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o zabezpečení chodu Úřadu městyse Choltice v době nouzového stavu, provozu škol a protiepidemických opatřeních.

Úřad městyse - funguje v nouzovém stavu, pro veřejnost je otevřeno v pondělí a ve středu. V týdnu od 26. 10. 2020 mají všichni úředníci home office a úřad je zavřen. Důvodem je omezení styku s veřejností, ale i zaměstnanců mezi sebou. Od pondělí 2. 11. 2020 bude úřad opět pro veřejnost otevřen a to v pondělí a ve středu v době 9-11 a 14-17. Personál je zatím zdraví. Snahou je udržet službu veřejné správy co nejvíce, byť s omezeným osobním stykem.

ZŠ Choltice - je uzavřená. Městys pomohl se zajištěním hygienických a ochranných pomůcek.

MŠ Choltice - je otevřená, dle konzultace s paní ředitelkou nejsou žádné větší problémy. Městys pomohl zajistit hygienické a ochranné pomůcky, včetně bezkontaktního teploměru.

Dezinfekce prostor - městys zajistil odbornou firmu na případné dezinfikování vnitřních prostor školy, školky, úřadu, DPS a další obecních budov, pokud to bude třeba. Firma je schopna do druhého dne zahájit dezinfekci prostor.

Služby pro seniory - letáčkem do schránek byli informováni všichni nájemníci v našich DPS, aby kontaktovali úřad, kdyby měli nějaký problém. Budeme se jim snažit pomoci. Stejně tak jsme rozdávali letáčky, kde nezisková společnost nabízí například i pohovory se seniory, pokud by se cítili sami nebo nějakým způsobem vykolejení z běžného života.

Gratulování našim seniorům k životním jubileům - probíhá nyní zkrácenou formou, přes branku, u dveří, bezkontaktně, s rouškami. Jakmile se situace zlepší, bude opět návštěva formou posezení.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku

M. Horák informoval o:

 • Rekonstrukce chodníků nám. sv. Trojice - Nádražní ul. - probíhají jednání s projektantem o doplnění podkladů pro stavební řízení vedené u MěÚ v Přelouči. Projektant informoval, že Cetin nepožaduje přeložení kabelu pod chodníkem, chce pouze písemné vyjádření, že až kabely odkryjeme, tak že je pozveme na kontrolu stavu. Tímto jsou všechny připomínky MěÚ Přelouč vypořádány, pan projektant vše odešle do Přelouče, stavební řízení bude pokračovat.
 • Rekonstrukce ulice Na Hlásku - ve středu 21. 10. 2020 proběhlo Na Hlásku setkání s občany, seznámení s dokumentací, jejich připomínky jsme zaznamenali, je z toho upravený materiál a ten bude projednáván opět s projektantem ulice Ing. Rakem.

 

P.Vančura  informoval o:

 • Údržba - probíhá standardním způsobem jako každý podzim, nejvíce nás zaměstnává sběr listí a sekání trávy, uklízí se běžný nepořádek, apod. Umísťujeme kontejnery na trávu a listí, jeden víkend ke škole, druhý víkend k Řeháku. Dále uklízíme venkovní prostory, ke kterým se celý rok nemůžeme dostat, odváží se nepořádek, vše se uklízí.
 • Rekonstrukce knihovny - v knihovně proběhla montáž osvětlení a kompletace elektroinstalace, to znamená zásuvky, vypínače, rozvaděč, jističe atd. Dnes začal Jaroslav Petr montovat truhlářské výrobky, včetně herního prvku - imitace lodi. Začíná se vyrábět ostatní nábytek, takže by mohl být hotov v dohledné době. Úklid provádí naše paní uklízečka (čistí okna, topení, podlahy atd.).
 • Rekonstrukce plotu na hřbitově - je hotový základ ze ztraceného bednění. Na něj se začaly usazovat pískovce, poté se namontuje provizorní drátěné oplocení, které bude na místě do doby, než bude zrestaurováno litinové oplocení.
 • Ořezání sakur v Nádražní ulice - byla sjednána odborná firma, která provede odborný ořez větví.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního výboru č. 3/2020.

Předsedkyně Finančního výboru Olga Urbanová informovala, že FV se sešel 14. 10. 2020 a provedl kontrolu účetních dokladů za 2. a 3. čtvrtletí, faktur, výpisů z běžného účtu, pokladny, prověřil uskutečněné finanční operace během obou čtvrtletí. Závady nebyly zjištěny. Dále se zabýval sestavováním rozpočtu, protože už v tuto chvíli víme, že bude nižší o 3 mil. Kč, než v letošním roce. Další jednání o rozpočtu bude 11. 11. 2020. Dalšími body byly platební terminály, jejich pořízení do pokladny úřadu FV doporučuje, dále zavedení bezhotovostní úhrady nájemného a výplata mezd zaměstnancům, nové podmínky nakládání s odpady, evidence spotřeby PHM.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo ceník hřbitovních poplatků pro hřbitov Choltice platný od 1. 1. 2021.

Starosta informoval o skončení nájemních smluv na hrobová místa na hřbitově v Cholticích k 31. 12. 2020 a seznámil zastupitele s harmonogramem příprav nových smluv:

 • 12. 10. 2020 - porada - projednání podkladů (ceník, provozní řád),
 • 26. 10. 2020 - zasedání - schválení ceníku a provozního řádu,
 • od 15. 11. 2020 - rozesílání návrhu nájemních smluv,
 • 1. 1. 2021 - nabytí platnosti nových nájemních smluv.

Starosta informoval, že ceník na další období by se měnit neměl. Dosud platná cena za pronájem hrobových míst je 80 Kč za 1 m2 na rok a skládá se z ceny za pronájem ve výši 6 Kč/m2 a 74 Kč/m2 za rok za služby spojené s nájmem. V ceníku se zpřesnilo ustanovení o kategoriích hrobů dle výměr. Poplatek je možný uhradit v terminech do 30. 4. 2021 a do 30. 6. 2021. Hradí se na 10 let dopředu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Provozní řád veřejného pohřebiště Choltice platný od 1. 1. 2021.

Starosta informoval, že provozní řád zůstává v podstatě stejný, kromě specifikace pozemků, které byly aktualizovány podle stávající pozemkové mapy. Zaktualizovali jsme také odkazy na paragrafy, protože zákon o pohřebnictví se trochu změnil. Jinak je provozní řád v podstatě stejný. Starosta dále upozornil na zásadu, která je sice zřejmá, ale nebyla nikdy dodržována, a to je doba pronájmu hrobového místa v závislosti na tlecí době. V Cholticích je tlecí doba 13 let. Znamená to, že při uložení ostatků do hrobu se musí prodloužit smlouva na celou dobu 13 let. Nájemníci tak nečinili, ani nehlásili uložení ostatků do hrobu. Po schválení provozního řádu zastupitelstvem musí ještě řád schválit Krajský úřad Pardubického kraje. Nové nájemní smlouvy bychom měli cca od 15. listopadu začít rozesílat nájemcům, s tím, že smlouvy budou nabývat účinnosti a platnosti 1. 1. 2021.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodloužení doby čerpání a vyúčtování dotace poskytnuté městysem Choltice na realizaci přeložky kabelu nízkého napětí a to do 31. 12. 2020.

Starosta informoval, že TJ Slavoj Choltice požádal o prodloužení doby čerpání a vyúčtování dotace ve výši 140 000 Kč poskytnuté městysem Choltice na realizaci přeložky kabelu nízkého napětí a to z 30. 9. 2020 na 31. 12. 2020. Důvodem je projednání smlouvy o zřízení věcného břemena pro uložení kabelu do obecního pozemku až na zasedání zastupitelstva dne 26. 10. 2020. Teprve potom vystaví zhotovitel přeložky konečnou fakturu a dotace bude moci být vyúčtována.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), v platném znění, a vydává Změnu č. 1 Územního plánu Choltice.

Starosta informoval, že ve změně č. 1 jsou zahrnuty všechny požadavky schválené zastupitelstvem při zadání. Jediná změna se týká pozemku zastupitele Pavla Vančury, který docílil kladného stanoviska Městského úřadu Přelouč ve své oprávněné věci a to, že jeho pozemek, který byl veden v katastru ale i územním plánu jako lesní pozemek a už dlouhé roky lesním pozemkem není, bude na podnět MěÚ Přelouč převeden do kategorie ostatní plocha. To je jediná věc, která je navíc oproti zadání schváleném v roce 2018. Jinak všechny záležitosti, které jsme chtěli mít v územním plánu, všechny body, které jsme si řekli, a které zastupitelstvo požadovalo zahrnout do změny ÚP, tam jsou.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o přípravě Změny č. 2 ÚP Choltice.

Starosta informoval, že očekával na dnešním zasedání schválení zadání Změny č. 2 ÚP Choltice, ale bohužel tomu tak nebude. Je třeba učinit ještě jeden krok a to podání žádosti o závazné stanovisko na Krajský úřad Pardubického kraje. Teprve po získání kladného stanoviska bude moci být schváleno zadání.

Ing. M. Horák seznámil přítomné s jednotlivými částmi žádosti a potvrdil, že je v ní vše, co jsme požadovali zahrnout do zadání změny ÚP. Starosta doplnil, že pokud bude třeba na pokyn Krajského úřadu některé body upravit, tak je bude znovu třeba prodiskutovat. Dnes vezmeme tento bod jen na vědomí a 7. 12. 2020 na dalším zasedání bychom měli zadání Změny č. 2 ÚP schválit.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č. 7/6/2020 a schválilo prodej pozemků parc. č. 961/16 k.ú. Choltice o výměře 114 m2 a parc. č. 961/19 v k.ú. Choltice o výměře 17 m2 za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4 500 Kč manželům …….

Starosta informoval, že na minulém zasedání došlo k tiskové chybě při přípravě usnesení. Chybně jsme uvedli u prodávaného pozemku číslo 961/219, ale správně mělo být 961/19. Jedná se o pozemek v ulici U Pošty (starosta promítl mapu pozemkem). Protože se jedná o znovu projednání prodeje z důvodu tiskové chyby, tak nemusel být záměr prodeje znovu zveřejněn na úřední desce. Záměr prodeje pozemku byl řádně zveřejněn již před prvním projednáním na zasedání 14. 9. 2020, tedy od 28. 8. 2020 až do 14. 9. 2020, nikdo k němu nevznesl žádné připomínky.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č. 15/6/2020 a schválilo koupi pozemku parc. č. 765/31 k.ú. Choltice o výměře 73m2, za cenu 1660,- Kč od ……... Městys Choltice uhradí všechny režijní náklady související s převodem pozemku.

Starosta informoval, že i v tomto usnesení ze zasedání konaném 14. 9. 2020 se objevila tisková chyba. Městys kupuje pozemek p.č. 765/31, ale v usnesení bylo číslo 465/31. Jedná se o pozemek pod místní komunikací v ulici Okružní.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č. 13/6/2020 a schválilo prodej pozemku parc. č. 655/8 k.ú. Choltice o výměře 23 m2, za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4 500 Kč paní ……...

Starosta informoval, že usnesením č. 13/6/2020 byla schválena směna pozemků p.č. 655/8 v k.ú. Choltice (majitel městys Choltice) s pozemkem p.č. 655/9 v k.ú. Choltice. Paní …….od záměru směny odstoupila, protože její pozemek je zatížen zástavním právem. Proto následně požádala pouze o prodej obecního pozemku. Starosta promítl mapu s pozemkem. Záměr prodat pozemek byl zveřejněn na úřední desce od 9. 10. 2020. Nikdo proti němu nevznesl námitky.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice ukládá starostovi připravit kritéria pro výběr kupce na pozemek p.č. 118 v k.ú. Choltice.

Starosta informoval, že se jedná o pozemek za domem pana ……., přístup z ulice Za Humny. Jako první požádali o tento pozemek manželé ……. a na základě této žádosti byl prodej zveřejněn. V momentě, kdy byl záměr prodeje zveřejněn, další žádost podal také pan ……. a žádost podali také manželé …... Původně měl být pozemek prodán jedinému žadateli, ale protože jsou podány tři žádosti, navrhl starosta prodej pozemku neschválit a připravit na prodej pozemku výběrová kritéria. Podle nich by pak byl vybrán zájemce o prodej. Bude určena komise nebo výbor pro přípravu kritérií a následně bude záměr znovu zveřejněn včetně kritérií.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 961/18 k.ú. Choltice o výměře 96 m2 a pozemku č. 961/17 o výměře 61 m2 v k.ú. Choltice za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4 500 Kč manželům ……..

Městys Choltice je vlastníkem pozemků parc. č. 961/18 o výměře 96 m2 v k.ú. Choltice a parc. č. 961/17 o výměře 61 m2 v k.ú. Choltice. Při digitalizaci katastrálního operátu bylo zjištěno, že pozemky jsou v užívání jiných osob. Manželé ………, jako uživatelé uvedených pozemků projevili zájem je odkoupit. Záměr prodat pozemky byl zveřejněn na úřední desce od 9. 10. 2020.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IZ-12-2000712/VB/1 Choltice Lipoltická 324-přel_knn_SLAVOJ ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 758/3 a 758/7 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiloženém geometrickém plánu. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 000 Kč bez DPH, protože byla na tuto částku uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dne 24. 7. 2018.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasilo s ukončením nájemní smlouvy na pozemek p.č. 756/2 v k.ú. Choltice s nájemcem ……. dohodou ke dni 31. 10. 2020.

Usnesením č. 6/9/2015 byl pozemek p.č. 756/2 v k.ú. Choltice pronajat panu …….. Vzhledem k rozhodnutí zastupitelstva o prodeji tohoto pozemku manželům ….. na zasedání 14. 9. 2020 bude nájemní smlouva po dohodě s nájemcem panem …….. ukončena k 31. 10. 2020.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta informoval o:

 • SENIOR TAXI – příprava podmínek

Autoškola Peml s.r.o. (paní Pemlová) zašle dnes nebo zítra oficiální nabídku s finančními podmínkami na zřízení Senior TAXI. Podmínky budou projednány na nejbližší poradě zastupitelů.

 • Funkční období ředitelky ZŠ Choltice

K 31. 7. 2021 končí funkční období ředitelky ZŠ Choltice Ivy Sedláčkové. Paní ředitelka má zájem ve funkci pokračovat dále. Zastupitelstvo může paní ředitelku potvrdit ve funkci bez konkurzu za předpokladu, že Česká školní inspekce ani Školská rada nebudou žádat po městysi Choltice vypsání konkurzu. Oběma institucemi byl starosta informován, že nebudou navrhovat vypsání konkurzu. Na zasedání 7. 12. 2020 může být paní ředitelka potvrzena ve funkci na další období, tj. 2021 - 2027. Bude tak mít klid na práci a může se plně soustředit na těžké období, které všichni dnes prožíváme.

 • Soudní řízení ve věci pozdějšího vydání rodného listu

Bylo nařízeno soudní řízení na 18. 11. 2020. Jedná se o odvolací soud. Městys byl u první soudní instance úspěšný, soud uznal správný postup matriky, neboli žaloba na městys byla zamítnuta. Žalobce se odvolal a odvolací soud bude nyní jeho odvolání projednávat.

 

 • Posvěcení Božích muk u cesty na Svinčany a záměr restaurování BM u cesty na Luhy

V pátek 9. 10. 2020 proběhlo posvěcení Božích muk u cesty na Svinčany. Akce se povedla, posvěcení provedl pan farář Miloslav Paclík z Přelouče. Předběžně jsme se již domluvili s paní architektkou Vinterovou, která zastupuje nadaci Adopce památek, že by nám pomohli sehnat peníze i na restaurování posledních Božích muk, která jsou u cesty na Luhy.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.

Bod různé neměl náplň.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasilo se skončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 2020 s Janou Slezákovou na nebytové prostory v DCHB čp. 260.

Starosta informoval, že paní Jana Slezáková požádala městys o skončení nájmu v DCHB 260, kde provozuje kadeřnický salón. Nájem má dle dohody skončit k 31. 12. 2020.

 

Další zasedání je naplánováno na 7. 12. 2020.

 

 


Vytvořeno: 7. 11. 2020
Poslední aktualizace: 7. 11. 2020 20:57
Autor: Tomáš Bolek