Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 8. zasedání konaném 7. 12. 2020

Typ: ostatní
.

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 8. zasedání konaném 7. 12. 2020

Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) se konalo 7. 12. 2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů (8 v místnosti a 3 on-line) a 3 občané.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

1/8/2020         

Zastupitelstvo městyse Choltice určuje zapisovatelem Mgr. Jana Pavlíka a ověřovateli zápisu Pavla Vančuru a Františka Pemla.

 

2/8/2020         

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

1. Zahájení

2. Výroční zpráva ZŠ Choltice za šk. rok 2019-2020 a zpráva o činnosti MŠ Choltice za rok 2020

3. Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ Choltice

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

5. Změna č. 2 Územního plánu Choltice

6. Prodej pozemku p.č. 118 v k.ú. Choltice

7. Prodej pozemku p.č. 756/2 v k.ú. Choltice

8. Smlouvy o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích (přípojky elektro)

9. Provozní řád veřejného pohřebiště Choltice

10. Zpráva finančního a stavebního výboru

11. Rozpočtové opatření č. 12/2020

12. Žádost o dotaci na rekonstrukci tělocvičen ZŠ Choltice

13. Dodatek ke smlouvě s SOP a.s. o odvozu odpadu pro rok 2021 a změny v odpadovém hospodářství městyse

14. Stočné 2021, tvorba fondu oprav a plán financování obnovy ČOV a kanalizace

15. Rozpočet na rok 2021

16. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse

17. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem a členem zastupitelstva

18. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva

19. Různé

20. Prodej pozemku p.č. 961/17 v k.ú. Choltice

21. Pověření starosty provádět rozpočtová opatření

22. Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2018 na úseku sociálně právní ochrany dětí

 

3/8/2020         

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výroční zprávu ZŠ Choltice za šk. rok 2019-2020.

Na zasedání byla on-line připojena ředitelka ZŠ Choltice Mgr. Iva Sedláčková, která okomentovala výroční zprávu ZŠ Choltice a poté podala informace o aktuální situaci ve škole a organizaci vyučování.

Starosta paní ředitelce poděkoval a přislíbil osobní předvánoční návštěvu ve škole a poděkování všem pracovníkům školy za odvedenou práci.

 

4/8/2020         

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nevypsání konkurzu na ředitele/ředitelku ZŠ Choltice a souhlasí se jmenováním Mgr. Ivy Sedláčkové ředitelkou ZŠ Choltice na funkční období 2021 - 2027.

V červenci 2021 skončí funkční období ředitelky ZŠ Choltice Mgr. Ivy Sedláčkové. Městys Choltice, jako zřizovatel, může vypsat výběrové řízení, musel by tak učinit zkraje příštího roku. Určitě by muselo být vypsáno v případě, že to navrhne Česká školní inspekce nebo Školská rada. Česká školní inspekce ani Školská rada nehodlají iniciovat výběrové řízení na pozici ředitele školy. Zastupitelé se shodli na tom, že není třeba vypisovat konkurz, s ředitelkou ZŠ Choltice je spokojenost. Mgr. Iva Sedláčková přijala nabídku na pokračování ve funkci, a proto se zastupitelé rozhodli konkurz nevypisovat a souhlasit s jejím jmenováním.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.

Pavel Vančura informoval:

Rekonstrukce knihovny – dokončuje se výroba a montáž nábytku, což by mělo být hotovo do příštího pátku, poté proběhne dolištování podlahy. U venkovní terasy bude dokončena instalace svítidel. Knihovna je zkolaudovaná, bude se plánovat nastěhování knih a pak již nic nebude bránit jejímu otevření.

Údržba obce – po celý víkend bylo větrno, všude létalo listí, v oboře padaly stromy. Muselo dojít k prořezání některých cest v oboře a stále probíhá sběr listí. Sbíraly se také papírové a plastové pytle ze čtvrtečního svozu, které jsou u kravína a létaly po poli. Spadlo několik tašek na zdravotním středisku směrem do dvora firmy ALIN, zítra snad bude opraveno a bude to v pořádku.

Oprava střechy DPS čp. 260, V Lipkách - protože je na některých místech špatně udělaná střecha, začalo i vlivem větrného počasí zatékat do dvou bytů. Oprava probíhá, je problém sehnat stejnou střešní krytinu.

Úklid sněhu – právě v den, kdy měl probíhat sběr pytlů, nasněžilo, a proto poprvé vyjel nový traktor John Deer s novým smetákem. Úklid sněhu se povedlo provést vcelku rychle.

Ing. Miroslav Horák informoval:

Revitalizace Marešáku a Podrybníčků - jsou připravené, se zahájením prací počítá ke konci léta 2021

Bezbariérové a bezpečné chodníky od náměstí do ulice U Pošty - zhruba od září běželo stavební řízení, ze stavebního úřadu Přelouč bylo cca 20–25 dotazů. Během října a listopadu se podařilo vše zodpovědět, v některých oblastech jsme museli projektantovi i pomoci. V listopadu se podařilo stavebnímu úřadu dodat i požadovaná vyjádření jiných dotčených orgánů. Stavební řízení tedy běží a nabytí právní moci očekáváme koncem ledna, což je celkem v pořádku, neboť do konce ledna musíme požádat o dotaci.

 

5/8/2020         

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pořízení Změny č. 2 Územního plánu Choltice s obsahem dle Návrhu na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Choltice zn. UP/2020/2 ze dne 27. 11. 2020 zkráceným způsobem v souladu s ust. § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelé projednali a schválili zadání Změny č. 2 ÚP Choltice, ve kterém se navrhují regulační prvky pro výstavbu rodinných domů na území městyse Choltice. Navrhuje se minimální velikost stavebních parcel 800 m2 a maximální velikost 3 000 m2, stanovují se parametry sklonů střech a výška staveb. Důvodem těchto regulací je snaha o zachování venkovského rázu a volnější zástavby na území Choltic na nových stavebních parcelách. Tato opatření by měla zabránit výstavbě rodinných domů na malých parcelách a domům s plochými střechami tam, kde se to z architektonického hlediska nehodí. V návrhu regulací jsou dané výjimky.

 

6/8/2020         

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p.č. 118 v k.ú. Choltice manželům …….. za cenu 1 074 Kč za m2 bez DPH plus režijní náklady ve výši 4 500 Kč.

Jedná se o pozemek s přístupem z ulice Za Humny. Prodej pozemku byl realizován na základě výběrového řízení, ve kterém měli zájemci předložit nabídku na kupní cenu. Minimální cena byla stanovena na 800 Kč bez DPH. Nabídku podali 4 zájemci, nabízená cena se pohybovala od 866 Kč do 1 074 Kč bez DPH. Posouzení nabídek provedla výběrová komise ve složení Ing. Miroslav Horák, Ing. Marie Fižová, Olga Urbanová, DiS. a Bc. Pavlína Chudomská. V kupní smlouvě bude uvedena podmínka zahájení výstavby do dvou let, jinak se pozemek vrátí do vlastnictví městyse.

 

7/8/2020         

Zastupitelstvo městyse Choltice ruší usnesení č. 18/6/2020 o výpůjčce pozemku.

Toto usnesení ruší schválení výpůjčky pozemku p.č. 118, schválené na zasedání 14.9.2020.

 

8/8/2020         

Zastupitelstvo městyse Choltice ruší usnesení č. 19/6/2020.

Toto usnesení ruší usnesení o schválení prodeje pozemku p.č. 756/2 původnímu zájemci, který ale od koupě odstoupil.

 

9/8/2020         

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p.č. 756/2 v k.ú. Choltice panu …….. za cenu 280 Kč za m2 plus 4 500 Kč za režijní náklady spojené s prodejem pozemku.

Původně schválený kupující od koupě pozemku odstoupil a o koupi pozemku požádal nový zájemce, který vlastní sousední pozemek.

 

10/8/2020       

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2021472/VB/01 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

Jedná se o umístění kabelu nízkého napětí do obecního pozemku v Jedousovské ulici. Přípojka se buduje pro tři domy na konci ulice.

 

11/8/2020       

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2021079/VB/01 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

Jedná se o uložení kabelu nízkého napětí do obecního pozemku v Severní ulici. Přípojka se buduje pro soukromý pozemek p.č. 249/1.

 

12/8/2020       

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2021017_SOBS VB_1 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

Jedná se o umístění betonového sloupu pro vedení nízkého napětí v ulici Nádražní.

 

13/8/2020 

Zastupitelstvo městyse Choltice ruší usnesení č. 5/7/2020.

Ruší se usnesení o schválení Provozního řádu veřejného pohřebiště přijaté na zasedání 26. 10. 2020. Chybí v něm doložka o schválení krajským úřadem.

 

 

14/8/2020 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Provozní řád veřejného pohřebiště Choltice.

Zastupitelstvo schválilo provozní řád, který již obsahuje doložku o schválení řádu krajským úřadem.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního a stavebního výboru.

Předsedkyně finančního výboru Olga Urbanová, DiS. informovala:

FV projednal stav na bankovních účtech k 31. 10. 2020, což bylo 5 998 084 Korun. Pak projednal první návrh rozpočtového opatření č. 12/2020, které ale bylo později ještě doplňováno. Dále projednal souhlas s pořízením zametacího zařízení pro traktor John Deer, pořízení informačního systému pro budovu úřadu a závěsného systému na obrazy pro knihovnu, s doporučení ještě prověřit cenu u jiné firmy. FV se zabýval výběrovým řízením na projektovou dokumentaci zasíťování Z1, které bylo vyhodnoceno tak, že cena je vysoká a nebudeme ji akceptovat.

FV dále projednal přípravu rozpočtu na rok 2021 a investice a opravy majetku v roce 2021.

Společného jednání výborů se zúčastnili: Olga Urbanová, Miroslav Horák, Jana Bartáková, Miroslav Šupík, Pavel Vančura a omluveni byli Hana Boháčová a Jiří Hončík.

Ing. Miroslav Horák, předseda stavebního výboru, doplnil, že se členové výborů dohodli, že výběrové řízení na zasíťování lokality Z1 se zopakuje začátkem roku 2021, abychom získali lepší nabídky od více firem.

 

15/8/2020 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 12/2020

Starosta seznámil se zůstatkem na bankovních účtech k 30. 11. 2020, který činí 6 246 tis. Kč. Dále seznámil s návrhem rozpočtového opatření. Navyšují se příjmy o 252 tis. Kč, jsou to převážně příjmy z různých dotací: z Úřadu práce, pro hasiče či pro knihovnu.

Výdaje se navyšují o 934 tis. Kč a jedná se o: +200 tis. Kč jako rezerva na rekonstrukci knihovny na dokončovací práce, - 45 tis. Kč nevyčerpané peníze na kulturní akce, + 43 tis. Kč na opravy a udržování na zámku, - 40 tis. Kč nevyčerpané peníze na opravy na koupališti, +43 tis. Kč na pořízení GP na rozdělení pozemků (krajské silnice – obecní chodníky, ulice Cukrovarská, apod.), +10 tis. Kč na kolky pro katastr nemovitostí, +50 tis. Kč na pořízení EZS do budovy technických služeb, + 130 tis. Kč za sběr komunálního odpadu, +294 tis. Kč na platy zaměstnanců na VPP (kryto z dotací od ÚP), +100 tis. Kč pořízení zametacího kartáče pro traktor John Deer, +4 tis. Kč na PCO, + 10 tis. Kč na pořízení komunikačního zařízení a licence pro on-line jednání zastupitelstva, +70 tis. pořízení informačního systému (cedule) pro budovu úřadu a závěsného systému na obrazy pro knihovnu, +65 malování v budově úřadu a výměna osvětlení na chodbách úřadu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 682 567 Kč a bude uhrazen z přebytku financí z minulého roku. Zůstatek byl 3,6 mil. Kč.

 

16/8/2020       

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstvu pro místní rozvoj, z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul „117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ na akci „Rekonstrukce tělocvičen při ZŠ Choltice – I. a II. etapa“.

Z důvodu špatného technického stavu tělocvičen při ZŠ Choltice městys Choltice zadal vypracování projektové dokumentace na výměnu podlahových krytin a obložení stěn v obou sálech tělocvičny po propočtu nákladů bylo zjištěno, že se jedná o finančně náročnou akci a rozhodl se požádat na opravu o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“, který je zaměřen na opravu školních tělocvičen. Předpokládané náklady na opravu cca 7.000.000, - Kč, žádost o dotaci bude ve výši 80 % uznatelných nákladů, dle rozpočtu.

První žádost o dotaci podaná v únoru 2020 byla neúspěšná.

 

17/8/2020       

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 1/2021 ke smlouvě č. 024/02 o odvozu odpadu s SOP a.s.

Dodatek upravuje možnost svozové firmy žádat úpravu ceny v případě, že budou parlamentem ke konci roku 2020 schváleny odpadové zákony s dopadem na výši poplatku za uložení odpadu na skládku pro rok 2021. Nyní je cena 500 Kč za tunu odpadu, ale má se zvyšovat na 800 Kč. Další změnou je navýšení cen za svoz odpadu v roce 2021 o cca 4 %.

Změny v odpadovém hospodářství – městys uvažoval od 1. 1. 2021 zavedení tzv. chytrých známek na popelnice. Bohužel to bude později.

Městys řeší problém s likvidací plastového a papírového odpadu, který momentálně nikdo neodebírá nebo jen velmi málo.

Dalším z problémů je častý nepořádek u nádob na tříděný odpad. Odpad se nesmí ukládat na zem a do nádob je možné odkládat pouze ten druh odpadu, pro který ta nádoba je určena. Svozová firma přestane takto smíchaný odpad odebírat.

 

18/8/2020       

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výši stočného od 1. 1. 2021 ve výši 20 Kč/m3 včetně DPH. Při použití směrného čísla roční spotřeby ve výši 36 m3 na občana je cena stočného 720 Kč.

Starosta informoval o nákladech na provoz kanalizace a ČOV Choltice. Roční náklady jsou ve výši cca 1,2 mil. Kč. Městys ukládá ročně 250 tis. Kč ze stočného na zvláštní účet fondu pro obnovu ČOV. Pokud bychom přepočítali náklady na odbavené nebo vyfakturované vyčištěné odpadní vody, tak bychom měli mít stočné zhruba 41 Kč za m3.

Pro rok 2021 bylo navrženo nechat stočné ve výši 20 Kč za m3. Občané, kteří platí stočné paušálem, budou mít cenu 720 Kč za rok (směrné číslo 36 m3 krát 20 Kč).

 

19/8/2020       

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Plán financování obnovy vodovodů, kanalizací a ČOV Choltice pro roky 2020-2029 s ukládanou částkou 250 000 Kč ročně.

Městys uloží i v roce 2021 do fondu na obnovu ČOV částku 250 000 Kč.

 

20/8/2020       

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočet městyse Choltice na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023.

Rozpočet předpokládá příjmy ve výši 31 708 tis. Kč a výdaje ve výši 29 179 tis. Kč. Rozpočet bude přebytkový ve výši 2 528 tis. Kč. Protože v současné době je mnoho okolností v příjmové i výdajové části nejasných, předpokládá se počátkem roku 2021 úprava rozpočtu a to podle aktuálního ekonomického vývoj, schválení daňových balíčků parlamentem v závěru roku 2020 a podle zůstatků na bankovních účtech městyse k 31. 12. 2020.

Součástí návrhu rozpočtu na rok 2021 je také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023.

 

21/8/2020       

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse se:  Spolkem Deštník na částku 15 000 Kč, Slavojem Choltice na částku 195 000 Kč, LTC Choltice na částku 30 000 Kč, spolkem Táborníci Choltice na částku 10 000 Kč, Mysliveckým spolkem na částku 6 000 Kč, spolkem Další cesta na částku 20 000 Kč, Domovem u fontány Přelouč na částku 28 000 Kč, SDH Choltice na částku 90 000 Kč.

Schválením rozpočtu městyse na rok 2021 byla pro jednotlivé žadatele o dotaci vyčleněna určitá finanční částka. V souladu s legislativou je třeba schválit samotné smlouvy s žadateli.

 

22/8/2020       

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasí v souladu s § 84 odstavec 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s uzavřením dohody o provedení práce mezi městysem Choltice a členem zastupitelstva Jakubem Kopeckým na provádění údržby veřejné zeleně v Ledci v roce 2021, Pavlem Vančurou na práce v souvislosti s volbami v roce 2021 a Vendulou Fižovou a Ing. Pavlínou Korbelovou na průvodcovské služby na zámku Choltice v roce 2021.

Podle zákona o obcích musí zastupitelstvo souhlasit, že členové zastupitelstva mohou mít dohody o provedení práce s městysem Choltice. Všichni jmenovaní vykonávají tuto činnost dlouhodobě a budou ji vykonávat i v roce 2021.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice bere na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta informoval, že 26. 11. 2020 nabyla účinnosti Změna č. 1 územního plánu. Práce na této změně probíhaly dva roky.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé, ve kterém se Vendula Fižová zeptala, zda je ověřen zápis z posledního zasedání. Dále vyjádřila nesouhlas s pořizováním přepisu zvukového záznamu ze zasedání, který slouží pouze pro vytvoření zápisu ze zasedání,  a zeptala se na zveřejnění svých připomínek k zápisu ze zasedání ze 13.7.2020.

Pavlína Korbelová vyjádřila také nesouhlas s pořizováním přepisu zvukového záznamu ze zasedání. Stačí podle ní, když v případě sporu budou sporné pasáže dohledávány ze zvukového záznamu.

Starosta odpověděl, že zápis z posledního zasedání byl ověřovateli ověřen. Přepis zvukového záznamu pořizovaného na zasedání slouží jako podklad pro vypracování zápisu ze zasedání, aby se v zápise objevily všechny podstatné věci a zamezilo se sporům, co bylo či nebylo na zasedání řečeno a zapsáno či nezapsáno. Samotný přepis záznamu ale nelze podle starosty zveřejňovat, protože nemá úroveň psaného projevu. Pro účely zápisu je vše řečené přeformulováno do spisovného jazyka. Připomínky V. Fižové k zápisu ze zasedání 13.7.2020 jsou připojeny a zveřejněny u zápisu z minulého zasedání.

Dále se Vendula Fižová zeptala, že dle tiskového zákona by měla mít v Choltickém zpravodaji nebo její uskupení (ona a Pavlína) nějaký prostor pro vyjádření, protože by měla být rovnováha mezi koaličními a opozičními vyjádřeními. Také ji minule překvapilo, že právě v zápise nebo v tom zpravodaji nebyly její připomínky, byly tam opravdu pouze vyjmenované body a neví, kde jsou zveřejněné, tak jestli může dostat nějaký termín, do kdy se třeba můžou vyjádřit a v jakém prostoru.

Starosta odpověděl, že do zpravodaje již několik let žádný článek neposlala, takže jí nemohlo být zveřejnění odmítnuto a termíny, kdy vychází zpravodaj, jsou všeobecně známy. Vychází do dvou týdnů po zasedání. Tedy pokud je v pondělí zasedání, do neděle musí příspěvky dorazit, v pondělí se vše dává grafikovi a v pátek se roznáší Problém je pouze v tom, že žádné články neposílá.

 

23/8/2020

Zastupitelstvo městyse Choltice ruší usnesení č. 12/7/2020 a schválilo prodej pozemku parc. č. 961/18 k.ú. Choltice o výměře 96 m2 v k.ú. Choltice za cenu 80 Kč/m2 a pozemku č. 961/17 o výměře 61 m2 v k.ú. Choltice za cenu 33 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4 500 Kč manželům …...

Zastupitelstvo schválilo na zasedání 26. 10. 2020 prodej dvou pozemků žadatelům. Ti se na městys následně obrátili s žádostí, zda-li by jeden pozemek nemohl byt prodán za nižší cenu, protože je svažitý a hůře udržovatelný. Komise pod vedení místostarosty Ing. Horáka na místě posoudila jejich žádost a doporučila zastupitelstvu snížení ceny za jeden pozemek na částku 33 Kč/m2.

 

24/8/2020 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo v souladu s § 99 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověření starosty k provádění rozpočtových opatření schváleného rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2020 v období od 8. prosince 2020 do 31. prosince 2020 v neomezené výši s tím, že si zastupitelstvo vyhrazuje schválení těchto rozpočtových opatření na svém prvním zasedání v roce 2021.

Starosta požádal o pověření k provádění rozpočtového opatření v období přechodu roku 2020 a 2021. Pro plynulý průběh uzavření rozpočtu na konci roku je praktické, aby rozpočtové opatření prováděl starosta a zastupitelstvo jej následně schvalovalo na prvním zasedání v roce 2021. V opačném případě by se asi muselo zastupitelstvo sejít 11. 1. 2021 a rozhodnout o přijetí posledního rozpočtového opatření za rok 2020.

 

25/8/2020       

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2018 na úseku sociálně právní ochrany dětí.

Starosta informoval, že městys nemůžeme řešit záležitosti ochrany dětí vlastními silami, protože nikdo ze zaměstnanců na to nemá patřičné vzdělání. Proto dlouhodobě spolupracujeme s MěÚ Přelouč, který na tuto agendu má odborníky. Vždy je třeba sjednat veřejnoprávní smlouvu. Stávající smlouva končí v prosinci 2020 a město Přelouč předběžně souhlasilo s jejím prodloužením na další dva roky. Tuto služby nám poskytuje město Přelouč za 1 000 Kč ročně.

Další zasedání je naplánováno na 1. 2. 2021.

 


Vytvořeno: 22. 12. 2020
Poslední aktualizace: 22. 12. 2020 13:29
Autor: Tomáš Bolek