Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na ustavujícím zasedání konaném 1.11.2018

Typ: ostatní
Zastupitelé zvolili vedení městyse a své pracovní orgány pro volební období 2018-2022.

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na ustavujícím zasedání konaném 1.11.2018

Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadním starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem a zúčastnilo se ho 11 členů zastupitelstva a 10 občanů.

Po zahájení a přivítání přítomných dosavadní starosta (dále jen předsedající) představil veřejnosti jmenovitě všechny zastupitele a poté je vyzval ke složení slibu. Předsedající přečetl slib a jmenovitě vyzval členy zastupitelstva dle abecedy ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Zastupitelé obdrželi od předsedajícího osvědčení o zvolení zastupitelem.

Po schválení programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu se zastupitelé věnovali dalším bodům programu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice určilo, aby starosta městyse byl uvolněn pro výkon funkce a místostarosta neuvolněn pro výkon funkce.

Tato praxe je v Cholticích zavedena od roku 1990.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejný způsob volby starosty a místostarosty městyse.

Předsedající navrhl, aby volba starosty a místostarosty proběhla veřejně hlasováním.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zvolilo Mgr. Tomáše Bolka do funkce starosty městyse.

Předsedající vyzval zastupitele, aby navrhli starostu.  Zastupitel ing. Miroslav Horák navrhl na starostu Mgr. Tomáše Bolka. Ten s kandidaturou souhlasil. Proti se vyslovila Vendula Fižová a Ing. Pavlína Korbelová.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zvolilo Mgr. Jana Pavlíka do funkce místostarosty městyse.

Starosta navrhl do funkce místostarosty Mgr. Jana Pavlíka, který s kandidaturou souhlasil.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor, stavební výbor a Osadní výbor Ledec.

Starosta Mgr. Tomáš Bolek informoval, že v souladu se zákonem o obcích musí zastupitelstvo zřídit finanční a kontrolní výbor a schválit předsedy výborů a jejich členy. Další výbory zastupitelstvo zřídit může. Zřízení komisí je podle zákona v kompetenci starosty, včetně jmenování předsedů komisí a jejich členů.

Starosta navrhl zřídit výbory finanční, kontrolní, stavební a osadní a jejich zřízení zdůvodnil.

 

Finanční výbor:

 • kontroluje hospodaření s majetkem městyse a s finančními prostředky
 • podílí se na tvorbě návrhu rozpočtu a změnách rozpočtu městyse

 

Kontrolní výbor:

 • kontroluje dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti
 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městyse
 • kontroluje hospodaření městyse
 • navrhuje členy komisí pro výběrová řízení

 

Stavební výbor

 • dohlíží na stavební činnost prováděnou městysem
 • posuzuje žádosti o stavební povolení
 • posuzuje stav obecních staveb a navrhuje potřebná opatření

 

Osadní výbor Ledec

 • pomáhá spravovat místní část Ledec
 • předkládá zastupitelstvu návrhy týkající se rozvoje místní části Ledec
 • vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvu k rozhodnutí, pokud se týkají místní části Ledec
 • vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládaných orgánům městyse občany místní části Ledec

 

Zastupitelstvo městyse Choltice volí do funkce předsedkyně Finančního výboru paní Olgu Urbanovou a jako členy volí Ing. Miroslava Horáka, Miroslava Šupíka a Hanu Boháčovou.

Starosta navrhl na předsedkyni finančního výboru Olgu Urbanovou. Ta s kandidaturou souhlasila a navrhla další členy výboru: Ing. Miroslava Horáka, Miroslava Šupíka a Hanu Boháčovou.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice volí do funkce předsedkyně kontrolního výboru Ing. Pavlínu Korbelovou a jako členy volí Ing. Marii Fižovou a Milana Barvíře.

Starosta navrhl Ing. Pavlínu Korbelovou na předsedkyni kontrolního výboru. Ta kandidaturu přijala a navrhla jako členy výboru Ing. Marii Fižovou a Milana Barvíře.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice volí do funkce předsedy stavebního výboru Ing. Miroslava Horáka a jako členy volí Ing. Jiřího Hončíka, Pavla Vančuru, Miroslava Šupíka a Romana Chudomela.

Starosta navrhl na jeho předsedu Ing. Miroslava Horáka. Ten kandidaturu přijal a navrhl jako členy výboru Ing. Jiřího Hončíka, Pavla Vančuru, Miroslava Šupíka a Romana Chudomela.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice bere na vědomí zřízení komisí a jmenování jejich předsedů a členů

Starosta informoval, že po dohodě se zastupiteli zřizuje tyto komise, jmenuje předsedy a členy:

 • Sportovní komise – předseda: Jiří Zelenka, členové: budou oznámeni na příštím zasedání
 • Komise pro životní prostředí – předseda: František Peml, členové: budou oznámeni na příštím zasedání
 • Komise pro místní části – předseda: Jakub Kopecký, členové: budou oznámeni na příštím zasedání
 • Školská komise – předseda: Ing. Jan Brožek, členové: budou oznámeni na příštím zasedání
 • Komise pro odpadové hospodářství a pořádek – předseda: Pavel Vančura, členové: David Minařík, David Dostál
 • Sociální komise – předsedkyně Vendula Fižová, členové: Ing. Pavlína Korbelová, Ing. Marie Fižová
 • Kulturní komise – předsedkyně: Jana Augustinová, členové: ing. Lucie Koláčná, Mgr. Zuzana Dušková, Martina Králová, Lukáš Rychtecký
 • Památková komise – předsedkyně: ing. Marie Fižová, členové: Lukáš Rychtecký, Vendula Fižová

 

Zastupitelstvo městyse Choltice pověřuje k uzavírání manželství a k provádění obřadů městyse starostu Mgr. Tomáše Bolka, místostarostu Mgr. Jana Pavlíka, zastupitele Vendulu Fižovou, Ing. Pavlínu Korbelovou, ing. Jana Brožka a Pavla Vančuru.

Starosta informoval, že ze zákona je k uzavírání manželství pověřen starosta a místostarosta.  Ale vzhledem k zvyšujícímu se počtu svatebních obřadů je třeba mít více oddávajících. Po konzultaci se zastupiteli navrhl osoby pověřené k uzavírání manželství a k zastupování městyse při jiných obecních obřadech. Jmenovaní s návrhem předem souhlasili.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výši měsíčních odměn pro neuvolněné zastupitele a předsedy výborů a komisí s platností od 1. 11. 2018 takto: neuvolněný místostarosta 5 000 Kč/měsíc, neuvolněný zastupitel 1 000 Kč/měsíc, předseda výboru 2 000 Kč/měsíc, předseda komise 1 500 Kč/měsíc.

Starosta navrhl výši měsíčních odměn pro neuvolněné zastupitele a předsedy výborů a komisí s platností od 1. 11. 2018.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výši měsíčních odměn pro předsedy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, s platností od 1. 11. 2018 ve výši 1500,- Kč za měsíc.

Starosta navrhl výši měsíční odměny pro předsedy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva s platností od 1. 11. 2018.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice volí za členy Osadního výboru Ledec Jakuba Kopeckého, Pavla Pernera, Jaroslava Lokaje, Zdeňka Kalouska ml., Ing. Jiřího Koláře, Josefa Koláře a Mgr. Zuzanu Vyhnálkovou.

Starosta konstatoval, že osadní výbor pracuje v Ledci již několik volebních období, má ustálený počet 7 členů, které zastupuje předseda osadního výboru.

Navrhl, aby zastupitelstvo zvolilo členy osadního výboru občany obce Ledec, kteří získali nejvíce hlasů v hlasování, které proběhlo současně s volbami do zastupitelstva.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice volí předsedou Osadního výboru Ledec Jakuba Kopeckého.

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zvolilo předsedou Osadního výboru Ledec Jakuba Kopeckého. Na jeho nominaci se dohodli členové osadního výboru.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice bere na vědomí bod různé.

 

Zápis z jednání je zveřejněn nejpozději do 10 dnů od konání zasedání ZDE.

 

 

 

 


Vytvořeno: 3. 11. 2018
Poslední aktualizace: 4. 11. 2018 10:05
Autor: Tomáš Bolek