Navigace

Obsah

Přehled zásadních rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 1. zasedání dne 29.1.2018

Typ: ostatní
Přehled zásadních rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 1. zasedání dne 29.1.2018Přehled zásadních rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 1. zasedání dne 29.1.2018

První zasedání zastupitelstva v roce 2018 se konalo v pondělí 29.1.2018. Zveřejňujeme nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva včetně komentáře k jednotlivým projednávaným bodům.

 

Přehled zásadních rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 1. zasedání dne 29.1.2018

Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem a zúčastnilo se ho 9, a později 10 členů zastupitelstva.

Prodej pozemků pro Centrum denních služeb

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p.č. 46/3 o výměře 463 m2, v kat. úz. a obci Choltice, který vznikl dle geometrického plánu č. 792-97/2017 sloučením tří dílů oddělených z: pozemku p.č. 46/3 díl „e“ o velikosti 113 m2 , z pozemku p.č. 42 díl „b“ o velikosti 238 m2 a pozemku p.č. 44 díl „d“ o velikosti 112 m2, a to spolku Další cesta z.s. jako kupujícímu za cenu 40 Kč/m2 plus režijní náklady spojené s prodejem pozemku ve výši 9 695 Kč s tím, že kupní smlouvou bude současně zřízeno ve prospěch městyse Choltice předkupní právo k pozemku a právo zpětné koupě pozemku na dobu 30 let jako věcná práva a kupující se zaváže, že využije pozemek pro stavbu domu pro poskytování sociálních služeb a nebude jej užívat k jiným účelům.

Starosta přivítal na zasedání zástupce spolku další cesta a na úvod zdůvodnil prodej pozemku p.č. 46/3 o výměře 463 m2 spolku. S ohledem na podporu městyse tomuto projektu byla cena pozemku stanovena na 40 Kč za m2 plus režijní náklady související s prodejem pozemku ve výši 9 695 Kč. Kupní smlouva je doplněna o ustanovení o zřízení předkupního práva a výhrady práva zpětné koupě na dobu 30 let. Dále uvedl, že záměr prodeje pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce od 13.1.2018 do 29.1.2018 a nebylo proti němu vzneseno žádných připomínek. Lenka Šturmová představila stav projektu a záměr sdružení Další cesta.

Rozpočtové opatření č. 11/2017

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 11/2017. Starosta informoval, že zůstatek na BÚ k 31. 12. 2017 je 3 705 774 Kč. Dále informoval o jednotlivých změnách rozpočtu k 31. 12. 2017. Příjmy městyse se zvýšily o 1 264,5 tis. Kč, z čehož cca 1 mil. Kč tvoří daňové příjmy. Výdaje se navýšily o 122 tis. Kč. Jedná se o drobné úpravy u cca 25 položek rozpočtu podle skutečnosti po uzavření roku 2017. Hospodaření městyse za rok 2017 skončilo přebytkem ve výši 2 186 tis. Kč. Starosta předal slovo předsedkyni FV Olze Urbanové, která seznámila se zprávou finančního výboru č. 2018/1, ve které FV souhlasí s rozpočtovým opatřením, doporučuje zahrnout do finančního plánu investice navržené Stavební komisí a vyčlenit peněžní prostředky z rozpočtu na novou pozici údržbáře městyse.

Koupě betonového sloupu nn

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi betonového sloupu nn od ČEZ Distribuce, a.s. za cenu 1 000 Kč bez DPH. Starosta informoval, že s ČEZ Distribuce, a.s. je vyjednán prodej nevyužívaného betonového sloupu v ulici U Pošty a to za 1.000 Kč bez DPH. Na sloupu je ukotveno vedení obecního rozhlasu, které nejde momentálně přemístit jinam. Dříve sloup sloužil ČEZu k vedení elektrických drátů, které jsou již ale umístěny v zemi.

Smlouva o zřízení věcného břemene

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2015457/VB/1 Choltice – knn - Kabíček. Starosta informoval, že se jedná o umístění kabelu el. vedení k nemovitostem v lokalitě Na Kopaninách na pozemcích městyse. Smlouva o smlouvě budoucí byla schvalována v únoru 2017. Za VB dostane městys 2 000 Kč bez DPH.

Zrušení usnesení č. 15/6/2017 z 25. 9. 2017

Zastupitelstvo městyse Choltice ruší usnesení č. 15/6/2017 z 25. 9. 2017. Starosta informoval, že je třeba upravit usnesení zastupitelstva ve smyslu požadavku zeleně kolem cest, které by se měly dělat v rámci pozemkových úprav. Přítomnost zeleně je třeba zmínit v usnesení.

Úprava plánu společných zařízení

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo plán společných zařízení a jako prioritní stavby schválilo vybudování cest C9 (od Kvartýru k jedousovskému hřbitovu) a síť cest C10, C11, C13, C14 a C22 (Podhorky) včetně doprovodné zeleně a dále vybudování vodohospodářského opatření s označením a popisem OP 1 – Záchytný a svodný příkop, včetně jeho doprovodného prvku – krajinného opatření s označením a popisem KZ 4 – Nově navržená krajinná zeleň podél výše uvedeného záchytného a svodného příkopu OP 1. Zastupitelstvo městyse Choltice zároveň bere na vědomí, že výše uvedené priority budou předány v písemném provedení na Krajský pozemkový úřad Pro Pardubický kraj, Pobočku Pardubice, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice ke zpracování. (objednání příslušné projektové dokumentace a následné realizace z prostředků státu prostřednictvím fondu programu rozvoje venkova).

Členství ve spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo členství ve spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. Starosta informoval o možnosti městyse být členem nově zřízeného spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s., se sídlem v Pardubicích. Spolek vznikl z iniciativy pěti partnerů, kteří v daném území dlouhodobě vyvíjejí své aktivity a přirozeně se staly jejími zakladateli – Magistrát města Pardubic, MAS Region Kunětické hory, MAS Železnohorský region, MAS Bohdanečsko a MAS Holicko. Spolek se bude zabývat propagací kulturních a turistických akcí v Pardubickém kraji. Městys jako nový člen získá možnost propagace svých akcí na portálu spolku a inzerce v tištěném katalogu akcí a služeb. Základní členský příspěvek je 5000 Kč na rok.

Rekonstrukce ul. U Obory – II. Etapa

Zastupitelstvo městyse Choltice bere informace o výběrovém řízení na zhotovitele ul. U Obory – II. etapa na vědomí. V pátek 19. 1. 2018 od 10.00 hodin proběhlo otevírání obálek s nabídkami stavební firem. Komise posoudí úplnost podaných nabídek. Poté se sejde hodnotící komise, které provede výběr dodavatele. Starosta jmenoval komisi pro otevírání obálek ve složení: ing. Vlášek, ing. Hončík, ing. Fižová, P.Vančura a ing. Pajerová. Starosta také jmenoval komisi pro hodnocení nabídek: ing. Vlášek, ing. Hončík, ing. Fižová, P.Vančura, ing. Horák a ing. Jiroutek.

Smlouva o odběru jedlých tuků a olejů

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o odběru jedlých tuků a olejů rostlinného původu z domácností s firmou Libor Černohlávek s platností od 1. 1. 2018. Starosta seznámil se zněním nové smlouvy s poskytovatelem služby odběru jedlých tuků a olejů. Smlouva je v novém znění, ale ze zásadních bodů se mění pouze četnost svozu na 1x v měsíci a více podle potřeby. Jiné podmínky se nemění. Ze smlouvy neplynou žádné finanční nároky, kromě úhrady za zcizení či poškození nádoby a to 1 000 Kč za nádobu. Budou zachována 3 místa a to Na Hlásku, u prodejny COOP a u školy. Oleje a tuky se do sběrných nádob musí odkládat v uzavřených PET láhvích.

Smlouva o zřízení věcného břemene

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900092757/1/2017 – STL přípojka Lipoltická ul. čp. 44. Starosta seznámil se zněním smlouvy o věcném břemeni pro umístění STL přípojky k RD čp. 44, v ul. Lipoltická. Týká se pozemku p.č. 759/5 a 887/2, oboje v k.ú. Choltice. Přípojka byla provedena v roce 2017. Cena za VB je 1 000 Kč bez DPH.

Mgr. Tomáš Bolek

starosta

Ke stažení

Zápisy z jednání zastupitelstva


Vytvořeno: 22. 2. 2018
Poslední aktualizace: 10. 7. 2018 20:23
Autor: Správce Webu