Navigace

Obsah

Přehled zásadních rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 2. zasedání dne 19.3.2018

Typ: ostatní
Přehled zásadních rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 2. zasedání dne 19.3.2018Přehled zásadních rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 2. zasedání dne 19.3.2018

Druhé zasedání zastupitelstva v roce 2018 se konalo v pondělí 19.3.2018. Zveřejňujeme nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva včetně komentáře k jednotlivým projednávaným bodům.

 

Přehled zásadních rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 2. zasedání dne 19.3.2018

Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem a zúčastnilo se ho 10 členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace kastelána o činnosti zámku Choltice v roce 2017 a plán činnosti na rok 2018. Kastelán zámku Choltice Lukáš Rychtecký zhodnotil činnost v roce 2017 a seznámil přítomné s plány akcí na rok 2018.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o rekonstrukci ulice U Obory – II. etapa. Starosta seznámil zastupitele s výběrovým řízením na dodavatele rekonstrukce II. etapy ulice U Obory. Přihlásilo se 7 firem, které nabídly ceny za zhotovení od 1 074 209 Kč bez DPH do 1 792 549 Kč bez DPH. Firma HOLD s.r.o. nabídla nejnižší cenu a byla vybrána. Celkové náklady na stavbu včetně stavebního a autorského dozoru jsou plánovány na 1 431 tis. Kč. Stavební práce budou zahájeny kolem 26.3.2018 a ukončeny do 30.5.2018. Technickým dozorem bude ing. Aleš Jiroutek, dozorem za městys bude Pavel Vančura. Kontrolních dnů se budou také účastnit členové stavební komise pod vedením ing. Miroslava Horáka. V pondělí 12.3.2018 od 16:30 se konala organizační schůzka s občany bydlícími v této lokalitě. Byly podány všechny informace o předpokládaném průběhu stavby a dopravních omezeních. Bude umožněno náhradní parkování a zásobování zámku.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích. Starosta promítl fotografie a informoval, že během letos již bylo zhotoveno oplocení kontejnerového stání v ul. B. Jelínka. Byla vybudována nová kanalizační šachta v ulice Lipoltická (byl zde dlouhý úsek bez šachty, což ztěžovalo čištění kanalizace). Je hotové odvodnění hrobky Thunů na hřbitově. Během března začne firma Michala Kálese s rekonstrukcí chodníku od Kvartýru k ZŠ. Pokud budou schváleny finance v RO 2/2018, bude se pokračovat v rekonstrukci chodníků v ul. Lipoltická, Okružní a Jedousovská. Ve všech těchto ulicích dojde také k rekonstrukci kabelového vedení VO a VR. Pracuje se na novém povrchu cesty k Bažantnici.

Připravuje se dokončení opravy pomníku padlých v I. sv. válce – jsou objednány nové kamenné pamětní desky, které nahradí původní, popraskané.

V oboře probíhá samotěžba, pracovníci technických služeb provádějí probírky stromů a keřů na veřejných prostranstvích. Městys jedná o zapůjčení plošiny pro odřezání větví na vysokých stromech.

Na úřadě bylo dokončeno 3. pultové okénko pro obsluhu v kanceláři účetní. Byl částečně obměněn kancelářský nábytek.

Pracuje se na projektových dokumentacích: WC na zámku, úprava přechodů č. 2 a 3, chodník nám. Sv. trojice do ul. Nádražní, protlak pro VO Lipoltická, úprava plochy před školou a 2 přechodů pro chodce, rekonstrukce hasičské zbrojnice, kabiny TJ Slavoj.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018. Starosta informoval o aktuálním stavu na účtech městyse k 28.2.2018 – zůstatek na bankovních účtech městyse činí 3 588 691 Kč. Rok 2017 skočil přebytkem o 1,7 mil. Kč vyšším, než městys původně plánoval a také byla vysoutěžena o 600 tis. Kč nižší částka na rekonstrukci ulice U Obory, což umožnuje městysi částku kolem 2,3 mil. Kč investovat do oprav svého majetku či na pořízení majetku nového.

Výdaje rozpočtu se navrhují navýšit o 1 991 ti. Kč: z toho Chodník U Kvartýru - ZŠ 479 000 (300 000 Kč v rozpočtu je), protlak pro VO a VR - Lipoltická - U Obory - 50 000 Kč, kabel VO a VR - TRA Mňuk - U Obory - 260 m - 42 000 Kč, plot Okružní Zerzán - 40m – 42 000 Kč, chodník Okružní - Zerzán - Fofoňka - 66 m, vč. kabelu a chráničky VO a VR – 111 000 Kč, chodník Okružní - Čermák - Zelený, 60 m, vč. kabel a chráničky VO a VR - 106 000 Kč, chodník Lipoltická (Urb) - Jedousovská (Barv) - 900m, vč. 15 vjezdů, vč. kabelu a chráničky VO a VR - 1 362 000 Kč, vitrína zámek - 60 000 Kč, JSDH – na opravu nádrže CAS - 80 000 Kč, knihovna - projekt knihovny - 60 000 Kč, okna radnice - 12ks – 336 000 Kč, technické zabezpečení kulturních akcí (světlo, zvuk – doplatek za 2017 a na 2018) - 146 000 Kč, VPS Tábornící přeúčtování z paragrafu 3419 na paragraf 3429 - 10 000 Kč, snížení nákladů na rekonstrukci ul. U Obory – 600 000 Kč.

Příjmy se navyšují o 40 tis. kč, a jsou tvořeny: příjem z úřadu práce 1x 30 000 za 2017/12 - 30 000 Kč, a převod mezi paragrafy 3419 a 3429 – 10 000 Kč – Táborníci.

Celkové saldo činí 1 951 000 Kč a bude kryto ze zůstatku na účtech.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu Choltice. Starosta seznámil s hlavními body zprávy, která vyhodnocuje územní plán Choltic a dává pokyny, čím je třeba se zabývat při nadcházející změně č. 1 územního plánu. Zpráva konstatuje, že je třeba respektovat nové ustanovení vyhlášky – pro každé 2 ha zastavitelných ploch pro bydlení, rekreaci a občanské vybavení je nutno vymezit min. 1 000 m2 veřejného prostranství. Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly zaznamenány, ÚP vytváří předpoklady pro vyvážený rozvoj obce. Prostavěnost ploch vymezených k bytové výstavbě je velmi nízká (6,5%), proto není důvodné vymezovat nové plochy pro bydlení, kromě výjimečných případů.

Rozvoj obce probíhá v souladu s ÚP.

ÚAP – z aktualizace ÚAP nevyplývá žádný podnět, který by měl být řešen v případných změnách ÚP.

Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP – zapracovat trasu 400 kV Týnec – Krasíkov, lokalita Z19 – doplnit podmínku týkající se veřejného prostranství či podmínku územní studie, aktualizovat zastavěné území v souladu se stavební zákonem, aktualizovat ÚP v souladu s ukončenými KoPÚ, vymezovat nové plochy k bydlení jen ve výjimečných případech, prověřit zařazení plochy Z22 do zastavitelných ploch.

Změny územního plánu zmíněné ve zprávě a návrhu od vlastníků pozemků a dalších dotčených osob budou zastupitelé projednávat na nejbližších poradách. Rozhodnutí o změnách by mohlo zastupitelstvo přijmout na červnovém zasedání.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o ordinaci stomatologa a pediatra a schválilo snížení nájmu ordinace pediatra na 500 Kč měsíčně od 1.4.2018 do doby, než bude ordinace opět v provozu. Starosta informoval, že od června 2017 je stále opuštěná ordinace stomatologa a dosud se ji nedaří obsadit. Bohužel od dubna nebude fungovat i ordinace dětského lékaře, protože EUC Klinika, která u nás tuto službu dlouhodobě zajišťuje, nemá náhradu za lékaře, který odchází do důchodu. Doufáme, že tento stav bude dočasný, nebude se rušit pronájem ordinace a jakmile zdravotní společnost doplní stav dětských lékařů, obnoví činnost ordinace v Cholticích. Děti a rodiče budou muset nějakou dobu dojíždět do Přelouče. Z jiných pediatrů nemá zatím nikdo zájem. Do choltické ordinace docházelo cca 400 dětí z Choltic a okolních obcí.

EUC Klinika žádá o snížení nájemného na 500 Kč měsíčně (nyní 997 Kč), do doby, než bude ordinace opět zprovozněna. Nechce se stěhovat. Starosta doporučil žádosti vyhovět, bude větší naděje, že se pediatr do Choltic vrátí.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o mapování intravilánu městyse Choltice. Starosta informoval, že od 19.3.2018 do 4.5.2018 bude probíhat druhá etapa zjišťování hranic nemovitostí v intravilánu Choltic. Majitelé nemovitostí již dostávají postupně pozvánky s termíny jednání. Přítomnost majitele je důležitá pro správné stanovení hranic. Zjišťování hranic nemovitostí zajišťuje katastrální úřad ve spolupráci s městysem. V průběhu roku začne katastrální úřad s geodetickým zaměřováním hranic nemovitostí. Majitelé budou opět včas informováni.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo navýšení nájmů v obecních bytech o 2,5% počínaje 1.7.2018. Nová úprava nájemních smluv v DPS a DCHB dává možnost rozhodnout o navýšení nájmu s ohledem na inflaci. Většina zastupitelů se přiklonila ke zvýšení nájmů od 1.7.2018 o inflaci, tj. o 2,5%. (22 – 41 Kč měsíčně) Bude schvalováno na zasedání zastupitelstva. Městys také přistoupil k aktualizaci žádostí o byty v DPS a DCHB a upravil podmínky pro jejich podávání a evidenci. Od 1.2.2018 se zavádí členění žádostí na aktivní (chci bydlet hned) a neaktivní (chci bydlet někdy později). Ing. Málek navrhl zvýšit nájemné také u ostatních obecních bytů. Zastupitelé souhlasili. Nájemné se tedy bude zvyšovat od 1.7.2018 u všech obecních bytů o 2,5%.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo OZV č. 1/2018 o nočním klidu. Starosta informoval, že SDH podalo žádost o zkrácení nočního klidu pro Noční útoky SDH Choltice 29. 6. 2018 od 18. hodiny do 5. hodiny ranní. David Minařík zdůvodnil žádost tím, že se jedná o tradiční sportovní akci, která končí cca kolem 2. hodiny ranní a další 2 -3 hodiny trvá úklid sportoviště a odjezd soutěžících.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pronájem části pozemku p.č. 42 a části pozemku p.č 44, oboje v k.ú Choltice, v ul. Ke Mlýnu, v rozsahu dle přiloženého plánku, spolku Další cesta, z.s. za cenu 250 Kč ročně. Spolek Další cesta, z.s. podal žádost o pronájem části pozemků, které potřebuje pro přístup k nové budově. Starosta promítl mapku s vyznačenými částmi pozemků. Jedná se o pozemky v areálu našeho DPS čp. 160. Původně uvažovaná výpůjčka pozemků není možná, stavba CDS by byla pouze stavbou dočasnou, po dobu výpůjčky. To je v rozporu s dotačními podmínkami. Proto je možný pouze pronájem pozemků na dobu neurčitou. Prodej pozemků není v zájmu městyse. Celková výměra obou částí je 250 m2. Cena pronájmu je navržena ve výši 250 Kč ročně. Záměr pronajmout byl řádně zveřejněn na úřední desce od 2.3.2018 a nebylo proti němu vzneseno žádných námitek.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p.č. 1626/1 v k.ú. Choltice panu Zdeňku Dostálovi za cenu 40 kč/m2 plus režijní náklady ve výši 3 500 Kč. Starosta informoval, že se jedná se o pozemek u cesty mezi sv. Antoníčkem a obcí Svinčany. O pozemek má zájem sadař pan Dostál, který by rád pozemek oplotil a vybudoval na něm ovocný sad. Cena je stanovena na 40 Kč za m2 plus režijní náklady ve výši 3500 Kč, tj. 2500 Kč administrativní poplatek za vypracování smlouvy a 1 000 Kč za kolek za vklad do KN. Na zbylé části pozemku o výměře 97 m2 bude ve spolupráci se sousední obcí Svinčany vybudováno turistické sezení. Původní pozemek p.č. 1626 o výměře 1991 m2 byl rozdělen na pozemek p.č 1626/1 o výměře 1893 m2 a pozemek p.č. 1626/2 o výměře 97 m2. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce od 2.3.2018 a nebylo proti němu vzneseno žádných námitek.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 887/5 a 887/6, oboje v k.ú. Choltice z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví městyse Choltice. Starosta promítl geometrická plán a informoval, že se jedná se o pozemky na jedné straně ulice Lipoltická, které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje a městys vyjednal jejich převod do svého vlastnictví. Leží na nich chodníky, které vybudoval městys a veřejná zeleň, o kterou se městys stará. Po převodu těchto pozemků bude pokračovat převod pozemků na druhé straně ulice. Jedná se o bezúplatný převod formou darovací smlouvy.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výpůjčku pozemků p.č. 1702 a p.č. 1703, oboje v k.ú. Choltice pro Myslivecký spolek Choltice, z.s. na dobu 20 let pro účely myslivecké činnosti. Starosta promítl mapku a informoval, že se jedná se o pozemky nedaleko lokality U kříže. O pozemky má zájem Myslivecký spolek Choltice, který je chce využít ke své činnosti, tj. k vytvoření vhodného přírodního úkrytu pro zvěř. Původní záměr tyto pozemky myslivcům pronajmout ztroskotal na výši nájmu. Výpůjčka bude zdarma na 20 let. Záměr výpůjčky byl řádně zveřejněn na úřední desce od 2.3.2018 a nebylo proti němu vzneseno žádných námitek.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti – č. IV-12-2014701/VB/1 Choltice – knn – Koldinský. Věcné břemeno se týká umístění el. kabelu na obecních pozemcích v lokalitě na Hlásku. V roce 2017 byla schvalována smlouva o smlouvě budoucí.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-2015457/SIS/1 Choltice – knn – Kabíček. Věcné břemeno se týká umístění el. kabelu na obecních pozemcích v ulice U Pošty a lokalitě Na Kopaninách. V roce 2017 byla schvalována smlouva o smlouvě budoucí.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – a dohodu o umístění stavby: Choltice Hellichova 767/40 knn Ing. Petr. Věcné břemeno se týká umístění el. kabelu na obecních pozemcích v ulici Hellichova.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva. Starosta podal následující informace:

  • Personální záležitosti – připravuje se výběrové řízení na dělníka technických služeb (údržba obce), VPP, stavební úřad
  • Jak jsme žili v Československu – účastníme se projektu, který mapuje život v Československu v minulých 100 letech. Přípravu podkladů zajistila kronikářka ing. Fižová
  • Svoz BIO, nebezpečného a velkoobjemového odpadu - BIO začíná 10. 4. 2018 a kontejnery pro velkoobjemový a nebezpečný odpad budou přistaveny v sobotu 7. 4. 2018 od 9:00 do 12:00 u rybníku Řehák v Cholticích a v Ledci 6. - 8. dubna na točně.
  • Diskgolfové hřiště v Cholticích – připravuje se - 9 košů, délka cca 1,5 km,
  • Registrace Muzea Cholticka do AMG a výstava Němcová – Hellich 2019 - Muzeum Cholticka bylo zaregistrováno do Asociace muzeí a galerií (AMG) k 5. 3. 2018. Kastelán zámku Lukáš Rychtecký za velkého přispění pana Jiřího Ehla (kurátora výstavy) intenzivně připravují výstavu o B. Němcové a J. V. Hellichovi, která se uskuteční v roce 2019. Probíhají jednání o zápůjčkách předmětů a o technickém zabezpečení výstavních prostor.
  • Plánované kulturní akce - Starosta informoval o nejbližších akcích - 23. 3. 2018 – čtení tatínků v ZŠ Choltice, 31. 3. 2018 venkovní Dětský karneval, 7. 4. 2018 Trampský den v Cholticích, 8. 4. 2018 Ukliďme Česko, 21. 4. 2018 Jarní lukostřelecké závody, atd. Kalendář akcí je na www.choltice.cz
  • Ples městyse - starosta poděkoval organizátorům plesu městyse Choltice a informoval o kladném hodnocení této společenské události.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2016907/VB/0l název stavby: Choltice 139/3 - přípojka NN - Leona Fraňková. Jedná se o věcné břemeno k pozemku ve vlastnictví městyse, kterým povede kabel el. vedení pod chodníkem a silnicí v ul. Jedousovská. Položení kabelu by mělo být provedeno před rekonstrukcí chodníku.

Mgr. Tomáš Bolek

starosta

Ke stažení

Zápisy z jednání zastupitelstva


Vytvořeno: 28. 3. 2018
Poslední aktualizace: 10. 7. 2018 19:39
Autor: Správce Webu