Navigace

Obsah

Přehled zásadních rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 3. zasedání dne 28.5.2018

Typ: ostatní
Přehled zásadních rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 3. zasedání dne 28.5.2018Přehled zásadních rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 3. zasedání dne 28.5.2018

Třetí zasedání zastupitelstva v roce 2018 se konalo v pondělí 28.5.2018. Zveřejňujeme nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva včetně komentáře k jednotlivým projednávaným bodům.

 

Přehled zásadních rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 3. zasedání dne 28.5.2018

Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem a zúčastnilo se ho 11 členů zastupitelstva a 6 občanů.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích.

Starosta informoval zastupitele o probíhajících stavebních pracích:

- staví se ulice U Obory, dokončení do 15.6.2018

- byl dokončen chodník U Kvartýru

- probíhá rekonstrukce chodníku v ul. Lipoltická a současně se pokládá nový kabel pro VO.

- štěrkovali se cesty (Na Hlásku, v Podhorkách aj.)

- na hřbitově byla opravena prasklá zeď v rohu u studny z prostoru soukromého pozemku, bude se dokončovat osázení urnového háje a úklid plochy kolem hrobky. Oprava vyvaleného plotu u hrobky bude většího rozsahu, musí se zajistit závazné stanovisko památkářů, předběžný rozpočet a finance na příští rok.

- na zámek byly zakoupeny 2 odvlhčovače do depozitáře a nová vitrína

- bylo zmodernizováno osvětlení ve výstavním sále čp. 5

- bylo zmodernizováno zabezpečovací zařízení budovy úřadu městyse

- byla dokončena výměna provzdušňování na ČOV, systém byl zautomatizován

- probíhá rekonstrukce pomníku obětem I. světové války, je hotova fasáda, čekáme na montáž nových pamětních desek se jmény 28 padlých. Městys požádal Pardubický kraj o dotaci na rekonstrukci pomníku. Pomník bude připraven na oslavy 100 let od vzniku Československa a ukončení 1. sv. války.

- výměna 12 ks oken na radnici: Starosta informoval o nabídkách 3 firem na výměnu 12 ks oken na radnici. Firma Kožený+Kocourek nabízí původní cenu cca 374 tis. Kč, Firma Plastová okna H.M s.r.o. za 356 tis. Kč a firma Oknotel s.r.o. za 333 tis. Kč. Zakázka bude zadána firmě Oknotel s.r.o, která podala nejnižší nabídku.

- vybavení discgolfového hřiště - máme 2 nabídky:

1. Ultimo Wawe – 150 827 Kč vč. DPH

2 Diskgolfpark – Přemysl Novák - 210 419 Kč

Nabídky byly konzultovány se spolkem Floppy Disk Choltice (od počátku s námi spolupracují a budou se o hřiště starat) a vybavení od  Ultima je dle nich plně vyhovující a tedy i cenová nabídka je nejvýhodnější. Zakázku tedy dostane firma Ultimo Wave s.r.o. Slavnostní otevření proběhne 14.7.2018.

- výstavba dětského hřiště Pod Zámkem

Městys obdržel závazné stanovisko od památkářů se souhlasem s umístěním hřiště do prostoru pod čp. 2. Prvky musí být převážně z přírodních materiálů a po výběru firmy musí být znovu schváleny památkáři. Spolu s pracovní skupinou maminek městys vybral a oslovil 7 firem, aby podaly nabídky, ale ozvala se pouze 1 firma. Proto budou osloveny firmy znovu, případně další, aby bylo z čeho vybírat.

V rámci pracovních schůzek s rodiči se také diskutovalo o vybudování míst s workoutovými prvky pro dospělé, což by jistě zpestřilo sportovní možnosti pro choltické občany.

- Probíhá průběžná výsprava chodníků

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo počet zastupitelů pro další volební období ve výši 11.

Starosta informoval, že MěÚ Přelouč rozeslal pokyn, že obce mají znovu rozhodnout o počtu zastupitelů pro nové volební období (vyplývá ze Zákona o obcích). Starosta přednesl varianty ke zvážení: a) ponechat stávající počet zastupitelů 11, b) navýšit na 13, c) navýšit na 15 zastupitelů a mít radu o 5 členech.

Varianta s 15 členy zastupitelstva a 5 člennou radou by zásadně změnila způsob rozhodování – velká část rozhodovacích pravomocí starosty by přešla do kompetence rady. Na poslední poradě zastupitelů těsně převážil názor ponechat stávající počet zastupitelů (tudíž nemít radu).

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebního řádu, ve znění platných předpisů schválilo pořízení Změny č. 1 územního plánu Choltice, a to v tzv. Zkráceném postupu pořizování změny územního plánu dle §55a – §55c stavebního zákona a schválilo zahrnout do Změny č. 1 územního plánu Choltice požadavky č. 3, 4, 6, 7 a 8. U požadavku č. 5 schválilo změnu na plochy nezastavěné zemědělské. Zastupitelstvo neschválilo požadavky č. 1 a 2. Zastupitelstvo schválilo zahrnout do Změny č. 1 územního plánu Choltice také požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu.

Starosta seznámil s návrhy změn ÚP, informoval, že návrhy na změny ÚP byly postoupeny MěÚ Přelouč k předběžnému vyjádření. MěÚ Přelouč, jako pořizovatel ÚP, se vyjádřil negativně k žádostem č. 1 a 2. Ostatní žádosti posoudil kladně. Návrhy na změny ÚP jsou zveřejněny na webu a vývěsce.

Vyjádření ke změnám zaslali dotčení vlastníci pozemků v lokalitě Z23 (požadavek č. 5) a to pan Ondráček, který požaduje zachovat plochu smíšenou výrobní a paní Zářecká, která požaduje změnu na plochu zemědělskou.

Dále MěÚ Přelouč specifikuje další požadavky, které by měly být zapracovány do Změny č. 1 (ty městys neinicioval, vycházejí z požadavku vyšších ÚP, či legislativy a byly schváleny ve zprávě o uplatňování ÚP Choltice).

Diskutovalo se především ohledně požadavku 5, a to o změně stávajícího stavu (prostor byl určen jako průmyslová oblast) – změnu na zemědělskou plochu nebo na smíšenou obytnou iniciovala skupina obyvatel v Jedousovské a Severní ulici. Většina zastupitelů i přítomná veřejnost se nakonec shodla, že prostor není vhodný pro průmyslovou ani bytovou výstavbu a přiklonila se k vrácení prostoru na plochy nezastavěné zemědělské.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebního řádu, ve znění platných předpisů za použití § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Mgr. Tomáše Bolka určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení Změny č.1 územního plánu.

V souvislosti se změnou územního plánu bylo také nutné schválit zastupitele, který bude městys zastupovat při spolupráci s pořizovatelem změny č. 1 územního plánu. Starosta připomenul, že při projednávání stávajícího územního plánu to byl on, a vznesl dotaz, zda někdo se zastupitelů se chce stát tímto garantem – zastupitelé ponechali toto zastupování na starostovi městyse.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebního řádu, ve znění platných předpisů Městský úřad Přelouč, Odbor stavební, jako pořizovatele Změny č.1 územního plánu Choltice.

Pořizovatel změny územního plánu, MěÚ Přelouč, tuto změnu zpracuje bez finančních nároků.

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasí s provozováním Pošty Partner 25 od 1. 2. 2019.

Starosta informoval o faktu, že Česká pošta s.p. nechce provozovat venkovské pobočky. Pobočky se ale neuzavřou, pokud Česká pošta s.p. najde partnera, který by provozoval přepážkovou službu, tzv. Pošta Partner. Se zástupci České pošty proběhla dvě jednání, na kterých byl městys seznámen s podmínkami provozování Pošty Partner 25. Dále seznámil zastupitele s tím, co v tomto partnerství zajišťuje pošta a co partner – městys.

Zastupitelé se byli podívat v budově pošty v Cholticích 9.5.2018 a předběžně se dohodli, že je v zájmu Choltic, aby v Cholticích byla zachována řádná poštovní přepážka, kterou bude zajišťovat městys a tím bude v Cholticích zajištěna standartní občanská vybavenost. Starosta dále seznámil přítomné s přibližným časovým horizontem – po schválení záměru převzetí pošty městysem by v září mohlo dojít ke schválení koupi budovy a podmínek provozování a mohly by být zahájeny provozní i personální záležitosti. Provoz pošty v režii městyse by pak mohl být zahájen 1. 2. 2019. Starosta také informoval o tom, že pošta se bude starat o veškeré programy související s poštovní agendou i přístrojové vybavení. Za provozování Pošty Partner 25 bude městys inkasovat od České pošty měsíčně paušál 12 200 Kč, dále cca 6 000 Kč podle počtu vybraných transakcí a dále odměnu za prodej ostatních služeb, pokud nějaké budou.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí účelové dotace ve výši 150 000 Kč na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH městyse Choltice z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018.

Starosta informoval, že Pardubický kraj vyhověl žádosti městyse a přidělil JSDH dotaci ve výši 150 tis. Kč na výměnu nádrže u hasičského auta Tatra 815 CAS 32. Náklady na výměnu jsou asi 200 000 Kč. Starosta následně požádal Davida Minaříka o poskytnutí informace, v jakém stavu je auto nyní. David Minařík odpověděl, že chybí jen dovařit plechy, ale Tatra že je již provozu schopná.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvu s Linkou bezpečí, z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Choltice ve výši 5 000 Kč na provoz linky.

Starosta informoval přítomné o žádosti Linky bezpečí i o předběžné dohodě zastupitelů o poskytnutí podpory ve výši 5 000 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvu s Městem Přelouč o poskytování služeb na úseku sociálně právní ochraně dětí.

Starosta informoval, že znovu bude vykonávána agenda sociálně právní ochrany dětí, výkon této agendy bude na základě smlouvy vykonávat Městský úřad Přelouč za poplatek 1 000 Kč ročně.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zprávu kontrolního výboru č. 1/2018.

Starosta předal slovo ing. Málkovi, předsedovi kontrolního výboru. Ing. Málek stručně přednesl, čím se zabýval kontrolní výbor v uplynulém roce kromě kontroly plnění jednotlivých usnesení – zabýval se inventurami městyse, ve spolupráci s kastelánem Lukášem Rychteckým dohledal předměty v kapli sv. Romedia pro smlouvu s církví a pořídil fotodokumentaci. Při kontrole plnění usnesení kontrolní výbor neshledal žádné závady.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-2015457/SIS/2 Choltice – knn - Kabíček.

Starosta informoval přítomné, že se jedná o přípojku elektřiny pro pozemek k soukromému RD.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohoda o umístění stavby č.IV-12-2016716/VB/1 – název stavby: Choltice, Nádražní, 726/170 – knn - Čermák

Jedná se o přípojku elektřiny pro stavbu RD.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017434/VB/01 název stavby Choltice, 46/3 – smyčka kNN – Další cesta

Jedná se o přípojku elektřiny pro stavbu Centra denních služeb, kterou bude realizovat Další cesta, z. s.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo navýšení počtu zaměstnanců zařazených do úřadu městyse o jednoho zaměstnance, a to na pozici referentka stavebního úřadu.

Starosta informoval, že do výběrového řízení na pozici referent/ka stavebního úřadu se přihlásila jediná uchazečka a ta byla výběrovou komisí vybrána. Bc. Pavlína Chudomská nastoupí do úřadu 1. 8. 2018 a posílí polovinou úvazku stavební úřad, kde bude mít na starost část obvodu stavebního úřadu a polovinou technickou správu městyse, kde bude mít na starost dotace, věcná břemena, prodeje a pronájmy pozemků, silniční správní úřad a ochranu přírody.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva

Starosta informoval o:

- Výsadbě Japonského topolu v k.ú.Choltice

Starosta informoval, že MěÚ Přelouč vydal povolení na výsadbu 12 000 ks topolu japonského na poli (v soukromém vlastnictví) při vjezdu do Choltic od západu. Povolení je na 30 let. Pokud vlastník bude dodržovat podmínky péče, nemělo by dojít k tvorbě semen a jejich rozptylu do okolí. Naopak může tato výsadba zabránit splavování půdy do obce.

- Žádosti o vyjádření k převzetí veřejných ploch a sítí TI

Zastupitelé projednali žádost technika městyse p. Vančury zastupitelstvu o vyjádření k žádosti investora pana Čermáka, který žádá městys o převzetí postavené TI v ulici Okružní. Městys převezme TI do svého majetku a bude ji spravovat. Jedná se o veřejné prostory, kanalizaci a veřejné osvětlení. Jedná se o obvyklý postup, kdy se bezúplatným převodem převezmou plochy a sítě a dál se zajišťuje údržba. Podmínkou souhlasu je, že bude městys účasten výstavby pro dozorování stavebních prací, aby bylo vše řádně vystavěno.

- Žádosti o vyjádření k výstavbě sítí TI a RD v lokalitě na Hlásku

Zastupitelé projednali žádost technika p. Vančury, zda zastupitelstvo uvažuje o výstavbě sítí TI Na Hlásku. Tato lokalita je v územním plánu určena pro výstavbu RD. Zastupitelé se dohodli, že takto zásadní rozhodnutí provede nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb.

- Nabídce na pořízení nových webových stránek městyse a zámku Choltice

Starosta informoval, že stávající dodavatel zajišťující provoz www stránek neposkytuje služby v požadované kvalitě. Stránky se nevyvíjejí a jejich provoz byl přerušován i na delší období. Starosta oslovil firmu Galileo, která zajišťuje stránky pro okolní obce i v celé ČR. Nabídka této firmy na nové stránky městyse je 35 tis. Kč, měsíční provoz dále 742 Kč. Stránky pro Zámek Choltice by stály 24 tis. Kč, měsíční poplatek 742 Kč. Současný poplatek je asi 11 tis. Kč ročně za web městyse a polovina za web zámku. Stávající stránky jsou originální, nové budou více podobné ostatním. Nově firma nabízí 24 hodinový servis, nemělo by docházet k výpadkům webů, weby by měli být moderní. Současné výpadky webu byly negativně hodnoceny uživateli. Zastupitelé souhlasili se změnou poskytovatele.

- Personální záležitosti

Starosta informoval, že p. Josef Augustin byl vybrán na pozici údržbáře městyse Choltice a nastoupil 14.5.2018. Paní Petra Pevná byla vybrána na pozici pokladní/podatelna a nastoupí na úřad 1.8.2018. Na pozici referent stavebního úřadu byla vybrána Bc. Pavlína Chudomská, která nastoupí také 1.8.2018. Starosta dále informoval, že od 1. 5. 2018 pomáhá na DPP s úklidem městyse pan Hončík a od 1.6.2018 nastoupí na VPP paní Kurková (údržba hřbitova). Pomoc pana Špilínka na DPP byla po dohodě odložena na rok 2019.

- Záležitosti GDPR

Starosta informoval, že městys zavedl potřebná opatření požadovaná nařízení EU týkající se ochrany osobních údajů pomocí vlastních sil.

- Lesní hospodářský plán na období 2020-2029.

Starosta informoval, že do 30. 10. 2018 má městys oznámit na MěÚ Přelouč, kdo bude zpracovávat pro městys lesní hospodářský plán na období 2020 - 2029. Zastupitelstvo o dodavateli LHP rozhodne pravděpodobně až v září. Starosta připraví podklady.

- Výsadba v oboře

Starosta informoval, že v sobotu 14. 4. 2018 se uskutečnila výsadba mladých buků, dubů a lip v Choltické oboře. Celkem bylo vysázeno na 2500 ks stromků. Na sázení se pod vedením lesníka Karla Dvorského podíleli myslivci z Mysliveckého spolku Choltice a dětská skupina Kmen Trilobit – Liga lesní moudrosti.

- Zubní a dětské oddělení

Zatím žádní zájemci.

- Uskutečněné kulturní a sportovní akce

uskutečněné akce: Chrámové dětské sbory – velmi dobře hodnoceno, 12 sborů i ze vzdálených míst. Kladné ohlasy na výstavu o trempinku. Čarodějnice – kladné ohlasy, vysoká účast veřejnosti.

- Plánované kulturní a sportovní akce

- 2.6.2018 - dětský den v Choltické oboře

- 9. 6.2018 - Řemesla na zámku

- 9.6.2018 – Trilobit Man Choltice 2018

- 1.9.2018 – vernisáž výstavy Choltice - Československo 100 let od vzniku republiky,

- 28.10.2018 - vzpomínkový akt na hřbitově - kladení věnců za účasti choltických spolků a veřejnosti.

- Výstava Němcová – Hellich 2019

Starosta informoval o dalších krocích v přípravě výstavy, tyto probíhají intenzivně. Společně s kastelánem zámku Choltice Lukášem Rychteckým a kurátorem výstavy Jiřím Ehlem jednali v úterý 10. 4. 2018 v České Skalici s ředitelem muzea B. Němcové o výpůjčkách exponátů. Starosta hodnotí jednání jako úspěšné, stejně tak i ostatní přípravy výstavy.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo bod Různé na vědomí.

Martin Čermák pozval přítomné na den otevřených dveří rodinných domů v Okružní ulici, který se uskuteční 9. června. Zároveň upozornil na uzavírku Okružní ulice z důvodu zemních prací (přípojka vody).

Další zasedání je naplánováno na pondělí 25.6.2018 od 18:00 v Zámecké restauraci.

Mgr. Tomáš Bolek

starosta

Ke stažení

Zápisy ze zasedání


Vytvořeno: 2. 6. 2018
Poslední aktualizace: 10. 7. 2018 19:37
Autor: Správce Webu