Navigace

Obsah

Přehled zásadních rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 7. zasedání dne 11.12.2017

Typ: ostatní
Přehled zásadních rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 7. zasedání dne 11.12.2017Přehled zásadních rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 7. zasedání dne 11.12.2017

Sedmé zasedání zastupitelstva v roce 2017 se konalo v pondělí 11.12.2017 a než bude zveřejněn zápis ze zasedání, zveřejňujeme nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva včetně komentáře k jednotlivým projednávaným bodům.

Přehled zásadních rozhodnutí zastupitelstva městyse Choltice na 7. zasedání konaném dne 11.12.2017

 

Zasedání se konalo v pondělí 11. 12. 2017 od 18.00 hodin v Zámecké restauraci v Cholticích. Zúčastnilo se ho 10 členů zastupitelů a 4 občané. Jako hosté vystoupili Mgr. Iva Sedláčková- ředitelka ZŠ Choltice a Eva Nevolová – ředitelka MŠ Choltice. Na programu bylo 27 bodů, všechny byly projednány a schváleny. Zasedání skončilo ve 21.30.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Výroční zprávu ZŠ Choltice za šk. rok 2016-2017. Starosta přivítal ředitelku ZŠ Mgr. Iva Sedláčkovou, která následně přednesla zprávu o činnosti základní školy Choltice ve školním roce 2016/2017. Uvedla, že ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo základní školu 257 žáků ve 13 třídách, ve školním roce 2017/2018 pak školu navštěvuje 274 žáků do stejného počtu tříd. Zápisu do 1. třídy se zúčastnilo 46 dětí, z toho 6 dětí dostalo odklad a pro 40 dětí byly vytvořeny 2 první třídy. Dále paní ředitelka stručně zhodnotila vzdělávání učitelů a školní inspekce i další kontroly. Zmínila také výcvik v plavání, který byl od tohoto roku povinný. Dále poskytla informace o personálních změnách jak v učitelském sboru, tak v obslužném personálu. Vyzdvihla rekonstrukci školní kuchyně, kde byla vyměněna vzduchotechnika a osvětlení, dále byl vybudován bezbariérový přístup do budovy a provedeny další opravy. Zprávu doplnil starosta o informaci ohledně financí – městys do školy investoval téměř 3,7 mil. Kč, z toho byl příspěvek na provoz ve výši 1,896 mil. Kč a 1,7 mil. Kč bylo investováno do rekonstrukce školní kuchyně, 38 tis. Kč do vybudování dřevěné dělící stěny, díky ní mohla vzniknout nová studovna, což umožnilo zachování herní místnosti pro stolní tenis. Dále byla provedena výměna čerpadla v kotelně za 48 tis. Kč.

Starosta informoval, že byli zvoleni noví členové do školské rady a školská rada je kompletní. Za zřizovatele byly již 25. 9. 2017 schváleny Patricie Vachutková a Mgr. Olga Havlíková. Za zákonné zástupce nezletilých žáků byly zvoleny Jana Zárubová a Eva Kolářová, za pedagogické pracovníky byly zvoleny Mgr. Iva Benešová a Mgr. Eva Nevečeřalová. Nová školská rada bude svoji činnost vykonávat od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.

Starosta poděkoval paní ředitelce za výbornou spolupráci, zmínil, že se účastní všech větších školních akcí, paní ředitelka jej pravidelně informuje o dění ve škole. Spolupráci s ředitelkou považuje za příkladnou. Poděkoval paní ředitelce za bezvadnou spolupráci, popřál jí i všem pracovníkům školy pěkné svátky a hodně úspěchů v novém roce. Výroční zpráva ZŠ Choltice za školní rok 2016/2017 je umístěna na webových stránkách školy.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace ředitelky školy o činnosti MŠ Choltice v roce 2017. Poté starosta přivítal ředitelku mateřské školy Evu Nevolovou. Ve své zprávě se paní ředitelka zaměřila na změny personální (výměna kuchařky, střídání učitelského personálu) a poděkovala zastupitelstvu za rekonstrukci WC pro 1. a 2. oddělení a za znovujmenování do funkce ředitelky na další 6 leté funkční období. Informovala dále přítomné o plánech rekonstrukce ložnice v roce 2018 a o dokončení výměny osvětlení. O činnosti mateřské školy je veřejnost průběžně informována na webových stránkách mateřské školy. Starosta doplnil, že v o letních prázdninách proběhla rekonstrukce WC za 0,5 mil. Kč. Starosta poděkoval paní ředitelce za výbornou spolupráci, zmínil, že i zde se účastní všech větších školních akcí, paní ředitelka jej pravidelně informuje o dění ve škole. Spolupráci s ředitelkou považuje též za příkladnou. Poděkoval paní ředitelce za bezvadnou spolupráci, popřál jí i všem pracovníkům školy pěkné svátky a hodně úspěchů v novém roce.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výpůjčku části školní budovy v ul. Lipoltická čp. 245 v rozsahu odpovídajícím 85 % celku a vyznačeném na plánku budovy, stojícím na pozemku p.č. st. 321 a školního pozemku p.č. 758/26 v k.ú. Choltice, Základní škole Choltice, okres Pardubice a Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výpůjčku části školní budovy v ul. Lipoltická čp. 245 v rozsahu odpovídajícím 15 % celku a vyznačeném na plánku budovy, stojícím na pozemku p.č. st. 321 a školního pozemku p.č. 758/27 v k.ú. Choltice, Mateřské škole Choltice, okres Pardubice. Starosta zdůvodnil změnu v majetkových vztazích se ZŠ a MŠ. Pro naplnění zákonných ustanovení v účetnictví a dalších normách, kdy školy hospodařily s finančními prostředky na opravu budovy a nebyly jejími vlastníky, přistoupilo zastupitelstvo k narovnání tohoto stavu a školní budovu v ulici Lipoltická čp. 245 smlouvou o výpůjčce předalo do správy obou institucím v rozsahu stanoveném ve smlouvě o výpůjčce, tj. pro ZŠ 85% budovy a MŠ 15% budovy. Poměr vychází z dohodnutého rozsahu využívání budovy. Školy dostávají do výpůjčky i pozemky, které využívají jako školní zahrady či dvůr. Záměr vypůjčit nemovitosti byl řádně zveřejněn od 24. 11. 2017 do 11. 12. 2017 a nebylo k němu vzneseno žádných připomínek.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nové znění zřizovací listiny pro Základní školu Choltice, okres Pardubice a nové znění zřizovací listiny pro Mateřskou školu Choltice, okres Pardubice. Starosta zdůvodnil důvody vedoucí k úpravě zřizovacích listin (dále ZL). Původní ZL jsou z roku 2009 a u ZŠ jsou doplňovány dvěma dodatky. Bylo vypracováno nové znění ZL, do kterých byly zahrnuty dodatky, ustanovení o výpůjčce nemovitostí, a ustanovení upravující přijetí darů a přijímání dotací.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o společném školském obvodu ZŠ Choltice, okres Pardubice. Starosta seznámil s důvody přijetí OZV a s jejími body. ZŠ Choltice navštěvují děti z Choltic, Ledce a dalších 17 obcí. Obce, které nejsou zřizovatelem školy, mají povinnost zajistit pro své děti povinnou školní docházku v jiné obci, která školu má. Městys tuto možnost nabídl okolním obcím a pomohl jim s legislativním procesem vytvoření společného školského obvodu pro ZŠ Choltice. Na základě uzavřených dohod mezi městysem Choltice a 11 okolnímu obcemi: Bezděkov, Chrtníky, Jedousov, Jeníkovice, Poběžovice u Přelouče, Sovolusky, Svinčany, Svojšice, Turkovice a Veselí o vytvoření společného školského obvodu základní školy je území městyse Choltice částí školského obvodu Základní školy Choltice, okres Pardubice, se sídlem Lipoltická 245, 533 61 Choltice, zřízené městysem Choltice. Posledním krokem v tomto procesu je přijetí OZV o společném školském obvodu. Společný školský obvod tvoří 11 okolních obcí spolu s městysem.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo navýšení počtu zaměstnanců zařazených do úřadu městyse o jednoho zaměstnance a schválilo zřízení nového pracovního místa pracovník/ce hospodářské správy, pokladník/í na úřadu městyse. Starosta seznámil zastupitele s návrhem zvýšení počtu zaměstnanců úřadu o 1 administrativního pracovníka z důvodu nárůstu agendy, např. stavební úřad (nárůst agendy v souvislosti s digitalizací katastru-spousta reklamací a nesouladů, množí se stížnosti na stavby sousedů a odvolání, zvyšují se nároky na archivování atd.); navyšuje se administrativa i v evidenci obyvatel, evidence odpadů, změny trvalého bydliště, vymáhání poplatků až do exekucí, nárůst matriční agendy, ověřování podpisů, kopií, výpisy z Czech Point, duplikáty matričních dokladů, spisová služba; narůstá účetní agenda, hotovostní operace, věcná břemena, evidence ohlašovacích povinností, archivování + skartace atd. Dále starosta informoval, že obdržel výpověď stávající matrikářky (matrika, podatelna, spisová služba a další) s výpovědní dobou 2 měsíce, tj. do konce prosince. Důvodem je časově náročná péče o syna. Místo jednoho výběrového řízení musela být vypsána výběrová řízení dvě a pracovní náplně jednotlivých úředníků, tedy jejich agendy, byly přepracovány. Dne 16. 11. 2017 se konala obě výběrová řízení pohovorem s uchazečkami. První na pozici referentka majetkové správy, matrikářka, na které se přihlásily 3 uchazečky a druhé na nově zřizované místo pracovnice hospodářské správy, pokladní, na které se přihlásilo 5 uchazeček. Jedna uchazečka se přihlásila na obě výběrová řízení. Rozhodnutí o výběrových řízeních bylo stanoveno na den 20. 11. 2017. V tento den byla starostovi doručena žádost současné účetní o přeložení na jiné pracovní místo z důvodu náročné péče o rodinného příslušníka. Z toho důvodu bylo výběrové řízení na pozici pracovnice hospodářské správy, pokladní zrušeno. Nově vzniklé pracovní místo pokladní obsadí současná paní účetní a bylo vypsáno nové výběrové řízení na pozici, kterou zastávala stávající účetní, nově finanční referent. I na této pozici dojde k úpravě agendy. Na pozici referentka majetkové správy, matrikářka byla komisí doporučena ing. Jana Pajerová, která byla přijata a nastoupí po novém roce. Na pozici finanční referentka se přihlásila jedna uchazečka, která splnila výběrové podmínky a byla komisí 11.12.2017 doporučena k přijetí. Na úřad nastoupí po novém roce ing. Jana Bartáková.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o uskutečněných stavebních akcích a údržbě městyse. Starosta podal přítomným informaci o uskutečněných stavebních akcích:

- vybavení ulice U Obory lavičkami a herními prvky (pingpongový stůl)

- vybudování nové dešťové a splaškové kanalizace U Kvartýru v délce cca 150 m

- výměna 2 ks arkádových oken u budovy zámku

- modernizace zabezpečení muzea, kaple a dalších prostor zámku

- opravena fasáda zdravotního střediska z prostoru dvora firmy ALIN

Dále starosta městyse informoval o projektech, které se připravují či jsou již téměř dokončeny:

- projektová dokumentace na přestavbu hasičské zbrojnice

- příprava projektové dokumentace na rekonstrukci WC na zámku

- projektová dokumentace pro rekonstrukci kabin Slavoje

- projektová dokumentace na chodník od náměstí sv. Trojice do ulice Nádražní

- projektová dokumentace pro úpravu 2 nových přechodů pro chodce

- projektová dokumentace pro rekonstrukci celého prostoru před základní školou

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016191/SOBS/VB/1. Jedná se o elektro přípojku v prostoru na Hlásku pro 5 vlastníků soukromých pozemků v délce cca 150 m. Náklady na stavbu ponese ČEZ a vlastníci pozemků.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uznání vlastnického práva pana V.V. k pozemku p. č. 599 o výměře 65 m2 v obci Choltice a k. ú. Ledec, společným souhlasným prohlášením. Starosta informoval, že se na městys obrátil Státní pozemkový úřad se zjištěním, které provedl Katastrální úřad. V roce 2015 městys prodal pozemek p.č. 201/13 v k.ú. Ledec (nově p.č. 599) panu V.V. Vše řádně proběhlo. Nyní po skončení pozemkových úprav se zjistilo, že došlo k přepsání vlastnictví na nového vlastníka, ale je rovněž jako vlastník uveden městys Choltice. Situaci lze vyřešit souhlasným prohlášením o tom, že vlastníkem je pan V.V.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pacht zemědělských pozemků uvedených v příloze zveřejněného záměru o propachtování společnosti Agro Choltice, s. r. o. za cenu 5 100 Kč za hektar a rok na dobu neurčitou. Provedenou pozemkovou úpravou zanikly i smlouvy o pronájmu zemědělské půdy a městys proto musel vypsat nové výběrové řízení na pronájem zemědělské půdy – přihlásily se dvě společnosti, a to Liponova, a. s. Lipoltice, která nabídla 5 000 Kč/ha a Agro Choltice, s. r. o., která nabídla 5 100 Kč/ha - komise proto doporučila uzavřít pacht zemědělských pozemků této společnosti. Výběrové řízení proběhlo v pondělí 11. 12. 2017 od 16:00. Členové komise: Bolek, Pavlík, Horáčková, Augustinová a M. Fižová. Záměr propachtování byl zveřejněn od 24. 11. 2017 do 11. 12. 2017.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p.č. 1841 o výměře 819 m2 v k.ú. Choltice panu M.M. za cenu 40 Kč/m2 plus režijní náklady související s prodejem pozemku. Jedná se o polní pozemek u Podhorek o výměře 819 m2, o který požádal pan M.M., který vlastní část sousedních pozemků. Záměr prodeje pozemku byl řádně zveřejněn na ÚD od 25. 11. 2017 do 11. 12. 2017 a kromě prvotního žadatele se ještě přihlásila společnost TAGPEL s.r.o. (pan P.), která nabídla cenu 21,80 Kč za m2. Prvotní zájemce pan M.M. nabídl cenu 40 Kč za m2.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p.č. 427 o výměře 2 m2 v k.ú. Choltice paní I.V. za cenu 100 Kč/m2 plus režijní náklady související s prodejem pozemku. Část jejího domu leží na obecním pozemku p.č. 427 o výměře 2 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn od 25. 11. 2017 do 11. 12. 2017 a nebylo proti němu přijato žádných připomínek.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na komerční prostory zámku Choltice s nájemcem Milanem Tomáškem. Starosta informoval, že v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí WC pro zámecký sál, se také řeší závazek nájemce uvedený v nájemní smlouvě. Podle nájemní smlouvy investice do pronajímaných prosto hradí městys a nájemce hradí nájemné, s jedinou výjimkou, a to je modernizace vzduchotechniky v kuchyni Zámecké restaurace, kterou má realizovat nájemce do 31.12.2017 v dojednané výši 137 460 Kč bez DPH.

Starosta seznámil s žádosti M. Tomáška, o prodloužení doby realizace modernizace vzduchotechniky v kuchyni Zámecké restaurace, ke které se zavázal ve smlouvě o pronájmu komerčních prostor zámku Choltice. Nájemce požádal o odklad této investice o 2 roky, a to až do 31. 12. 2019 a svou žádost zdůvodnil tím, že stávající vzduchotechnika zatím slouží a není v havarijním stavu. Zastupitelé se rozhodli žádosti vyhovět a to formou dodatku číslo 1 ke smlouvě na komerční prostory zámku Choltice. S panem Tomáškem byla tato věc projednávána na poradě zastupitelů dne 20. 11. 2017 (viz zápis z porady). V rámci diskuse se vyjádřily Ing. Marie Fižová a Vendula Fižová proti prodloužení odkladu investice, podle jejich názoru by tímto nemělo být zatěžováno další zastupitelstvo a investice by měla být provedena do konce volebního období zastupitelstva. Dle Venduly Fižové by se nájemce mohl finančně podílet na rekonstrukci toalet pro zámecký sál. Starosta odpověděl, že nevidí důvod vázat prodloužení doby na mandát zastupitelstva, zvláště pokud nájemce tvrdí, že v současné době není modernizace třeba. Za dva roky to může být jinak.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 10/2017. Starosta městyse seznámil přítomné nejdříve se stavem na účtech městyse, kdy k 30. 11. 2017 byl celkový zůstatek na účtech 2 936 609 Kč. Následně představil RO č. 10/2017, kde dochází k navýšení příjmů o 378,2 tis. Kč (zvýšily se příjmy např. z prodeje dřeva v oboře, komunálního odpadu, příspěvky na knihy); na straně výdajů dochází k celkovému navýšení o 121,5 tis. Kč (např. ČOV, elektronické zabezpečení zámku, vybavení ulice U Obory, ale i snížení výdajů na stavbu silnice o 477 tis. Kč). Zůstatek ve výši 256,7 tisíc Kč zůstane v rezervě rozpočtu.

Rozpočet a rozpočtová opatření jsou zveřejněna na www.choltice.cz v sekci dokumenty městyse/rozpočet.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo podle § 99 odst. 2 a § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pověření starosty k provádění rozpočtových opatření schváleného rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2017 v období od 12. prosince 2017 do 31. prosince 2017 v neomezené výši s tím, že si zastupitelstvo vyhrazuje schválení těchto rozpočtových opatření na svém prvním zasedání v roce 2018. Zastupitelé pověřili starostu k provádění případných rozpočtových opatření pro rok 2017 v období od 12. prosince do 31. prosince 2017 v neomezené výši. Jedná se o nutnost úpravy rozpočtu v nutných případech s ohledem na roční uzávěrku, která je stanovena na 22. 1. 2018 a do té doby nebude zasedání zastupitelstva. Případná rozpočtová opatření, která by musel starosta učinit, budou schváleny na dalším řádném zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výši stočného od 1. 1. 2018 ve výši 19 Kč/m3 včetně DPH. Při použití směrného čísla roční spotřeby ve výši 35 m3 na občana je cena stočného 665 Kč. Starosta seznámil přítomné s financováním provozu čistírny odpadních vod. Přímé náklady na ČOV budou v roce 2017 cca 751 tis. Kč a příjmy cca 631 tis. Kč. Rozdíl jsme čerpali z fondu obnovy na ČOV. Náklady včetně odpisů a tvorby fondu obnovy ČOV budou činit cca 1 372 tis. Kč. Stočné, které by pokrylo tyto náklady, by muselo být ve výši 47,32 Kč/m3. Městys do fondu obnovy ČOV a kanalizace ročně ukládá částku 200 tis. Kč, která bude použita na obnovu technologie ČOV a opravy stávající kanalizace, protože technologie ČOV stárne a bude potřeba v nejbližší budoucnosti zásadních oprav. V roce 2017 se do ČOV a kanalizace investovalo cca 430 tis. Kč (110 aerace, 315 kanal.U Kvartýru). V roce 2017 jsme do fondu uložili 350 tis. Kč. Cena stočného pro rok 2017 zůstává ve stejné výši jako v letošním roce, tj. 19 Kč/m3 včetně DPH. Při použití směrného čísla roční spotřeby ve výši 35 m3 na občana je cena 665 Kč/rok.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Zásady bonusového systému třídění odpadů od 1. 1. 2018 v městysi Choltice a schválilo poskytování finančních bonusů formou peněžních darů občanům zapojených do bonusového systému třídění odpadů. Ing. Rudolf Havlík stručně seznámil přítomné s výsledky nakládání s odpady (informační leták bude součástí Choltického zpravodaje), kdy dochází ke snižování objemu směsného odpadu a zvyšuje se objem tříděných plastů. Zásady bonusového systému třídění odpadů jsou v podstatě stejné jako pro tento rok, podmínkou pro uplatnění bonusů však bude uhrazená plná výše poplatku za svoz komunálního odpadu za uplynulý rok.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 1/2018 ke smlouvě 024/02 o odvozu odpadu s SOP. Starosta seznámil přítomné s dodatkem č. 1/2018 ke smlouvě o odvozu odpadu se SOP, a.s., kde dojde k nárůstu ceny likvidace směsného odpadu o 4 % a nově je tu stanoven recyklační poplatek za likvidaci plastů, a to 490 Kč/t. Svozová firma zdůvodňuje nárůst ceny zvýšením nákladů na mzdy řidičů a nepříznivou situací na trhu druhotných surovin. Odhadem budou náklady městyse na likvidaci odpadů činit přibližně 1 007 tis. Kč, příjmy se odhadují na 702 tis. Kč. Padl dotaz na posílení kontejneru pro oleje u Jednoty, starosta odpověděl, že se pokusí vyjednat častější odvoz olejů, ale bohužel kontejner je také naplněn i jiným odpadem, který tam nepatří.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného směsného komunálního odpadu za rok 2016. Starosta informoval, že podle skutečných nákladů za rok 2016, který činily 954 453 Kč, by při přeúčtování na poplatníka v plné výši činil poplatek 769 Kč na poplatníka. Náš poplatek zůstává 600 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočet městyse Choltice pro rok 2018 jako přebytkový s příjmy ve výši 26 833,4 tis. Kč a výdaji ve výši 24 235,1 tis. Kč a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020. Starosta představil přítomným návrh rozpočtu pro rok 2018 jako přebytkový; příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši 26 833,4 tis. Kč a výdaje v celkové výši 24 235,1 tis. Kč, přebytek ve výši 2 598,3 tisíc Kč zůstane v rezervě. Návrh byl sestaven v souladu s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlech; obsahuje i střednědobý výhled pro roky 2019 a 2020 Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na stránkách městyse i na úřední desce. Schválený rozpočet bude zveřejněn na stránkách městyse.

Rozpočet a rozpočtová opatření jsou zveřejněna na www.choltice.cz v sekci dokumenty městyse/rozpočet.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse se Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s na částku 5 000 Kč. Starosta seznámil s žádostí Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. o příspěvek na pořízení nového svozového automobilu ještě v tomto roce. Zastupitelé se shodli na částce 5 000 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse s Domovem u fontány Přelouč na částku 10 000 Kč, s LTC Choltice na částku 30 000 Kč, s Mysliveckým spolkem Choltice na částku 5 000 Kč, s SDH Choltice na částku 65 000 Kč (na činnost), SDH Choltice na částku 140 000 Kč (na PS12), se Slavojem Choltice na částku 195 000 Kč (na činnost), se Slavojem Choltice na částku 50 000 Kč (závlaha) a se spolkem Táborníci Choltice na částku 10 000 Kč. Pro rok 2018 starosta seznámil přítomné se žádostmi od jednotlivých organizací a spolků o příspěvky pro rok 2018. Celková hodnota příspěvků činí 505 tisíc Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č. 5/6/2017 ze dne 25. 9. 2017 a následně schválilo uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1205439329/17 s ČS a.s. Zastupitelstvo v září přijalo kontokorentní úvěr, smlouva však obsahovala výši úrokové sazby, která se průběžně mění – z tohoto důvodu starosta městyse nemohl podepsat smlouvu, která obsahovala jinou výši úrokové sazby – z tohoto důvodu zastupitelstvo znovu schválilo kontokorentní úvěr bez výše úrokové sazby; bude stanovena dle skutečného stavu při podpisu smlouvy.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo statut Muzea Cholticka. Starosta informoval, že ve spolupráci s panem Jiřím Ehlem, Marii Fižovou a kastelánem Lukášem Rychteckým byl navržen nový statut (zřizovací listina) choltického muzea, které v současné době nese název Vlastivědné muzeum Choltice. Současný statut z roku 1987 neodpovídá současné legislativě. Nový statut je požadován z důvodu možnosti získávání dotací či výpůjček sbírkových předmětů od jiných muzejních institucí. Zastupitelé diskutovali o novém názvu muzea. Návrhy byly: Muzeum městyse Choltice, Regionální muzeum Choltice, Muzeum Cholticka, Choltické muzeum. Zastupitelé se převážnou většinou přiklonili k novému názvu „Muzeum Cholticka“. Starosta zajistil odsouhlasení statutu východočeským muzeem v Pardubicích, našim metodickým garantem, a jeho registraci na příslušných místech.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dohodu u uznání vlastnického práva k mobiliáři kaple sv. Romedia mezi městysem Choltice a Římskokatolickou farností Choltice, IČ: 64243401. Starosta informoval, že Arcidiecéze Hradec Králové na základě urgence městyse v podobě dopisu právničky městyse konečně zareagovala a byla vypracována dohoda o uznání vlastnického práva k mobiliáři kaple sv. Romedia mezi městysem Choltice a Římskokatolickou farností Choltice; dohoda obsahuje 2 přílohy, ve kterých vyjmenován mobiliář movitých předmětů, které jsou prohlášeny za kulturní památku a které církev přenechá městysi a přílohu, která obsahovala předměty, které zůstanou ve vlastnictví církve. Starosta požádal kontrolní výbor o překontrolování tohoto procesu. Předseda kontrolního výboru Ing. Jan Málek seznámil přítomné s provedenou kontrolou těchto předmětů v kapli sv. Romedia, kterou provedli členové kontrolního výboru spolu s kastelánem, kdy kontrolní výbor souhlasí s vydáním předmětů církvi podle výše uvedené přílohy s tím, že chybějící předmět nebude církev vyžadovat po městysi. Dále výbor konstatoval, že v kapli se vyskytují i další předměty, které nejsou obsaženy ve výše uvedených přílohách (jedná se o předměty, které nejsou prohlášeny kulturní památkou – např. kazatelna, varhany, tympány a další). O tyto předměty bude rozšířena příloha movitých předmětů náležejících do vlastnictví městyse.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo název ulice Hellichova pro ulici na pozemcích p.č. 763/20, 763/36, 767/17 a 767/35. Jedná se o prodloužení stávající ulice Hellichova o nově vybudovanou část.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o organizaci volby prezidenta republiky. Starosta informoval přítomné o konání volby prezidenta republiky ve dnech 12. – 13. ledna 2018 a v případném druhém kole 26. – 27. ledna 2018. Volební místnost bude opět v knihovně a v Ledci se bude volit do přenosné urny v pátek 12. 1. 2018 od 17:00 do 18:00. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat úřad městyse o návštěvu volební komise ve svém bydlišti. Veškeré informace jsou zveřejněny na webu městyse Choltice.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva. Starosta informoval zastupitele a přítomnou veřejnost o

- Odstraňování nebezpečných stromů: V rámci revitalizace zámeckého parku je naším cílem odstranit přerostlé, neperspektivní, nevitální jedince s dlouhodobě nízkou sadovnickou hodnotou či značným poškozením. Dochází tedy k odstranění některých nevhodných a nebezpečných stromů a k průřezu a odlehčení stávající výsadby. Dojde k úpravě vstupu do zámku a o obnově výsadby podle historické podoby, například obnovou aleje sloupovitých dubů. Rovněž probíhá odstraňování nebezpečných stromů v oboře. Veškeré práce probíhají pod odborným dozorem.

- Byl zajištěn servis všech plastových oken v čp. 260

- Zprava o uplatňování ÚP a změna ÚP č. 1 – začíná se projednávat změnu ÚP

- Videokronika 2017 – byla dokončena a DVD bude v knihovně a na webu. Pokračujeme i v roce 2018

- Sháníme stomatologa – karty pacientů s dokumentací jsou uloženy krajském úřadu

- Výstavba 16-ti řadových domů – stížnost projednána a předána stavebnímu úřadu

- Mobilní rozhlas – máme novou službu – informace do mobilu a mailu. Nutno se nejdříve registrovat. Info o krizových situacích přes SMS.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod Různé. Na dotaz občana ohledně prodeje pozemků (zahrad), o které žádal on a jeho tři sousedé z ulice Hellichova, starosta odpověděl, že byl již objednán geodet na zaměření pozemku a prodej by se mohl projednat na dalším zastupitelstvu.

Vendula Fižová zkonstatovala stížnosti maminek ohledně ordinačních hodin dětské lékařky. Starosta přislíbil probrání situace s poliklinikou v Přelouči poté, co mu budou zástupci rodičů předány konkrétní výhrady. Doplnil, že v minulosti s poliklinikou jednal, ale nakonec se ukázalo, že zájem maminek o změnu ordinačních dob byl nepatrný.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016190/VB/02. Jedná se o přípojku elektřiny, procházející přes obecní pozemek na pozemek soukromý. Ve smlouvě jsou běžné podmínky pro věcná břemena.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pořádání Mistrovství světa v HFT střelbě (vzduchovky) v srpnu 2018 v Cholticích. V letošním roce se konalo v zámeckém areálu mistrovství Evropy v této střelbě a pořadatelé požádali městys o možnost v srpnu 2018 uspořádat v Cholticích v areálu zámku a okolí mistrovství světa v této střelbě.

Mgr. Tomáš Bolek

starosta

Ke stažení

Zápisy z jednání zastupitelstva


Vytvořeno: 18. 12. 2017
Poslední aktualizace: 10. 7. 2018 21:09
Autor: Správce Webu