Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Starosta, místostarostové, výbory a komise 2018 - 2022

Starosta, místostarostové, výbory a komise 2018 - 2022

Ve volebním období 2018 - 2022 pracují zastupitelé v níže uvedených funkcích. Od 13.7.2020 má městys Choltice dva místostarosty.

Starosta

Mgr. Tomáš Bolek

 • je zodpovědný za finance a rozvoj městyse a jeho místních částí
 • zastupuje městys při jednáních a plní funkci statutárního orgánu
 • plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem městyse úkoly zřizovatele
 • zodpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření městyse
 • plní úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům městyse
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti městyse
 • zabezpečuje výkon přenesené působnosti
 • svolává a řídí zasedání zastupitelstva městyse
 • řídí a zodpovídá za činnost zastupitelů
 • zastupuje městys při jednáních svazku obcí

Místostarosta

Mgr. Jan Pavlík

 • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti jako statutární místostarosta
 • má v kompetenci agendu školství
 • může vykonávat obřady městyse Choltice

Místostarosta

Ing. Miroslav Horák

 • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a zároveň nepřítomnosti statutárního místostarosty.
 • má v kompetenci agendu územního plánování a strategického rozvoje městyse.
 • má v kompetenci investiční činnost nad 100 000 Kč.
 • může vykonávat obřady městyse Choltice.

Finanční výbor

předsedkyně Olga Urbanová, DiS.

 • kontroluje hospodaření s majetkem městyse a s finančními prostředky
 • podílí se na tvorbě návrhu rozpočtu městyse
 • navrhuje změny v rozpočtu městyse
 • členové výboru: Miroslav Šupík, Hana Boháčová, Ing. Jana Bartáková

Kontrolní výbor

předsedkyně Ing. Pavlína Korbelová

 • kontroluje dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti
 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městyse
 • kontroluje hospodaření s majetkem městyse a s finančními prostředky
 • navrhuje členy komisí pro výběrová řízení
 • členové výboru: Ing. Marie Fižová, Milan Barvíř

Stavební výbor

předseda Ing. Miroslav Horák

 • dohlíží na stavební činnost prováděnou městysem
 • posuzuje žádosti o stavební povolení
 • posuzuje stav obecních staveb a navrhuje potřebná opatření
 • členové výboru: Ing. Jiří Hončík, Pavel Vančura, Miroslav Šupík, Roman Chudomel

Komise kulturní

předsedkyně Jana Augustinová

 • organizuje některé kulturní a společenské akce
 • spolupracuje na pořádání kulturních a společenských akcí pořádaných Knihovnou městyse Choltice a Zámkem Choltice
 • členové komise: Ing. Lucie Koláčná, Mgr. Zuzana Dušková, Martina Králová, Lukáš Rychtecký

Komise sociální

předsedkyně Vendula Fižová

 • zajišťuje vítání občánků a životní výročí občanů
 • zajišťuje uspokojování potřeb obyvatelů domu pro seniory a domu s chráněnými byty
 • spolupracuje s Klubem důchodců
 • členky komise: Ing. Pavlína Korbelová, Ing. Marie Fižová, Patricie Vachutková, Hana Kolářová

Komise sportovní

předseda Jiří Zelenka

 • spolupracuje se sportovními kluby, oddíly a zájmovými sdruženími
 • zpracovává plán sportovních akcí
 • Připravuje záměr využití areálu koupaliště
 • spolupracuje na přípravě nových sportovišť
 • spolupracuje na přípravě rekonstrukcí stávajících sportovišť
 • členové komise: Pavel Kváč, Patricie Vachutková

Komise pro odpadové hospodářství a pořádek

 předseda Pavel Vančura

 • spolupracuje na zefektivňování systému odpadového hospodářství
 • spolupracuje na dodržování pořádku na veřejných prostranstvích
 • členové komise: David Minařík, David Dostál

Komise pro památky

předsedkyně Ing. Marie Fižová

 • zpracovává návrhy na využití zámeckého areálu
 • dohlíží na provoz muzea
 • dohlíží na památky zapsané v ÚSP ministerstva kultury a na další drobné památky
 • členové komise: Vendula Fižová, Lukáš Rychtecký

Komise pro životní prostředí

předseda František Peml

 • dohlíží na ochranu životního prostředí
 • dohlíží na hospodaření v obecních lesích a rybnících
 • členové komise: Jan Čermák, Josef Šulc

Komise školská

předseda Ing. Jan Brožek

 • dohlíží na zajišťování potřeb pro rozvoj mládeže předškolního a školního věku
 • členové komise školní: Markéta Zářecká, PhDr. Jan Šponer, Mgr. Jan Pavlík

Osadní výbor Ledec

předseda Jakub Kopecký

 • pomáhá spravovat místní část Ledec
 • předkládá zastupitelstvu návrhy týkající se rozvoje místní části Ledec
 • vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvu k rozhodnutí, pokud se týkají místní části Ledec
 • vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládaných občany místní části Ledec orgánům městyse
 • Členové výboru: Zdeněk Kalousek ml., Mgr. Zuzana Vyhnálková, Josef Kolář, Ing. Jiří Kolář, Jaroslav Lokaj, Pavel Perner

Komise pro místní části

předseda Jakub Kopecký

 • pomáhá spravovat místní části Ledec a Podhorky
 • Členové výboru: Zdeněk Kalousek ml., Jaroslav Lokaj

 

 

Datum vložení: 3. 11. 2018 22:56
Datum poslední aktualizace: 16. 11. 2020 9:28
Autor: Úřad městyse

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu