Obsah

Komplexní pozemková úprava

Typ: ostatní
V roce 2010 došlo k zahájení projektu komplexních pozemkových úprav na katastrálním území Choltic a Ledce.

Co jsou komplexní pozemkové úpravy?

Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) představují soubor činností, jejichž cílem je vytváření podmínek pro přehledné uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesnickým pozemkům s ohledem na hospodaření a na potřeby krajiny. Rovněž zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, celkové revitalizace krajiny a jejich výsledky poté slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování.

 

Jak se KPÚ týkají mě jako běžného občana?

KPÚ se přímo týkají pouze vlastníků pozemků a zúčastněných orgánů (obce, pozemkového úřadu, katastrálního úřadu aj.).  Pokud je někdo vlastníkem pozemků v daném katastrálním území, kde KPÚ proběhne, bude kontaktován orgány obce a pokud bude s KPÚ souhlasit, se stane účastníkem projektu. Běžný občan tedy ve finále už jen čerpá výhody a užitek výsledků KPÚ např. nově zbudované polní cesty, zabezpečení rizikových oblastí proti povodni atd.

 

Jaký je význam pozemkových úprav?

Význam KPÚ se dá rozdělit do několika skupin dle jednotlivých účastníků:

 význam pro vlastníky a nájemce půdy

Během KPÚ se vyjasní a zpřehlední vlastnické vztahy, dojde k lepší organizaci půdní držby, vytvoření nových a lepších tvarů pozemků, které budou vhodné pro zemědělskou činnost. V praxi to znamená, že pokud má vlastník půdy např. 4 různě velké pozemky různých tvarů, které mezi sebou ani nemusí sousedit, tak dojde k jejich sloučení či výměně za jeden stejně velký pozemek. Tento pozemek bude mít navíc ideální tvar k zemědělské činnosti (např. obdélníkovitý) a díky vybudování nových polních cest bude mít každý vlastník ke svému pozemku snadný přístup. Díky tomu se i zvýší tržní cena pozemků. Jak se takové sloučení/výměna pozemků poté projeví na katastrální mapě, ukazuje obrázek. 

 význam pro zemědělské subjekty

Zemědělci díky KPÚ budou moci uzavírat nájemní smlouvy na přesně stanovené výměry pozemků, což občas díky zastaralé katastrální mapě a zmatkům v datech není možné. Stejně jako vlastníci půdy, i oni budou moci díky lepším tvarům pozemků zlepšit kvalitu hospodaření a nově vzniklé polní cesty jim umožní pohodlný přístup.

 význam pro obce

Obec v KPÚ získává velký přínos v mnoha věcech. Z hlediska území získá přehled vlastnických vztahů, podrobnou dokumentaci o území, podklad pro žádost v rámci různých dotačních programů a podklad pro budoucí zpracování územního plánu. Rovněž KPÚ v obci zajistí protipovodňovou a protierozní ochranu a celkově zkvalitní ekologickou stabilitu v území. Samotné území okolo obce bude mít zvýšenou atraktivitu, což se může projevit i na větší spokojenosti obyvatel. Úprava krajiny včetně polních cest může vést k podpoře pěší, hypo a cykloturistiky. Celkově tedy obec získá na atraktivitě a životní úrovni.

 

 význam pro orgány státní správy

KPÚ přirozeně nepřinášejí užitek jen majitelům pozemků a samotné obci. Státní orgány, především pak katastrální úřad, stavební úřad či orgán ochrany přírody, díky tomuto projektu získávají následující: obnovený katastrální operát, novou kvalitní digitální mapu s přímou vazbou na situaci v terénu, odstranění duplicitních záznamů vlastnictví, zvýšenou retenci krajiny, ochranu proti povodním a erozi, zvýšenou ekologickou stabilitu. Zvláště pak digitalizace území a vytvoření nových map je pro katastrální úřad klíčovým produktem. V současné době jsou stále oblasti, kde se používají mapy staré desítky let. Jsou tedy zastaralé a údaje v nich jsou nepřesné, proto je třeba je obnovit a vytvořit mapy nové s aktuálními a přesnými daty.

 

Jaké budou pro vlastníky a obec finanční náklady?

Vlastníci pozemků a obec náklady nehradí. Projekt KPÚ je plně financován ze státních prostředků, především ze státního rozpočtu a z Pozemkového fondu ČR. Dále část nákladů hradí různé dotační programy jednotlivých ministerstev, především pak ministerstva zemědělství, pod jehož agendu KPÚ spadají. Nemalá část je také financována z dotačních fondů Evropské unie.

 

pozemkové úpravy
Další informace lze nalézt na internetových stránkách ministerstva zemědělství – www.eagri.cz, odkaz Pozemkové úpravy.

 

 


Vytvořeno: 21. 6. 2018
Poslední aktualizace: 22. 7. 2018 22:16
Autor: Správce Webu