Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Územní plán Choltice, územní studie

Územní plán Choltice, územní studie

.

 

Změna č. 2 ÚP

- nabytí účinnosti 6.10.2021

- změna č. 2 se týká pouze textové části ÚP. Grafická část je platná po změně č. 1.

 

Změna č. 1 ÚP

- nabytí účinnosti 26.11.2020

- změna se týká jak textové části, tak grafické části.

 

I.1. Textová část má celkem 13 listů oboustranně tištěného textu.

I.2. Grafická část obsahuje 3 výkresy:

I.2.a. Výkres základního členění území 1 : 5 000

I.2.b. Hlavní výkres 1 : 5 000

I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

 

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II.2. Grafická část

II.2.a. Koordinační výkres 1 : 5 000

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

I.1. Textová část má celkem 33 listů oboustranně tištěného textu.

I.2. Grafická část obsahuje 3 výkresy

I.2.a. Výkres základního členění území 1 : 5 000

I.2.b. Hlavní výkres 1 : 5 000

I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

 

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

II.2. Grafická část

II.2.a. Koordinační výkres 1 : 5 000

II.2.b. Výkres širších vztahů 1 : 25 000

II.2.c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

 

Průběh projednávání Změny č. 1 ÚP Choltice

26.11.2020 - nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Choltice

26.10.2020 - schválení vydání Změny č. 1 ÚP Choltice formou opatření obené povahy usnesením č. 7/7/2020

22.6.2020 - zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o stavu prací na Změně č.1, není dosud zpracováno stanovisko pořizovatele s připomínkami ze společného jednání.

28.2.2020 - uskutečnilo se veřejné projednání

28.5.2018 - zastupitelstvo rozhodlo o pořízení Změny č. 1

Návrhy na změnu ÚP včetně stanoviska městyse Choltice schváleného 28.5.2018

Oznámení o změně územního plánu č.1

Žádost o zařazení do ÚP

 

Zpráva o uplatňování ÚP

Zpráva o uplatňování ÚP Choltice schválená zastupitelstvem 19.3.2018

 

Územní plán - vydán 24.6.2013 s účinností od 19.7.2013

Veřejná vyhláška

Textová část ÚP - Opatření obecné povahy číslo OOP 1/2013

Hlavní výkres

Výkres základního členění území

Výkres předpokládaného záboru půdního fondu

Výkres koncepce technické infrastruktury

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

 

Územní studie městyse Choltice

ÚP vymezuje v k. ú. Choltice plochy Z1, Z5a, Z5b, Z7, Z9, Z10, Z11 a Z12 (plochy smíšené obytné venkovské – SV), plochu Z22 (plocha občanského vybavení se specifickým využitím – OX) a plochy sídelní zelené Z38 (plocha veřejné zeleně – ZV) a Z40b (plocha zeleně ochranné a izolační – ZO), ve kterých je proveření změn jejich využití územní studií podmínkou rozhodování.

Pro pořízení územní studie, její projednání, pro její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je stanovena lhůta 8 let ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy Územní plán Choltice. (lhůta končí 19.7.2021)

 

Územní studie Z1 - Choltice západ

5.2.2016 - zaregistrována v registru ÚS

Výkres parcelace a regulačních prvků

Výkres dopravní a technické infrastruktury

Textová část textová část

Nabídka stavebních parcel - zatím se nenabízí

 

Územní studie Z5a - Choltice - Jedousovská ul.

Dosud čeká na schválení Změny č. 1 ÚP  a násl. registraci

22.5.2020 - schválena zastupitelstvem

Výkres parcelace a regulačních prvků

Výkres veřejné dopravní a technické infrastruktury

Textová část textová část

Nabídka stavebních parcel: pozemky jsou v soukromém vlastnictví

 

Územní studie Z5b - Choltice střed (ulice Za Humny)

v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.

Studie dopravního řešení v lokalitě Z5 - Choltice střed (KE STAŽENÍ)

přidělení nového názvu ulice dne 27.6.2016:  Za Humny - mapka ZDE

 

Lokalita Z6 - Choltice střed (ulice Za Humny)

ÚS nebude zpracována, podmínky výstavby jsou dány ÚP

studie dopravního řešení v lokalitě Z5 - Choltice střed (KE STAŽENÍ)

přidělení nového názvu ulice dne 27.6.2016:  Za Humny - mapka ZDE

 

Územní studie Z7 - Choltice sever

16.11.2015 - zaregistrována v registru ÚS

Výkres parcelace a regulačních prvků

Výkres dopravní a technické infrastruktury

Textová část textová část

Nabídka stavebních parcel - zatím se nenabízí

 

Územní studie Z9 - Choltice Podrybníčky

v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.

 

Územní studie Z10 - Choltice Na Kopaninách

v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.

 

Územní studie Z11 - Z12 - Choltice Nádražní ul.

28.3.2019 - zaregistrována v registru ÚS

18.2.2019 - schválena zastupitelstvem

SITUACE ÚZEMNÍ STUDIE CHOLTICE Z11 Z12

TEXT ÚZEMNÍ STUDIE CHOLTICE Z11 - Z12

Nabídka stavebních parcel: pozemky jsou v soukromém vlastnictví

 

Územní studie Z22 - Choltice Zahradní

v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.

 

Územní studie Z38 - Choltice veřejná zeleň střed

v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.

 

Územní studie Z40b - Choltice zeleň ochranná pod jedousovským kravínem

v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.

 

Datum vložení: 7. 8. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 11. 2021 13:39
Autor: Správce Webu

Úřad městyse

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu