Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Realizace projektu Revitalizace biotopů v PR a EVL Choltická obora - dotováno z OPŽP

Realizace projektu Revitalizace biotopů v PR a EVL Choltická obora - dotováno z OPŽP

Městys Choltice získal grant z Operačního programu Životní prostředí na projekt Revitalizace biotopů v PR a EVL Choltická obora. Práce byly zahájeny 14.října 2013.

Stručný obsah projektu

V rámci stavby dojde k rekonstrukci hrází a objektů spodních výpustí Chrtnického a Červeného rybníku, jejichž současný havarijní stav (s reálnou možností protržení hrází) zapříčinil nutné snížení vodní hladiny v obou nádržích již v roce 2010. Tímto výrazně negativně ovlivňuje předměty ochrany a celkovou stabilitu EVL a PR Choltická obora.

V rámci oprav hrází dojde k odstranění všech stromů a náletových křovin, včetně pařezů, z návodních stran hrází. Hráze budou rozšířeny v koruně na 3-4 metry a budou na nich vybudovány nové cesty se štětovaným povrchem. Zbylá část hrází bude zatravněna. Na hrázích budou nově osázeny lavičky s výhledem na vodní plochu. Zvýší se tak i rekreační využití hrází obou rybníků.

Nedílnou součástí projektu je také odtěžení sedimentu z obou vodních nádrží.

Obě vodní nádrže jsou propojeny tokem, který bude revitalizován a bude vytvořen mokřadní biotop za účelem iniciace rozvolněného lužního lesa a obnovy bylinného patra.

Cíle projektu

Rekonstrukcí hrází a objektů vodních děl dojde ke zvýšení spektra vodních stanovišť, jež zajistí významné posílení biodiverzity ve střednědobém a dlouhodobém měřítku, zatraktivnění lokality z hlediska estetického, krajinotvorného a historického. Sukcesní omlazení vodních biotopů formou odstranění organického sedimentu a deeutrofizace bude mít za následek snížení trofie vodního prostředí negativně ovlivněného vysokým obsahem živin.

Revitalizace vodního toku, který propojuje obě vodní nádrže, a vytvoření mokřadního biotopu za účelem iniciace rozvolněného lužního lesa a obnovy bylinného patra bude mít následující efekty: prodloužení trasy a dob proběhu vody, obnovení členitosti podélného profilu, zvětšení aktuální zásoby vody v lokalitě, posílení infiltrace, zvětšení zásoby podzemní vody, obnovení přirozené stability koryta a nivy vodního toku, obnovení členitosti a tím ekologické hodnoty, výrazné zvýšení biodiverzity.

Cílem projektu je v první řadě zajistit kontinuálnost vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, vyskytujích se v této evropsky významné lokalitě a přírodní rezervaci.

Aktuální časový harmonogram projektu

1.1.2011  - příprava projektu a žádosti o grant

22.11.2012 - podání žádosti o grant

19.7.2013 - rozhodnutí o přiznání grantu

1.8.2013 - zveřejnění zadávacího řízení na dodavatele stavby

14.10.2013 - zahájení realizace projektu

31.3.2014 - ukončení veškerých odbahňovacích prací

30.4.2014 - ukončení rekonstrukce hrází a spodních výpustí

23.5.2014 - počátek napouštění Chrtnického rybníku a Červeného rybníku

31.5.2014 - ukončení všech dokončovacích prací

31.7.2014 - ukončení administrativy projektu

Revitalizace toku a vytvoření mokřadního biotopu (SO – 02) není časově závislá na jiných stavebních objektech, bude provedena v období od 1.10.2013 do 31. 1.2014

Rozpočet projektu

celkem 8 919 523 Kč vč. DPH

z toho 

7 542 623 Kč - realizace stavby - dodavatel POPR s.r.o., Hradec Králové

36 300 Kč - dodavatel výběrového řízení na dodavatele stavby - Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

834 910 Kč - projektová příprava, žádost o grant, administrace projektu - Envicons s.r.o., Pardubice

235 950 Kč - technický dozor investora - ŽP PROJEKT s.r.o., Chrudim

229 900 Kč - autorský dozor projektanta - Envicons s.r.o., Pardubice

39 840 Kč - koordinátor BOZP - ing. Miloslav Chaloupka

Všichni dodavatelé byly vybráni v řádných výběrových řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Podíl městyse na nákladech projektu

19%


logo

Datum vložení: 12. 10. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 6. 2018 9:29
Autor: Správce Webu

Městys

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Čarodějnice 2022

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště