Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Legislativa

Základní pojmy

Mimořádná událost – dále jen MU – je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu – viz. krizové stavy.

Krizové stavy:

Stav nebezpečí – může vyhlásit hejtman kraje jako bezodkladné opatření v případě živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek a životní prostředí, pokud intenzita ohrožení dosahuje značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností příslušných složek a orgánů. Tento stav se vyhlašuje pro území kraje nebo jeho části a to na dobu nejvýše 30 dnů.

Nouzový stav – může vyhlásit vláda v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Tento stav se vyhlašuje pro určité území státu na dobu nejvýše 30 dnů.

Stav ohrožení státu – může vyhlásit Parlament ČR na návrh vlády je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu , jeho územní celistvost nebo jeho demokratické základy

Legislativa

Oblast bezpečnosti obyvatelstva se řídí touto legislativou:

Ústavní zákony

Ústava ČR č. 1/1993 Sb. - základní právní předpis ČR. Mj. řeší otázky bezpečnosti o obrany státu

Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. (zákon o bezpečnosti ČR) – vymezuje krizové stavy – nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav a Bezpečnostní radu státu

Zákony

Zákon č. 320/2015 Sb. v posledním platném znění (zákon o Hasičském záchranném sboru ČR) – řeší organizaci a úkoly HZS

Zákon č. 239/2000 Sb. v posledním znění (zákon o integrovaném záchranném systému) – vymezuje IZS, úkoly státních a samosprávných úřadů při přípravě na mimořádné události, organizaci záchranných a likvidačních prací, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při MÚ

Zákon č. 240/2000 Sb. v posledním platném znění (krizový zákon) – vymezuje pojmy a krizový stav – stav nebezpečí, orgány kriz. řízení, práva a povinnosti právnických a fyzických osob za krizové situace

Zákon č. 241/2000 Sb. v posledním platném znění (zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy) – vymezuje základní pojmy, působnost orgánů v systému hospodářských opatření a vlastní systém hospodářských opatření pro krizové stavy

Zákon č. 254/2001 Sb. v posledním znění (zákon o vodách) – stanovuje způsob nakládání s vodami a jejich stav a ochranu. Vymezuje vodní toky a díla a zabezpečující orgány, ochranu před povodněmi a úkoly, práva a povinnosti orgánů v této oblasti

Zákon č. 12/2002 Sb. ( zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou) – stanovuje zásady a postup při poskytování státní pomoci

Zákon č. 224/2015 Sb. v posledním platném znění (zákon o prevenci závažných chemických havárií) – vymezuje prevenci závažných havárií, zařazení objektu do příslušné bezpečnostní skupiny, bezpečnostní dokumentaci, účast veřejnosti

Zákon č. 222/1999 Sb. v posledním platném znění (zákon o zajišťování obrany ČR) – stanovuje povinnosti státních a samosprávných orgánů, právnických a fyzických osob při zajišťování obrany státu

Zákon 219/1999 Sb. v posledním znění ( zákon o ozbrojených silách) – člení ozbrojené síly, vymezuje použití armády k záchranným pracím a úkolům civilní ochrany a stanovuje přípravu ozbrojených sil a specifikuje vojenský materiál

Zákon č. 585/2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování ( branný zákon)

Zákon č. 18/1997 Sb. v posledním platném znění (atomový zákon) – upravuje využívání jaderné energie, systém ochrany osob, životního prostředí a bezpečnost při nakládání s těmito látkami a povinnosti odpovědných osob a orgánů

Nařízení vlády a vyhlášky ústředních orgánů

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. v posledním platném znění ( k provedení zákona č. 240/2000 Sb. § 8 - 16,) – vymezuje vznik a činnost bezpečnostní rady a krizového štábu a zpracování krizového plánu

Nařízení vlády č. 139/2017 Sb. o plánování obrany státu – vymezuje způsob zpracování Plánu obrany ČR

Vyhláška MV č. 328/2001 Sb. v posledním platném znění (o zabezpečení IZS) – stanovuje koordinaci složek IZS, způsob zpracování a obsah havarijního plánu a zásady krizové komunikace a spojení

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb. (k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) – upřesňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany, způsob informování právnických a fyzických osob, způsob provádění evakuace a ukrytí, požadavky na územní plán a stavební dokumentaci u staveb

Praktické informace

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu