Navigace

Obsah

Informace z 1. porady zastupitelů konané 11. 1. 2021

Typ: ostatní
.
Informace z 1. porady zastupitelů konané 11. 1. 2021

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady.

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Rekonstrukce knihovny městyse
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku
 1. Bezpečné a bezbariérové chodníky v Cholticích
 1. Rozpočtové opatření č. 13/2020
 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 949/1, 725/107 a 2146, vše v k.ú. Choltice
 1. Žádost o prodej pozemku parc. č. 884/2 a 884/3 k.ú Choltice
 1. Žádost o prodej pozemku parc. č. 761/34 v k.ú Choltice
 1. Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova v roce 2021
 1. Změny v odpadovém hospodářství v roce 2021
 1. Senior Taxi 2021
 1. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 750/2
 1. Platební terminál pro úřad městyse
 1. Výběrové řízení na PD Z1

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 18.1.2021 - porada zastupitelů od 18:30
 • 1.2.2021 - zasedání zastupitelstva od 18:00
 • 15.2.2021 - porada zastupitelů od 18:30
 • 1.3.2020 - porada zastupitelů od 18:30
 • 15.3.2021 - porada zastupitelů od 18:30
 • 29.3.2021 - porada zastupitelů od 18:30
 • 12.4.2021 - zasedání zastupitelstva od 18:00
 • 26.4.2021 - porada zastupitelů od 18:30
 • 17.5.2021- zasedání zastupitelstva od 18:00
 • 31.5.2021 - porada zastupitelů od 18:30
 • 14.6.2021 - porada zastupitelů od 18:30
 • 28.6.2021- zasedání zastupitelstva od 18:00

 

3. Rekonstrukce knihovny městyse

Zastupitelé si v rámci tohoto bodu osobně prohlédli rekonstruované prostory knihovny. Stavební úpravy jsou hotové, probíhá třídění a stěhování knih. Knihovna bude pro veřejnost otevřena až po rozvolnění protiepidemických opatření. Slavnostní otevření bude naplánováno na vhodnější dobu.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku

Informace podal P.Vančura:

 • probíhá povánoční úklid veřejných prostranství a kolem sběrných míst
 • budou probíhat prořezávky zeleně, včetně parku, kde jsou nebezpečné stromy určené ke kácení
 • proběhne probírka zeleně kolem cesty do Podhorek, Keře a stromy zasahují do el. vedení

Ing. Horák informoval:

 • o vypořádání dokumentů ke Změně č. 2
 • více činnosti je věnováno přípravě žádosti o dotaci na Bezbariérové a bezpečné chodníky.
 • o dokončení PD na ulici Na Hlásku - bude pokračovat po dokončení činnosti na Bezb. chodnících.

 

5. Bezpečné a bezbariérové chodníky v Cholticích

Ing. Horák informoval:

 • běží stavení řízení, pak bude vydáno stavební povolení
 • žádost o dotaci ze SFDI je před dokončením.

 

6. Rozpočtové opatření č. 13/2020

Starosta informoval, že poslední rozpočtové opatření roku 2020 řeší v podstatě skutečný stav rozpočtu pro rok 2020.

V příjmové části se rozpočet navyšuje o 1 010 tis. Kč, jedná se o navýšení příjmů z některých daní, příjmů z prodeje či pronájmu pozemků, příjmů z pronájmu hrobových míst. Dále se snižují příjmy ze vstupného a prodeje upomínkových předmětů na zámku, ze vstupného na ples, či z prodeje dřeva.

Výdaje se zvyšují o 27,1 tis. Kč. Jedná se např. o navýšení u pořízení drobného majetku pro knihovnu, na krizová opatření či do fondu FKSP. Snižují se nevyčerpané výdaje na mzdy v knihovně, programové vybavení či pořízení knih. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 983,8 tis. Kč.

Rozpočtové opatření bude schvalováno na zasedání dne 1.2.2021.

 

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 949/1, 725/107 a 2146, vše v k.ú. Choltice

Starosta informoval, že ČEZ Distribuce a.s., jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 949/1, 725/107 a 2146 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 39 500,- Kč bez DPH. (vedení 115 bm a pilíř).

 

8. Žádost o prodej pozemku parc. č. 884/2 a 884/3 k.ú Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 884/2 k.ú. Choltice o výměře 584 m2 (druh pozemku ostatní plocha) a pozemku parc. č. 884/3 k.ú. Choltice o výměře 95 m2 (druh pozemku ostatní plocha). Pan ....... projevil zájem o odkoupení těchto pozemků k využití jako zahrada.

Pozemky nejsou zahrnuty v pozemcích potřebných pro rekonstrukci přilehlé cesty v rámci projektu plynoucího z pozemkových úprav a pro městys Choltice jsou zbytné.

Navržená cena za pozemky je 100 Kč za m2 plus režijní náklady ve výši 4 500 Kč. (2500 Kč sepsání kupní smlouvy a 2 000 Kč kolek na KÚ.

Prodej pozemků bude projednán na zasedání zastupitelstva dne 1.2.2021. Záměr bude zveřejněn na úřední desce.

 

9. Žádost o prodej pozemku parc. č. 761/34 v k.ú Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 761/34 k.ú. Choltice o výměře 1 195 m2 (druh pozemku orná půda). Žadatel ... požádal dne 16.12.2020 o odkoupení pozemku. Důvodem je rozšíření zahrady a parkovacího místa.

Zastupitelé se po diskusi shodli, že pozemek nelze prodat, protože se jedná z části o komunikaci (ulice Luční) a zároveň je pozemek součástí lokality Z7 Choltice západ, na kterou je schválena územní studie pro výstavbu rodinných domů a v zájmu městyse je tuto územní studii zrealizovat tak, jak je schválena. Žadateli bude odpovězeno, že pozemek není na prodej.

 

10. Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova v roce 2021

Starosta informoval, že městys podal žádost o dotaci z Programu obnovy venkova v roce 2021 z Pardubického kraje a to ve výši 100 000 Kč na realizaci akce Zvýšení estetické úrovně stanoviště na tříděný odpad. V rámci této akce bude zhotoveno oplocení včetně dvou vrat a zpevněné plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad v areálu technických služeb. Odhadovaná cena akce je 200 000 Kč.

 

11. Změny v odpadovém hospodářství v roce 2021

Městys Choltice podá žádost o poskytnutí třídící slevy za uložení směsného odpadu na skládce. Sleva by měla být ve výši 300 Kč za t uloženého odpadu, pokud odpad z městyse vyhoví požadovaným parametrům. Sleva bude přidělena či nepřidělena až po vyhodnocení 1Q.

Nárok na slevu vznikne tehdy, když celkové množství odpadů nepřesáhne v roce 2021 množství 200 kg na jednoho obyvatele obce.

 

12. Senior Taxi 2021

Zastupitelé se po diskusi shodli na parametrech Senior taxi. Po zpracování informačního letáku bude tato služba nabídnuta všem seniorům ve věku 65+. Bylo stanoveno omezení na 12 jízd za rok a to pouze k lékaři či na rehabilitaci. Příspěvek městyse je 50% z ceny jízdného, ale max. 200 Kč. Senior taxi bude pro městys Choltice provozovat firma Pavel Peml autoškola ZTP/P s.r.o. z Přelouče.

 

13. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 750/2

Jiří Zelenka, náčelník Ligy lesní moudrosti - kmene Trilobit, opět představil zastupitelům záměr stavby klubovny kmene Trilobit na části pozemku p.č. 750/2 - areál koupaliště. Nabízena je i možnost v budově umístit současně lesní školku.

Stanovisko MěÚ Přelouč (soulad s územním plánem) je kladné. Městys Choltice může ošetřit svá práva v kupní smlouvě zřízením předkupního práva a výhrady právě zpětné koupě. Na další poradě zastupitelů budou projednány další podmínky možného prodeje části pozemku, případně dlouhodobého pronájmu.

 

14. Platební terminál pro úřad městyse

Starosta informoval o změně podmínek pořízení platebního terminálu pro pokladnu úřadu.

 

Podmínky ČSOB:

1,2% z obratu

bez dalšího poplatku

Náklady cca: 6 000 Kč/ročně          (500 000 x 1,2%)

 

Podmínky České spořitelny:

1,3 - 2% podle obratu

549 Kč měsíčně za každý terminál

Náklady cca: 13 - 17 000 Kč/ročně            (500 000 x 1,3% - 2%)

 

Podmínky ALIS - dodavatel ekon. systému městyse:

 • nemá certifikaci pro terminál používaný ČSOB a nechce jej získat
 • pořízení aplikace Terminál za 4000 Kč bez DPH/ jeden terminál. Městys již pořídil.

 

Podmínky obsluhy a účtování:

 • bez zásadních technických a časových problémů,
 • bez komplikací se zaúčtováním, byť se jedná i jiný způsob účtování.

Zastupitelé se dohodli, že je ještě potřeba prověřit další možnosti pořízení terminálu od jiných společností.

 

15. Výběrové řízení na PD Z1

Zastupitelé se shodli na vypsání nového výběrového řízení na PD na zasíťování 5 obecních pozemků v lokalitě Z1 Choltice západ.

 

Zapsal: Tomáš Bolek, starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 30. 1. 2021
Poslední aktualizace: 30. 1. 2021 15:21
Autor: Tomáš Bolek