Navigace

Obsah

Informace z 1. porady zastupitelů konané 13.1.2020

Typ: ostatní
Zastupitelé na pracovní poradě projednali přípravenost stavební činnosti, záměr podání žádosti do programu na záchranu architektonického dědictví – zámek Choltice, revitalizaci Podrybníčků – zadávací řízení, změny v OZV a další obecní záležitosti.
Program jednání
 1. Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Příprava stavební činnosti
 4. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem a členem zastupitelstva
 5. Záměr podání žádosti do programu na záchranu architektonického dědictví – zámek Choltice
 6. Revitalizace Podrybníčků – zadávací řízení + výběr TDI
 7. OZV č.1/2020 o veřejném pořádku a čistotě obce, OZV č. 2/2020 o pohybu psů a OZV č. 3/2020 požární řád městyse
 8. Změna č. 1 územního plánu Choltice
 9. Podnět na pořízení změny územního plánu
 10. Informace o dani z nemovitosti – změny z důvodu digitalizace
 11. Školení zastupitelů
 12. UZOB
 13. Soud o náhradu škody a újmy způsobené nesprávným úředním postupem ve věci vydání rodného listu
 14. Kronika 2018
 15. Program sportovních a kulturních akcí

 

Průběh jednání a závěry:

Ad 1 - Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí

20.1. – Porada od 18:30

27.1. - Zasedání zastupitelstva od 18:00 – zasedací místnost úřadu městyse

10.2. – Porada od 18:30

24.2. – Porada od 18:30

9.3.  - Zasedání zastupitelstva od 18:00

23.3. – Porada od 18:30

 

Ad 2 - Připomínky zastupitelů

ZEL – upozornil na problémy s dodávkou teplé vodou v umývárnách u tělocvičen školy. BRO – aktuálně bylo opraveno. VAN – výhledově je třeba kompletní výměna potrubí v celé škole.

BRO – navrhl vyznačit parkovací stání před tělocvičnami, aby zde mohli parkovat zaměstnanci školy. VAN - Bude zrealizováno na jaře, podle počasí.

 

Ad 3 - Příprava stavební činnosti

Výměna oken v kapli sv. Romedia – 8 ks oken v lucerně kaple musí být vyměněno z důvodu havarijního stavu, aby nedocházelo k zatékání. Uvnitř kaple bude instalováno lešení (24 m) a z něj bude výměna provedena. Kaple bude po celou dobu oprav uzavřena. Ideální termín opravy je duben až květen. Náklady budou cca 500 tis. Kč, ale budou upřesněny po výběru zhotovitele. Městys bude na opravu žádat dotaci.

Rekonstrukce tělocvičen – intenzivně se pracuje na projektové dokumentaci, která je nutná k žádosti o dotaci. Předmětem rekonstrukce je kompletní výměna podlah, obložení stěn, akustické obklady, elektroinstalace a vzduchotechnika.

Rekonstrukce knihovny městyse – pracuje se na přípravě žádosti o dotaci, dokončuje se projektová dokumentace, poptávají se dodavatelé. Předběžný harmonogram: 30. 4. – uzavření knihovny, vystěhování, přesun do volných prostor po dětském lékaři, 1 .6. – zahájení stavebních prací, listopad – zahájení činnosti v nové knihovně.

Částečná oprava náhonu Chrtnického rybníka – připravuje se realizace během této zimy.

Revitalizace Malých a Velkých Podrybníčků – dokončuje se odstranění zeleně, které probíhá formou samotěžby. Úklid větví proběhne za pomoci členů místního rybářského spolku.

Cesty – průběžně se doplňují štěrkem.

Pamětní deska J. V. Hellicha a B. Jelínka – bude na malý zámek nainstalována 15. 1. 2020. Slavnostní odhalení proběhne 31. 1. 2020 od 18:00 hod.

 

Ad 4 - Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem a členem zastupitelstva

Zastupitelstvo musí dát souhlas v souladu s § 84 odstavec 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s uzavřením dohody o provedení práce mezi městysem Choltice a členem zastupitelstva Jakubem Kopeckým na provádění údržby veřejné zeleně v Ledci v roce 2020, Pavlem Vančurou na práce v souvislosti s volbami v roce 2020 a Vendulou Fižovou na průvodcovské služby na zámku Choltice v roce 2020. Bude projednáno na zasedání 27. 1. 2020.

 

Ad 5 - Záměr podání žádosti do programu na záchranu architektonického dědictví – zámek Choltice

Starosta informoval o průběhu příprav podkladů pro žádost do programu na záchranu architektonického dědictví. Proběhla konzultace se starostou Vraclavi (čerpají dotaci již několik let) a chystá se jednání s památkovým oddělením krajského úřadu. Firma Inreco s.r.o. zaslala návrh smlouvy o dílo na letošní etapu příprav. Cena bude 492 470 Kč vč. DPH. Na část budeme žádat dotaci. Letos by se mělo zrealizovat kompletní zaměření stávajícího stavu zámecké budovy, 3D skenování a texturovaný model interiéru kaple sv. Romedia, polohopis a výškopis zámku a okolí a archivní rešerše stavebně historického průzkumu.

 

Ad 6 - Revitalizace Podrybníčků – zadávací řízení + výběr TDI

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Nabídku zaslalo 6 firem. Probíhá vyhodnocování nabídek, které se pohybují od 4 032 079 Kč do 4 997 314 Kč vč. DPH.

Technický dozor investora bude zajišťovat Ing. Hlavatý z firmy ŽP Projekt za 235 950 Kč vč. DPH.

Akce by měla být zahájena v srpnu a skončit v prosinci. Rozhodnutí o dotaci zatím nepadlo.

 

Ad 7 - OZV č.1/2020 o veřejném pořádku a čistotě obce, OZV č. 2/2020 o pohybu psů a OZV č. 3/2020 požární řád městyse

Městys upraví OZV o veřejném pořádku a pohybu psů hlavně z důvodu aktualizace pozemků vzhledem k novému mapování katastru v roce 2019. Otevřená diskuze zůstává k úpravě zákazu používat hlučné stroje v neděli od 12:00 hod. a k plošnému zákazu ohňostrojů a další pyrotechniky.

Zastupitelé se shodli, že městys již nebude organizovat ohňostroj 30.4. v rámci pálení čarodějnic a ani při jiných obecních příležitostech. Požární řád bude aktualizován dle platných předpisů.

 

Ad 8 - Změna č. 1 územního plánu Choltice

Starosta informoval, že veřejné projednání změny č. 1 územního plánu Choltic je naplánováno na pátek 28. 2. 2020 od 9:00 v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice. Vyhláška o konání veřejného projednání byla zveřejněna na úřední desce.

 

Ad 9 - Podnět na pořízení změny územního plánu

Městys Choltice obdržel podnět na změnu ÚP pod čj. 3100/2019. Zastupitelé se s podnětem seznámili. Tento podnět nebude projednáván v rámci probíhající změny č. 1. Jeho projednání bude zařazeno do změny č. 2, která ale v současné době nemá stanoven termín realizace, jelikož se s ní v nejbližší době nepočítá.

 

Ad 10 - Informace o dani z nemovitosti – změny z důvodu digitalizace

Městys Choltice má novou digitální mapu, většina pozemků a staveb má jiné výměry. Proto musejí vlastníci nemovitostí podat daňová přiznání k dani z nemovitostí do 31. 1. 2020 na FÚ. Městys vyjednal možnost podat přiznání ve čtvrtek 16. 1. 2020 (původní termín 14. 1. 2020 neplatí) na FÚ v Pardubicích, Hronovické ulici a využít pomoci úředníků FÚ. Tento den bude FÚ otevřen výhradně pro choltické vlastníky.

 

Ad 11 - Školení zastupitelů

Zastupitelé mohou využít nabídku MV ČR na školení zastupitelů.

 

Ad 12 – UZOB

Městys bude od roku 2020 používat nový webový portál UZOB (Usnesení zastupitelstva obce) pro tvorbu zápisů ze zasedání zastupitelstva. Tvorba zápisu a celá agenda zasedání a jeho zveřejňování by měla být jednodušší.

 

Ad 13 - Soud o náhradu škody a újmy způsobené nesprávným úředním postupem ve věci vydání rodného listu

Městys obdržel rozsudek o žalobě týkající se náhrady škody a újmy způsobené nesprávným úředním postupem ve věci vydání rodného listu. Soud celou žalobu zamítl, postup našeho úřadu byl uznán jako správný.

 

Ad 14 - Kronika 2018

Zastupitelům byl zaslán návrh zápisu do kroniky za rok 2018. Připomínky je třeba zaslat kronikářce. Zápis bude schvalován na zasedání 27. 1. 2020.

 

Ad 15 - Program sportovních a kulturních akcí

Zastupitelé projednali nejbližší akce: 24. 1. ples Slavoje Choltice, 31. 1. odhalení pamětní desky J. V. Hellicha a přednáška Hellich - Němcová, 1. 2. – turnaj ve stolním tenise, 14. 2. – ples SDH Choltice, 13. 3. – ples městyse Choltice

 

Zapsal: Mgr. Tomáš Bolek

 

 


Vytvořeno: 17. 1. 2020
Poslední aktualizace: 17. 1. 2020 14:26
Autor: Tomáš Bolek