Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Webové stránky se upravují. 

Informace z 10. porady zastupitelů konané 7. 9. 2020

Informace z 10. porady zastupitelů konané 7. 9. 2020

.

Informace z 10. porady zastupitelů konané 7. 9. 2020

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Připomínky zastupitelů
 1. Informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě obecního majetku
 1. Prodej, koupě, směna a výpůjčka pozemků
 1. Rozpočtové opatření č. 10/2020
 1. Informace o Změnách územního plánu č. 1 a č. 2
 1. Smlouva o smlouvě budoucí - VB přípojka VN - Eldis
 1. Změny v nakládání s odpady od roku 2020
 1. Plán kulturních akcí
 1. Program 6. zasedání zastupitelstva 14.9.2020

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

14.9.2020 - 6. zasedání zastupitelstva 18:00 - radnice

5.10.2020 - porada zastupitelů 18:30

12.10.2020 - porada zastupitelů 18:30

26.10.2020 - 7. zasedání zastupitelstva 18:00

7.12.2020 - 8. zasedání zastupitelstva 18:00

 

Připomínky zastupitelů

Pavlík - informoval o týdenním pobytu seniorů, který organizoval Klub důchodců pro 102 seniorů z Choltic a okolních obcí. Akce byla velmi úspěšná.

Fižová - upozornila na pobyt bezdomovce, nedělá problémy. Odp.: pokud nedělá problémy, není důvod zasahovat.

Zelenka - informoval, že na louce u rybníku Řehák je vybudována dočasná bosochodecká stezka pro zpestření pobytu návštěvníků. Požádal o zvýšenou opatrnost při sekání.

 

4. Informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě obecního majetku, zpráva stavebního výboru

Technik Pavel Vančura informoval o opravách a údržbě obecního majetku:

- rekonstrukce knihovny - probíhá oprava a broušení podlahy, jsou dokončeny venkovní úpravy terasy, maluje se chodba,

- probíhá sekání veřejných prostranství, stříhání keřů v ulicích, postřiky chodníků.

- probíhá údržba hřbitova a příprava zámeckého areálu na akce.

 

Starosta informoval, že v pátek 11.9.2020 proběhne hodnocení nabídek dodavatelů nábytku a vybavení knihovny. Olga Urbanová souhlasila s účastí ve výběrové komisi.

Místostarosta Ing. Horák podal informaci o jednání stavebního výboru 2.9.2020, který projednal mimo jiné aktuální stavební činnost, výhled na poslední měsíce roku, zahájení prací na přípravě zasíťování pozemků v lokalitě Choltice západ a návrh regulačních prvků ve Změně č. 2 ÚP.

 

5. Prodej, koupě, směna a výpůjčka pozemků

Zastupitelé znovu projednali záměry prodeje, směny, výpůjčky a koupě pozemků, které jsou na programu 6. zasedání 14.9.2020. U jedné žádosti došlo ke změně kupujícího. Starosta informoval o ověření výše kupní ceny za polní pozemek a ověření jeho možného využití podle územního plánu. Získané informace nebrání v prodeji pozemku.

 

6. Rozpočtové opatření č. 10/2020

Starosta seznámil se zůstatkem na bankovních účtech městyse, který je k 31.8.2020 ve výši 5 796 tis. Kč.

Městys obdržel daňový bonus ve výši 1 463 tis. Kč jako náhradu za zkrácené daňové příjmy ve výši 2 900 tis.

Kč. Starosta okomentoval další úpravy příjmů a výdajů, které jsou součástí rozpočtového opatření

 

7. Informace o Změnách územního plánu č. 1 a č. 2

Starosta informoval, že MěÚ Přelouč v pátek 4.9.2020 odeslal zpracované připomínky ke Změně č. 1 ÚP a nyní je projektanti zapracují do výkresů a textové části územního plánu. Na zasedání 26.10.2020 by mělo zastupitelstvo Změnu č. 1 schválit.

Ing. Horák informoval o jednání stavebního výboru, který projednal parametry regulačních prvků navržených do Změny č. 2 územního plánu. Tento návrh byl předjednán s projektanty ÚP a drobné změny navržené na stavebním výboru, případně zastupiteli, budou opět s projektanty projednány. Dohodnutý návrh regulačních prvků - Změna č. 2 ÚP by měl být schválen na zasedání 26.10.2020. Zastupitelé se shodli, že návrh regulačních prvků bude zveřejněn.

 

8. Smlouva o smlouvě budoucí - VB přípojka VN - Eldis

Oprávněný je budoucím vlastníkem kabelové el. přípojky VN – 35kV pro č.p. 119 Bezděkov. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 2138, 1933, 2139 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 300 Kč/bm dle ceníku schváleného Zastupitelstvem městyse Choltice dne 10.12.2019. Přibližná celková délka vedení po pozemcích ve vlastnictví městyse Choltice bude 27m.

Zastupitelé souhlasili s dodatečným zařazením tohoto bodu na zasedání konané 14.9.2020.

 

9. Změny v nakládání s komunálními odpady od 2021

Starosta informoval o termínu mobilního svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který se uskuteční v sobotu 3.10.2020 v Ledci od 8:00 do 8:30 a v Cholticích od 9:05 - dle potřeby.

Starosta s technikem P.Vančurou informovali o možných změnách v odpadovém hospodářství městyse od roku 2021:

 1. Zavedení evidenčního systému - každá popelnice by měla být opatřena čipem, který bude sloužit k identifikaci nádoby (majitel, velikost nádoby). Jedná se o první krok k budoucímu vážení každé popelnice.
 1. Door -to door - sběr od domu pro plasty a papír - městys by mohl přistoupit ke zrušení sběru pytlů s papírem a plasty a k zavedení barevných popelnic pro každou domácnost. Jedním z důvodů jsou problémy, které má městys s likvidací nasbíraných plastů a papíru a samotná náročnost ručního sběru pytlů. Barevné popelnice by dodal SOP a občané by je měli v pronájmu. Tento systém je ovšem nákladnější, než stávající.
 1. Zvýšení poplatku za skládkování - podle výsledku projednání nových zákonů v parlamentu bude navýšen poplatek za uložení směsného (nevytříděného) opadu od roku 2021 minimálně na 800 Kč za tunu. Dnes je poplatek 500 Kč za tunu. Z Choltic se ročně vyveze cca 200 tun směsného odpadu. Navýšení nákladů by činilo 60 000 Kč

Zastupitelé se k problematice odpadového hospodářství vrátí na dalších poradách.

 

10. Plán kulturních akcí

Zastupitelé projednali plán kulturních a sportovních akcí:

12.9.2020 - Burčákové slavnosti + Turnaj v discgolfu + Cyklozávod Ingršt

28.9.2020 - Staročeské tradice

3.10.2020 - Zlaťák - cyklovýlet po Cholticku - 18. ročník

10.10.2020 - Drakiáda s Trilobitem

23.10.2020 - Promítání starých filmů

7.11.2020 - Strašidla na zámku

14.11.2020 - Turnaj v discgolfu + Český pohár v lukostřelbě

17.11.2020 - Koncert A. Hrdého v kapli sv. Romedia

20.11.2020 - Mladá vína

1.12.2020 - Rozsvícení vánočního stromu

12.12.2020 - Advent na zámku

 

11. Program 6. zasedání zastupitelstva 14.9.2020

Zastupitelé prošli program 6. zasedání konaného 14.9.2020 a podklady k jednotlivým bodům.

 

 

Mgr. Tomáš Bolek, starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořeno v aplikaci UZOb.                                                                                                                                                                strana 4 / 4

Datum vložení: 18. 9. 2020 9:10
Datum poslední aktualizace: 18. 9. 2020 9:20
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Choltické podzimní slavnosti 2021

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště