Navigace

Obsah

Informace z 11. porady zastupitelů konané 12. 10. 2020

Typ: ostatní
.

 

Informace z 11. porady zastupitelů konané 12. 10. 2020

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Informace o zabezpečení chodu Úřadu městyse Choltice v současné době, provozu škol, protiepidemických opatřeních
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku
 1. Příprava rozpočtu na 2021
 1. Bankomat pro městys Choltice
 1. Platební terminál pro Úřad městyse Choltice
 1. Senior Taxi
 1. Revokace usnesení č. 7/6/2020 a 15/6/2020 - oprava číslování pozemků
 1. Revokace usnesení č. 13/6/2020 a prodej pozemku p.č. 655/8 v k.ú. Choltice
 1. Prodej části pozemků p.č. 551 a 552 v k.ú. Ledec
 1. Prodej pozemku p.č. 118 v k.ú. Choltice
 1. Prodej pozemku p. č. 961/18 a 961/17 k.ú. Choltice
 1. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 758/3 a 758/7 k.ú. Choltice
 1. Pronájem hrobových míst od 1.1.2021
 1. Zadávací dokumentace - Dopravní a technická infrastruktura, lokalita Z1 Choltice západ - část II.
 1. Žádost TJ Slavoj Choltice o prodloužení termínu vyúčtování dotace na přeložku kabelu nn
 1. Změna č. 1 Územního plánu Choltice
 1. Změna č. 2 Územního plánu Choltice
 1. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva konaného dne 13.7.2020
 1. Jednací řád zastupitelstva, on-line porady
 1. Plán kulturních a sportovních akcí

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

12.10.2020 - porada zastupitelů 18:30

14.10.2020 - finanční výbor 15:15

26.10.2020 - 7. zasedání zastupitelstva 18:00 (zasedací místnost úřadu)

9.11.2020 - porada zastupitelů 18:30 (první čtení rozpočtu)

16.11.2020 - porada zastupitelů 18:30 (druhé čtení rozpočtu)

30.11.2020 - porada zastupitelů 18:30

7.12.2020 - 8. zasedání zastupitelstva 18:00

 

3. Informace o zabezpečení chodu Úřadu městyse Choltice v současné době, provozu škol, protiepidemických opatřeních

Starosta informoval o:

 • aktuální provoz úřadu - dle nařízení vlády má úřad úřední hodiny v pondělí a ve středu od 9 do 11 a od 14 do 17 hodin. Je snaha omezit kontakt s veřejností, je dbáno na dodržování hygienických opatření,
 • aktuální provoz škol - ZŠ Choltice od 12.10.2020 učí ve zvláštním režimu, zastupitelům byl rozeslán na vědomí pokyn ředitelky školy. MŠ Choltice funguje bez omezení,
 • protiepidemická opatření - probíhá pravidelný úklid vnitřních prostor včetně dezinfekce, je dán důraz na nošení roušek v uzavřených prostorách. Starosta dále informoval o sjednání spolupráce s odbornou firmou, která v případě potřeby bezodkladně vydezinfikuje zasažené prostory školy, radnice, DPS či dalších obecních prostor. Zastupitelé s využitím služeb této firmy souhlasili.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku

Technik Pavel Vančura informoval o následujících záležitostech:

 • probíhá běžná údržba veřejných ploch, sekání, pletí, stříhání keřů, úklid listí, apod.
 • knihovna - jsou hotové podlahy, vyrábí se nábytek, instalují se světla, bude se ještě upravovat venkovní prostor (terénní úpravy, zeleň), začne se s instalací herního prvku - imitace lodi. Na 20.10.2020 je naplánována kolaudace.
 • plot na hřbitově - byl odborně rozebrán uměleckým kovářem Lukášem Kučerou a stavební firma Michal Káles buduje nový základ ze ztraceného bednění, na které se uloží původní pískovcové kameny. 
 • kontejner na listí a zelený odpad - byl v pátek poprvé umístěn na plochu k rybníku Řehák, další víkend bude u školy. Takto se bude místo střídat do konce podzimu. Do kontejneru nepatří větve. Pokud tam jsou, nelze pak odpad odvézt na biokompost, ale musí na skládku. To je škoda. Je třeba více informovat občany, aby větve nedávali do kontejneru

M. Horák informoval:

 • PD na rekonstrukci chodníku náměstí sv. Trojice - Nádražní - projektant vypořádal připomínky MěÚ Přelouč, vše je nyní doloženo. Začne se připravovat žádost o dotaci na rok 2021.
 • PD rekonstrukce ulice Na Hlásku - schůzka s občany se uskuteční ve středu 21.10.2020 od 16:00 na místě.

Starosta informoval:

 • PD rekonstrukce hasičské zbrojnice - bude kontaktován projektant, aby dokončil dokumentaci pro provedení stavby. Je třeba znovu požádat o dotaci.

 

5. Příprava rozpočtu na 2021

Starosta informoval o návrhu harmonogramu přípravy rozpočtu na rok 2021:

 • 9.11.2020 - porada - první čtení rozpočtu - příjmy a provozní výdaje
 • 14.11.2020 - finanční výbor a stavební výbor - společné jednání nad investicemi 
 • 16.11.2020 - porada zastupitelů - druhé čtení rozpočtu - investice 
 • 20.11.2020 - vyvěšení návrhu rozpočtu na úřední desce 
 • 30.11.2020 - porada - poslední korekce 
 • 7.12.2020 - zasedání zastupitelstva - projednání a schválení

Předsedkyně FV seznámila zastupitele s metodikou tvorby rozpočtu a rozpočtových opatření.

 

6. Bankomat pro městys Choltice

Starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy Euronet na dodání a provozování bankomatu. Městys by hradil poplatek 15 000 Kč měsíčně, dále náklady na elektřinu cca 500 Kč měsíčně a musel by zajistit místo (úprava terénu, betonový základ).

Zastupitelé po diskusi nesouhlasí, byť potřeba bankomatu je jasná, ale cena je příliš vysoká.

 

7. Platební terminál pro Úřad městyse Choltice

Starosta informoval o aktuální nabídce ČSOB na pořízení a provozování platebního terminálu. Městys využívá od roku 2020 nový ekonomický systém a v něm není problém tento terminál používat. Poplatek by měl být 1,2% z obratu. Zastupitelé souhlasí s pořízením platebního terminálu do pokladny městyse. Bude ještě zváženo pořízení platebního terminálu do pokladny zámku Choltice.

Starosta dále informoval o omezení plateb v hotovosti - nájmy a mzdy budou od 1.1.2021 hrazeny pouze bezhotovostně. Důvodem je snaha snížit počet návštěv občanů na úřadě a zmenšit objem hotovosti a tím náročné práce spojené s vybíráním a výplatou hotovosti.

Omezení se nebude týkat úhrady poplatků. Ty bude možné hradit jakkoliv, navíc přibude možnost úhrady kartou přes platební terminál.

 

8. Senior Taxi

Zastupitelé opět diskutovali o zavedení Senior Taxi. Starosta informoval, že má již 10 zájemců z řad starších seniorů. Zastupitelé se shodli, že služba je potřebná. Starosta požádá o návrh smluvních podmínek Autoškolu Peml s.r.o. z Přelouče. Ta již tuto službu zajišťuje pro některé seniory za plnou cenu. Na základě návrhu smlouvy budou připraveny podmínky, za jakých mohou senioři službu využívat.

 

9. Revokace usnesení č. 7/6/2020 a 15/6/2020 - oprava číslování pozemků

Starosta informoval, že v usnesení č. 7/6/2020 se vyskytla tisková chyba v čísle pozemku. Chybně byl pozemek popsán jako 961/219. Správně má být 961/19.

V usnesení č. 15/6/2020 byl další pozemek chybně popsán jako 465/31, ale mělo být 765/31.

Aby se předešlo nejasnostem, budou obě usnesení zrušena a nahrazena novými se správně uvedenými čísly pozemků.

Revokace bude zařazena na zasedání 26.10.2020.

 

10. Revokace usnesení č. 13/6/2020 a prodej pozemku p.č. 655/8 v k.ú. Choltice

Usnesením č. 13/6/2020 byla schválena směna pozemků p.č. 655/8 v k.ú. Choltice (majitel městys Choltice) s pozemkem p.č. 655/9 v k.ú. Choltice (majitelka p. (*....*). Paní (*...*) od záměru směny odstoupila, protože její pozemek je zatížen zástavním právem. Proto následně požádala pouze o prodej obecního pozemku.

Kalkulace ceny

Vyhotovení smlouvy: 2 500 Kč

Vklad do katastru nemovitostí: 2 000 Kč

Celkové režijní náklady: 4 500 Kč

Cena za pozemek bude 80 Kč/m2.

Záměr prodat pozemek byl zveřejněn na úřední desce od 9.10.2020.

Revokace a prodej budou zařazené na zasedání 26.10.2020.

 

11. Prodej části pozemků p.č. 551 a 552 v k.ú. Ledec

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 551 k.ú Ledec o výměře 2791m2 (druh pozemku ostatní plocha zeleň) a pozemku parc. č. 553 k.ú Ledec o výměře 2087m2 (druh pozemku trvalý travní porost). Paní (*....*) projevila zájem o odkoupení části těchto pozemků tak, jak je zakresleno v přiloženém situačním výkrese, neboť hodlá zakoupit rekreační chatu na pozemku parc. č. stav.51 a rozšířila by tím svůj pozemek pro rekreaci. Na oddělení pozemků by bylo třeba zajistit vyhotovení geometrického plánu.

Kalkulace ceny:

Vyhotovení smlouvy: 2 500 Kč

Vklad do katastru nemovitostí: 2 000 Kč

Pořízení geometrického plánu: dle skutečnosti

Zastupitelé počkají na vyjádření Osadního výboru Ledec. Poté bude žádost znovu projednána.

 

12. Prodej pozemku p.č. 118 v k.ú. Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 118 k.ú. Choltice o výměře 958 m2 (druh pozemku zahrada). Manželé (*.....*) projevili zájem o odkoupení tohoto pozemku k výstavbě rodinného domu.

Kalkulace ceny:

Vyhotovení smlouvy: 2 500 Kč

Vklad do katastru nemovitostí: 2 000 Kč

Celkové režijní náklady: 4500 Kč

Kupní cena za pozemek je stanovena na 800 Kč za m2 plus 21% DPH.

Záměr prodat pozemek byl zveřejněn na úřední desce od 9.10.2020. Prodej bude projednán na zasedání zastupitelstva 26.10.2020.

 

13. Prodej pozemku p. č. 961/18 a 961/17 k.ú. Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemků parc. č. 961/18 o výměře 96 m2 v k.ú. Choltice a parc. č. 961/17 o výměře 61 m2 v k.ú. Choltice při digitalizaci katastrálního operátu bylo zjištěno, že pozemky jsou v užívání jiných osob. Manželé (*....*), jako uživatelé uvedených pozemků projevili zájem je odkoupit.

Kalkulace ceny

Vyhotovení smlouvy: 2 500 Kč

Vklad do katastru nemovitostí: 2 000 Kč

Celkové režijní náklady: 4 500 Kč

Kupní cena je stanovena na 80 Kč za m2.

Záměr prodat pozemky byl zveřejněn na úřední desce od 9.10.2020. Prodej bude projednán na zasedání zastupitelstva 26.10.2020.

 

14. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 758/3 a 758/7 k.ú. Choltice

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 758/3 a 758/7 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiloženém geometrickém plánu. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 000 Kč bez DPH, protože byla na tuto částku uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dne 24.7.2018.

Smlouva bude projednána na zasedání zastupitelstva 26.10.2020.

 

15. Pronájem hrobových míst od 1.1.2021

Starosta informoval o skončení nájemních smluv na hrobová místa na hřbitově v Cholticích k 31.12.2020 a seznámil zastupitele s harmonogramem příprav nových smluv.

Harmonogram přípravy nových nájemních smluv

 •  12.10.2020 - porada - projednání podkladů (ceník, provozní řád)
 • 26.10.2020 - zasedání - schválení ceníku a provozního řádu
 • od 15.11.2020 - rozesílání návrhu nájemních smluv
 • 1.1.2021 - nabytí platnosti nových nájemních smluv

 

 Schválení ceníku platného od 1.1.2021

Dosud platná cena za pronájem hrobových míst je 80 Kč za 1 m2 na rok a skládá se z ceny za pronájem ve výši 6 Kč/m2 a 74 Kč za m2 za rok za služby spojené s nájmem.

Zastupitelé se předběžně dohodli, že tato cena zůstane i pro další 10 leté období a ceník, tak, jak byl navržen, bude schválen na zasedání zastupitelstva 26.10.2020.

Schválení provozního řádu platného od 1.1.2021

Provozní řád hřbitova byl aktualizován podle platné legislativy a bude schválen na zasedání zastupitelstva 26.10.2020.

 

16. Zadávací dokumentace - Dopravní a technická infrastruktura, lokalita Z1 Choltice západ - část II.

Starosta informoval o návrhu zadávací dokumentace na zasíťování části lokality Z1 - Choltice západ. Budou poptáni projektanti pro zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. K zasíťování je určeno 5 obecních pozemků. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 3.11.2020. Do výběrové komise jsou jmenováni: Ing. M. Fižová, Ing. M. Horák, Pavel Vančura a Pavlína Chudomská.

 

17. Žádost TJ Slavoj Choltice o prodloužení termínu vyúčtování dotace na přeložku kabelu nn

TJ Slavoj Choltice požádal prodloužení doby čerpání a vyúčtování dotace ve výši 140 000 Kč poskytnuté městysem Choltice na realizaci přeložky kabelu nízkého napětí a to z 30.9.2020 na 31.12.2020. Důvodem je projednání smlouvy o zřízení věcného břemena pro uložení kabelu do obecního pozemku až na zasedání zastupitelstva dne 26.10.2020. Teprve potom vystaví zhotovitel přeložky konečnou fakturu a dotace bude moci být vyúčtována. Prodloužení smlouvy bude projednáno na zasedání zastupitelstva dne 26.10.2020.

 

18. Změna č. 1 Územního plánu Choltice

Starosta informoval, že MěÚ Přelouč s projektanty ÚP zpracovali všechny připomínky a připravili podklady pro schválení Změny č. 1 ÚP na zasedání zastupitelstva 26.10.2020.

 

19. Změna č. 2 Územního plánu Choltice

Zastupitelé znovu projednali regulační prvky navržené do Změny č. 2 ÚP Choltice, které jsou podkladem pro zadání Změny č. 2 ÚP, které se bude schvalovat na zasedání zastupitelstva 26.10.2020.

 

20. Připomínky k zápisu ze zasedání zastupitelstva konaného dne 13.7.2020

Zastupitelé chtěli projednat připomínky Venduly Fižové k zápisu ze zasedání zastupitelstva konaného dne 13.7.2020, ale vzhledem k její neúčasti na poradě projednání odložili.

 

21. Jednací řád zastupitelstva, on-line porady

Pavlína Korbelová předložila návrh úpravy jednacího řádu zastupitelstva. Hlavní změnou by mělo být povinné nahrávání průběhu zasedání. Protože v rámci diskuse měli zastupitelé k většině návrhů výhrady, budou se úpravy projednávat na další poradě.

 

22. Plán kulturních a sportovních akcí

Starosta informoval o nejbližší akci a tou je posvěcení restaurovaných Božích muk u cesty na Svinčany. Akce se koná pátek 9.10.2020 od 15:30.

Výlov rybníku Červený je naplánován na 24.10.2020 a jeho konání bude konzultováno s hygienickou stanicí s ohledem na aktuální epidemická omezení.

Ostatní akce až do 17.11.2020 jsou zrušeny. O dalších akcí se rozhodne později.

 

Zapsal: Tomáš Bolek

 


Vytvořeno: 23. 10. 2020
Poslední aktualizace: 1. 11. 2020 22:07
Autor: Tomáš Bolek