Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace z 12. porady zastupitelů konané 12. 9. 2022

Informace z 12. porady zastupitelů konané 12. 9. 2022

Poslední porada zastupitelů v tomto volebním období.

Informace z 12. porady zastupitelů konané 12. 9. 2022

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 2. Plán porad a zasedání
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 5. Zprávy výborů - stavebního, finančního a kontrolního
 6. Rozpočtové opatření č. 8/2022
 7. Zajištění financování rekonstrukce hasičské zbrojnice
 8. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Pardubického kraje
 9. Žádosti občanů
 10. Koupě pozemků p. č. 829/43, 829/44 a 860/19 v k. ú. Choltice
2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 21.9.2022 - poslední zasedání zastupitelstva od 18:15 v Zámecké restauraci v Cholticích
3. Připomínky a podněty zastupitelů

Bez připomínek a podnětů.

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Pavel Vančura informoval o:

 • Bezbariérové a bezpečné chodníky - stavba téměř hotova, zjištěné závady odstraněny, dokončuje se dlažba před radnicí, je nainstalováno pítko, budou zasazeny stromy, zbytek zeleně a mobiliář bude koncem září.
 • Zázemí technických služeb v Jedousovské ulici - městys poptal firmy na dodávku vrtu na užitkovou vodu. Po vypracování PD na stavbu vrtu bude dokončena PD na rekonstrukci celé budovy. Přípojka elektřiny bude řešena s majiteli sousední části areálu.
5. Zprávy výborů - stavebního, finančního a kontrolního
 • Zpráva finančního výboru - Olga Urbanová, DiS. seznámila se zprávou FV. FV byl seznámen se stavem obecních financí, projednal probíhající investiční akce a připravované akce, projednal připravenost městyse na zvýšené energetické náklady, přijal informaci o úspěšné účasti městyse v soutěži Vesnice roku 2022 a výši odměn za ocenění: Bílá stuha za práci s mládeží (165 000 Kč od Pk a 400 000 Kč od MMR), diplom za moderní knihovnické a informační služby (35 000 Kč), diplom za vzorné vedení kroniky (30 000 Kč) a ocenění Zlatá cihla za obnovu a restaurování božích muk (20 000 Kč). FV dále provedl kontrolu hospodaření městyse za 1.polovinu roku 2022 (bez závad).
 • Zpráva kontrolního výboru - Ing. Pavlína Korbelová prezentovala zprávu KV, který kontroloval plnění usnesení přijatých zastupitelstvem. Tři usnesení jsou ve fázi průběžného plnění, ostatní usnesení jsou splněna.
 • Zpráva stavebního výboru - Ing. Miroslav Horák seznámil se zprávou SV. SV projednal a zhodnotil dokončené investiční akce, projednal probíhající akce a akce připravované. Dále pojednal došlé žádosti občanů o úpravy cest a výstavbu chodníků a přijal několik doporučení k postupu údržby a oprav obecního majetku.

Všechny zprávy budou projednány na zasedání zastupitelstva 21.9.2022.

6. Rozpočtové opatření č. 8/2022

Starosta prezentoval návrh rozpočtového opatření č. 8/2022. Návrh příjmů je ve výši 856 872 Kč a návrh výdajů je ve výši 755 072 Kč. Příjmy rozpočtu jsou vyšší o 101 800 Kč. Přesné položky jsou uvedeny v návrhu -viz příloha.

Rozpočtové opatření bude projednáno na zasedání 21. 9. 2022.

7. Zajištění financování rekonstrukce hasičské zbrojnice

Starosta informoval, že jednou z podmínek poskytnutí dotace od GŘ HZS na hasičskou zbrojnice je usnesení zastupitelstva o zajištění vlastních zdrojů na dofinancování akce.

Městys Choltice obdržel registraci akce – Dotace pro jednotky SDH obcí – „Choltice - rekonstrukce požární zbrojnice“. Dotace ze státního rozpočtu bude ve výši 1 873 514 Kč. Vlastní zdroje žadatele budou ve výši přibližně 5 378 626 Kč, skutečná cena bude stanovena až na základě výběrového řízení na dodavatele stavby. Městys Choltice ještě obdrží  účelovou dotaci  Pardubického kraje ve výši 1 500 000 Kč.  Zbylou částku cca 3 878 000 Kč městys dofinancuje z vlastních zdrojů, pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace je třeba doložit  tento  závazek  dofinancování  stavby  ve  formě  usnesení  zastupitelstva.  Městys  by  neměl  mít s financováním stavby problém.

Bude projednáno na zasedání 21. 9. 2022.

8. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Pardubického kraje

Starosta informoval, že městys Choltice získal dotace od Pardubického kraje: Dotace pro JSDH ve výši 4 000 Kč na pořízení tabletu pro navigaci.

Dotace ve výši 1,5 mil. Kč na rekonstrukci hasičské zbrojnice.

Smlouvy o poskytnutí dotací budou schvalovány na zasedání 21. 9. 2022.

9. Žádosti občanů

Zastupitelé se seznámili s žádostmi občanů o údržbu či výstavbu cest a chodníků:

 • Žádost pana …..- o údržbu a opravu cesty do Podhorek.
 • Žádost občanů - o vybudování chodníku v ul. Lipoltická.

Obě žádosti budou projednány na zasedání zastupitelstva 21. 9. 2022. Jelikož se jedná o poslední zasedání tohoto zastupitelstva před obecnímu volbami, budou žádosti postoupeny novému zastupitelstvu. Běžná údržba cesty do Podhorek probíhá průběžně dle potřeby. Výstavba požadovaného chodníku je možná v dalších letech po předchozí projektové přípravě a získání stavebního povolení.

10. Koupě pozemků p. č. 829/43, 829/44 a 860/19 v k. ú. Choltice

Starosta informoval, že městys Choltice má zájem o zakoupení pozemku p. č. 829/43 v k. ú. Choltice o výměře 178 m2, který je v podílovém vlastnictví pánů ……, pozemku p. č. 829/44 k. ú. Choltice o výměře 121 m2, který je ve vlastnictví manželů ….. a pozemku p. č. 860/19 o výměře 77 m2, který je ve vlastnictví pana ….. Tyto pozemky jsou součástí veřejného prostranství – přístupové komunikace v Podhorkách. Vlastníci pozemků souhlasí s prodejem za smluvní cenu 80 Kč/m2. Městys Choltice ponese veškeré náklady spojené s uzavřením  smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Pozemky budou dále sloužit jako veřejná cesta, která bude městysem udržována.

Kalkulace nákladů:

Vklad do katastru nemovitostí 3 x 2 000 Kč

Cena pozemku                        14 240 Kč + 9 680 Kč + 6 160 Kč

Celkové náklady                     36 080 Kč

Koupě pozemků bude projednána na zasedání 21. 9. 2022.

 

Zapsal Tomáš Bolek

Datum vložení: 20. 9. 2022 22:42
Datum poslední aktualizace: 20. 9. 2022 22:49
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2022-2023 v MŠ Choltice

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu