Navigace

Obsah

Informace z 4. porady zastupitelů konané 4.3.2019

Typ: ostatní
Zastupitelé se věnovali přípravě rekonstrukce zdravotního střediska, výběrovému řízení na pozici účetní, žádosti o změnu územního plánu a dalším obecním záležitotem.
Informace z 4. porady zastupitelů konané 4.3.2019

 

Program jednání
 1. Plán porad a zasedání
 2. Zápisy z porad
 3. Připomínky zastupitelů
 4. Stavební práce a údržba městyse
 5. Vlajka pro Tibet
 6. Platební terminál pro úřad městyse
 7. Výběrové řízení na pozici účetní, finanční referent
 8. Pamětní deska Hellich – Jelínek
 9. Žádost o změnu územního plánu na pozemku p. č. 1614 v k. ú. Choltice
 10. Záměr převodu pozemků od Povodí Labe do majetku městyse
 11. Projekt Revitalizace Podrybníčků a Marešáku
 12. Žádost o pronájem zubní ordinace pro účely kosmetického studia
 13. Ples městyse
 14. Program kulturních a sportovních akcí
 15. Pořízení koberců
 16. Kalendář městyse na rok 2020

 

Průběh jednání a závěry

Ad 1 - Plán porad a zasedání

18.3. – Porada zastupitelů od 18:30

1.4.   – Porada zastupitelů od 18:30

8.4.   – 2. zasedání zastupitelstva od 18:00

29.4. – Porada zastupitelů od 18:30

 

Ad 2 - Zápisy z porad

Zastupitelé znovu projednali tvorbu zápisů z pracovních porad a většinově shodli, že zápisy z porad budou neveřejné a budou obsahovat informace o projednávaných záležitostech, závěry a úkoly z nich vyplývající. Zodpovídat za zápis bude starosta. Starosta dále zajistí do 7 dnů zveřejnění informací z porady na webu městyse doplněný o naplánované termíny porad a zasedání.

Důvodem této úpravy jsou dohady mezi zastupiteli o tom, co má být v zápise uvedeno či neuvedeno a s tím související neúměrná časová prodleva s vytvořením a odsouhlasením zápisu.

Aby zastupitelstvo informovalo veřejnost o své činnosti, budou z jednání uveřejněny „Informace z pracovní porady“, za jejíž zveřejnění odpovídá starosta.

 

Ad 3 - Připomínky zastupitelů

 • znovu vyvrácena značka BUS zastávky na náměstí sv. Trojice – bude opraveno,
 • rybářský spolek opravil lávku přes Struhu u rybníku, městys osadí ceduli se zákazem vstupu,
 • rybáři ještě provedou opravu stavidla,

 

Ad 4 - Stavební práce a údržba městyse

Rekonstrukce ordinace praktického lékaře - čekáme na předání projektové dokumentace, platí záměr zahájit rekonstrukci 1. 5. 2019. MUDr. Hemžský se po dobu rekonstrukce přestěhuje do prostor po zubní ordinaci, kterou bude třeba před nastěhování vymalovat. Rekonstrukce bude trvat cca 3 měsíce.

Ořezávání lip – bylo doporučeno odborníky raději provádět na jaře, než na podzim, jak bylo v Cholticích zvykem. Stromy se s tím lépe vyrovnají. Provádíme každé 4 roky. Asi 4 lípy v Pardubické ulici jsou ve velmi špatném stavu a je doporučeno jejich skácení a nahrazení novými stromy stejného druhu. Budou ořezány navíc 4 velké lípy před čp. 260 a stromy u dětského hřiště Pod Zámkem.

Cesta do Podhorek - byla prořezána zeleň kolem cesty, cesta byla zaštěrkována, tvoří se opakovaně výmoly.

 

Ad 5 - Vlajka pro Tibet

Zastupitelé většinově souhlasili s účastí v mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“. Vyvěšením tibetské vlajky 10. 3. 2019 vyjádříme symbolickou podporu malému národu, který je utlačován národem větším.

 

Ad 6 - Platební terminál pro úřad městyse

Zastupitelé se seznámili s nabídkou Komerční banky na zřízení platebního terminálu na úřadě. Budou poptány ještě ČSOB a ČS, protože městys má u nich účty.

 

Ad 7 - Výběrové řízení na pozici účetní, finanční referent

Na první výzvu se přihlásila jedna uchazečka, která však následně svoji přihlášku zrušila. Byla zveřejněna druhá výzva, která končí 13. 3. 2019.

 

Ad 8 - Pamětní deska Hellich – Jelínek

Zastupitelé projednali návrh kamenosochařství Pleskot, které navrhuje pamětní desku B. Jelínka a J.V.Hellicha spojit do jednoho kusu, nikoliv mít dvě desky. Tato zdvojená deska bude umístěna nalevo, kde je nyní deska B. Jelínka. Zastupitelé většinově souhlasili.

 

Ad 9 - Žádost o změnu územního plánu na pozemku p. č. 1614 v k. ú. Choltice

Zastupitelé projednali žádost vlastníka pozemku o změnu územního plánu na pozemku p. č. 1614 v k. ú. Choltice. Pozemek leží v těsné blízkosti obce Veselí.  Žadatel by rád na pozemku, který je nyní veden jako orná půda, vystavěl 20 nízkopodlažních eko domků. Starosta informoval, že obec Veselí s tímto záměrem nesouhlasí. Pro městys Choltice také není výhodné, aby vznikl osídlený útvar mimo stávající zastavěné území Choltic, přinášelo by to komplikace se správou této odloučené části, zvláště když obec Veselí se záměrem nesouhlasí a nelze předpokládat využívání služeb z Veselí.

Pokud by městys souhlasil se změnou, znamenalo by to zastavení již probíhajícího procesu Změny č. 1 ÚP Choltice a návrat na začátek procesu, což by znamenalo zdržení cca půl roku. Toto zdržení není v zájmu městyse ani žadatelů o změnu ÚP, kteří podali své návrhy včas.

Zastupitelé vyjádřili předběžný nesouhlas s dodatečným zařazením žádosti. Žadatel bude o tomto informován.

Žádost bude projednána na zasedání zastupitelstva 8. 4. 2019.

 

Ad 10 - Záměr převodu pozemků od Povodí Labe do majetku městyse

V rámci nového mapování, které provádí katastrální úřad, bylo zjištěno, že část Struhy v oboře teče korytem, které je o cca 6 m odkloněno od pozemku Povodí Labe, s. p. Proběhlo místní šetření (geodeti katastrálního úřadu, městys a Povodí Labe) a bylo doporučeno, že pro jednodušší narovnání pozemků potoka by bylo lepší, aby pozemky potoka vlastnil městys Choltice. Jedná se o dva pozemky: p. č. 958/3 o výměře 1 534 m2 (vodní plocha, koryto potoka) a p. č. 957 o výměře 2 309 m2 (vodní plocha, koryto potoka).

Zastupitelé souhlasili, aby starosta zahájil jednání s Povodím Labe, s. p. o převodu pozemků na městys.

 

Ad 11 - Projekt Revitalizace Podrybníčků a Marešáku

Dne 14. 3. 2019 od 14:00 proběhne konzultace s projektanty i za účasti zástupců choltického rybářského spolku.

 

Ad 12 - Žádost o pronájem zubní ordinace pro účely kosmetického studia

Zastupitelé se seznámili s žádostí o pronájem bývalé ordinace zubního lékaře pro účely provozování kosmetického studia (manikúra, pedikúra, kosmetické služby, poradenství, apod.). Vzhledem k tomu, že žádný zubař o ordinaci zájem neprojevil a není výhled, že tomu bude jinak, je v zájmu městyse tyto prostory využívat. Zastupitelé se shodli na ročním nájemném ve výši 12 000 Kč s tím, že od druhého roku se nájemné zvýší o 25% a inflaci. Energie si nájemce bude hradit sám. Pronájem by měl být na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou. Pokud se objeví možnost návratu zubního lékaře, budou tyto prostory pro něj uvolněny. Nastěhování kosmetického studia bude možné až po skončení užívání MUDr. Hemžským, tedy po skončení rekonstrukce jeho ordinace.

 

Ad 13 - Ples městyse

BO – informoval o přípravách plesu

 

Ad 14 - Program kulturních a sportovních akcí:

Zastupitelé projednali plán akcí na nejbližší období

7.3. Tvoření pro radost a Další cestu v knihovně.

15.3. Ples městyse Choltice.

22.3. Maraton čtení tatínků – 5. ročník.

30.3. Zahájení zámecké sezóny karnevalem pro děti (náhradní termín 6.4.).

12.4. Noc s Andersenem.

14.4. Ukliďme Česko!

25.4. Muzikoterapeutická pohádka.

26.4. Přednáška z oboru GENEALOGIE.

30.4. Čarodějnice.

18.5. Dětské rybářské závody na Zrcadle

 

Ad 15 - Pořízení koberců

Zastupitelé souhlasili s pořízením koberce do kulturní místnosti v DPS 160 z důvodů zlepšení prostředí a podmínek pro cvičení, cena cca 26 tis. Kč a dále do kanceláře starosty za cca 7 tis. Kč z důvodu opotřebování stávajícího koberce. Jedná se o běžné koberce.

 

Ad 16 - Kalendář městyse na rok 2020

Zastupitelé projednali návrh nechat vyrobit kalendář na rok 2020 s motivy z Choltic, např. od fotografa Tomáše Kubelky. Kalendář by se mohl prodávat či darovat v rámci prezentace městyse. Ing. Horák by doplnil kalendář o foto z kulturních a společenských akcí. Zastupitelé předběžně souhlasili, ale pověřili starostu získáním přesné kalkulace nákladů.

 

 


Vytvořeno: 15. 3. 2019
Poslední aktualizace: 15. 3. 2019 18:30
Autor: Tomáš Bolek