Navigace

Obsah

Informace z 5. porady zastupitelů konané 15. 3. 2021

Typ: ostatní
.
Informace z 5. porady zastupitelů konané 15. 3. 2021

 

1. Program porady

Zastupitelé se shodli na programu porady.

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 750/2 - louka v areálu koupaliště.
 1. Záměr Slavoje Choltice - zahájení rekonstrukce přístavby kabin - I. etapa a žádost o dotaci
 1. Žádost o převod pozemku p.č. 758/30 v k.ú. Choltice
 1. Audit hospodaření městyse Choltice za rok 2020
 1. Hospodaření městyse za období 1-2/2021
 1. Informace o opravách a údržbě obecního majetku
 1. Dotace na cyklostanici a dobíjecí stanici - zámek Choltice
 1. Smlouva o zřízení věcného břemene pozemku parc. č. 763/5 k.ú Choltice
 1. Senior Taxi

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 29.3.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 12.4.2021 - zasedání zastupitelstva od 18:00
 • 26.4.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 17.5.2021- zasedání zastupitelstva od 18:00
 • 31.5.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 14.6.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 28.6.2021- zasedání zastupitelstva od 18:00

 

3. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 750/2 - louka v areálu koupaliště.

Zastupitelé projednali možnost prodeje části pozemku p.č. 750/2 - louka v areálu koupaliště Lize lesní moudrosti, pod kterou spadá choltická skupina Kmen Trilobit. Jednání se zúčastnila JUDr. Vorlová, která zastupitelům objasňovala jednotlivá majetkoprávní řešení.

Liga lesní moudrosti - Kmen Trilobit chce požádat městys Choltice o prodej části pozemku p.č. 750/2 - louka v areálu koupaliště. Na této části by měla vzniknout stavba, která by měla sloužit pro činnost Ligy lesní moudrosti - kmene Trilobit, tj. k mimoškolní výchově a vzdělávání dětí a mládeže, k praktickým činnostem ochrany přírody a péči o krajinu, konkrétně pro pravidelnou klubovou činnost, pořádání akcí slučujících se s programem Ligy lesní moudrosti a výhledově možné k zajištění činnosti lesní školky.

Dne 23.2.2021 proběhlo úvodní jednání mezi vedením LLM a kmene Trilobit, zastupiteli městyse a JUDr. Vorlovou. Na jednání byly projednány možné varianty majetkoprávního vypořádání.

Tyto varianty byly projednány na dnešní poradě zastupitelů a z nich byly vybrány tyto hlavní podmínky:

Prodej části pozemku p.č. 750/2:

 • kupujícím bude Liga lesní moudrosti,
 • velikost prodávaného pozemku, na kterém bude stát klubovna, bude cca 400 m2,
 • další část louky (pozemku p.č. 750/2) by byla poskytnuta formou výpůjčky (viz další bod),
 • sjedná se předkupní právo,
 • sjedná se výhrada zpětné koupě,
 • při případné likvidaci spolku bude mít městys předkupní právo za cenu dle znaleckého posudku,

 

 Výpůjčka - pronájem zbylé části pozemku p.č. 750/2:

 • zastupitelé se shodli na výpůjčce pozemku na dobu stejnou jako je výhrada zpětné koupě.

 

Zastupitelé se dohodli, že do konce dubna bude vypracován návrh kupní smlouvy a návrh smlouvy o výpůjčce.

LLM návrhy projedná tak, aby městys stihl schválit úplná znění smluv na některém z následujících zasedání.

 

4. Záměr Slavoje Choltice - zahájení rekonstrukce přístavby kabin - I. etapa a žádost o dotaci

Záměr Slavoje prezentoval Richard Peml, člen výboru TJ Slavoj Choltice, pověřený k jednání s městysem Choltice.

TJ Slavoj Choltice by rád zahájil rekonstrukci budovy sportovních kabin a hospody ve sportovním areálu. Stav celé budovy je v neutěšeném stavu a to i z důvodů dlouho odkládaných oprav. V roce 2014 bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci kabin a byly zahájeny práce na projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je hotová a od podzimu 2018 je vydáno stavební povolení.

Současně byly řešeny i problémy s hygienickými závadami na provozovně hospody, což bylo uvedeno v zápise z kontroly v roce 2017 provedené KHS. Při kontrole bylo shledáno několik vážných nedostatků, které by jinak byly důvodem na uzavření hospody. Jen slib vedení Slavoje, že je intenzivně připravována rekonstrukce celé budovy, pomohl udržet provoz hospody na výjimku.

Provoz hospody bez oprav závad uvedených ve zprávě je téměř nemožný a velmi riskantní. Jen oprava WC pro veřejnost, WC pro personál, vč. položení nové dlažby a obkladů všech WC, v kuchyňce a v restauraci, dále již nevyhovující vybavení kuchyňky a výčepu vč. závad na chladícím boxu jsou nyní naceněny na cca 400 tis. Kč. A to by se jednalo o opravy, které by při rekonstrukcí budovy podle PD přišly vniveč.

Proto výbor Slavoje přichází s návrhem zahájit rekonstrukci budovy podle platné PD a platného stavebního povolení a vyhnout se marnému vynaložení částky cca 400 tis. Kč na provizorní opravy současného stavu. Zahájila by se pouze část nových WC a provozovna hospody. Na druhou část, kde jsou sportovní kabiny a sprchy pro sportovce, by se dále sháněla vhodná dotace ze státního rozpočtu. Na část budovy s hospodou žádná státní dotace není.

Členové Slavoje připravili kalkulaci nákladů, které jsou třeba vynaložit na přístavbu a rekonstrukci nových WC a hospody. Přípravě tohoto záměru věnovali spoustu hodin času, včetně jednání se sponzory.

Přístavba WC a rekonstrukce prostor hospody by měly vyjít na 3,6 mil. Kč a financování je navrženo takto:

400 000,- Kč _ vlastní prostředky Slavoje

500 000,- Kč _ sponzoři peníze

600 000,- Kč _ sponzoři materiál

500 000,- Kč _ vlastní dobrovolná práce členů

1 600 000,- Kč _ příspěvek městyse (příspěvek formou dotace - proti fakturám)

Slavoj Choltice tímto žádá o zvážení poskytnutí příspěvku ve výši 1,6 mil. Kč na přístavbu WC.

Starosta informoval, že financování ze strany městyse by bylo možné. Částku ve výši 600 tis. Kč by bylo možné poskytnout přímo z rozpočtu a na částku 1 mil. Kč by bylo potřeba vzít kontokorentní úvěr na 1 rok. Česká spořitelna zaslala nabídku na kontokorentní úvěr ve výši 1 mil. Kč s úrokem do 1,7 %. Dle posouzení ČS je hospodaření městyse v pořádku.

Finanční výbor spolu se stavebním výborem připraví na další poradu návrh čerpání volných finančních prostředků. Zastupitelstvo pak rozhodne na zasedání 12.4.2021.

Zastupitelé se dohodli, že stavební a finanční výbor připraví podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace ve výši 1,6 mil. Kč, aby použití prostředků bylo transparentní a bylo zkontrolovatelné. Slavoj osobou Richarda Pemla zajistí podrobný položkový rozpočet, aby bylo patrné, na co budou využity obecní finance, na co peníze sponzorů či peníze Slavoje.

Slavoj Choltice svolal členskou schůzi na 31.3.2021, kde členové rozhodnou o souhlasu s podáním žádosti o dotaci na 1,6 mil. Kč a o souhlasu s pořízením pozemku pod přístavbou.

 

5. Žádost o převod pozemku p.č. 758/30 v k.ú. Choltice

TJ Slavoj Choltice požádal o převod pozemků p.č. 758/30 v k.ú. Choltice o výměře 218 m2, který nově vznikl oddělením z pozemku p.č. 758/7 na základě GP pro rozdělení pozemku č. 915/24-2021.

Na nově vzniklém pozemku by měla stát přístavba budovy sportovních kabin, kterou má TJ Slavoj realizovat na základě vydaného stavebního povolení.

Zastupitelé se předběžně shodli na převodu pozemku formou darovací smlouvy s podmínkami, aby nebylo možné pozemek využít jinak, než je žádáno.

Prodej pozemku bude zařazen na zasedání 12.4.2021.

 

6. Audit hospodaření městyse Choltice za rok 2020

Starosta informoval, že dne 10.3.2021 proběhl audit hospodaření městyse za rok 2020.

Závěr: Nebyly zjištěny chyby či nedostatky.

 

7. Hospodaření městyse za období 1-2/2021

Zůstatek na BÚ k 28.2.2021: 6 489 tis. Kč. (z toho 2 mil. Kč fondy)

RO č. 2/2021 - návrh - zatím změny v daňové predikci +35 tis. Kč.

Doplnit: náklady a dotaci na Podrybníčky (rozdíl cca 1,9 mil. Kč)

Zůstatek k 31.12.2020:          5 866 tis. Kč. (z toho 2 mil. Kč fondy)

 

8. Informace o opravách a údržbě obecního majetku

Probíhá údržba zeleně v zámeckém parku, převážně kolem zámecké zdi a kolem cest. Stromy, které jsou v kritickém stavu (nakloněné, nalomené, proschlé) se musí skácet. Jedná se celkem o 17 stromů na různým místech. Všechny budou nahrazeny novou výsadbou schválenou památkovým ústavem. Kompozice zámeckého parku se nemění, jen dochází k obměně již nebezpečných stromů za nové.

V parku a oboře musí být zachována bezpečnost návštěvníků a to stav některých stromů neumožňuje.

Postupnou obměnou stromů se předchází pádu stromů či větví na návštěvníky.

ČIZP prověřovala udání na kácení před zámeckou restaurací (tis, modřín). Městys vše řádně doložil a ČIŽP neshledala žádné pochybení.

V ulici Pod zahradami je alej ovocných stromů, převážně hrušky a jablka. Velká část stromů je proschlá, s většími dutinami napadanými hnilobou. Postupně dojde k jejich skácení a nahrazení novými ovocnými stromy.

Je třeba provést úpravu povrchu ul. Pardubická, část malé uličky před čp. 260. Bude navržen vhodný způsob.

Ledec - záležitost natékání vody do zahrad - bude jednáno s vlastníky pozemků o technickém řešení a finanční spoluúčasti.

 

9. Dotace na cyklostanici a dobíjecí stanici - zámek Choltice

Městys podal žádost o dotaci na pořízení servisního cyklostojanu a dobíjecí stanice pro zámek Choltice. Dotaci vypsal Pardubický kraj.

Jedná se o nákup a umístění 1 ks servisní cyklostanice pro opravu jízdního kola, nebo vozíku pro hendikepované a dětského kočárku. Dále o nákup a umístění 1 ks nabíjecí stanice pro 4 elektrokola zároveň. Obě zařízení budou umístěna v zámeckém areálu zámku Choltice a to tak, aby nenarušovala historický ráz objektu zámku a přilehlého okolí.

Náklady: 97 000 Kč

Dotace: 50 000 Kč

Spoluúčast: 47 000 Kč

Finance je třeba zahrnout do rozpočtového opatření.

 

10. Smlouva o zřízení věcného břemene pozemku parc. č. 763/5 k.ú Choltice

Oprávněný je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 763/5 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 864-72/2019. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 4 896,- Kč, stanovenou dle ceníku městyse Choltice.

Bod bude zařazen na zasedání dne 12.4.2021.

 

11. Senior Taxi

Starosta informoval, že náklady za únor 2021 na Senior Taxi 1 339 Kč. Službu využilo k 7 jízdám celkem 5 občanů.

 

Zpracoval: Tomáš Bolek, starosta

 


Vytvořeno: 28. 3. 2021
Poslední aktualizace: 28. 3. 2021 22:25
Autor: Tomáš Bolek