Navigace

Obsah

Informace ze 13. porady zastupitelů konané 16. 11. 2020

Typ: ostatní
.
Informace ze 13. porady zastupitelů konané 16. 11. 2020

 

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Zpráva ze společného jednání finančního a stavebního výboru dne 11.11.2020
 1. Návrh rozpočtu na 2021
 1. Prodej pozemku p.č. 756/2 v k.ú. Choltice
 1. Prodej pozemku p.č. 118 v k.ú. Choltice
 1. Žádost o úpravu kupní ceny u pozemku p.č.961/17
 1. Prodej pozemku p.č. 551 a 552 v k.ú. Ledec

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na termínech porad, výborů a zasedání.

30.11.2020 - porada zastupitelů 18:30

7.12.2020 - 8. zasedání zastupitelstva 18:00

 

3. Zpráva ze společného jednání finančního a stavebního výboru dne 11.11.2020

Finanční a stavební výbor se sešly na společném jednání 11.11.2020.

Ing. Horák, předseda stavebního výboru, a Olga Urbanová, předsedkyně finančního výboru, okomentovali průběh jednání:

 • výbory vzaly na vědomí informaci starosty o vývoji a aktuálním stavu financí městyse Choltice. Výše zůstatků na běžných účtech k 31. 10. 2020 je 5 998 084 Kč.
 • výbory souhlasily s předběžným návrhem rozpočtového opatření č. 12/2020, který aktuálně v příjmové části obsahuje dotaci ÚP na VPP ve výši 90 000 Kč, dotaci na provedení sčítání domů a bytů ve výši 11 760 Kč a příspěvek na SDH a knihovnu ve výši 11 000 Kč. Ve výdajové části obsahuje položky cca 130 tis. Kč na odvoz odpadu a nákup kolků pro KN ve výši cca 10 tis. Kč. Rozpočtové opatření bude průběžně doplňováno.
 • výbory souhlasí s pořízením zametacího zařízení na sníh (přídavné zařízení k novému traktoru John Deer) nyní před zimní sezónou. Předpokládaná cena na pořízení je cca 90 tis. Kč.
 • výbory souhlasily s pořízením informačního systému do budovy městyse (cedule, stojany, hlavní cedule), včetně závěsného systému pro obrazy (požadavek knihovnice), v celkové ceně 54 822,- Kč bez DPH. S ohledem na cenu byla diskutována možnost další nabídky či prověření cenové úrovně. Bude doplněno.
 • výbory vzaly na vědomi informaci Pavla Vančury na potřebu co nejdříve vyčlenit prostředky na opravy a rekonstrukci budovy městyse Choltice, zejména rozvody elektřiny.
 • výbory vzaly na vědomí informaci Ing. Horáka o průběhu VŘ na Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Dopravní a technická infrastruktura, lokalita Z1, část II. a souhlasily s návrhem výběrové komise nyní nevybírat jedinou předloženou nabídku a výběrové řízení na začátku roku 2021 zopakovat. Cena je příliš vysoká a nelze ji porovnat s jinou nabídkou.
 • starosta podrobně seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2021, s příjmovou a výdajovou částí, rozpočet byl projednán a připomínkován. S ohledem na skutečnost, že v současné době je mnoho okolností v příjmové i výdajové části nejasných, členové obou výborů se dohodli, že rozpočet bude v této navržené podobě předložen ke schválení a upraven rozpočtovým opatřením v průběhu měsíce února 2021. Důvodem jsou zejména nejasné daňové příjmy, které budou ovlivněny rozhodnutími parlamentu ČR v závěru roku 2020.
 • výbory dále navrhly zařadit do rozpočtu na příští rok ty akce:
 1. Projektová dokumentace na chodník cca 120 m v ul. Lipoltická směrem k Západní.
 1. Projektová dokumentace technického zázemí v Jedousovské ulici.
 1. Stanoviště pro separovaný odpad u zámku.
 • Ing. Miroslav Horák informoval o vývoji stavebního řízení projektu Bezpečné a bezbariérové chodníky v Cholticích.

 

4. Návrh rozpočtu na 2021

Starosta informoval o projednání návrhu rozpočtu na společném jednání stavebního a finančního výboru. Na tomto jednání padly i návrhy na investice, opravy a vyčlenění financí na některé projektové dokumentace.

Zastupitelé znovu projednali příjmovou a výdajovou stránku návrhu rozpočtu a dohodli se, že navržený rozpočet může být takto schválen na zasedání zastupitelstva. Rozpočet předpokládá příjmy ve výši 31 708 tis. Kč a výdaje ve výši 29 179 tis. Kč. Rozpočet bude tedy přebytkový ve výši 2 528 tis. Kč, protože v současné době je mnoho okolností v příjmové i výdajové části nejasných. Počátkem roku 2021 může být rozpočet upraven rozpočtovým opatřením s ohledem na aktuální ekonomický vývoj, schválení daňových balíčků parlamentem v závěru roku 2020 a zůstatky na bankovních účtech městyse k 31.12.2020.

 

5. Prodej pozemku p.č. 756/2 v k.ú. Choltice

O pozemek p.č. 756/2 v k.ú. Choltice o výměře 176 m2 požádali manželé .... a zastupitelstvo prodej pozemku odsouhlasilo na zasedání 14.9.2020.

Dne 26.10.2020 manželé ..... písemně oznámili odstoupení od koupě a 21.10.2020 o koupi pozemku požádal pan ...., který vlastní sousední pozemky a s manželi ..... se na tomto postupu dohodl.

Cena pozemku je 280 Kč za m2 plus 4 500 Kč režijní náklady.

Záměr prodeje pozemku bude zveřejněn na úřední desce od 20.11.2020.

 

6. Prodej pozemku p.č. 118 v k.ú. Choltice

Zastupitelé se shodli na podmínkách prodeje pozemku p.č. 118 v k.ú. Choltice o výměře 958 m2.

Výběr kupujícího proběhne formou obálkové metody, tzn. že kupující navrhne cenu, za kterou je ochotný pozemek koupit. Minimální cena za pozemek je stanovena na 800 Kč za m2 bez DPH. Včetně DPH to činí 968 Kč za m2. V kupní smlouvě bude stanovena výhrada zpětné koupě, pokud kupující nezačne stavbu do 2 let od koupě pozemku.

Porovnání došlých nabídek a návrh kupce provede výběrová komise pod vedením místostarosty Ing. Horáka dne 7.12.2020 od 15:00.

Záměr prodeje pozemku včetně podmínek prodeje bude zveřejněn na úřední desce od 20.11.2020 a zároveň bude písemně zaslán předchozím žadatelům.

 

7. Žádost o úpravu kupní ceny u pozemku p.č.961/17

Manželé ..... požádali o snížení ceny za pozemek 961/17 v k.ú. Choltice. Původní cena 80 Kč za m2, která byla schválena zastupitelstvem na zasedání 26.10.2020, se jim zdá nepřiměřené, protože část pozemku je sklonitá. Navrhují cenu 33 Kč za m2.

Bude provedeno místní šetření na místě (25.11.2020 od 13:00), které povede místostarosta Ing. Horák. Podle tohoto šetření se zastupitelé rozhodnou.

 

8. Prodej pozemku p.č. 551 a 552 v k.ú. Ledec

Zastupitelé se dohodli, že městys nevyhoví žádosti paní ...., která žádala odkoupení části pozemků p.č. 551 a 552 v k.ú. Ledec, aby si rozšířila zahradu u chaty. Jedná se o pozemky veřejné zeleně s lesním charakterem, veřejné přístupné. Pozemky nejsou na prodej.

Osadní výbor Ledec tuto žádost projednal a dal k prodeji pozemků negativní stanovisko. Žadatelka bude ozamítnutí žádosti písemně informována.

 

Vytvořeno: 7. 12. 2020
Poslední aktualizace: 13. 12. 2020 09:50
Autor: Tomáš Bolek