Navigace

Obsah

Informace ze 14. porady zastupitelů konané 18.11.2019

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali záměr podání žádosti do programu na záchranu architektonického dědictví – zámek Choltice, úpravu stočného pro rok 2020,dotace spolkům a neziskovým organizacím, návrh rozpočtu na rok 2020 a další obecní záležitosti.
Program jednání
 1. Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Záměr podání žádosti do programu na záchranu architektonického dědictví – zámek Choltice
 4. Revitalizace Podrybníčků – (výběrová komise)
 5. Rekonstrukce zdravotního střediska
 6. Nabídka úrazového pojištění pro JSDH
 7. Mapování intravilánu – nová digitální mapa Choltic
 8. OZV č. 1/2019 o místním poplatku za odpady
 9. Pravidla pro čerpání Sociálního fondu pro zaměstnance městyse
 10. Stočné 2020, tvorba fondu oprav a plán financování obnovy ČOV a kanalizace
 11. Dotace spolkům a neziskovým organizacím na rok 2020
 12. Zpráva finančního výboru č. 4/2019
 13. Rozpočet 2020
 14. Informace o působení dětského lékaře v Cholticích
 15. Program sportovních a kulturních akcí

 

Průběh jednání a závěry

Ad 1 - Plán porad, zasedání a jednání výborů a komisí

2.12. - Porada zastupitelů od 18:30

10.12. – úterý - zasedání zastupitelstva 18:00 Zámecká restaurace

 

Ad 2 - Připomínky zastupitelů

HOR – dotázal se na další termín přistavení kontejneru na BIO. VAN – tento víkend bude kontejner v ul. Nádražní a u Řeháku

PAV – pochválil opravu rozhlasu v ulici Větrná

BRO – dotázal se na četnost vyvážení kontejnerů na plast. VAN – 1x týdně.

KOR – předala ústní pochvalu pro JSDH Choltice za zásah na Konopáči

PEM – zmínil opakující se špatné parkování aut v ul. Nádražní. VAN + BOL – řidičům bude domluveno.

 

Ad 3 - Záměr podání žádosti do programu na záchranu architektonického dědictví – zámek Choltice

Starosta představil ing. Petra Rohlíčka, který přijal pozvání na prezentaci programu záchrany architektonického dědictví a vysvětlení své cenové nabídky na zpracování podkladů pro žádost do tohoto programu. Městys Choltice zvažuje podání žádosti na MK do tohoto programy, aby obnova zámku Choltice pokračovala rychlejším tempem, než jeho degradace. Ing. Rohlíček vysvětlil princip programu a vysvětlil všechny části své nabídky, která je v hodnotě 1,85 mil. Kč vč. DPH. Jedná se o zaměření budovy, stavebně historický průzkum, všechny potřebné další průzkumy, vypracování studie obnovy zámku a projekt záchrany zámku. Část nákladů lze hradit z existujících dotací. Zastupitelé po delší diskusi souhlasili se zapojením do tohoto programu a přípravu podkladů rozdělili na roky 2020-2022. Podání žádosti do programu je naplánováno na rok 2022. Každý rok bude nyní do rozpočtu začleněna třetina z předpokládaných nákladů na projekt a městys se bude snažit získat na část nákladů dotace. Městys osloví některé účastníky tohoto programu, aby se seznámil s jejich zkušenostmi. Bude vyjednána také návštěva na MK.

 

Ad 4 - Revitalizace Podrybníčků – (výběrová komise)

Městys chystá výběrové řízení na zhotovitele revitalizace Malých a Velkých Podrybníčků. Starosta vyzval zastupitele k účasti v hodnotící komisi. Jedním členem bude TDI (bude ještě vybrán), dalším bude člen kontrolního výboru ing. Marie Fižová, dále zastupitel František Peml (také za rybáře), další členy ještě dodá stavební výbor. Vypsání výběrového řízení se předpokládá na přelomu listopadu a prosince. Zahájení prací je naplánováno na srpen 2020 a konec na prosinec 2020.

 

Ad 5 - Rekonstrukce zdravotního střediska

Rekonstrukce ordinace praktického lékaře je téměř skončena, dodělávají se drobnosti, montuje se nábytek, sanita, apod. Slavnostní otevření je naplánováno na středu 27. 11. 2019 od 15:30. Bude spojeno s otevřením nové bylinkové zahrádky v areálu střediska. Všichni jsou zváni.

 

Ad 6 - Nabídka úrazového pojištění pro JSDH

Městys dostal nabídku na úrazové pojištění členů JSDH. Roční pojistné je 3 526 Kč pro jednoho hasiče. Zastupitelé po diskusi navrhli projednat se členy JSDH možnost jejich spoluúčasti na pojistném ve výši 500 Kč. Městys doplatí zbylou část pojistného. Bude řešeno na další poradě.

 

Ad 7 - Mapování intravilánu – nová digitální mapa Choltic

Od 28. 11. 2019 bude zplatněn nový katastrální operát. Městys bude mít novou digitální mapu katastru. Všichni vlastníci nemovitostí v Cholticích mají povinnost podat na FÚ nové přiznání k dani z nemovitých věcí, protože u většiny nemovitostí došlo ke změně ve výměrách. Městys se dohodl s FÚ v Pardubicích, že v úterý 14. 1. 2020 mohou občané osobně navštívit pracoviště FÚ Pardubice, v Hronovické ulici, a budou moci za pomoci pracovnic FÚ vyplnit a podat nová daňová přiznání k dani z nemovitých věcí. Termín podání přiznání je do 31. 1. 2020.

 

Ad 8 - OZV č. 1/2019 o místním poplatku za odpady

S účinností od 1. 1. 2020 dochází ke změnám v zákoně č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích. Novelizace zákona znamená nutnost úpravy stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. Bude připraveno nové znění v souladu s novou legislativou. Výše poplatků za odpady zůstává stejná ve výši 600 Kč.

 

Ad 9 - Pravidla pro čerpání Sociálního fondu pro zaměstnance městyse

Zastupitelé projednali úpravy pravidel pro sociální fond. Zůstává zachována výše příspěvku zaměstnavatele ve výši 5% z objemu prostředků na platy. Upravuje se výše příspěvku zaměstnavatele na stravenky v rozmezí 40-60 Kč podle výše stravenky a zavádí se možnost čerpat příspěvek z fondu formou unišeku.

 

Ad 10 - Stočné 2020, tvorba fondu oprav a plán financování obnovy ČOV a kanalizace

Z důvodu zvýšení cen energií a některých služeb a potřeby zvýšení finančních prostředků ukládaných do fondu obnovy ČOV se zvažuje navýšení stočného od roku 2020 na částku 21 Kč vč. DPH. Díky zvýšení by mohlo být do fondu obnovy ukládáno ročně o 50 000 Kč více, tedy 250 000 Kč.

Fond obnovy je také tvořen pro DCHB čp. 260 a DPS č. 160 a to nově od 2020 ve výši 90 000 Kč a 50 000 Kč. Letos by měla být z toho fondu profinancována výměna měřidel na teplo ve všech bytech a rekonstrukce koupelny v bytě č. 160/10.

 

Ad 11 - Dotace spolkům a neziskovým organizacím na rok 2020

Zastupitelé předběžně souhlasili s posunutím termínu vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2019 a to do 30. 6. 2020 u:

 • Spolku Další cesta, z.s. – z důvodu posunutí dokončení stavby centra denních služeb a posunutí pořizování vybavení,
 • TJ Slavoj Choltice, z.s. – z důvodu posunutí termínu realizace přeložky knn u sportovních kabin.

Zastupitelé se předběžně dohodli na poskytnutí dotací z rozpočtu městyse v roce 2020 pro:

 • Spolek Deštník ve výši 15 000 Kč,
 • Slavoj Choltice ve výši 195 000 Kč,
 • LTC Choltice ve výši 30 000 Kč,
 • spolek Táborníci Choltice ve výši 10 000 Kč,
 • Myslivecký spolek ve výši 6 000 Kč,
 • spolek Další cesta ve výši 10 000 Kč,
 • Domov u fontány ve výši 90 000 Kč.

Dotace jsou součásti návrhu rozpočtu pro rok 2020.

 

Ad 12 - Zpráva finančního výboru č. 4/2019

Předsedkyně Olga Urbanová seznámila se zprávou ze společného jednání finančního a stavebního výboru. Oba výbory projednaly aktuální stav financí, tvorbu a čerpání fondu oprav, zapojení městyse do programu na záchranu architektonického dědictví, úpravu sociálního fondu pro zaměstnance městyse a rozpočet městyse. Oba výbory odsouhlasily priority pro investice a opravy v roce 2020. Zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva 10. 12. 2019.

 

Ad 13 - Rozpočet 2020

Zastupitelé dojednali poslední úpravy rozpočtu na rok 2020. Rozpočet bude přebytkový s příjmy ve výši 30 168,6 tis. Kč a výdaji ve výši 29 643,5 tis. Kč. Střednědobý výhled rozpočtu je připravena na roky 2021-2022. Rozpočet včetně výhledu bude zveřejněn na úřední desce a bude schvalován na zasedání dne 10. 12. 2019.

 

Ad 14 - Informace o působení dětského lékaře v Cholticích

V Cholticích od dubna 2018 není pediatr. Tuto službu vykonávala pro dětské pacienty z Choltic a okolních obcí společnost EUC Klinika, a.s. Dětská lékařka u nás ordinovala 3x v týdnu, ostatní dny ordinovala v nedaleké Přelouči. Jednalo se o vcelku ideální stav. Přerušení mělo být dočasné. V říjnu letošního roku nám bylo ze strany EUC Kliniky sděleno, že nadále službu nebudou poskytovat z personálních a provozních důvodů a požádali o skončení nájmu ordinace. Městys Choltice následně jednal s Pardubickým krajem a s VZP o možnosti zajistit pediatra pro Choltice jinými lékaři a oslovil některé pediatry ze širšího okolí. Kromě jedné lékařky nikdo o Choltice neměl zájem, většinou z kapacitních důvodů. Předběžné podmínky, které byly s oslovenou lékařkou diskutovány, ale nejsou ve většině akceptovatelné pro dotazované maminky. Zajistit nového pediatra se tedy zatím nepodařilo.

 

Ad 15 - Program sportovních a kulturních akcí

V sobotu 23. 11. 2019 od 15:00 se na malém zámku koná tradiční ochutnávka mladých vín. V sobotu 7. 12. 2019 se uskuteční výlov rybníku Zrcadlo s prodejem ryb. V pondělí 23. 12. 2019 od 10:00 se na nádvoří zámku uskuteční prodej kaprů.

 

Zapsal: Tomáš Bolek

 

 


Vytvořeno: 18. 12. 2019
Poslední aktualizace: 19. 12. 2019 16:20
Autor: Tomáš Bolek