Navigace

Obsah

Informace ze 3. porady zastupitelů konané 26.11.2018

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali dodatek ke smlouvě na likvidaci odpadu, rozpočet na rok 2019, výroční zprávu ZŠ Choltice či obnovení zastávky v Ledci a další záležitosti.
Program jednání
 1. Plán porad a zasedání
 2. Připomínky zastupitelů
 3. Informace stavebního výboru
 4. Informace finančního výboru
 5. Dodatek ke smlouvě se SOP a.s. o odvozu odpadu pro rok 2019
 6. Rozpočet na rok 2019 a informace o možných dotacích
 7. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse
 8. Pověření starosty provádět rozpočtová opatření
 9. Výroční zpráva ZŠ Choltice za šk. rok 2017-2018 a zpráva o činnosti MŠ Choltice za rok

2018

 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 46/6 v k. ú. Ledec
 2. Program 2. zasedání zastupitelstva
 3. Kulturní a sportovní akce
 4. Autobusová zastávka Ledec

 

Průběh jednání a závěry

Ad 1 - Plán porad a zasedání

3. 12. 2018 od 18:30 čtvrtá porada zastupitelů v zasedací místnosti úřadu

10. 12. 2018 od 18:00 druhé zasedání zastupitelstva v Zámecké restauraci (schvalování rozpočtu)

 

Ad 2 – Připomínky zastupitelů

Jiří Zelenka - nabízí zjistit informace o možnosti pořízení traktoru do majetku městyse a podmínky dotace. Bylo pozitivně přijato a odsouhlaseno, aby prověřil možnosti.

Olga Urbanová – stránky obce obsahují neaktuální odkazy (bude upraveno).

 

Ad 3 – Informace stavebního výboru

Předseda stavebního výboru Ing. Horák informoval, že stavební výbor provede místní šetření 5. 12. 2018 od 14:00 u hasičské zbrojnice za účelem dopravního řešení na náměstí a výjezdu hasičských vozidel. Dotčení majitelé domů pan ...... a pan ...... budou přizváni. Podal informace ze společného jednání stavebního a finančního výboru. Starosta informoval, že nechal vypracovat jednoduchý rozbor stávajícího jízdního řádu, jak probíhá provoz linek autobusů, a jak na sebe navazují. Je zhruba pět možností, kdy se sjedou 2 autobusy. Výhledově to budou 4 případy. Bude nutné vybudovat na náměstí autobusovou zastávku pro dva autobusy. Dále zvažovat řešení autobusové smyčky u školy.

 

Ad 4 – Informace finančního výboru

Předsedkyně finančního výboru Olga Urbanová informovala o provedení kontroly účetních dokladů městyse za období 3. Q 2018. Kontrola byla zaměřena na účelnost vynaložených finančních prostředků a namátkově na rozúčtování podle odvětvových paragrafů a položek. Nebyly shledány žádné závady.

 

Ad 5 – Dodatek ke smlouvě se SOP a.s. o odvozu odpadu pro rok 2019

Starosta promítl Dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě č. 024/02 z roku 2001 o odvozu odpadu. Platba v roce 2019 za odvoz odpadu bude navýšena o cca 4 %. Pokračuje doba, kdy se za likvidaci plastů platí, dříve se plasty vykupovaly. Dalším důvodem nárůstu je zvýšení mezd personálu svozové firmy a nárůst cen za PHM a materiál.

 

Ad 6 – Rozpočet na rok 2019 a informace o možných dotacích

Starosta promítl verzi rozpočtu v členění na paragrafy tak, jak je rozpočet zveřejněn. Je shodná s projednávanou verzí podle podrobných položek, rozšířená o střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021. Zveřejněn je rozpis navržených dotací pro spolky a další organizace. Rovněž je zveřejněn návrh Finančního plánu oprav a investic za rok 2019.

 

Ad 7 – Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse

Starosta informoval o procesu schvalování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse pro spolky a další organizace. Smlouvy byly připraveny právničkou.

 

Ad 8 – Pověření starosty provádět rozpočtová opatření

Starosta informoval o zavedené praxi – pověření starosty k provádění rozpočtových opatření schváleného rozpočtu u přijatých dotací a k provedení rozpočtového opatření v období přechodu roku 2018 a 2019. Pro plynulý průběh rozhodování na přelomu roku je praktické, aby rozpočtové opatření prováděl starosta a zastupitelstvo jej následně schvalovalo na prvním zasedání v r. 2019.

 

Ad 9 Výroční zpráva ZŠ Choltice za šk. rok 2017-2018 a zpráva o činnosti MŠ Choltice za rok 2018

Starosta seznámil s Výroční zprávou ZŠ Choltice za školní rok 2017/2018 a informoval o procesu schvalování výroční zprávy. Výroční zpráva o činnosti MŠ Choltice se nesestavuje. Mgr. Jan Pavlík a Jiří Zelenka informovali o činnosti školské rady v době jejich působení.

 

Ad 10 – Žádost o prodej pozemku p. č. 46/6 v k. ú. Ledec

Osadní výbor Ledce projednal věc se žadatelem panem ....., ten svoji žádost o koupi pozemku vzal zpět. Na zasedání nebude projednáváno.

 

Ad 11 - Program 2. zasedání zastupitelstva

Starosta prošel se zastupiteli připravený program pro 2. zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 10. 12. 2018 v Zámecké restauraci od 18:00.

 

Ad 12 – Kulturní a sportovní akce

Ing. Horák – Akce Mladá vína proběhla, ale bohužel bylo málo návštěvníků. Mikulášský vlak – vyprodáno a akce měla úspěch. Pozvánky: Sportovní volejbal 1. 12. 2018, Advent na zámku 8. 12. 2018, Sportovní ples na zámku 18. 1. 2019.

 

Ad 13 – Autobusová zastávka Ledec

Jakub Kopecký informoval o řešení dopravy dětí z Ledce do ZŠ v Cholticích. Záměrem je zaktivovat zastávku v obci Ledec. Starosta přislíbil projednat s Policií ČR.

 

 

Zapsala Olga Urbanová, dne 28. 11. 2018

 

 


Vytvořeno: 4. 12. 2018
Poslední aktualizace: 4. 12. 2018 23:35
Autor: Tomáš Bolek