Navigace

Obsah

Informace ze 4. porady zastupitelů konané 1. 3. 2021

Typ: ostatní
.
Informace ze 4. porady zastupitelů konané 1. 3. 2021

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Provoz úřadu v době nouzového stavu od 1.3.2021
 1. Sčítání lidu, domů a bytů v roce v České republice
 1. Vlajka pro Tibet
 1. Cenová nabídka PD Protipovodňové opatření OP1
 1. Prezentace záměru soukromého investora s lokalitou Lesovna
 1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na akci „Dopravní a technická infrastruktura, lokalita Z1 Choltice – část II.“
 1. Výzva k podání nabídky na DUR a SP na akci Lávka a chodník v ulici U Pošty, Choltice
 1. Žádost o slevu nájemného z nebytových prostorů
 1. Výpůjčka pozemku parc. č. 273/43 k.ú Choltice
 1. Výpůjčka pozemku p.č. 758/3 a 758/28 v k.ú. Choltice - sportovní areál
 1. Pronájem části pozemku p.č. 44/3 v k.ú. Choltice
 1. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 750/2
 2. Ledec - natékání dešťových vod do zahrady

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 15.3.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 29.3.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 12.4.2021 - zasedání zastupitelstva od 18:00
 • 26.4.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 17.5.2021- zasedání zastupitelstva od 18:00
 • 31.5.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 14.6.2021 - porada zastupitelů od 18:00
 • 28.6.2021- zasedání zastupitelstva od 18:00
 

3. Provoz úřadu v době nouzového stavu od 1.3.2021

Starosta informoval o provozu úřadu od 1.3.2021.

Úřad je otevřen od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 v pondělí a ve středu.

Matrika je v provozu pouze ve středu. V knihovně funguje výdejní okénko.

Zaměstnanci používají respirátory, v každé kanceláři slouží pouze jeden úředník, aby se omezil kontakt mezi sebou. Na nemocenské je jedna úřednice a jedna provozní pracovnice.

Na webu městyse byly zveřejněny základní informace o nouzovém stavu.

 

4. Sčítání lidu, domů a bytů v roce v České republice

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 zajišťují z velké části partneři z České pošty, s. p. Distribuce a sběr listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci.

Oproti poslednímu sčítání v roce 2011 se obecní úřady již nebudou muset podílet na dodatečném sčítání obyvatel nesečtených v řádném termínu a nebudou muset ani poskytovat veřejné připojení k internetu pro zájemce o vyplnění elektronického sčítacího formuláře na úřadě.

Úkolem obecních úřadů však bude v průběhu samotného sčítání mezi březnem a květnem 2021 zajistit základní informovanost obyvatel obcí o sčítání na jejich území tím.

 

5. Vlajka pro Tibet

Starosta seznámil s pravidelnou mezinárodní akcí „Vlajka pro Tibet“. Vyvěšením tibetské vlajky 10. 3. 2021 vyjádříme symbolickou podporu malému národu, který je utlačován národem větším. Většina zastupitelů vyjádřila souhlas s vyvěšením tibetské vlajky.

 

6. Cenová nabídka PD Protipovodňové opatření OP1

Zastupitelé se seznámili s cenovou nabídkou na PD Protipovodňového opatření OP1 - část zatrubněný odpad v Severní ulici.

Hlavní část PD protipovodňového příkopu je hrazena SPÚ a bylo o ní rozhodnuto v rámci pozemkových úprav.

Svedená voda by však byla pouze vsakováno v příkopě.

Zaústění příkopu do obecní kanalizace požadoval městys, aby tato vodě mohla být svedena do Podrybníčků. Z tohoto důvodu musí PD na tuto část hradit městys Choltice. Stejně tak i následnou stavbu bude hradit městys.

Cenová nabídka na část Zatrubněný odpad je ve výši 24 000 Kč bez DPH, s DPH 21% to činí 29 040 Kč. (kalkulace: 40 hod x 600 Kč/hod = 24 000,- Kč bez DPH).

Zastupitelé vyjádřili souhlas s předloženou nabídkou.

Po vybudování protipovodňového příkopu nebude docházet k nátoku dešťové vody z polí do zahrad rodinných domů v Severní ulici. Zadržená voda bude potrubím svedena do Podrybníčků.

 

7. Prezentace záměru soukromého investora s lokalitou Lesovna

Soukromý investor zaslal upravený návrh studie novou zástavbu lokality za Lesovnou. Přístupová komunikace je navržena na soukromém pozemku a bude neveřejná. Návrh je v souladu s územním plánem. Zadní část obsahuje 5 rodinných domů po 3 bytových jednotkách. Přední část obsahuje budovu Lesovny s 8 bytovými jednotkami a provozními místnostmi, budovu sportovního centra s ubytováním, wellnes zázemím a kuželnou a parkoviště pro návštěvníky.

Zastupitelé s návrhem vyjádřili souhlas.

 

8. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na akci „Dopravní a technická infrastruktura, lokalita Z1 Choltice – část II.“

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby v rámci tohoto řízení je zajištění zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) páteřní dopravní a technické infrastruktury na pozemku parc. č. 767/57 k.ú. Choltice, včetně zajištění vydání UR.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je "Územní studie plochy Z1 Choltice“.

Pravděpodobný termín otevírání obálek s nabídkami je stanoven na 19.3.2021. Poptávka bude zveřejněna na ÚD, na veřejném portálu a současně budou obeslány firmy, které již dříve projevily zájem. Zastupitelé mohou navrhnout další firmy na oslovení.

Do výběrové komise jsou zatím navrženi Ing. Horák, Ing. M.Fižová, P.Vančura, Bc. Chudomská.

Předpokládá se, že v květnu 2022 by mohl mít městys kompletní PD na zasíťování této lokality.

 

9. Výzva k podání nabídky na DUR a SP na akci Lávka a chodník v ulici U Pošty, Choltice

Předmětem této veřejné zakázky je vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí umístění stavby a stavební povolení „Lávka a chodník v ulici U Pošty, Choltice“ (dále jen DUR).

Dne 22.2.2021 proběhlo na místě jednání městyse se zástupci Povodí Labe, SÚS Pk. Městys na místě prezentoval záměr umístění lávky a zbytku chodníku. Obě instituce daly předběžný souhlas s navrženým řešením.

Další den proběhlo jednání se statikem, který připravuje podklady pro návrh lávky.

Projektovou dokumentaci je vhodné poptat u projektanta, který projektoval předchozí část chodníku, protože má některé podklady již k dispozici.

Termín odevzdání cenové nabídky bude stanoven s ohledem na potřebu schválení finančních prostředků nejpozději na zasedání 12.4.2021.

 

10. Žádost o slevu nájemného z nebytových prostorů

Starosta informoval o žádosti Kristýny Ondráčkové o slevu na nájemném a o příspěvek na úhradu energií v pronajatých prostorách.

Zastupitelé již předběžně souhlasili s prominutím části nájemného, které nedoplácí stát.

U příspěvku na elektřinu nebylo dosaženo dohody, proto se zastupitelé shodli na tom, že finanční výbor do příští porady projedná a připraví návrh na výši příspěvku na elektřinu.

 

11. Výpůjčka pozemku parc. č. 273/43 k.ú Choltice

Městys Choltice je vlastníkem zemědělského pozemku parc. č. 273/43 k.ú. Choltice (trvalý travní porost) o výměře 5321 m2. Jedná se o travnatý pozemek, který je v současné době vypůjčen za účelem pastvy koní. Městys Choltice obdržel žádost paní ..... o změnu smlouvy o výpůjčce tohoto pozemku, neboť v důsledku digitalizace katastrálního operátu došlo k přečíslování pozemku Účelem výpůjčky je opět využití k pastvě koní na dobu 5 let.

Zastupitelé se dohodli na době výpůjčky v délce 3 let.

Bude projednáváno na zasedání 12.4.2021.

 

12. Výpůjčka pozemku p.č. 758/3 a 758/28 v k.ú. Choltice - sportovní areál

Slavoj Choltice požádal o výpůjčku sportovního areálu, ve kterém provozuje sportovní činnost. Doba výpůjčky je žádána na 20 let.

Dosavadní výpůjčka skončila k 31.12.2020. Slavoj potřebuje pro účast v soutěžích prokázat smluvní zajištění sportoviště.

Jedná se pozemky p.č. 758/3 a 758/28, oboje v k.ú. Choltice. Oboje jsou hřiště a běžecká dráha. Areál zůstane nadále plně otevřen veřejnosti.

Zastupitelé se většinově shodli na době výpůjčky v délce 20 let.

Žádost bude projednána na zasedání 12.4.2021.

 

13. Pronájem části pozemku p.č. 44/3 v k.ú. Choltice

Spolek Další cesta z.s. požádal o pronájem části pozemku p.č. 44/3 v k.ú. Choltice. Nájemné bylo 250 Kč ročně. Důvodem pronájmu je potřeba využívat tuto část pozemku k přístupu k budově CDS. Stejná část pozemku je již tomuto spolku pronajata, ale po digitalizaci katastru má tato část pozemku jiné parcelní číslo. Jedná se tedy o aktualizaci nájemního vztahu.

Zastupitelé se předběžně shodli žádosti vyhovět za stejných podmínek. Žádost bude projednána na zasedání 12.4.2021.

 

14. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 750/2

Kmen Trilobit chce požádat městys Choltice o prodej části pozemku p.č. 750/2 - louka v areálu koupaliště.

Proběhlo jednání se zástupci vedení Lesní ligy moudrosti (zastřešující organizace), vedením kmene Trilobit, projektantem a zástupci městyse v úterý 23.2.2021 od 14:00 na pozemku a od 16:30 v zasedací místnosti úřadu městyse. Jednání se zúčastnila advokátka městyse JUDr. Vorlová. Na jednání byly projednány všechny varianty majetkoprávního vypořádání.

Zatím nejblíže je dohoda na variantě prodeje pozemku pod stavbou a menší části kolem stavby, celkem cca 400 - 500 m2. Zbytek pozemku by se vypůjčil nebo pronajal. Kupujícím může být Liga lesní moudrosti jako hlavní spolek zastřešující ostatní kmeny.

Vzniknout by zde měla klubovna pro kmen Trilobit, jednoduché ubytování pro jejich členy a uvažuje se o možnosti působení lesní školky.

Městys by tím podpořil působení tohoto spolku (výchova dětí) a zároveň by si zachoval možnost dohledu nad řádným využívám vypůjčeného pozemku.

Podmínky budou dále projednávány na dalších poradách. Pro projednání v orgánech LLM bude stačit nejdříve schválení záměru prodeje pozemku a výpůjčky v zastupitelstvu městyse. Teprve po schválení v orgánech LLM bude zastupitelstvo schvalovat prodej pozemku pod stavbou a výpůjčku (pronájem) okolního pozemku.

 

15. Ledec - natékání dešťových vod do zahrady

V místní části Ledec dochází k natékání dešťových vod z polí přes silnici do soukromé zahrady. Zároveň vtéká voda z drenážních potrubí na tento pozemek. Zvažuje se technické řešení spočívající ve vybudování odtokového kanálku, který by odváděl vodu z ulice do přilehlého potoka. Náklady by nesl městys. Drenážní potrubí, které je pravděpodobně narušené, by bylo potřeba vyměnit nebo přesměrovat jiným směrem do potoka. Vzhledem k jeho umístění na soukromých pozemcích by část nákladů měli nést vlastnící dotčených pozemků. Záležitost bude dále s vlastníky projednávána.

 

Zapsal: Tomáš Bolek, starosta.

 


Vytvořeno: 23. 3. 2021
Poslední aktualizace: 23. 3. 2021 11:04
Autor: Tomáš Bolek