Navigace

Obsah

Informace ze 4. porady zastupitelů konané 3.12.2018

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali výši stočného na rok 2019, zahájili debatu o využití areálu koupaliště a projednali některé body připravené pro zasedání zastupitelstva.
Program jednání
  1. Plán porad a zasedání
  2. Připomínky zastupitelů
  3. Žádost o realizaci kanalizační přípojky v ul. Jedousovská
  4. Stočné pro rok 2019 a plán obnovy kanalizace a ČOV na roky 2019-2028
  5. Program 2. zasedání zastupitelstva
  6. Koupaliště – záměr, návrh
  7. Dotační možnosti – traktor
  8. Informace o jednání svazku obcí Podhůří Železných hor

 

Průběh jednání a závěry:

Ad 1 - Plán porad a zasedání

10. 12. 2018 od 18:00 druhé zasedání zastupitelstva v Zámecké restauraci

 

Ad 2 - Připomínky zastupitelů

Ing. Horák – přednesl podnět obyvatelky z lokality Na Hlásku (nemá zde trvalé bydliště) na rozšíření veřejného osvětlení do horní části lokality. Závěr po diskusi: vzhledem k velmi malému počtu trvale bydlících obyvatel v této části se o rozšíření zatím nebude uvažovat.

J. Zelenka – připomněl neutěšený stav u provozovny Ekopaliva Venro, kde skládka dřevěného odpadu kazí dojem při příjezdu do Choltic od Jedousova a občas dochází i k odložení odpadu nezodpovědnými jedinci do přilehlého příkopu. Závěr po diskusi: jednat s firmou o oplocení areálu.

Ing. Brožek – požádal o zveřejnění prodeje vánočních kaprů. F. Peml za rybáře přislíbil.

F. Peml – požádal starostu o informaci, zda-li již bylo jednáno o povolení kácení některých nežádoucích dřevin na březích rybníku Zrcadlo. Starosta informoval, že je dojednána schůzka s OOP na počátek ledna.

 

Ad 3 - Žádost o realizaci kanalizační přípojky v ul. Jedousovská

Starosta informoval o žádosti manželů ........., kteří žádají finanční spoluúčast městyse na zřízení kanalizační přípojky pro stavbu RD v ul. Jedousovská. V rámci povolování stavby RD poskytl městys, jako vlastník kanalizace, souhlas se stavbou kanalizační přípojky včetně informace o poloze hlavního řádu v ulici. Po zahájení stavby přípojky se ukázalo, že hlavní řád neprochází před RD a poskytnutá dokumentace je nesprávná. Po zvážení několika variant technického řešení bylo navrženo provést přípojku protlakem pod silnicí na druhou stranu, kde hlavní řád prokazatelně je. Před realizací bude třeba vypracovat projektovou dokumentaci a získat potřebná povolení. Zastupitelé souhlasili s finanční spoluúčastí. Technik P. Vančura připraví rozpočet stavby.

 

Ad 4 - Stočné pro rok 2019 a plán obnovy kanalizace a ČOV na roky 2019-2028

Starosta spolu s P. Vančurou informovali o nákladech na čištění odpadních vod v ČOV Choltice. Předpokládané náklady za rok 2018 budou cca 1 160 tis. Kč (včetně odpisů a tvoření fondu obnovy). Předpokládané příjmy budou cca 570 tis. Kč. Zastupitelé předběžně souhlasili se zachováním stávající výše stočného ve výši 19 Kč/ m3. Výše stočného bude schvalována na prosincovém zasedání zastupitelstva.

Starosta spolu s P. Vančurou dále informovali o Plánu financování obnovy kanalizace a ČOV Choltice. Městys ročně ukládá do fondu obnovy částku 200 000 Kč, kterou může využít na obnovu kanalizace a ČOV. Nyní je ve fondu 946 tis. Kč. V roce 2018 se z fondu nečerpaly žádné finance. Plán obnovy je sestaven na roky 2019 – 2028 a cca každé dva roky se aktualizuje. Plán obnovy bude schvalován na prosincovém zasedání zastupitelstva.

Starosta spolu s P. Vančurou dále informovali o Fondu oprav a obnovy, který má městys na vodohospodářský majetek, areál DPS 160 a areál DCHB 260. Ve fondu je nyní 1 314 tis. Kč a ročně se ukládá na opravy majetku 340 tis. Kč. V roce 2018 se z fondu nic nečerpalo a zastupitelé se předběžně dohodli, že ani čerpat nebude. Fond oprav a obnovy bude projednáván na prosincovém zasedání zastupitelstva.

 

Ad 5 - Program 2. zasedání zastupitelstva

Starosta prošel některé body programu prosincového zasedání zastupitelstva, které chtěli zastupitelé znovu projednat.

 

Ad 6 - Koupaliště – záměr, návrh

Jiří Zelenka představil záměr na přebudování choltického koupaliště na biotopní a využití prostor pro vybudování ubytování turistického charakteru, včetně možného zázemí pro dětskou skupinu Trilobit. Prezentaci doplnil o fotografie již realizovaných koupališť v ČR a v Evropě a doplnil také základní technické údaje. Zastupitelé se většinově shodli, že o takovémto záměru je možné dále uvažovat. J. Zelenka zajistí na některou další poradu návštěvu odborníka na stavbu biotopních koupališť. Zastupitelé po diskusi tento záměr akceptovali jako první z několika variant, mezi kterými se bude vybírat ta nejideálnější. Bude zahájena veřejná diskuse o dalším využití areálu koupaliště a z té by měly vzejít další návrhy.

 

Ad 7 - Dotační možnosti – traktor

J. Zelenka předal informaci o dotační možnosti na pořízení malotraktoru pro technické služby městyse. Zastupitelé se shodli, že je potřeba pořídit malotraktor, a proto přislíbili starosta a technik P. Vančura, že prověří všechny možnosti na získání dotace či úvěru.

 

Ad 8 - Informace o jednání svazku obcí Podhůří Železných hor

Mgr. Pavlík podal informaci o jednání svazku obcí Podhůří Železných hor, na kterém zastupoval v té době nepřítomného starostu. Informoval o volbě předsedy svazku (obhájil starosta Valů Dušan Doležal) a členech rady (mimo jiné také Tomáš Bolek, starosta Choltic) a o projednávání rozpočtu svazku a plánu akcí na rok 2019.

 

Zapsal: Tomáš Bolek

 

 


Vytvořeno: 11. 12. 2018
Poslední aktualizace: 11. 12. 2018 14:13
Autor: Tomáš Bolek